Budapesti Hírlap, 1909. április (29. évfolyam, 77-102. szám)

1909-04-18 / 92. szám

11 1909, április 18. BUDAPESTI HÍRLAP (92. sz.) ködtetik a nézőt. Egyik helyen álmennyezet tökéle­tes ónix-utánzat, a másikon értékes stukkó-munka. Nagy gondot fordítanak a főajtóra. Sok helyen á főbejárat .valóságos faépítmény festett üvegkupolá­val, másutt az egész bejárat: ajtó és ajtófélfa érccel (sárgarézzel vagy vörösrézzel) van bevonva. Egy ilyen rézveretü bejáratról tudom, hogy egymagában tizenhatezer koronába került! És mindehhez mint legfőbb disz járul a kivilágítás: a vakító izzógömbök­től a művészies üvegfestéssel tompított fényig min­denféle világítási hatást láthatunk és a legkülönbö­zőbb anyagokból készült óriási csillároknak és ap­róbb lámpáknak olyan sokféleségét, hogy arról csak annak lehet fogalma, a ki látta. Ez a vakító vagy szí­nes világosság teszi káprázatossá a kávéházat: ezt veri vissza ezer meg ezer változatban a sok tükör és egyéb csiszolt üveg, ez ragyogja be az alabástrom vagy egyéb márványutánzatu falakat, ez emeli a ká­véházi hölgy-vendégek arcának fehérségét, hamis Vagy valódi drágaköveik csillogását. Ilyen ragyogó, csillogó keretben folyik a kávé­házi élet. És ez nekem igen jó, mert a mikor le aka­rom Írni a nappali kávéházi életet, akkor is szüksé­gem van erre a ragyogásra, csillogásra, hogy men­tői kevésbbó lássék az árnyéka ez életnek és még in­kább szükségem lesz reá akkor, mikor az éjjeli kávé­házi életet rajzolom meg, mert tudvalevő, hogy éjjel az árnyék sokkal élesebb és több mint nappal . . . (szt. a.) — (Adakozás.) Ma a következő adományo­kat kaptuk: a zuglói Szent Antal-kápolna részére: Pokomándyné Funták Etelka Mohács 20 korona; Szent Antal szegényei részére: Kiszely Jánosné Ve­reskő 5 korona; ingyen tej részére: Kain Albertné Budapest 5 korona; ingyen kenyér részére: Kain Albertné Budapest 5 korona; a varannói református templom részére: Sárkány Róza Mezőlaborc 2 ko­rona; Országos Gyermekvédő Liga részére: Egy sza­badkai kedélyes társaság 2 korona 50 fillér; Mader­­spach Károly né emlékoszlopára: Koch Béla dr. Ma­gyaróvár 5 korona; a tatabányai beteg bányászcsa­ládok részére: Derély Gyuláné Mád 5 korona; a lőcsei minoriták templomának harangja javára: Szabó János építész utján, Rejtő Sándor dr. Buda­pest 2 korona, Hainiss Géza dr. Budapest 2 korona, Hainiss Editke Budapest 1 korona, Walla József Budapest 3 korona, Jakabffy Ferenc Budapest 5 korona, Sehmahl Henrik Budapest 5 korona, Kauser Gyula Budapest 3 korona. Kunfalvi Nándor Buda­pest 2 korona. (Személyi hírek.) Frigyes királyi herceg tegnap este Olmützből Bécsbe utazott. — Vaszary Kolos bíboros hercegprímás ma Balatonfüredre uta­zott. ■— Apponyi Albert gróf kultuszminiszter, Szte­rényi államtitkár és Széli Kálmán volt miniszterel­nök ma délután, mint egy távirat jelenti, Bécsbe étkeztek. — (Az angol királyi pár útja.) Parisból táviratozzék: Edvárd király Parisból jövet és Ale­xandra királyné, valamint Mária Féodorovna orosz özvegy cárné tegnap este két óra felé Bourgetbe ér­keztek. A király szívesen üdvözölte az özvegy cárnét. Miután az angol és orosz nagykövetek üdvözölték a felségeket,! Falliéres elnök nevében a felséges höl­gyeknek pompás virágbokrétákat adtak át. Rö­vid tartózkodás- után a király és a királyné, miután elbúcsúztak az özvegy cérnától, folytatták útjukat Génuába, a hová rövid idő múlva az özvegy cárné is elutazott. A királyi pár délután félhat órakor érke­zett Génuába. A pályaudvaron az angol nagykövet, az angol konzul, valamint a hatóságok fejei fogad­ták. A királyi pár az egyhegyült közönség élénk ová­ciói közben hajtatott á kikötőbe és ott a Viktória and, Albert-jattra szállott. Az orosz anyacárné este hat órakor érkezett Génuába és a Viktória and Albert­­jattra ment, a hol az angol királyi pár fogadta. Az angol királyi pár holnap délelőtt utazik el. — Edvárd angol király a nyáron ismét elmegy Márien­­bádba, a hol huszonkét napig kúrát használ. Az an­gol király augusztus tizennegyedikén vagy tizenötö­dikén meglátogatja Ischlben Ferenc József királyt és másnap utazik Márienbádba. — (Kossuth Ferenc üdvözlése.) Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter a mai nap folya­mán a következő üdvözlő táviratokat kapta: „Pécs- A pécs-báttaszéki vasutakra vonatkozó törvényjavas­latnak az országgyűlés elé terjesztése alkalmából Pécs szabad királyi város közönsége hálás szívvel mond köszönetét szeretett ' díszpolgárának atyai jó­indulata amaz újabb megnyilatkozásáért, a mellyel a megvalósulás elé vitte a városra nézve létkérdést tevő e helyiérdekű vasútnak évtizedek óta szőnyegen levő és nagyméltóságodnak bölesesége áltál megol­dásra jutott ügyét. Őrömmel ragadjuk meg ezt az alkalmat, hogy változatlan ragaszkodásunkról bizto­sítva, hódolatteljes tisztelettel üdvözöljük nagymél­tóságodat: Pécs szabad királyi város közönsége ne­vében Nendtvich Andor polgármester.” — Pécs. A pécs-báttaszéki vasút életének hajnalhasadásakor örömteljes szívvel üdvözöljük nagyméltó6ágodat. Le­gyen szabad ez alkalommal ama szerény óhajunknak kifejezést adni, a melyben alázatosan arra kérjük nagyméltóságodat, hogy édes hazánkra nézve közgaz­dasági és kulturális szempontból oly végtelenül fon­tos vasutunkat áldásdus működésével lehetőleg rövid időn belül a megépítés stádiumába juttatni kegyes­kedjék: Somogy-Vasas és Hird községek elöljá­rósága." — (A király hadiparancsa.) A hivatalos lap mai száma a királynak ezt a kéziratát közli: Hadparancs. Ausztria és Magyarországnak a délkeleti szomszédországokhoz való huzamosb ideig megzvart viszonyának tisztázódása, nem­különben a veszélyeztetve volt határrészek újbóli biztosságát illető meggyőződés immár lehetővé teszik, hogy a fegyveres erő egy részének állo­mányfölemelése céljából behívott tartalékosok újból a nem tényleges viszonyba visszahelyeztes­senek. Nagy megelégedéssel tölt el, hoey a nem ténylegesek a zászlók alá bivásnak példás módon tettek eleget, valamint hogy úgy a behivottak, mint a lakosság széles rétegei a helyzet komoly­ságát helyesen fölfogva, mindannyian készen voltak a haza javát lelkesen előmozdítani. Leg­teljesebb elismerésemet fejezem ki mindazon parancsnokságoknak, csapatoknak és intézetek­nek, melyek az utóbbi hónapokban, nehéz viszo­nyok között a szolgálat jelentékenyen fokozott követelményeinek kitartó odaadással és örömest tettek eleget. Kelt Becsben, 1909. évi április 14-én. Ferenc József s. k. A közös hadsereg rendeleti lapja jelenti: ö felsége az összes katonáknak, a kik 1909 október 1-től április 30-áig Boszniában, Hercegovinában és Dalmáciában tényleges szolgálatot teljesítettek, valamint az összes, ez időben bevonult tartalékosok­nak és azoknak, a kik december 2-án nem kapták a katonai jubileumi keresztet, időközben azonban a dunai flótillához vagy az adriai hajókhoz Voltak be­osztva, ez emlékkeresztet utólag adományozta, ő fel­sége továbbá elrendelte, hogy mindama katonai sze­mélyeknek, a kik az említett időben Boszniában, Hercegovinában, vagy Dalmáciában aktív szolgála­tot teljesítettek, továbbá ama katonai személyeknek, a kik ez időben a hajóraj, a tartalékhajóraj és a du­nai flottila hajóin szolgálatot teljesítettek, vagy Kattaróban a szárazföldi hadseregben szolgáltak, .a szolgálati idő a nyugdij (rokkantsági nyugdíj) meg­állapításánál kétszeresen beszámittassék. E kedvez­ményeket a 17. és 7. hadtestben szolgálatot teljesí­tett egyes csapatokra is alkalmazni fogják. — (Kitüntetett tanácselnök.) A király, mint a. hivatalos lap mai száma jelenti, Németh Gyula te­mesvári Ítélőtáblái tanácselnöknek, nyugdíjazása al­kalmából, sok évi hü és buzgó szolgálata elismeréséül a Lipót-Tend lovagkeresztjét adományozta. — (Frigyes kir, herceg a Vöröskereszt- Egyesülethez.) Frigyes királyi herceg főyédőhe- Jyettes a Magyar Vöröskereszt-Egyesület igazgató­ságához . leiratot intézett, a melyben az egyesület tisztikarának és működő tagjainak az utóbbi hóna­pokban kifejtett nagy és céltudatos munkájáról el­ismeréssel emlékezik meg. Az egyesületben hatalmas támaszát látja a katonai közegészségügyi berendezés­nek s az egyesületnek hazafias és dinasztikus érzel­mei megnyilvánulásáért köszönetét mond. Végül fölszólítja a tagokat, hogy minél több uj tagot sze­rezzenek, hogy az egyesület föladatainak megvalósí­tására megfelelő alapokkal rendelkezzen. — (Királyi elismerés.) A király megengedte, hogy Neuberger Ignác dr. királyi kúriai tanácselnök­nek nyugalomba helyeztetése alkalmából sok évi hü és buzgó szolgálataiért legfelső elismerése tudtul adassék. — (A jászberényiek üdvözlete.) Jászberény­ből jelentik, hogy a város közönsége abból az alka­lomból, hogy Oünther Antal igazságügyminiszter a jászberényi törvényszék fölállítására vonatkozó ja­vaslatot beterjesztette, a következő üdvözlő táviratot küldötte az igazságügyminiszternek: Városunk közönsége kitörő lelkesedéssel és örömmel vette tudomásul nagyméltóságodnak a vá rosunkban fölállítandó királyi törvényszékre vonat­kozó törvényjavaslatát, melyet az órszággyjilés elé terjesztett. A mai napon tartott képviselőtestületi közgyűlés megbízása alapján, midőn mély tisztelet' tel és szeretettel üdvözöljük nagyméltóságodat, egy ben városunk irányában tanúsított kegyes jóindu­latáért hálás köszönetét mondunk. Kuncsek István polgármester. — (Nikita a Riviérán.) Cetinyéből jelentik: Miklós fejedelem ma Xénia hercegnővel Aativárin át a Riviérára utazott. A trónörökös-pár ma Kat­­tarón át Meklenburgba utazott. — (Haas Ivor báró nagybeteg.) Kaas Ivor báróról részvéttel halljuk, hogy nagybeteg. A hét elejét pusztaszentimerei birtokán töltötte s ott nagyon meghűlt. Szerdán, mikor visszaér­kezett a fővárosba, nyomban ágynak esett s az orvos tüdőgyuladást konstatált. A baj a beteg tüdeje jobb szárnyát támadta meg s oly nagy lázzal, hogy többször elájult. Ma délelőtt Kétly László dr., Kövér Kálmán dr. és Matolcsy Mik­lós dr. orvosok konzíliumot tartottak s konsta­tálták, hogy a beteg állapota komoly. Családja nagy szeretettel ápolja és maga a beteg, noha ismeri állapota súlyos voltát, türelemmel és el­szántan viseli betegségét. A politikusok és Kaas barátai körében nagy részvétet keltett a betegség bire és sokan főn jártak a bárónak a Kecskeméti­­utca 7. számú házában lévő lakásán: Zichy Ala­dár gróf, a király személye körüli miniszter, Justh Gyula, a képviselőház elnöke, Mailáth G. Károly püspök, Rákosi Jenő, Molnár János pre­­látus, Frommer Miklós nagybirtokos s még szá­mosán. A beteg a látogatókra nem tett rossz ha­tást s általános a vélemény, hogy erős szervezete megbirkózik a bajjal. Kaas Ivor báró oly nép­szerű és tisztelt alakja a magyar közéletnek, hogy a részvevő figyelemnek igen széles köre fogja körül betegágyát, bizonyára az ország egész intelligens közönségéé. Mindnyájan őszinte aggodalommal és szeretettel tekintünk oda, a hol a forró lelkű és mindig harcos politikus küzd azzal az ellenséggel, mely egyetlen sebez­hető pontján támadta meg: a test gvarlóságán. Reméljük és hisszük azonban, hogy ebből a tusá­ból Kaas Ivor győztesen fog kikerülni és még nagyon sokáig fogjuk látni a politikai életben, politikai küzdelmekben, melyekben hogy pilla­natnyilag le kellett tennie a fegyvert — és ép­pen a mostani válságos napokban — bizonyára a betegségénél is rosszabbul esik neki. — Este arról értesülünk, hogy a nagybeteg báró állapo­tában a délután folyamán nem történt különös változás. Az orvosok szerint a gyuladás kissé terjedt. A közérzület mind a mellett kielégítő. Az éj folyamán a beteg állapota rosszabbodott. Tíz órakor újabb, orvosi konzílium volt, a mely konstatálta, hogy a szívműködés igen gyönge. A beteg éterinjokciót kapott. Az orvosok az egész éjjelt a betegnél töltik. — (A német trónörökös utazása.) Vil­mos nemet trónörökös, mint már jelentettük, Károly román király hetvenedik születésenapja alkalmából Bukarestbe utazik. Ezt az utat oda is, vissza is, Budapesten át teszi meg, a nélkül azonban, hogy út­ját megszakítaná. A trónörökös nagyobb katonai kí­sérettel utazik; a kíséretben lesz annak a két porosz ezrednek a parancsnoka is, a melyeknek Károly ki­rály tiszteletbeli parancsnoka, valamiüt annak a testőr-vértesezrednek parancsnoka, a melyben annak idején Románia mostani királya mint tiszt szolgált. — Bécsböl jelentik: A német trónörökös Bukarestből visszautazva az államvasuttársaság külön vonatján vasárnap, e hónap 25-én délután 2 óra 8 perckor Bécsbe érkezik. A trónörököst a pályaudvar perron­­ján hivatalosan üdvözlik és a Hofburg nagy vendég­osztályában fog lakni. A német trónörökös előrelát­hatóan hétfőn, e hónap 26-án utazik el. — Potsdam­­ból jelentik: A német trónörökös ma este Bukarestbe utazott. — (Küldöttség Szterényl államtitkárnál.) Ff éderváry Lehel képviselő vezetésével Dunakesz köz­ség küldöttsége tisztelgett ma Szterényi József ál­lamtitkárnál. A küldöttség arra kérte az államtit­kárt, hogy a Göd és Dunakesz közötti népes telep számára vasúti megállóhelyet adjon. A megállóhely a telep lakóira nagyfontosságu és erre a célra már maguk között ezer koronát össze is gyűjtöttek hozzá­járulás címén. Szterényi József államtitkár kijelen­tette, hogy a méltányos kérést figyelembe fogja venni és kedvező előterjesztést tesz Kossuth Ferenc keres­kedelemügyi miniszternek. — (Uj miniszteri tanácsos.) A király-, mint a hivatalos lap mai száma jelenti, Skerlecz Iván báró, miniszterelnökségi osztálytanácsosnak a mi­niszteri tanácsosi címet és jelleget adományozta. — (Az anyák napja.) Newyorkban és az Egyesült Államok más nagy városaiban az idén fog­nak először megülni égy uj ünnepet : az anyák nap­ját. Már a múlt évben Bürkeit szenátor azt indít-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék