Budapesti Hírlap, 1909. június(29. évfolyam, 128-153. szám)

1909-06-29 / 152. szám

1909. junius 29. BUDAPESTI HÍRLAP (152. sz.) - A közönség elismerését is kivívta. Leonóra szerepében egy külföldön élő magyar énekesnő, Halász Adél asszony mutatkozott­ be. Halász Adél Kolozsváron kezdte énektanulmányait, majd az operaiskolába ke­rült s ezt befejezve külföldre szerződött. A művésznő az elmúlt évek során, mint mai föllépése alkalmá­val meggyőzött bennünket, tovább fejlesztette erős Lángját és előadóképességét. A nagyszámú közön­ség nyílt színen és a fölvonás végén egyaránt zajos tapssal tüntette ki a vendégeket s kitűnő szereplő­­társaikat, Bejczy Györgyöt és kivált Rózsa Lajost. A kifogástalan előadást Orbán Árpád karnagy vezette. * (Szinésziskolai előadások.) Rákosi Szidi asszony szinésziskolájának utolsó vizsgálati előadá­sát láttuk vasárnap délután a Királyszínház szín­padán. A vasgyáros első és második felvonásával kezdték. Talentumos fiatal színésznővel ismerked­tünk meg Be­ne Valériában, élénk játékában erős érzelmi kvalitások vannak. Szeretetreméltó és ele­gáns volt Petheő Attila, figyelemreméltó színészi tulajdonságok mutatkoznak Kovács Imrében. Di­csérhetjük még Takács Mariskát kedves játékáért, továbbá Sáry Margitot, Boros Emilt és Fehér Er­nőt. . Ohnet darabja után az antik tragédiával pró­bálkoztak meg a növendékek, eljátszották Elektrát, sok igyekezettel és dicséretes elmélyedéssel. A cím­szerepben Rajna Margit hatást tudott kelteni, jól mondta a szöveget s helyenkint voltak igaz és erős momentumai. A mikénei nők közül Schaller Juliska vált ki jól tagolt,­ kifejezéses beszédével; fejedelmi Kritemnesztra volt Gál Annunciáta, bájos Krizoté­­misz Havas Lujza, pompás Oresztesz Lánczy Tibor. Végül Hans Gyulájáénak, az­ iskola kitűnő tánctaná­rának növendékei mutattak be kedves, gració­lis táncgyakorlatokat. A színház majdnem egészen megtelt.­­ Az Országos Színészegyesület iskolájá­­n­ak első éves növendékei vasárnap délután­­ önálló számokkal mutatkoztak be a Vígszínház színpadán, meglepően nagyszámú közönség előtt. A fölléptetett, növendékek nyilvános szereplését egy kissé korai­nak találjuk, mivel a legtöbb közülök fejletlen gyer­­mekleány, a­ki még egyáltalán nem való a színész-­ iskolába. A kezdet kezdetén levők közül kitűnt Tekel Ilona kellemes hangjával. Kár, hogy a hangvétele mesterkélt. Az énekes és táncos számokon kívül elő­­adták a Cox és Box című régi vígjátékot, a­mely alkalmat adott Baghy Gyula és Farkas Ágoston te­hetségének érvényesülésére. Taps és virág temérdek sok volt. Az intézet évzáró vizsgálati előadása hol­nap délután lesz a Vígszín­házban. A Ket csinálta doktor című egyfelvonásos vígjátékon kívül ismét önálló számokkal lépnek föl a növendékek. . .V . •TvTV'VV­*.. ••• J - Oh * (Képzőművészet.) Az olasz király tegnap másodízben is meglátogatta a velencei magyar mű­­vészházat, hosszasan gyönyörködött az épület érde­kes arhitekturájában s egy óránál tovább időzött a kiállításon. Közben megvásárolta Hegedűs László és Mendlik Oszkár egy-egy képét. Az Országos Képzőművészeti Tanács szerdán délelőtt ülést tart a Bajza-utcai állami szobrászati mesteriskolában, a­hol két szobrot bírál meg. Az egyik Zirzen Janka sír­­emléke, a­melyet Bory Jenő, a mesteriskola tagja mintázott, a másik Pázmány Péternek a pozsonyi dómba kerülő szobra, mely Bigele Alajosnak, a római magyar művészim ösztöndíjas művészének alkotása. * (Vidéki társulat a Várszínházban.) Ná­dasy József, a sopron-szom­bathelyi színházak igaz­gatója azzal a kéréssel járult­ Molnár Viktor köz­­oktatásügyi államtitkár elé, hogy október és novem­ber hónapokra engedélyezze, hogy a társulat a Várszínházban előadásokat tarthasson. Sopron vá­ros ugyanis új színházat építtet s ez csak a jövő esztendőben készül el. Ilyenformán a társulat a téli hónapokban állomás nélkül marad. A szín­igazgató kérelmét pártolva Töppler Kálmán , sop­roni polgármester vezetésével nagyobb küldöttség járt legutóbb az államtitkárnál, a­ki megígérte, hogy a kérésnek lehetőleg helyt fog adni. Nádasy társulata, a­mely a vidéknek, jóformán legjobb szí­­nészeit és­ színésznőit egyesíti, most Szombathelyen játszik.. . (Kitüntetett férfikar.) A Munkás Dalegye-­ sületek Szövetsége pályadíjat tűzött ki férfikarra. A bíráló­ bizottság most ítélte oda a díjat Révfy Gézá­nak, a temesvári állami tanítóképző több ízben kitün­tetett tanárának, Titán, vagy nép című vegyeskaráért. * (Múzeumok és könyvtárak.) A Múzeu­mok és Könyvtárak Országos tanácsa június 26-án tartotta, a nagy­szünidő előtti utolsó ülését, melyen Wlassics Gyula elnök akadályoztatása miatt Zsi­linszky Mihály elnökölt. Az ülés a Nagyenyeden tartandó szövetségi közgyűlés részletes programját dolgozta ki, s a közgyűlés napjául szeptember 26-át, vagy október 3-át jelölte ki. A dátum végleges meg­állapítását az Országos Tanács elnökére bízza. Az ülés foglalkozott még azzal a törvényjavaslati terve­zettel, melyet az ingó műemlékek védelme tárgyá­ban Pörster Gyula báró készített. Végül pedig folyó , ügyeket intéztek eL TESTEDZÉS. * Magyar atléták győzelme a külföldön. Tegnap Prágában és a Bécs melletti Bádenben nem­zetközi atlétikai viadal volt. Mind a kettőben több magyar atléta vett részt és hogy minő fényes siker­rel, alábbi táviratok mutatják. Prága, jun. 27. A Spárta Atlétikai Klub mai versenyében a. 100 yárdos síkfutás bajnokságban győztes lett Rácz Vilmos (B. E. A. K.) 10 másodperc alatt, második Jankovich István (M. A. K.). Simon Pál (M. A. K.) betegen indult, természetesen képes­ségén aluli formában. — A ISO járdás gátfutásban Kovács Nándor (B. B. T. E.) 18 egyötöd mp. alatt első, Szathmáry Kálmán (M. A. K.) a rúdugrásban 3 m. 20, cm.-el első, Kovács Nándor második, a ma­gasugrásban Vadon Géza dr. (M. A. K.) 1 m. 69 cm.-el első, Kovács 1 m. 64 cm.-el második, Jankovich harmadik, a gerelydobásban Mudin István (M. A. K.) 52 m. 17 cm.-el első, a kalapács és diszkoszdobás­ban második, a 100 yárdás síkfutásban Rácz 34 mp.-el az első helyre jutott. Az­­ angol mérföldes futásban győztes lett Dvorak (Prága) 4 p. 37 négy­ötöd mp. alatt, míg Nagy József (B. B. T. E.) a má­sodik helyre szorult. Báden, jun. 27. A mai nemzetközi atlétikai viadal eredményei a következő: 100 yardás síkfutás. Első Weitzinger (W. A. K.) 11 kéttized m­p., máso­dik Krojer (M. A. K.). Wiesner (B. E. A. K.) rossz startot kapott és a versenyt föladta. — Diszkosdo­­bás. Első Luntzer György (Pozsonyi T. E.) 40 m­. 64 cm., második Mudin Imre (M. A. K.) 36 m. 77 cm., harmadik Antal Pál (M. T. K.) 36 m. — Ma­gasugrás. Első Wardener Iván báró (M. T. K.) 1 m. 57 cm., második Weitzinger (Bécs) 1 m. 57 cm., harmadik Abarbanell Róbert (M. T. E.) 1 m. 52 cm. — Svédgerelydobás. Első Mudin Imre, 50 m. 96 cm., második Krojer, 46 m. 90 cm., harmadik Vies­­ner Frigyes (B. E. A. K.) 45 m. 09 cm. — Négy­­százméteres síkfutás. Első Viesner Frigyes 56 hat­tized mp. — Távolugrás. Első Krojer (W. A. K.) 6 m. 23 cm., második Holics Ödön (M. T. K.) 6 m. 20 cm., harmadik Weitzinger 6 m. 05 cm. * A Magyar Atlétikai Klub úszóversenye. Vasárnap este tartotta a M. A. K. első nagy úszó­­versenyét a Császárfürdő férfi-úszóházában. A hű­vös időben nem akadt sok nézője a mindvégig érde­kes és jó sportot adó mérkőzésnek. A program ki­emelkedő száma voolt a négy, .klasszikus, számból álló székesfővárosi-díj... Elkeseredett küzdelmet vívott ebben a Magyar Atlétikai Klub úszógárdája a Ma­gyar Tesigyakorlók Köre versenyzőivel, az első három pontban még holtversenyre álltak az ellen­felek, majd Hajós Henrik imponáló győzelme a 400 méteres távolságon meghozta a döntést a M. T. K. javára. A négyes küzdelemnek a mellett, hogy rop­pant érdekes és izgató volt, két jelentős eredménye van. Az egyik a 100 méteres három­szás, a­melyben óriás meglepetésre a minden számításon kívül ha­gyott Hendl Kornél aratott kitűnő idő alatt győ­zelmet a verhetetlennek vélt Pais Istvánon. Körül­belül Hendl győzelme juttatta a díj első védéséhez a testgyakorlókat. A másik sportszempontból kiváló eredményt Baranyi András érte el a 100 méteres mellúszásban. Győzelmével országos rekordot te­remtett és biztosította magának az úszásnak ebben az ágában az elvitázhatatlan elsőbbséget. A M. A. K. első kísérlete a versenyrendezésben semmi kifo­gásolni való alá nem esik. A részletes eredmények a következők: Székesfővárosi-díj (első kiírás). 1. Száz mé­teres úszás. Első Lastorres Béla (M. A. K.) 1 p. 09 mp., második Mank József (M. T. K.), harma­dik Hornung Gyula (M. T. K.). II. Száz méteres mellúszás. Első Baranyi András (M. A. K.) 1 p. 19 mp. (országos rekord), második Toldi­ Ödön (M. T. K.), harmadik Elek Imre (M­­T. K.), a­kit utólagosan a beadott óvás következtében diszkvalifikáltak. III. Száz­ méteres háromúszás. Első Hendl I­ornél (M. T. K.) 1 p. 25 egyötöd mp., második Pais István (M. A. K.), harmadik Fülöp Károly (M. A. F. K.). IV. 400 méteres úszás. Első Hajós Henrik (M. T. K.) 5 p. 48 mp., második Rastores Béla (M. A. K.), harmadik Mank József (M. T. K.). A székesfővárosi díj eredménye a négy verseny alapján. Győztes a Magyar Testgyakorlók Köre 12 ponttal, második a Magyar Atlétikai Klub 10 ponttal. Hetven méteres hendikep. Két előmérkőzés után a döntőben első lett Szentessy Sándor (B. T. K.), 4 mp. fogl., 52 héttized mp.; második Novy Jenő (B. T­. E.), 4 mp. foglaló; ham­adik Honty Gábor (M. A. F. K.), 7 mp fogs. Kétszázméteres úszás, (junior). Első Támedly József (M. A. K.), 3 p., 17 és négyötöd mp.; máso­dik Vendelin István (B. A. K.); harmadik Halász Imre (M. A. F. K.) Staféta-úszás (hendikep), 3X85 méter. Első a Ferencvárosi Torna Klub b) csapata, (Venk, Fischer, Kunszt), 1 p., 09 és kétötöd mp.; második a F. T. K. a) csapata, (Kerekes, Mérey, Ádám), harmadik a M. A. F. K. (Benedek, Beleznay, Donátii) csapata. Ezerötven méteres csapatverseny. Első a Fe­rencvárosi Torna Klub 9 ponttal,, második a M. A. F. K. 16 ponttal. Vegyes staféta-úszás, SyC.35 méter (mell, hát , magyar tempó). Első a Magyar Testgyakorlók Köre (Elek Imre, Hendl Kornél, Hornung Gyula), máso­dik a Magyar Atlétikai Klub (Lenkey, Pais, Svendt­­ner). Idő: 7 perc, 11 és egyötöd mp. Három­szás hendikep: 70 méter. Első Pais István (M­­A. K.) 7 mp.; hátr. 1 p. 04 mp.; máso­dik Abonyi Árpád (F. T. K.) 3 mp.; harmadik Martiny Károly (M. A. F. K.) 3 mp. Ifjúsági verseny 70 méter. (17 éven aluliak­nak). Első Svendtner Pál (M. A. K.) 46 és egyötöd mp.; második Scholtz Erik (M. A. F. K.); harmadik Ádám Aladár (F. T. K.). Mellúszás hendikep, 105 méter. Két előmér­­kőzés után a döntőben első Biró Károly (M. T. K.), 1 p., 41 és kéttized mp.; második Kálmán Ernő (D. T. E.); harmadik Demján Oszkár (B. T. K.). Staféta-verseny (105 méter mell, 70 méter há­ton és 35 méter magyar úszással). Első Magyar At­létikai Klub egyik csapata, ugyancsak a M. A. K. csapatai előtt. • * A szegedi regatta. A Tiszai Regatta Szö­­ vetség által rendezett evezős­ verseny tegnap folyt le Szegeden a város sportközönségének élénk érdeklő­désétől kísérve. A regattán képviselve volt a főváros és a Pan­nónia négyes és nyolcas csapatával, a Nemzetközi Hajós Egyesület Reviczky Károly dr. és a Neptun Mészáros József által. A vidékiek közül a váci, az aradi és a szegedi evezősök, vettek részt a regattán. A Pannónia­ reno­verben győzött a négyes és nyolcas versenyben, a race szkiffben Reviczky legyőzte a baj­nok Mészárost. A regatta eredménye a következő: Négyevezős verseny kormányossal (palánkos hajóknak). Első a­ Váci Sport Egyesület evezős osz­tálya, a Maros Aradi E. E. a versenyt feladta. Egyes verseny (junior, Deák Gyula tisztelet­díja). Első Gergelyi László (Maros Aradi E. E.), második Perhács Béla dr. (Szegedi Csónakázó Egye­sület). Négy hajóhosszal nyerve. Négyevezős verseny (race hajóknak a M. E. E. O. Sz. dijáért). Első a Pannónia Evezős Klub row­­owerben. Junior négyes verseny (a Maros Aradi E. E. dija). Első a Maros Aradi Evezős Egyesület, máso­dik a Váci Sport Egyesület, harmadik a Szegedi Csó­nakázó Egyesület. Egyes verseny (race hajóknak, a Tiszai Re­gatta Szövetség díja). Első Reviczky Károly dr. (Nemzeti H. E.), második Mészáros József (Neptun B. E. E.). Fél hajóhosszal nyerve. Nyolcevezős verseny, (Vásárhelyi Béla vándor­díjáért). Első a Pannónia Evezős Klub ronoverben. Négyevezős verseny (race hajóknak, zárt). Első a Maros Aradi Evezős Egyesület, második a Szegedi Csónakázó Egyesület. — Két hajóhosszal ny­erve. * Atlétikai és tornaverseny. A Kereske­delmi Alkalmazottak Országos Egyesülete sport­­csoportja vasárnap délután jól sikerült országos at­létikai és tornaversenyt rendezett a millenáris ver­senypályán. A legjobb magyar atlétákat a Bádenben és Prágában tartott nemzetközi konkurrencia elszó­­lította a K. A. O. E. versenyéről, a­melyben inkább az ifjú erőknek és a jövő generáció képviselőinek kí­­nálkozott alkalom képességeik nyilvános bemutatá­sára. Nagy és lelkes közönség nézte a közepes képes­ségű és az ifjú junior atléták küzdelmét és csodálatos sportérzékének adott kifejezést minden olyan ered­mény felmutatójának, a­ki az átlagon felülemelke­dett. A jobb eredmények sorában első helyen Héber Antal 6 m. 8 cm.-es ugrása érdemel említést, majd a 400 m.-es junior futás győztesét, Házy Ernőt illeti dicséret és buzdítás a jövőre. Külön meg kell emlé­keznünk a M. T. K. junior gárdájáról, a­mely Hertzka Rezső vezetésével fokról-fokra nagyobb fej­lődést árul el el annyira, hogy közülök hamarosan nem egy számottevő és nagy eredmény elérésére hi­vatott atléta fog kiválni és lelkes vezetőjük munkás­ságára elismerést provokáló fényt vetni. Az atlétikai versennyel kapcsolatban a tornázó­knak is adtak he­lyet a küzdelemre. A tornaszámok kiemelkedő pontja volt a székesfővárosi díj, a­melyért hetes junior csa­patok mérkőztek. Legjobbnak a K. A. D. E. tornázói bizonyultak. A nagyarányú verseny lebonyolításán egész vezérkar működött, hogy sikerrel, azt a nagy, nézőközönség megelégedése bizonyítja. A verseny részletes eredménye ez: Hatvan méteres ifjúsági síkfutás. Első Sza­lay Pál (K. T. E.). 7 és négyötöd mp., második Kiss. 10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék