Budapesti Hírlap, 1908. április (28. évfolyam, 80-105. szám

1908-04-30 / 105. szám

1908. április 30. BUDAPESTI HÍRLAP. (105. sz.) *­­ KÜLÖNFÉLE. X­I. Napóleon és Marokkó. Az Am­iensban 1802-ben létrejött béke rövid időre megszakította azt a negyed évszázados háborút, a­mely eleinte a francia köztársaság és aztán a francia császárság és Anglia között folyt. A legádázabb küzdelem volt ez, a­mely valaha két nemzet közt folyt és a­mely csak az egyik­nek vagy a másiknak teljes vereségével végződhetett. Körülbelül egy esztendeig, az amiensi rövid béke alatt, mégis úgy látszott, mintha a két nemzet való­sággal kibékült volna. A francia kikötők megnyíltak a világkereskedelem számára, angol nagyurak ellá­togattak a francia fővárosba és az angol köznép való­sággal tombolt örömében a béke létrejövetele fölött. Az amiensi békeszerződés kiterjeszkedett a világ ösz­­szes dolgaira és úgy látszott, mintha a két hatalmas­ság osztozkodott volna a földkerekségen. Szó volt benne még Marokkóról is. Franciaország és Anglia garantálták Marokkó területi épségét s arra kötelez­ték ezt az afrikai birodalmat, hogy flottát tartson fönn érdekeinek megvédelmezése végett. A szerződés­nek ez a pontja most újra aktuális lett. Mulej Bafxl marokkói ellenszultán megtalálta ugyanis Marokkó­­város levéltárában annak a szerődésnek eredetijét, a­mely egyrészt Anglia és Franciaország és másrészt Marokkó közt létrejött. Mulej Halid nagyon meg­örült ennek a fölfedezésnek, átadta a szerződést annak a küldöttségnek, a­mely föl fogja keresni az európai udvarokat. Mulej Hafid arra az álláspontra helyezkedik, hogy ez a szerződés még ma is érvényes, mert azt semmiféle újabb szerződés nem döntötte meg és minden egyébnél jobban tanúskodik Marokkó függetlenségéről, a­melyhez hozzányúlni egyetlen európai hatalmasságnak sem áll jogában. . Május elsejének eredete. Valamikor ré­­ges-régen egészen más jelentősége volt a május el­­seji ünneplésnek, mint manapság, mikor a szociál­demokraták vették pártfogásukba. Kétségtelen, hogy május elsejének ünneplése Egyiptom és India leg­régibb lakóitól maradt ránk örökségül. A régi né­pek akkor ülték meg, a­mikor a nap a Bika-jegybe lépett és a természetnek olykor szunnyadó, de élni, működni soha meg nem szűnő termékenyítő és te­nyésztő ereje újra föléledt, új életnek m­agvát hin­tette szét földben, vízben és levegőben. A régi Drui­dák ezt az indiai ünnepet, május első napján, úgy ünnepelték meg, hogy Cairnjaik (egymás fölé he­lyezett szi­kla tömbök) csúcsán óriási tüzet gyújtot­tak Bel istennek, néhány őskori nép Apolló­jának tiszteletére. A régi kelták is Bel isten tisztelői közé­ tartoztak és Nagy-Bri­tanniát hajdan Beli-nek ne­vezték. A régi kelta törzs maradványai: a skót fel­vidéknek és Izland őslakói május elsejét ma is Beal­­tine-nak, vagy Beltine-nek, vagyis Bel tüzének mondják. Izland némely részében a nép máig is meg­tartotta azt a régi föníciai szokást, hogy a szarvas­­marhát a meggyújtott nagy tűz lángjain keresztül hajtja, sőt akadnak a babonás hittől fanatizált apák is, a­kik gyermeküket karjukra véve, keresztül ro­hannak a májusi tűz lobogó lángján. Ha sértetlenül sikerült a tűzpróba, abból nagy szerencsére és bol­dogságra következtetnek. E régi szokásról a bibliá­ban is történik említés, a királyok könyvében. A fö­níciai­aik közt igen el volt terjedve a gyermekek fel­áldozása Mólóknak, a nép Szaturnuszának s e borzal­mas, rút szokást szintén május első napján gyakorol­ták. Az istent kissé előrehajolt, nagy szobor ábrá­zolta, mely karjait egészen kitárva tartotta a gyer­mekek átölelésére. A szobor úgy volt fölállítva, hogy a­mint a gyermeket karjai közé tették, az egyensúly azonnal kimozdult helyéből s az istent képviselő szo­bor a szerencsétlen gyermeket az alant izzó tüzes ke­mencébe dobta.. Ilyen vérfagyasztóan borzalmas volt hajdanában a májusi ünnep.­­ Angolok a németekről. Egy londoni folyóiratban mulatságos cikk jelent meg a németek­ről egy jókedvű angol utazó tollából. Mindenekelőtt konstatálja az író, hogy a né­met a legelegánsabb nép az egész világon. Országuk hasonlít illusztrált lapjaik képeihez, csaknem olyan széles, mint a­milyen hosszú. Hazájukat Waterland­­nak hívják, éppen úgy, mint az angol Mother Country-nek . (anyaország) nevezi a maga hazáját! Már ez is mutatja, hogy a két nemzet között mily szoros barátságos viszony van. Hogy mennyire von­zódnak az angolokhoz, már az is elárulja, hogy hajó­számra küldik hozzájuk a játékot, kolbászt, sört, pin­cért, színészt, harminchárom kötetes filozófiai mun­kákat s még mindenfélét, a­mi csak eszükbe jut. Az angolok ellenben mindezt csak azzal viszonozzák, a­mit a német óhajt, a­mi éppenséggel nem sok, mert van egy kitűnő mottójuk. Sokkal többet ér eladni, mint venni. E praktikus szellem mellett is a romantikát megtalálhatjuk Németországban. Minden német imádja a katonai szolgálatot. Ezt patriotizmusnak nevezik s éppen ezért nagyon nehéz náluk a katonát fölismerni, mert a postamesterek, állomásfőnökök és más efféle szakbeliek, mind úgy járnak, mintha ge­nerálisok volnának. így azután gyakran megesik, hogy az idegen valamelyik városi park őrét magas­­rangú tisztnek nézi s mint ilyet üdvözli. A német nyelvnél — úgymond — nics köny­­nyebb. Csak arra kell ügyelni, hogy semmiféle nyelvtani nadály nincs és hogy nagyon sok a hosszú szó. A ki ezt eszében tartja, nem lesz baja a német szóval. . Pörtschach a wörthi tó mellett. Karintiában a volt Wablisz­­telepen bérbeadók konyhával vagy anélkül családi villák, minden nagyságban lakások, egyes szobák az egész évadra, hónapra, hétre vagy napra. Mind a 12 villa 20 hold nagy­ságú pompás, árnyas park és erdőcske közepén van, a­mely a lakók számára marad rezer­válva. Rendkívül finom bécsi vendéglő kiváló szakemberek vezetésével polgári áron. Ka­­rintia vízgyógyító-intézet (Adler dx.) a telepen. Felvilágosítást ad az építőiroda, LEDERER és SCHWEINBURG. WIEN, X, Rotenturmstrasse 25., és a gondnoknő, Welzig asszony a telepen, Pörtschach am Seo. ■mn i nich i m w­­­ii ii ■■UHM Sunlight Szappan. Illatú szappanok megzavarják a testünkön viselt fehérneműt is mind csak határozottan tiszta neutrális szappanal, amilyen pl. a Sunlight-szappan kellene mosnunk. Használatát a test tisztántartásánál is nyugodt lelkiismerettel ajánlhatjuk. Nemcsak finom kelméknél, hanem mindenféle anyagnál is a legnagyobb tisztítóképesség mellett igen takarékosnak is bizonyul, mivel igen kiadós a használatban. Pártolják a hazai fürdőket!BÁRTFA GYÓGYFÜRDŐ.­­ . .. ! • . Posta-, távírda- és vasúti állomás. Interurban telefon. IDÉNY : Május hó 15-től szeptember közepe, esetleg végéig. . . Elsőrangú : : kárpáti gyógy-, üdülő- és fürdő­hely eOOO hald fenyves erdővel. Égfényes sós Tasas saranyü­szek. — Itó- és fürdő-gyógymód. Az „Orvos“ forrás egyenértékű a gleichenbergi, soltersi­ forrá­sokkal; az „Erzsébet királyné“-f­orrás a spaai, schwalbachi, fran­­zensbaci forrásokkal vetekedő hatalmas vasforrás : a töltő- és főforrás említett két forrás közt átmenetet képeznek, S ásvány­­fürdő, 2 vízgyógyintézet. — Szénsavas vasas-(acél)-fürdők és fürdők fenyőlevél- és vasláp-hozzátétellel telített szénsav-für­­dők. Tíz-, tej-, savó-, kefrikúra, másságé, stb. Nagy szállodák, szép nyaralók, részint konyhával. Piac naponta. Több elsőrendű ét­kező, kávéház, cukrászda. Nagyszerű „Erzsébet királyné-gyógy­­ház* olvasó-, társalgó- és zongoratermekkel. — Rendelőorvosok : Hivatalos fürdőorvos HINTZ HENRIK Dr. kir. tanácsos, a közegészség­ tanács tagja, továbbá Blummenfeld Ármin dr., Kanárik J. dr., Szörényi Tivadar dr., Grossmann Dezső dr., Győri Ilona dr., Oziriusz Dezső dr. kir. tanácsos, Patek Jenő dr. — GYÓGYJAVALATOK: Női bajok, vérszegénység és sápkor, a légzőszervek, gyomor- és bélhurutos bánt­almak, kimerülések, gyöngeségek, idegbetegségek, szervi- és ideges szívbajok, gör­­vély-angol kór, utókora gyanánt a karlsbadi, marienbadi, halli, lipiki fürdők használata után. Lawu-teniszpályák, kiránduló­helyek, 45 km. erdei sétaút, stb. Penkió elő- és utóidényben 8 korona,­­fóidényben 1*2 korona naponta fürdővel együtt. Felvilágosítással és kimerítő illusztrált prospektussal szolgál a fürdő igazgatósága. HOTEL BOHYECCHIATI újonnan­­ nyílt meg. Egy percnyire a Márkus-tértől. Központi fűtés. Vill, fürdők, kényelem. Mérsékelt árak. — Penzió 8.50 franktól kezdve.­ A már 33 éve a kerékpárvilágot uraló eredeti angol Helical Premier és THE CHAMPION kerékpárokat dupla harang-csap­ágyával és szabadonfutóval, 3 évi jótállással, minden árfelemelés nél­kül szigorúan az eredeti gyári árakon, havi 12 és 15 koronás részletre adjuk és 88597 kerékpár-alkatrészek­et az egész világon létező összes kerék-­­­árokhoz (külső és belső gummik, csengők, lámpák, pedálok, Lacok konusok és csészéket stb.) óriási forgalmunk követ­­­­keztében mélyen leszállított nagybani ereárban zárt 30% árleszállítással az alsb Shíviékre !­áng Jakab és fia Magyarország-Ausztria legnagyobb, legrégibb és legmegbízhatóbb kerékpár-raktára Budapest, József-körút 1 1. sz.­­Fiókuzletc: Baross-tér 4. és Budán. II., Zsigmond­ utca 9. sz. Árjegyzékünk 1000 képpel kerékpár és alkatrészekről ingyen­­ és b­érme ütve. 94307 Feilsr dr. gyógyitóin­tézet,­ludendorf, Grác mellett, mag­­ 1908 új építkezéssel jelentékenyan megnagyobbitve.­­ Megnyitás április 26-án. Sikorei által ismert. Első­rangú ellátás. Különlegesség: kizakúra,nauhoimi szivkúra. G­rénFSsaiSé Ultratei* Freiwaldau Scndewiess (Osztrák - Szilézia) Schroth-féle línde­­rviesel gyógymód­ra a legtökéleteseb­­ben berendezve. Ol­csó árak. Ne merdd dr. id. Schroth lin­­dowiesei nyug. főor­vosa vezetése alatt. Beszélnek magyarul és szlávul. Ragályos betegségek kizárvak Prospektusért tes­sék az igazgatóság­­­­hoz fordulni. 100066 t­hj élelmiszerek olcsóvá tételére szállítunk közvetetlenül családoknak igaz r­engros-áron: jótállás mellett tiszta olívaolajat, legfinomabb teát, hollandiai kakaót, szardíniát olajban és más konzervet válogatott jó minőségben. Különösen ajánlhatók a legfinomabb különleges­ségekből nagyon megfelelő válogatott csomagok 15, 12 és­­ koronáért postacsomagonként, kívánatra külön ajánlatot tesz Keller & Comp. Trieszt, élelmiszerek szólkérdősége. IjTnn ! Részletre!­­ I || I I e Minden kamat nélkül! Nagy választék a legegyszerűbbtől a leg­­finomabb kivitelig. V­árjegyzék ingyen. Lakberendezési­ Vállalat Hitelfőnökség Budapest, VI. ker., Szerecsen­ utca­­ e. Női és férfi­gallér vízmentes alpesi kecske­­szőr­letlenből. Könnyű, bársony simaságu minőségben ! 7 frt 50, 8 frt 50, 10 frt. Vidéki rendelés, — ha a szín, ár és hosszúság megh­atik, — töltetlenül sikerül, mert a gallér részarányos, szép szabá­sával minden termetre föltétle­­nül jól áll. Egész éven át meg­becsülhetetlen jó szolgálatot tesz. Plöhl és Haas turista­üzlete, Bpest, VI., Andrássy­ út 13.

Next