Budapesti Hírlap, 1909. március (29. évfolyam, 51-76. szám)

1909-03-07 / 56. szám

.1909. március 7. BUDAPESTI HÍRLAP (56. sz.) * (Rang­versenyek.) A Filharmóniai Társa­­ság kilencedik hangversenye hétfőn este lesz. Ekkor kerül bemutatásra Szendy­­árpád kiszenekarra írt Poémák című szimfonikus költeménye. — A Grün­­feld-négyes holnap, vasárnap délután rendezi utolsó hangversenyét, Környei Béla operaénekes és Juhász Aladár zongoraművész közreműködésével.­­ Az Országos Szimfóniás Zenekar a jövő héten hang­versenyt rendez Marosvásárhelyen és Szászrégenben. A zenekar március 21-én ifjúsági hangversenyt ren­dez, március 28-án pedig megtartja negyedik esté­jét, a­melynek műsorán Gluck Ifigénia­ megnyitója, Schubert szimfóniája, Liszt egyik rapszódiája és ma­gyar újdonságként Perényi Géza szkerzója szerepel.­­ A K­asztma­ körúti Kaszinó március 27-én Fráter­­istét rendez, Fráter Lóránd, Vock János, Erdélyi Zoltán és Dienzl Oszkár közreműködésével. — Méry Béla zeneműkereskedő rendezi: Busoni Feruccio zon­goraművész pénteki hangversenyét, a M M­agyar Nők Karegyesületé­nek március 15-iki hangversenyét és Marteau-Dohnányi-Becker március 20-iki kamara­­estéjét. A karegyesület hangversenyén közreműködik Sándor Kornélné, Strasser Jolán, Hertzka Stefánia, Haupt-Stummer Gertrud bárónő, Kollinay Béláné, Jiraszek Hana, Durigó Ilona, Béna Józsefné, Arányi Dezső, Déri Jenő, Erdős Rikárd és Venczell Béla. Az estét a Zeneakadémia termében rendezik, Lic­h­­tenberg Emil karnagy vezetésével. — Rosti Enrika orgonaművész március 10-iki hangversenyén közre­működik Kresz­ Géza hegedűművész. — Hatos Fe­renc március 14-én magyar hangversenyt rendez az aradi vesztőhely megváltása javára. * (A kolozsvári Nemzeti Színházban,­ mint kolozsvári lapok Írják, jövő héten Gyalui Farkastól, a Budapesti Hírlap kolozsvári munkatársától három eredeti egyfelvonásos színművet adnak elő. A szín­darabok címe: Az útitárs, A vámos és A boldogság. * (Tudományos élet.) A Tudományos Aka­démia második osztálya március 8-án, hétfőn dél­után öt órakor ülést tart, melynek tárgya két szék­foglaló: Finseey Ferenc levelező tag A jogtalanság, mint a büntetendő cselekvény ismertetője címmel, Aldásy Antal levelező tag Zsigmond király viszonya Velencéhez és Milánóhoz római útja idejében cím­­mel olvassa föl székfoglalói értekezését.­­ A Ter­mészettudományi Társulat állattani szakosztálya tegnap tartott ülésén Leidenfrost Gyula a Kvarnero Munidáiról, az Adriai-tenger egyik rákcsaládjáról tartott előadást. Utána Kertész Kálmán dr. bemu­tatta a földkerekségen ismert legyeknek általa össze­állított katalógusának negyedik kötetét. I A szakosz­tályi ügyek során a szakosztály egyes állatok ki­pusztulásának megakadályozására és az ország fau­nájának tüzetes kutatására hozott határozatot.­­ Az Akvinói Szent Tamásról nevezett bölcselettudományi társaság ma délután öt órakor a középponti pap­nevelői­ntézet dísztermében Székely István dr. egye­temi rektor elnöklésével évi­ közgyűlését tatotta. Az elnök megnyitójában a bölcselettudomány művelésé­nek szükségességéről és jelentőségéről szólott az ál­talános műveltség, valamint a közjólét és az egyesek boldogulásának szempontjából. Feltüntette a társa­dalmi kérdés megoldása és a helyes bölcselet közt lévő viszonyt, valamint a bölcselet és a közerkölcs meg esztétika közt lévő viszonyt. A tartalmas és nagy­­tetszéssel fogadott előadás után az alelnök, Kiss Já­nos dr., jelentést tett az elmúlt év társulati életéről, a tartott fölolvasásokról, eszmecserékről s az ülések látogatottságáról. Hanauer A. István dr. a tagokról és a vjlagyoni állapotról tett jelentést. Van a társulat­nak 74 alapító, 215 pártoló és 107 rendes tagja. Alaptőkéje 8200 korona, az elmúlt évben bevétele 18­67 korona, kiadása 1022 korona volt. Az ülés fő­tárgya Kruger Aladár dr. nagyváradi ügyvéd föl­­olvasása volt a büntetőjog különböző elméleteiről. A nagy tetszéssel fogadott fölolvasást élénk eszmecsere követte. * (Az álomtáncosnő.) A Lipótvárosi Kaszinó vezetősége ma nem mindennapi látványossággal ked­veskedett tagjainak és meghívott vendégeinek. Be­mutatta Magdeleine asszonyt, a párisi álomtáncos­­nőt, a­kinek művészetéről tudósok és laikusok vitat­koznak s a­kit némelyek megfoghatatlan jelenség­nek, mások viszont közönséges szélhámosnak nevez­nek. Magdeleine asszony érdekes és különös mutat­ványára, a kaszinó hívására több nagyhírű professzo­runk is megjelent, hogy ha kell, a tudományosság leplébe burkolózó művésznőről az igazság takaróját lerántsa. A mű­sor két részből állott. A mutatványok bevezetéséül Magyin Emil, a­kinek párisi delejességi iskoláját állítólag már leleplezték, delejes álmot szuggerált a külső megjelenésével imponáló asszony­nak, a­ki a megcsendülő zenére Misa Duncan mód­jára plasztikus táncba kezdett. Régi és modern mes­terek műveizete járt igen finoman stilizált kifejezés­sel teljes táncokat, a­melyek egymagaikban is érde­mesek arra, hogy Magdeleine asszonyt modern tánc­­művésznőnek tekintsük. Helyenként nekihevülve, ki­dagadó szemmel, megfeszült izommal és igazán ön­ki­vületnek látszó állatotksul hajlongott, tombolt, ug­rándozott. Az első szakasz végén mereven elterült a földön s ekkor Magain mester magyarázni kezdte, a hipnotizált nő csodálatos művészetét. Közben föl­kérte a jelenvolt professzorokat, hogy közelről győ­ződjenek meg a hipnotikus álomról. Előbb Donáth Gyula egyetemi tanár, az ismert ideggyógyító vizs­gálta meg az alélt­an fekvő nőt. Alapos vizsgálat után kijelentette, hogy a hipnózis jelenségeit konstatálja ugyan, de lehetetlennek tartja, hogy valaki álmában olyan dolgot produkáljon, a­mihez, mint Magyin mondja, ébren nem ért. Később megvizsgálta Mag­deleine asszonyt Korányi Sándor bá­ró, Kosztka Emil főtörzsorvos, Salgó Jakab dr., Ónodi Adolf dr., Retek Miklós dr. és Siposs Dezső dr. A hipnotikus álmot valamennyien megállapították azzal, hogy a félig nyitott szemmel alvó nő semmi reflexmozgásra nem volt rábírható. Ez a körülmény azonban, mint utóbb kiderült, a szem antropin vagy kokain befecskende­zésével is elérhető. A szélhámossággal való meggya­­núsítás közben Magdeleine asszony álmában fölkiál­tott. A társaság kívánságára ezután, műsoron kívül, csárdást muzsikáltak, a­mire a táncosnő előbb há­romlépéses bosztont, majd hamisítatlan orfeumbeli csárdást lejtett. Végül fölébresztették az álomtáncos­nőt, a­ki hiú francia nő létére, természetesen leg­előbb a frizuráját igazgatta meg és csak azután kö­szönte meg a körülállók tapsát. Magdeleine asszony holnap délután ismét föllép a kaszinó családtagjai számára. Zongorakisérője ez alkalommal is Reiner Frigyes, az ismert fiatal művész lesz. (kg.) * (Képzőművészet.) A velencei tárlatra szánt anyagot ma délelőtt bírálta el Lippich Elek dr. mi­niszteri tanácsos elnöklésével a kiállítás zsűrije. A bizottság a Szépművészeti Múzeumból és a Miénk kiállításából is válogatott néhány festményt, melyet Velencébe küld. A Kassán Szépítő Egyesület ala­kult, mely nemcsak a város díszítését, de a képző­művészet és iparművészet mentői szélesebb alapon való megismertetését és népszerűsítését tűzte ki cél­jául. A Széchenyi-ligetben kiállítási palota épül, a­hol fölváltva képzőművészeti és ipari kiállítás lesz s a­hol esztétikai és ismertető kritikai fölolvasásokat fognak rendezői. — A Nemzeti Szalonban még min­dig nagy érdeklődéssel kiséri a közönség a Miénk ki­állítását. A kiállítás naponként reggel kilenc órától délután ötig egy korona belépődíjért megtekinthető. * (Mag­yar hang­verseny.) A magyar nők Művészet és Művelődés köre ma délután, magyar hangversenyt rendezett a pesti Vigadó kistermében. A műsor keretében előadásra került néhány kuruc­nóta, Káldy Gyula átiratában, a­melyet Bárdos Béla, Richter István, Kuliffay Izabella, Koósa Adrien és Odry Lehel adott elő, hévvel és magyaros érzéssel. Bényó Rosenfeld Aladár, Thomén István mesteriskolájának volt növendéke igen bravúrosan játszotta Merkler Andor, Saxlehner Andor és Liszt Ferenc egy-egy művét. Csurgay Adél a La Grange­­ária hatásos éneklésével aratott nagy sikert, Richter István Popper magyar rapszódiáját játszotta el igen ügyesen, Müller Eugénia zongorakíséretével. Végül ismét Koósa Adrien énekelt Tarnay Alajos, Ságody Ottmár és Huszka Jenő dalaiból. A nagyszámú kö­zönség megújuló tapssal ünnepelte a szereplőket. * (Eg­yetemes regénytár.) Legújabban Har­­land regénye, A bíboros burnetszelencéje jelent meg az Egyetemes Regénytár kiadásában. Ára egy korona húsz fillér, megrendelhető a Budapesti Hírlap könyvkiadóhivatalánál is. * (Új Idők.) Sterczeg Ferenc nagysikerű da­rabjának, A kivándorló című társadalmi színműnek közlését kezdi el az Új Idők legújabb száma. Her­czeg regényének, A királynő futárjá­nak folytatásán kívül több közérdekű cikk, novella, vers és kép teszi gazdagabbá a szám tartalmát. * (Csak egy arasznyi földet . . .) Egy arasznyi földről van szó. Vérrel és könnyel áztatott, megszentelt földről, az aradi vesztőhelyről. Hogy ez a nemzeté legyen, hogy ott mauzóleum épüljön, a nemzeti gyász és megdicsőülés mauzóleuma, az mindnyájunk óhajtása. Az egyetemi ifjúság rende­zett ma este a Zeneakadémia nagy hangversenyter­mében szép, lelkes ünnepet ennek a gondolatnak megvalósítására. Hangversenyt, az egyetem ifjai és kiváló művészeink közreműködésével. Bekezdésül Bakó László, a Nemzeti Színház tagja, szavalta el Magyarok szent földje címmel Ábrányi Emil gyö­nyörű prológusát. Majd az egyetem zenekara elját­szotta Liszt Ferenc Szózatát és himnuszát. Vajdics Sári ■ művészies hárfajátéka után Talapkovich­ Andrea viharos taps és éljenzés közepette bemutatta Grillné­ Woh­lfahrt Anna négy nagyhatású, poétikus kurucdalát. Takáts Mihály, az Operaház ünnepelt művésze lépett ezután a dobogóra s az ő utolérhe­tetlen művészetével elénekelte először a Rákóczi kesergőjét, majd Dóczy Józsefnek erre az alkalomra írott dalát: Az aradi síkot sirva-iiva járom, Ott alussza álmát a hős tizenhárom, . . . Ha rájuk tapadt rég hóhér keze ezernye, Hófehérré mosta őket, Félistenné tette őket Magyarország könnye! Az aradi síkon márványtemplom­ épül. Benne tizenhárom gyászos oltár készül. Fel a magas égig lángol bent a máglya . .­­ Úgy száll fel a menyországba Láncát tépő Magyarország Szabadságimája. Az aradi sikon vérpiros a harmat, Ott tilinkó nem szól, a dal is elhallgat. Tizenhárom sírból száll a csendes éjben Vértanuknak néma átka . . . Várj ki,tudja, hátha-h­átha Meghallják az égben . . . Percekig tartó taps zúgott a dal után. Takáts Mihálynak két hatalmas babérkoszorút nyújtottak át, s háromszor-négyszer kellett az ovációt megkö­szönnie. Ezután következett egymásután Gluzek Lóránt művészi gordonkaszáma, Pap Miklós bravúros zongorajátéka, Lechner József, Lechner Ferenc és Fábry hármasa. Vendéghegyi és Szabados melodrá­mája, melyet Járossy Jenő szavalt s az egyetemi zene­kar játéka. Az egybegyű­lt előkelő közönség lelkese­déssel, megindulással hallgatta végig az estét, mely nemes és hazafias célt szolgált a művészet legszebb eszközeivel. * (Operai útmutató.) Nádor Kálmán ilyen című vállalatában hat új füzet jelent meg. A pillangó kisasszony, Parasztbecsület, A bajazzók, Rigoletto, A trubadúr, A zsidónő és Mignon című­ operák zenei ismertetését találjuk a füzetekben, katapéldákkal és világos magyarázatokkal. A rövid kivonatokat ez al­kalommal is Vaszilievits Emil dr. készítette. A min­den tekintetben hézagpótló vállalatból eddig huszonöt füzet jelent, meg. Sajtó alatt van a Monna, Vonna, Eliána, A hegyek alján, Hoffmann meséi, Lakmé és A denevér kötös útmutatója, a­melyek legközelebb kerülnek forgalomba. Egy-egy füzet ára harminc fillér. . .. • * (Kóbor Istenek.) Molitor, Oszkár zenemű­­kereskedő kiadásában most jelent meg Virányi Jenő Kóbor Istenek 'című.­­.operettjének több énekszáma két füzetben. Az újdonság nemrég a kolozsvári Nem­zeti Színházban került bemutatásra, őszinte, nagy sikerrel. Az énekszámok füzetenként három koronáért kaphatók. I ■ I FŐVÁROS? ÜGYEK. Uj ajánlat a gázgyárra. Napok óta tudják a városházán. Hogy egy­ kül­földi vállalat ajánlatot akar tenni a gázgyárra.. Egy bizottsági tag járt külföldön és igyekezett öszehozni a vállalatot. Az ajánlatot Charmant Oszkár közjegy­ző-helyettese ma délben át is adta Bárczy István polgármesternek. Két francia, Fontaine, E. és Rou­­lean G. írták alá az ajánlatot, a­melynek fontosabb feltételei ezek: ... Hét millió korona alaptőkével alakítanak tár­saságot. A társaság a városnak rendelkezésére bo­csátja a mai gázgyár megváltására szükséges busa millió koronát. A pénzt úgy szerzi meg a társaság, hogy a város garanciája mellett negyven év alatt törlesztendő kölcsönkötvényt bocsát ki. Minden egyéb beruházást is a Város garanciája mellett kibocsátott kötvények útján akarja megszerezni., A gázgyár fejlesztése dolgában csaknem ugyan­az a programja, mint a gázgyári ajánlatnak. A köz­­világítási­hoz szükséges gázért azonban köbméteren­­ként tíz fillért kér. Ezenkívül a lámpások kezeléséért lámpásonként és óránként kilenctized fillért és külön l­í­mpánként és naponként egy fillért számít föl. A főútvonalak világítására ők is 750 villamos lámpást állítanak föl. A világító gáz árát 19 és fél fillérért, az ipari gázt 16 fillérért számítják.­ A lég­szesz-mérőért, a mai béreket akarja szedni. Részesedésül 1.500.000 koronát ajánl a főváros­nak. Ezenfelül a tiszta jövedelemből levonják az an­nuitást, az 1.500.000 korona részesedést, a társaság hat százalékos osztalékát és ha marad jöved­elem, annak 65 százalékát a város, 30 százalékát a társa­ság és 5 százalékát a személyzet kapja. Húsz évig nem válthatja meg a város a gázgyár­ral, húsz év után minden tíz évben csak kártalanítás összeg ellenében válthatja meg. Ha a társaság bármi okból megszűnik, a város köteles átvenni a társaság adósságát, köteles a bevásárlásra, bérre és egyéb dőli­ ee

Next