Budapesti Hírlap, 1908. június(28. évfolyam, 132-156. szám)

1908-06-21 / 149. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP. (149. sz.) 1908. junius 21. Falliéres és a cár. Pétervár, jun. 20. (Saját tudósitónktól.) Fallieres köztársasági elnök julius 27-én talál­kozik Reválban a cárral. Falliéres két napig ma­rad Revál­an. Beszélgetés egy diplomatával. Bécs, jun. 20. (Saját tudósítónktól.) A keresz­tény szocialista Reichspost holnapi száma beszélge­tést közöl, a­melyet egyik munkatársa egy bécsi diplomatával folytatott. Először a hármas­ szövetség került sorra s Olaszországnak e szövetségben való szerepe. — A hármas szövetség helyzete, mondotta a diplomata, könnyebb volna, ha a vatikáni kér­dés a Kvirinál és a Vatikán között kötendő béké­vel elintéződnék és a magyar-osztrák uralkodó így az olasz királlyal személyesen érintkezhetnék. Úgy látszik azonban, hogy az ebben az irányban megkí­sérelt megoldás amiatt tolódott el, mert a Vatikán bécsi­­képviselőjének a magyar-osztrák külügyi kor­mánnyal való diplomáciai érintkezésében személyes nehézségek támadtak. Az Aehrenthal báró és a nun­­cius között való viszony kínosan feszültnek látszik.­­ Összefügg-e ezzel a helyzettel a nunciusnak a hódoló fölvonulásról való távolmaradása? — Ez természetesen különálló dolog, felelte a diplomata. A diplomaták egy része sokat foglalkozik ezzel az esettel, a­mely a hódoló fölvonulásra szóló meghívások alkalmával történt. Az­ összes diploma­tákat ugyanis hivatalosan meghívta a­ külügyminisz­térium, azzal a kérdéssel, hogy a császár sátorából akarják-e megnézni a fölvonulást és hogy hány sze­mélyt visznek magukkal? Erre a rendező bizottságtól tisztelet­jegyeket kaptak. Csak a nuncius nem ka­pott meghívást, holott ő a bécsi diplomáciai kar doyenje. A­mikor Wilcek gróf fölkereste Granite di Belmontet, hogy személyesen meghívja az ünnepre, a nuncius kijelentette, hogy legnagyobb sajnálatára­­­nem jelenhet meg, mert nem kapott hivatalos meg­hívást. A nunciusnak a hódoló fölvonulásról való elmaradása­ föltünést keltett és diplomáciai körökben élénk eszmecsere tárgya volt. Úgy látszik,,, hogy a nagykövetek emiatt közös előterjesztést fognak tenni a külügyminisztériumban, újra megkezdték munkájukat, ők gyakorolják be az embereket a fegyverforgatásba s ők gondos­kodnak fegyverről. A sah tábora napról-napra erősbödik. Mind a két fél el van tökélve, hogy nem enged. Pétervár, jan. 20. (Saját tudósítónktól.) Magántáviratok szerint Teheránban és Tebrisz­­ben tegnap komoly zavargás volt, a­melynél töb­ben f elestek és megsebesültek. A forradalmi moz­galom terjed. A kormányhatóságok eddig négy­száz embert letartóztattak. Tebrisz, jún. 20. Miután olyan hírek vannak forgalomban, a­melyek szerint Urmiában zavargás van és török csapatok Palmasz felé nyo­mulnak előre, Tebriszben élénk az izgatottság. Mirkhasim, a reakciós párt vezére ellen merény­letet követtek el, a­melynek következtében meg­sebesült. A marokkói zavar. Tanger, jún. 20. (Havas.) A Tanger környékén lakó Eschebala-törzsek Mulej Hafi­­dót ismerték el szultánnak és elhatározták, hogy nem járnak a tangeri vásárra, ha a város nem csatlakozik hozzájuk. Elhatározták azt is, hogy Abdul Azisznak a várostól hat kilométerre tábo­rozó medalláját megtámadják. Páris, jún. 20. A Matin-nak jelentik Tan­gerből, hogy Abdul Azisz szultán ellenségeinek szándéka volt a tegnapi istentisztelet alkalmával a tangeri nagy mecset előtt Mulej Hafidot szul­tánná kikiáltani, úgy, hogy az uralkodóért való imában Abdul Azisz helyett Mulej Hafid nevét említsék. A magzen, a­ki jókor értesült e terv­ről, a­­Hafid-párt vezéreit elfogatta. Nagyszámú titkos rendőr és közrendőr által sikerült a proklamációt megakadályozni, el kell azonban készülve lenni arra,­ hogy ez minden percben be­­következ­sétik. London, jan. 20. Mint a Reuter-ügynökség Tangerből értesül, a bennszülöttek között nagy az izgatottság arra a hírre, hogy a franciák partra akartak szállni, mert arra az esetre, hogy ha Mulej Hafidot szultánná kiáltanák ki, megakadályozzák a zavargások kitörését. A marokkói hatóságok is be­vonják az összes rendelkezésükre álló haderőt, hogy a városban a biztosságot szolgálják. A legénység kü­lön munícióval és külön instrukcióval van ellátva, a­melyeknek tartalmáról semmit sem tudnak. A hegyi lakók, tiltakoznak az ellen, hogy rendőrkaszárny­á­­kat állítanak föl, a külvárosokban pedig őrséget al­kalmazzanak és követelik az u­tóbbiak folytonos visz­­szavonását. A perzsiai veszedelem. London, jun. 20. (Saját tudósítónktól.) A Timesuek jelentik Teheránból tegnapi , kelet­tel . Ma ismét­ több ezer főnyi néptömeg csopor­tosult a parlament körül. A kereskedők nagy összegeket jegyeztek a szükséges kiadások fede­zésére és kijelentették, hogy az alkotmányért a legvégsőig fognak harcolni. A politikai klubok A macedóniai költségvetés, Berlin, jan. 20. (Saját tudósítónktól.) Peter­­várról jelentik: Oroszország hozzájárult ahhoz az angol javaslathoz, hogy a macedóniai költségvetést az európai képviselők ellenőrzése mellett dolgozzák ki. Oroszország ezenkívül azt a kívánságát fejezte ki, hogy az ily módon kidolgozott költségvetést a porta elé terjesszék. A francia belföldi kölcsön. Paris, jun. 20. A szenátus elfogadta a 163 milliós 4 százalékos amortizációs belföldi kölcsönre vonatkozó törvényjavaslatot. Menelik utódja. Adisabeba, jun. 20. Menelik négus Sidi Eyassa-t, leányának és Mihály vasnak fiát nevezte ki utódjául. Közgazdasági táviratok. Newyork, iun. 20. Zárlat. Búza állandó, hely­ben 85*/, cent. (8.82 KA, iul.-ra-----cent (—.— K.), szept.-re 948/4 cent. (8.73 KJ, dec-re 92’/, cent. (8­48 K.), máj.-ra-----(—.— K.)- Tengeri szilárd, Jul.-ra —— cent. (—. - K.), szept.-re 78 V. cent. (7.74 K.), dec.-re 77— (7.63 K.) Liszt helyben 3.95. Gabona­­szállitás Liverpoolba 104 (0.45). Csikágó, jun. 20. Zárlat. Búza állandó, ju­lius-ra-----cent. (—.— K.), szeptemberre 86'/1. cent. (7.97 K.). Tengeri szilárd, júliusra 695/, cent. (6.89 K.). A­ külföldi gabonatőzsdék mai és tegnapi ár­folyamainak összehasonlítása: Newyork, jun. 20. terménytőzsde. Gyapot New­­yorkban 12.20, jun.-ra 10.64, szept.-re 10.20, frew­­orleansban 117/1. Petroleum stand white Newyorkban 8.75. Biladelfiában 8.70, rafined in cases 10.90, credit balances of oil City 1.78. Zsír. Vertem Steam 9.20. Roho testvérek 9.30. on 27.75-28 12. K­éz 12.87—13.—. Csikágó, jun. 20. Termenytőzsde. Zsír iul.-ra 8.90, szept.-re 9.10. Szalonna short clear 8.12. Sertés­hús szept.-re 13.72. Newyork, jun. 20. Cukor- és kávépiac. 1. sz. fair refming Muscovado 3.81. Cukor finomítva sz. 5.20. Kávé, Rio 7. sz. helyben 6­/1, jun.-ra 5.85, szept.-re 6.85. Hamburg, jun. 20. Petróleumvásár. Petróleum nyugodt, helyben 7.55 m, (14.44 K.) Anvers, jun 20. Petróleumvásár. . Petróleum nyugodt, helyben 22.— (10.52). London, jun. 20. Értéktőzsde. Zárlat. Angol consolok 87,8/la. Japán járadék 84—. 4 százalékos magyar aranyjáradék 948/4. Ezüst 25*,16. Olasz jára­dék 1048/4. Chartered 160. Randfontein 1­60. De Beers 111/.. 4°/0-os rúpia 638/s. Spanyol járadék 959,. Leszámítolási kamatláb 18/fi. Déli vasút 65/,. Bécsi váltóár —... East Rand 4,12. Radmines 6,43. Canada Pacificvasut 1627/,. Az irányzat állandó. Ma Tegnap] l ’ittemblé? PARIS Búza júniusra. ...*•••••••«. „ júliusra ...................... „ julius—augusztusra . ••••••« „ K/.optombor—doc.-ro Rozs júniusra* •••••. ••••««•• „ julius—augusztusra Liszt júniusra. *••••••«••••• „ júliusra ...................... „ julius—augusztusra ......................... Rzeptomber —doc.-ro......................... frank ai.so 21.90 21.-0 22.10 17— 1B.6Ö 16.65 16.60 29.45 28.66 29.85 29. frank 21.70 21.85 21.85 22.05 17— 16.65 16.65 16.60 28.40 28.50 28.80 28.75 frank +0.10 4-0.05 -0.05 +0.06 +0C5 +0.15 +O.C5 4+.25 BÉRÜK márka marka­­márka Haza júliusra. 210.75 211.- 1 -0.25 IBI— 194— —.--189. -189.25 -0.25 * szeptemberre .*••••••««• 176. 176— 160.50 160.60 | „ szeptemberre 4 ......... . 157.— 157— | -a— NEWYORK cont cent cont. Búza helyben *••«*••«»••* ■ 95.50 98— -0.60 ——— | „ szeptemberre *•••*••«••« 91.75 95.25 -0.60 „ decemberre *••••«*••••• 92.16 92.50 -0.37 „ májusra. . ■—*■■■' Tengeri júliusra— „ szeptemberre. «•••*•*•» 78.18 Zais [ 77— 77— I — a — CSIKÁGŐ cont cont cont n szeptemberre *, #. * • •* * * • * . 66.50 87.25 -0.75 69 83 69 75 | -0.12 N A P1H1R E K. Budapest, jun. 20. A magyar éle. Csontos Andor képviselő úr, mint egy anekdotában olvassuk, olyan kitűnően tud zsidó­vicceket — zsargonban — elmondani, hogy Visontai Soma, a­kivel együtt voltak Székes­fehérvárott Mansdorff bárót támogatni, nem merte tovább hallgatni. — Elmegyek, innen, — mondotta — mert ez a Csontos még — elzsidósít engem. Egy kicsit fölösleges volt ez az aggodalom, mert mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy Vi­sontai Somát még Csontos Andor se tudná el­­­zsidósítani. Se Csontos Andor, se Förster Aurél, se a többi urak — mert vannak ám töb­ben is — a­kik olyan klasszikus tökéletességgel ontják születése nyelvén a zsidó viccet, hogy Goldstein Számi valóságos dadogó dilettáns hoz­zájuk képest. Ismételjük, mi nem féltjük az uraktól a Visontai Soma magyarságát, se pedig a mások magyarságát. De azért mégis abban a vélemény­ben vagyunk­, hogy Visontai képviselő úr, mikor „megijedt" a képviselőtársa előadó-művészetétől, tréfás szóval nem csupán tréfát mondott. Érdemes lesz talán néhány szót ejteni egy igen komoly témáról, a viccről. Csak egynéhány szót, mert ez a téma olyan gazdag, hogy egy könyvet lehetne megtölteni a fejtegetésével. Le­gyünk vele tisztában, hogy az éle igen előkelő mű­faj. Ha a tartósság az igaz kritériuma egy elme­­termék értékének, a legértékesebbek közül való. Tudunk vicceket, a­melyek generációk óta élnek és még generációk egész sora fog mulatni rajtuk. Ilyen örökéletű vicc milliók között akad egy, a­mi azt mutatja, hogy egy igazi vicc éppen olyan ritkaság, mint akármilyen más remekmű, a­melyben a halhatatlanság föltételei megvannak. Az örök emberi egy részének kell benne lennie a kifejezés legtökéletesebb köntösében. Csak az az igazi éle, a­melyben filozófia van, a­mely a csattanója villámfényével bele­világít valamely gondolkozásba, erények és hibák kohójába. Az él­nek tehát jelentékeny jel­lemző ereje van és pedig a tömegében nemcsak­ az egyes emberek, hanem az emberi közösségek gondolkodására. A faji és nemzeti tulajdonság megnyilatkozik individuálisabb értelmi termék­ben is, mint a­milyen az éle, a­mely nem lehet közkeletű, ha az emberek nagy tömege nem fo­gadja el, vagy legalább is nem találja tetszetős­nek a filozófiáját. Már­pedig az emberek gon­dolkodásának, tudjuk, megvan a maga térképe, van nemzeti filozófia és egy nemzet élőének is megvannak a maga sajátos, külön, jellemző tu­lajdonságai. Más a francia éle, más az angol és megint más a német. És elég elolvasni az egyik­ből is, a másikból is egy csomót, hogy igen hatá­rozott képet kaphassunk az egyik nemzetnek is, a másiknak is lelki és értelmi tulajdonságairól, gondolkodásáról, sajátosságaikról és különböző­ségeikről. Minden nemzetnek önmaga a szerelme. Létezésének és örökkévalóságának jogát abból a meggyőződésből kell merítenie, hogy a szépnek, jónak és nagynak ideális föltételei vannak meg és bontakoznak ki benne. Innen minden nemzet­nek az a törekvése, hogy az egyénisége az alkotás minden területén érvényesüljön, ezért örül min­dennek és találja különösen szépnek azt, a­min a maga egyéniségének jegyét ismeri meg, ezért vigyázunk arra, hogy a nemzeti egyéniség tulaj­donságai lehetőleg szeplőtlen tisztaságban szó­laljanak meg a magyar lélek és a magyar gon­dolkodás, a művészet és az értelem minden mun­kájában. Tehát­­ az élőben is.. A magyar vicc a

Next