Budapesti Hírlap, 1907. október(27. évfolyam, 233-258. szám)

1907-10-27 / 255. szám

1907. október 27. BUDAPESTI HÍRLAP. (255. a.) 15 vonalon álló, magyaros, kifejező nyelvet, hogy a Mordbrennert mordályégetőnek fordítja; de ez jó régi szó, mely jól hangzik is. A közönség csak a második fölvonás után mutatott élénkebb kedvet. •A modern németek, akár romantikusok, akár natu­ralisták, nem tetszenek a Nemzeti Színház közönsé­gének. A régibb Hebbel-lel kellene egyszer kísérletet tenni Alfa. * (A színházak hírei.) A Nemzeti Színház újdonsága Wildenbruch Ernő Hubenstein Berszábé cimü színmüve holnap este kerül szinre másodszor, ezenkívül még hétfőn, pénteken és a jövő vasárnap adják elő, a bemutató szereplőivel. A hét többi es­téjére a műsor kedveltebb darabjait tűzték ki. Az Operaház-ban holnap, vasárnap Tannhäuser kerül szinre, a párisi előadásra, kiegészített vezér­könyv szerint, ez alkalommal másodszor. Keddre Lakmé van kitűzve, szerdán Toszká-1 adják Szamosy Elza vendégszereplésével. Csütörtökön A zisdónő, pénteken Szamosy Elza vendégszereplésével a Pil­­langó kisasszony, szombaton Aida, vasárnap Rigo­­letto és Táncegyveleg kerül előadásra. A Vigszinház-ban holnap este, hétfőn, szerdán, pénteken, a jövő vasárnap és hétfőn kerül szinro Wolff Piere újdonsága: Az ingovány. Valamennyi e’cadáson közreműködnek a bemutató szereplői. Ezenkívül a Josette kisasszony, a feleségem ós a Jéincs elvámolni valója? van a műsorra tűzve. A Népszínház-ban hétfőn délelőtt lesz a Rasz- Jeolnikov cimü dráma jelmezes főpróbája. Az újdon­ságot kedden eqte mutatják be. Csütörtökön délután fölujitják A molnár és a gyermeke cimü népdrámát. A hét műsorán ezenkívül a Karmen, A denevér es 'A sárga dominó szerepel. A Király Színház jövő heti műsorát péntek és Szombat' kivételével egészen betölti .4 via özvegy, a melynek címszerepét minden este Fedák Sári játsza. Az említett napokon régi hagyomány szerint A molnár és a gyermeke kerül szinre. Lehár operett­jét a két vasárnap délutánján olcsó helyárakkal ad­ják, Bárdi Gabriellával a címszerepben. A Magyar Színház-ban szombaton kerül bemu­tatásra Salgó Ernő fordításában A kerülő ut, Bern­stein Henri Le detour cimü darabja, a melyet ná­lunk Després Susanna asszony francia társulata játszott először. Holnap este, kedden, szerdán és csütörtökön a Dorian Gray cimü színmüvet adják, a bemutató szereplőivel. Ezenkívül a Szent Péter esernyője, a Gyurkovics lányok, Az éjjeli szállás, A molnár és a gyermeke és A harang szerepel a mű­soron. Az Uránia Szinház-hen a jövő hét minden es­téjén szinre kerül Goda Géza és Kral Miklós da­rabja: A tenger. A tanulmányt estéről-estére ujalb képekkel gyarapítják. i <•’ A Városligeti Szinkör-bön holnap délután *A piros bugyelláris, este pedig a Bánk-Bán kerül szinre. A helyárak olcsók. Pénteken A molnár és a gyermeke cimü népdrámát adják, ugyancsak fél­­helyárakkal. |r * (Szinészakadémia.) Az uj évadot a Tar­­tuffe előadásával kezdették el ma este az Országos Szinészakadémia növendékei. Általában semmi na­gyobb kifogásolni valót nem jegyezhetünk föl, az egész előadás azonban nem állott az iskola megszo­kott és sokszor megdicsért Színvonalán. Ennek az oka elsősorban a föladat nehézségében kereshető. Moliére jól ismert alakjait uj, eredeti vonásokkal nem raj­zolhatják meg kezdő színészek, az utánzás pedig, bármilyen sikerült, a művészet rovására Írandó. A címszerep alakitója Harsányt Rezső volt, a ki ihle­tett törekvéssel játszott és helyenként magával is tudta ragadni a közönséget. Játszótársai közül fő­képpen Gerzsó Szeréna színes és helyesen tagolt be­széde érdemel dicséretet. Kellemes színpadi jelenség volt két kisebb szerepben Tóth Irma és Várady Ilona. A többi közül fölemlíthetjük Nagy Etelt, 'Alapi Nándort és a tehetségesnek Ígérkező Vizi Se­bestyént. Az előadást Gál Gyula vezette. * ("Magyar művésznő külföldön.) Arányi Adila, az ismert fiatal hegediknüvésznő, mint Bécs­­ből írják, sikerült hangversenyt rendezett az ottani Bösendorfer-teremben. A közönség lelkesen ünne­pelte a magyar művésznőt, a kit bécsi diadala után nagyobb németországi körútra szerződtették. * (Kolozsvári Nemzeti Színház.) Kolozsvár­ról táviratozza tudósítónk: A kultuszminiszter to­vábbi hat évre, 1915 szeptemberig Janovics Jenő dr.-t bizta meg a kolozsvári Nemzeti Színház vezeté­sével. Janovits kivált a drámai előadásokkal emelte az intézet színvonalát: * (Hangversenyek.) Slczák Leó kamaraéne­kes dalestéje november 3-án lesz. — A Grűnfeld­­négyes november 3-án rendezi első kamaraestéjét, Merlek Anna és Frank Gizella közreműködésével. — Heinemann Sándor dalestéje november 4-én lesz. — Márkus Lili november 5-én zongoraestet rendez. — A Filharmóniai Társasaq november 6-án tartja első Lengyel Ernő zongoraművész közre­működésével. A jegy árusítását hétfőn kezdik meg. — A Kemény-féle kamaratársaság november 7-iki első hangversenyén mutatkozik be Deák Klára dal­énekesnő. — Sverdström Valborg november 8-iki dal­­estéjére teljesen uj műsort állított össze. — Rosen­thal Mór zongoraművész, Bertram Tivadar kamara­énekes és Playfair Elza hegedümüvésznő fog föl­lépni a Pesti Vigadó november 8-iki első hangver­senyén. — Burmester hegedűművész egyetlen hang­versenye november 9-én lesz. — Mirsky november 11-én rendezi hangversenyét. A Brüsszeli vonós­négyes első kamaraestéje november 25-én lesz. — Major Gyula januárban hangversenyt rendez, a me­lyen saját müveit fogja bemutatni. * (A Vörösmarty-szobor.) A Vörösmarty szoborbizottság ma délelőtt tizenegy órakor ülést tar­tott az Otthon Írók és hírlapírók köre helyiségében, a hol megjelentek: Rákosi Jenő elnök, Sajó Aladár jegyző, Gonda Dezső dr. ügyész, Beöthy Zsolt, Erős Gyula, Gelléri Mór, Lendvay Sándor, Lipcsey Ádám, Lyka Károly, Ruttkay György, Senyey Károly, Zi­­lahy Simon bizottsági tagok, továbbá Kallós Ede és Teles Ede szobrászok, valamint Márkus Géza mii­­építő, Kimentette távolmaradását Bárczy István polgármester és Ambrózovits Dezső dr. Rákosi Jenő elnök jelentést tett arról, hogy a főváros végleg át­engedte a Gizella-teret a szobor számára. A téren az alapozás megkezdődött, a munka serényen halad előre. Sajó Aladár jegyző bemutatott a művészek által benyújtott öt darab fényképet és három darab fuvarlevelet, annak igazolásául, hogy a szobor, a fő­alak kivételével, teljesen elkészült és . Karrarából már útnak indították Budapestre. A fényképek, a melyek a márványból kifaragott Szózat-csoportot mutatják be különböző oldalról, általános megelé­gedést keltettek. A mennyire fényképből megítélhető, a szobor gyönyörű alkotás. A művészek kijelentet­ték, hogy a jövő hét elején Karrarába utaznak a föalak megtekintése végett és ha kifogástalanul át­vehetik, azonnal Budapestre szállítják. Gelléri Mór­nak a leleplezés dolgában tett kérdésére a művészek fölvilágositása alapján megállapította a bizottság, hogy a szobor leleplezése még az idén novemberbe.! lehetséges, ha a főalak ellen semmi kifogásuk sem lesz a szobrászoknak. De a legrosszabb esetben is kora tavaszszal meg lehet tartani a leleplező-ünnepet. Még Zilahy Simon kérdésére fölvilágositást adott a jegyző a szoboralap mai állásáról, a már kifizetett és még fizetendő összegekről, mire az ülés véget ért. * (Bettüen-emléktönyv.) Díszes kiállitáaban jelent meg a budapesti Bethlen Gábor Kör emlék­könyve. A könyv jövedelmét a Bethlen-Otthon ja­vára fordítják. Majdnem valamennyi ismertebb pro­testáns iró szerepel benne egy-egy dolgozattal: Da­rányi Ignác, Zsilinszky Mihály, Molnár Viktor, Tisza István gróf, Hegedűs Sándor, Vécsey Tamás, Scholtz Gusztáv, Kiss Áron, Baltik Frigyes, Kun Bertalan, Gyurátz Ferenc, Antal Gábor. A szépiro­dalmi rész Mikszáth Kálmán, Gaál Mózes, Rákosi Jenő, Lampérth Géza, Lévay József, Szabolcska Mi­hály s Farkas Imre munkáit közli. A Hornyánszky Viktor-féle könyvnyomdájából kikerült könyv ára három korona. Megrendelhető a Bethlen Gábor Kör elnökségénél. * (Palmié-kiűllitás.) A legfraneiáskodóbb német, a megvesztegetően ügyes és simulékony Charles Palmié legújabb képeiből van kiállítva negy­vennégy darab Könyves Kálmánék szalonjában. Jól körültekintvén francia földön, alaposan megnézve Degas, Besnard, Renoir, Thaulow, de kivált. Claude Monet képeit, a hires roueni fénytanulmányokat, — irányt változtatott a nevét is franciásan iró porosz születésű bajor királyi tanár, s aprópénzre váltja a modern francia művészetben lelt tallérokat. Nem főst már holdvilágosan kék, szentimentális tájképe­ket, világosságfestő lett ő is; boszorkányos ügyesség­gel s bámulatos könnyen szórja piacra a szőke, még szőkébb, a legliirtelenszökcbb impressziókat. Olyan képek ezek, hogy valósággal öltözködhetik hozzájuk az az uria8szony, a ki megvásárolja szalonjába: eh­hez a Szűrkület-hez, például, halovány rózsaszínű köntös illik, ahhoz a Csendes Tengerparthoz nilus­­zöld libertyselyem pongyola, narancssárga szalagok­kal ... Es az nz érdekes, hogy egy kis fölületesség­­gel, hajlandó az ember ezt a nagyon józan és gya­korlati müvészügyességet komoly müvésztörekvés­­nek tekinteni, a minthogy elefántcsontnak látszik a viaszkolt gipsz is. És milyen komolyan magya­rázza a dolgát Ő maga is, hirdetvén; — Szakadatlan természetstudiumaim impresszionista irányba terel­tek. Jelenleg abból az elvből indulok ki, hogy min­den, a mit látunk, csak sugarak által jelentkezik, s törekvésem, hogy e sugarak titokzatosságát lehető­leg visszaadjam képeimen! . . . Ezt tartja festő­­művészeti föladatának. A ki a nagy francia refor­mátorok munkáit nem ismeri, azzal szemben nyert pőre van az ügyes német művésznek. De mi, kérem, gondoljuk meg, mielőtt tárcánkba nyúlunk, — sok jóravaló' magyar piktor tekint szorongva a drága tél elé. (Md.j * (Képzőművészet.) A magyar festőművészek egy tekintélyes csoportja Magyar Naturalisták és Impresszionisták Köre címmel uj müvészegyesületet alakított. Az egyesület alapitói: Csók István, Czó­­bcl Béla, Ferenczy Károly, Ferenczy Valér, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, Iványi-Grünivald Béla, Kann Gyula, Kernstock Károly, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Márffy Ödön, Olgyay Ferene, Réti Is!ván, Rippl-Rónai József, Strobentz Frigyes, Szinnyei- Merte Pál, Vatzary János. Az adminisztratív ügye­ket egy háromtagú intézőbizottság vezeti, a mely­nek egy évre terjedő mandátummal tagjai lettek Szinnyei-Merse Pál, Ferenczy Károly, és Bippl- Ronm József. Az egyesület első nagyszabású mü­­kiállitássft 1908 január első felében nyitja meg a Nemzeti Szalon müvészegyesület helyiségeiben. — A Képzőművészeti Társulat téli kiállítására vagy másfélezer müvet küldtek be. A beérkezett müveket a bizottság a jövő héten bírálja el; a tárlat novem­ber 15-én nyílik meg. — A jövő évi londoni kiállítás ügyében az Earl-Court igazgatósága fölkérte a Képzőművészek Egyesületét, hogy az eddig műkö­dött képzőművészeti szakosztályt delegálja a végre­hajtó-bizottságba és esetleg bővitse ki a bizottság létszámát. A Képzőművészek Egyesülete csütörtökön Margitay Tihamér elnöklésével látogatott gyűlést tartott a műcsarnok tanácstermében s az eddigi szakosztályba beválasztotta Feszty Árpád elnököt, Both Menyhért titkárt, továbbá Bezerédy Gyulát, Jtndrassik Jenőt, Keményffy Jenőt, Kaeziány Ödönt, Holló Barnabást és Basch Árpádot. — Nagy­számú és előkelő közönség jelenlétében nyitotta meg ma délután Molnár Viktor közoktatásügyi ál­lamtitkár Tolnay Ákos gyűjteményes kiállítását az Uránia művészeti szalonjában. Az államtitkárt az Uránia vezetősége és maga a kiállító művész fo­gadta. Az üdvözlés után behatóan szemlélte meg a kiállítást. A tárlat hétköznaponkint reggeli kilenc órától estinyolcig áll nyitva, vasár-" és ünnepnap kilenctől egyig, A belépő dij húsz fillér. * (Irodalmi élet.) A Kisfaludy-Társaság ok­tóber 30-án, szerdán délután öt órakor az Akadémia kistermében ülést tart, melynek tárgysorozata a kö­vetkező: Folyó ügyek. A Pancsatantra meséiből, Eiók Károly rendes tag műfordítása. A művészet és a művészeti nevelés, Alexander Bernát rendes tag tanulmánya. Dalmady Győző rendes tag költemé­nyei. A rezidens, Pékár Gyula rendes tag novellája. A fölolvasó ülést zárt ülés követi. — A Petőfi-Tár­­saság legközelebbi fölolvasó ülése alkalmából, a mely november 10-ilcén délelőtt lesz az Akadémia első­emeleti termében, egyúttal rendkívüli közgyűlést is tart, melyen az elnökség az alapszabályok módosítá­sára fog néhány indítványt tenni. A Petőfi-ház léte-: sülte következtében ugyanis gondoskodni kell az alapszabályokban egy tnásodik alelnöki állás Szerve­zéséről, a kinek felügyeletére bizhassák a Petőfi-ház emléktárgyait, továbbá a ház kezelése módjáról. A módosított alapszabályokat a rendkívüli közgyűlés­ből azonnal fölterjesztik a belügyminisztériumhoz, hogy a szükséges változtatások helybenhagyása ide­jében megtörténhessék és a december 28-iki évi köz­gyűlésen, a mikor teljes tiaztujitás is lesz, már ez az uj alelnöki állás is betölthető legyen. — Temes­váron az Arany János-Társaság október 24-éu Szent­­kláray Jenő dr. elnöklésével fölolvasó-ülést tartott. Az elnök megnyitó beszédét Árpád fejedelem és a honfoglaló magyarok emlékezetének szentelte. Pa­ger Imre dr. rendes tag székfoglalóul Árpád szel­leme, Kuruc kard, Vígan dalol, Ott a lombos erdő­­szélén cimü költeményeit, Prepeliczay Eleődné ren­des tag A Ivgosi vár hős kapitánya cimü regéjét ol­vasta föl. * (A nevelés elméletének története.) Kár­mán Mór jéles pedagógusunk lefordította s újból át­dolgozta A nevelés elméletének története cimü könyvet, a melyet Browning angol egyetemi tanár irt. E második kiadás megjelenését az érdekelt körök már régen várták, mert az első kiadás teljesen el­fogyott. A könyvet tanitóképzőintézeti növendékek­nek s a nagyközönségnek szánta tudós fordítója. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadásában jelent meg. Ára négy korona. * (Modern festők.) Térey Gábor dr. népszerű füzetes vállalata, a Modern festők, mely eredeti szí­nekben reprodukálja a hazai ás külföldi modern mesterek nevezetesebb alkotásait, most megjelent füzetében Poll Hugót, a jeles pasztellistát adja a magyarok közül, Evező halászok cimü nagyméretű képével mutatva bo Poll kitűnő kvalitásait. A külföl­diek közül két modern mestert ismertet az amerikai Fricseke-ben és Shannon-ban. A Eranklin-Társulat kiadásában megjelenő hasznos vállalat egy-egy füzete három korona hatvan fillérért, egy hetvenkét képet tartalmazó teljes kötet harminchat koronáért kapható az összes könyves-boltokban. Föltűnt, ! hangversenyét, s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék