Budapesti Hírlap, 1912. május (32. évfolyam, 104-128. szám)

1912-05-16 / 116. szám

22 BUDAPESTI HÍRLAP (116. n.) 1912. május 16. 6’Egypte —.—. Tarikányi kőszén 175.—. De Beers 513.60. Jagersfontein 159.50. Váltó Amszterdamra (rö­­vid) 209.06. Váltó Bécsre (rövid) 104.50. Olasz arany­­váltó (rövid) is­,*. Cseh Londonra 252.25. Magánkamat­­láb 3l 2 * * */o. Az irányzat nyugodt. Frankfurt, máj. 15. Értéktőzsde. ^ Zárlat: 4.2 százalékos papirjáradék —.—. 4 százalékos osztrák aranyjáradék 96.60. 4 százalékos magyar aranyjára­dék 91.16. Osztrák hitelintézeti részvény 200.—. Osz­trák-magyar államvasut 154.50. Bécsi váltóár 84.75. Párisi váltóár 811.83. Union-bankrészvény ——. Al­pesi bányarészv._ —.—. 4*2 száz. ezüstj­áradék —.—. Osztrák koronajáradék 89.65. Magyar koronajáradék 89.80. Osztrák-magyar bankrészv. 141.80. Dél vasút 16.75. Londoni váltóár 204.42. Bécsi Bankverein 138.87. Villamos-részvény —. 3 száz. magyar aranykölcsön 74.20. Az irányzat nyugodt. ( SP) Frankfurt, máj. 15. Esti tőzsde. Osztrák hitel­részvény­ 200.10. Déli vasút 16.75. Disconto Com­­mandit 187.—. Berlini Handelgesellsch. —.—. Har­­pens —. Laura-kohó —.—. Osztrák-magyar állam­­vasút 154.50. Német bank —.—. Drezdai bank 154.50. Gelsenkircheni 193.40. Hibernia —. Olasz járadék —. Az irányzat nyugodt. Hamburg, máj. 15. Zárlat. 4*2V.-os ezüst­­járadék 91.70. 1860. sorsjegy —. Déli vasút 16.55, 4 százalékos osztrák arany­járadék 97.25. Osztrák hitelrészvény 200.60. Osztrák-magyar államvasut —.—. Olasz járadék —.—. Magyar aranyjáradék 91.90. Az irányzat nyugodt. London, máj. 15. Értéktőzsde. Zárlat. Angol consolok 788/10. Japán járadék 898/,. 4 százalékos ma­gyar aranyjáradék 911/s. Leszámítolási kamatláb 21 */,. Olasz járadék 93—. Bécsi váltóár —. East Band 312. Bandmines 640. 4°/,-os rúpia 64s/s. Spanyol já­radék 93Vj. Canada Pacificvasut 272—. Deli vasút 4e/s. Ezüst 28—. Chartered 140. Randfontein 134. De Beers 208/la. Az irány lanyha. Felelős szerkesztőt Courtl­ny Ferenc. Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség. A hivatalos lapból. — Május 15. — . Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter a m. kir. országos meteorológiai és földmágnességi intézet sze­mélyzetének létszámában Frannhoffer Lajos adjunktust ezen intézet aligazgatójává, Héjas Endre adjunktust je­­len minőségében a VII. fizetési osztályba, Neubauer Ala­dár dr. I. oszt. asszisztenst a VIII. fizetési osztályba ad­junktussá, Rétiári Antal dr. 11.p­osti- asszisztenst a IX. fizetési osztályba I. oszt. asszisztenssé s végül Rá­veri Ferenc dr fizetéstelen II. os­zt. asszisztenst a X. fizetési osztályba II. oszt. asszisztense, a kereskedelemügyi mi­­niszt­er Mányi József v­ű­szaki tanácsost a kőműves-, kő­faragó- és ácsmester­ képzettség megvizsgálására Deb­recenben szervezett bizottság tagjává a bizottság elnöké­nek­­ helyettesítésével, az igazságügymin­iszt­er Kiss Gyula szege­di törvényszéki írnokot az Ipolysági törvényszékhez telekkönyvvezetővé, Királyi István abrudb­ányai járás­­birósági telekkönyvi átalakító dijnokot a hátszegi és Kálidy László, ungvári járásbirósági „ díjnokot,a mun­kácsi járásbírósághoz írnokokká, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök Braun Gyula dr. Szent Rékás­ kórházi alorvost a belügyminisztériumhoz fizetés nélküli miniszteri segédfogalmazóvá, a pénzügy­­miniszter Simon Géza segélydíjas pénzügyi számgyakor­­nokot a muraszombati járásban, a­ XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté a kaposvári pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez, Ben­czúr János segélydíjas pénzügyi számgyakornokot az alsókubini pénzügy­igazgatóság mellé rendelt szám­vevő­­ségnél, jelen állomáshely­én való meghagyása mellett, a XV. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi szám­tisztté, a kü­lügyminiszter barcelonai Lussnigg Re­zső osztrák állampolgárt a­lm­ér­iai konzuli ügynökké, a kassai Ítélőtábla elnöke Színik Miklós kassai l­akos, vég­zett joghallgatót a kassai kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká, a beregszászi pénzügyigazgatóság Vajna Károly pénzügyőri fővigyázót a szolyvai adóhiva­talhoz hivatalszolgává, a nagykanizsai törvényszék el­nöke Kovács Vince határrendőrt a keszthelyi járásbíró­sághoz hivatalszolgává, a nagyszebeni törvényszék el­nöke Barabás Lajos nagyszebeni állami elmegyógyítóin­­t­ézeti telefonszolgát, IV. osztályú illetményekkel, hiva­talszolgává nevezte ki. Önálló működési kör. Az igazságügyminiszter a kassai kir. ítélőtábla kerületében Herczegh Károly dr. kassai kir. járásbirósági jegyzőt, a kolozsvári ítélőtábla XXI’IKEXIX. Naptár. Csütörtök, május 16. Római kato­likust Áldozó csat. Protestáns* A^d°z(P­estit. — Görög­orosz, május 8. Jézus menybm. Zsidói Itar 29. — A nap két reggel 11 óra 23 perckor, nyugszik este 7 óra 29 perckor. — A hold két reggel 3 óra 51 perckor, nyugszik este 7 óra 26 perckor. — A miniszterek nem fogadnak. — A Nemzeti Szalon tavaszi kiállításának üm­. megny. de. It-kor. lakásszüvészeti kiállítás a Technológiai Iparmúzeum­­ban. Nyitva délelőtt 9—1-ig és 3­7 óráig.Belépődij tíz fillér. — ▲ (ereklye-muzeum, Bajza-utca Nyitva napon* ként, vasár* és ünnepnapokon is, délelőtt 10 órától d*n*2 óráig* Belépődíj 1 korona. Minden kedden szabad bemenet* — A Műcsarnok tavaszi tárlata­in Patak­y László hagya­téki kiállítása, nyitva 9—6-ig. Bel.-dij 9- 1-ig. K.,az öntudó ült* Veg­yes kiállitás a Könyves Kálmán művészeti szalonjában, Nagymező-utca 87-89. sz.), nyitva 9—1-ig. Belépődíj 60 fill. — — Szinyei-Merse Pál gyűjteményes kiállítása az Ernszt- Muzeumban (Nagymező-u. t. 67.) nyitva 9-6-ig. Belépődíj 1. 1.* Magyar Nemzeti Múzeum * Délelőtt 9 órától délután 2 óráig láthatók* N­ettőn és csütörtökön állattér, kedden és pénteken régi magtár, szerdán és szombaton ásványtár, vasárnap délelőtt 9—12-ig az összes tárak nyitva* A növénytár (V.,Széchenyi*utca 1. szám) hétköznaponként szakemberek számára délelőtt 9 órától délutáni óráig és vasárnap délelőtt 9-től déli 12-ig nyitva áll* A múzeum zárva levő osztályai hétköznap személyenként és osztályonként 1 korona belépődíj mellett tekinthetők meg* Belépőjegyek a portásnál válthatók* — Szép mű­­vészei 1 .Anzenin képtárai közül nyitva van* a) a régi képtár * kedden és csütörtökön délelőtt 10 órától fél 2-ig; b) modern képtár szerdán és péntekon délelőtt 10 órától fél 2-ig; c) vasárnap és ünnepnapokon mind a két képtár ugyanazon időben. Hétfőn és szombaton a képtárak sárra vannak* A zárva levő gyűjtemé­­nyek 1 korona belépődíj mellett mindig megtekinthetők*­­• Földtani Intézet mu­zeuma (Stefánia-út 14*) a közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és csütörtök délelőtt 10 órától délután 1-ig, délután 1 órától 2-ig egy korona be­­lépődíj mellett* Más napokon hétfő és péntek kivételével dél­­előtt 10 óráig 1 korona belépődij mellett tekinthető meg* *■— A Gyógyszerészt 31 a remii (vili*, Aggteleki­ utca 9. szám) nyitva csütörtökön és szombaton délután 3 órától 5 óráig* — Erzsébet királyné ereklyemúzenm nyitva délelőtt 1 órától fél 1 óráig és délután B órától 4 óráig. «*• A kereskedelmi és Iparkamara közgazdasági könyv* jára nyitva hétfőn, szerdán és pénteken délután 5 óra* tól 8 óráig, a többi napokon délelőtt 9 órától 12 óráig. — AKaglyar kir* Teknősasztal Cparmuzeum (Vili* ker. József* körút 0. sz.) gyűjtemény­tár­a és gépcsarnoka hétköznapokon délelőtt 9—1, délután 8—6 óráig, vasárnap délelőtt 9—12 óráig; nyilvános műszaki könyvtára július és augusztus hó­napokban zárva marad* A­ki rendes feltételek mellett szak­­könyvet kivenni vagy szakfolyóiratot tanulmányozni óhajt hétköznap 8 órától 1 óráig az intézet irodájába fáradjon* — Mezőgazdasági Natem­a Városliget, Széchenyi-sziget, min­­dennap nyitva (hétfő kitételével) délelőtt 10 órától­ délután 1 óráig* Szombaton délután 8 órától 7-ig*­­Belépődíj nincs,­* Orsz* Hagy* Iparművészeti Mis­zeu­m (IX* kerület, Üllői* út 03—87. szám) hétfő és péntek kivételével naponta délelőtt 9 órától délután 1 óráig nyitva van. Belépő díj nincsen. ** Az országos levéltár oklevél-kiiUllítsa a belügyminisz­ tériumban nyitva délelőtt 9 órától délután 4 óráig. — Történelmi Gépcsarnok nyitva kedden, pénteken és va­sárnap délelőtt 10 órától délután fél 2-ig. — Széchenyi 51 tizen in (Akadémia-u* 2.) nyitva kedden, csütörtökön és szom*­baton 10—12-ig. — HIgh György-Sitn­én in nyitva kedden, csü­­törtökön és szombaton délelőtt 10 órától délután 4 óráig*­­*» Székesfövfk­oss St a zen m (Városliget, Stefánia­ ut. Gerbeaud mellett) nyitva vasárnapjáé pénteken délelőtt 9-tól l óráig, kedden délután három órától 6 óráig* Belépés díjtalan* — A ICossaCl­­raansolentn nyitva d. e. 10 órától d. u* 1 óráig*— A Közlekedési Húzeum (Városliget) hétfőn, szerdán és pén­teken nyitva délelőtt 9 órától déli, 12 óráig és délután 2 órától 6 óráig, vasárnap dé­e* 9—12 óráig. Belépődíj nincs* A Közlekedési Húzeum alosztálya a királyi József­­műegyetemen (I. kerület, Műegyetem-rakpart), nyitva kedden csütörtökön és szombaton d. e. 9-1 óráig. Belépődíj nincs. «* Az Aquincumi Hozeum (Óbuda) nyitva egész nap. A Vakokat GyÁmolító Országos Egyesület foglalkoz­­tató-intézete és IsIcoKIJaVII, Hungária-körut 18*,Thököly-u­t sarkán) megtekinthető mindennap d. e. 7—12-ig, d. u. 2—6-ig. A vakok megmentésére szánt adományok ugyanoda küldendők* — A magyar királyi kereskedelmi mútema szak­könyvtára és igazgatósága (V. , Akadémia­ utca 8. sz., 11* emelet)* Hiva­­talos óra* hétköznap délelőtt 9 órától délután 2 óráig, vasár­­nap és ünnepnap délelőtt 9-től 12-ig. A múzeum szakkönyv­­tára novembertől—márciusig este 6 és 8 óra közt is nyitva. — Az Országos Faedagógiai könyvtár és a vele kapcsolatos p­­edagógiai olvasóterem, továbbá az Országos Tanszermúzeum (­HL, Szentkirályi­ utca 47* Tanítók Háza) ünnepnapok kivé­tel­ével nyitva van és díjtalanul használható, illetőleg megtekint­­hető: vasárnap és csütörtökön délelőtt 9—12-ig és péntek kivé­­telével ,minden délután 3—7 óráig* Az olvasóteremben közel 200 hazai és külföldi tanügyi (paedagógiai) lap áll az ér­­deklődők rendelkezésére. Az Országos Tanszermúzeum csak nappal tekinthető meg, mert este világítás nincs. — Iparművészeti múzeum könyvtárra nyitva délelőtt 9 órától déli 12 óráig és délután 0­­órától este 8 óráig. — ü­gyetemi könyvtár nyitva d. u. 9 órától d. u. 6 óráig. — Akadémiai könyvtár nyitva délután 8 órától este 7 óráig. — Fővárosi könyvtár nyitva délelőtt 9 órától 2 óráig. — A m. kir. központi statisztikai hivatal nyilvános k­önyvtára a közönség használatára (vasárnap és ünnepnap kivételével) nyitva délelőtt 9 órától délután 1 óráig. — A mentő-egyesület helyiségei megtekinthetők délelőtt 8 órá­tól délután 1 óráig a Sólyom* és Markó­ utca sarkán az egye* • Uiott házban* A NAGYMOSÁSHOZ Sünlight Szappant használjon! Főzés, súrolás és lefor** rázás nélkül, jobban és gyorsabban tisztít, mint a közönséges szappan és többet takarít mint a­mennyibe kerül B sspEP.1? idő, munka és fehérneműi Lever & Co., G.m­.b.H., Wien IIL kerületében Papp Viktor kolozsvári­ törvény­széki jegy­zőt, a marosvásárh­elyi Ítélőtábla kerü­letében Kilenyi Lóránt, dr. erzsébetvárosi törvényszéki jegyzőt önálló működési körrel ruházta föl. Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Dívkovics Lajos soproni orsz. fegyintézeti főtisztet a budapesti orsz. gyüjtőfogházhoz, Popolka Pál soproni orsz. fegy­­intézeti főtisztet és Harting Gyula budapesti orsz. gyüj­­tőfogházi tisztet a szegedi ker. börtönhöz és Vermes Béla szegedi börtöntisztet a soproni orsz. fegyintézethez hivatalból, Hercz­gh Károly dr. kassai törvényszéki és Kobulin­czky Miklós kassai járásbírósági jegyzőket köl­csönösen, Csuja Károly ipolysági törvényszéki telek­­könyvvezetőt a szentendrei járásbírósághoz helyezte át. Névmagyarosítás: Bőhm Gizella budapesti lakos Budai-jen* Schlesinger Zsigmond, budapesti, lakos Sándor­­ra­, Mechlovits Tivadar budapesti lakos és Edit nevű ki* gyermeke Miklós­ra, kiskorú Náthán Albert tanuló, ér­­sekujvári lakos Nemes­re, kiskorú Kohn Lipót pénzügy­őri vigyázó, kunhegyesi lakos Kovács-ra, Riehter Győző balmazújvárosi lakos, valamint István, Irén és György nevű kiskorú gyermekei Biró-ra, kiskorú Kohn Gyula és Károly, budapesti lakosok Kelemen-re, Probuszki Fe­renc kisvárdai lakos Maklári-T., kk. Klein Gyula­ buda­pesti lakos Kertész-re, kiskorú Marmorstein József bu­dapesti lakos Molnár-ra, kiskorú Kriszháber Rudolf, Andor, Zsigmond és Ferenc óbecsei lakosok. Bálint-ra, kiskorú Eisenstein József debreceni lakos Vas­ra, Weisz József budapesti lakos Váradi-ra magyarosította nevét* Pályázat. A nagybányai posta- és táviróhivatal­­nál postaszállítói állásra május 24-ig; a tózsavári erdő­­hivatal kerületében 2 I. oszt. erdő altiszti, 2 I. oszt. er­­dőlegényi, 2 II. oszt. erdőlegényi és 3 III. oszt. segéd­­erdőőri állásra június 17-ig; a brassói törvényszéknél jegyzői állásra 2 hét alatt; Bellán és Gyúrón postames­teri állásra június 7-ig; a marosvásárhelyi csendőrtörzs­tiszti különítménynél irodaszolgai állásra június 15-ig; a nyíregyházai törvényszéknél albirói állásra 2 hét alatt; a Selmecbányai bányászati és erdészeti főiskolánál ta­nársegédi állásra 3 hét alatt. . . ......................................................................................■ ■ — »­ a­nn. kir. orsz. meteorologiai intézet távirati Idő- Jelentése 1913 május 15-én reggel 7 órakor. Penziók az Adria partján ABRAZIA tolision Lederer n UUniAin depandanszobKal (Villa Habsburg, Park Hotel, Villa Gizella). A középpontban, a Karparte és a mérő szomszédsa,­gában, 130 szoba, lift, villamos világítás, vaonim elaaner, melegvíz vezeték, minden elképzelhető kényelem. Prospektus ingyen. Lederer József, ezüllitulajdonos. ABRAZIA Pension Hermitage. H­U Sira­lis Legszebb fekvésű magyar otthon a déli tengerparton. Modern komforttal. Kitűnő konyha. Tulajdonos: 124502 Thuryné Markovits Valerie. Leányotthon Abbáziában Vérszegény és gyönge leányoknak ajánlható. Cím: Tocchterheim, Abbázia. 12*787 k­afl ■ ■ ■ A szállótteljesed­ renovál-B ■ I##% ták. Bóra- és pormentes. JT I tt III Dalmácia legszebb pontjai RSSE9 III ■ Kitűnő konyhia, bor és kiszolgálás. Mérsékel: Déli Dalmácia, árak. November elejéig H nmrT Lozvoticn V hotelból JL XLt Xa ingyen tengeri fürdő ho­- ** ■• én m m m ok­ói parttal, 20 fok Dél-Am Grunen Strand, .... . . jósokat nem vesznek feL­ pompas parkkal es nagy erdőséggel 125784 IMPERIALSZALLO 1 Újonnan megnyitva.v FIUME •o 41 w A.z olÓzó 24 óra A helység kis a|5 x |*b­87*‚ ‚T ‚***'»' neve »|||é S.S- ’ •a a 123 •* — ______ ,a | mi. i »l». Akna-Salatina 761.81 ' 6.3! 0 , derült _ 16 3 Urigráf . . . . 7A.B 8,0 B 0 részb. borult _ jo K Ké.márk ... 700.2 6.el - derült _ 17 3 Lo.ono .... 730.7 0.TlNy 1 téUgborult _ ,-a y Bajeotürdü • . 75$­,é 7.7! — részb. borult, _ i o­ tiyallft ... 718.-i ll.eDK. I többny. bor. _ Qe 8 Budapest ... 759.7 11.6 — borult 21 10 Nagyfagyos.. 759.0 13.6^ 2 télig borult _ 9 Borány .... 759.2 15.9 _ — , télig borult _ ,-j Keszthely. .. 759.1 17.C 1 .Peruit _ 19 jr Pécs. ..... 759.9 17.8­­ , tobbny. bor. _ ,1 2 u Zágráb .... 759.2 16.* °Ny 1 ! , derült -j _ 14 l­’iumo. .... 761.2 1DC„— , roszb. borult _ o, jó Nyíregyháza . 760.2 11.1 LK- 1 len­g borult _ 8 Nagyvárad ,. 760 8 12.2 — len­g borult _ 09 9 l’arbere.­. . . 719.6 10.5 „ — , borult _ o, 9. Szeged .... 76001 lö.1 7 1 b°ralt,_ - 31 15 Temesvár. . . 161.0 13.1 u 1 többny. bor. j 21 jo Kolozsvár. . . 761.7 9.8' . ~ . derült — yc 3 Vajda-Hányad .622. líJíT-ji-N 0 borult _ jc-Nagy-Szeben . 760.1 8.C “h 2 létig borult _ 5 Kotlám­ . . . V760.9 8.6 — derült _ 18 v Tálrafüred . . _ — I •- - _ _ __ Dobogókő. . • tj71.7­­18.2 "^7 - borult _ 13 1. Szatmár. . . _ n.8 K u­tobbny. bor. _ -7 7 Tárcái............— 10.6 1,7 0 részb. borún _ ^ láger ..... — 9.0 N •­ félig borult _ 21 5 Rozsnyó* * * • ci^filNy 1 féligborult ^2 Árvaváralja*' • _ 1 borult _ p belmecbánya • 11.y!^ 1 félig borult __ ^ ^ Malacka. • * • — 13.J részb. borult _ 21 6 Komárom* * •­­ — 15.cj­^ “ derült — 21 10 Magyar-Óvar * — 13 4 I részb. borult. 11 Sopron * * e * — ij.^j1 derült 05 Q Tapolca, * * • — ]?.21^ “ léiig borult —- om, Kaposvár*', • — lé.fdl^ T 1 derült. . v.4 j., Csáktornya, • — k­i,6 BNy 1 derült _ 23 la Cirkrenica * ‘ — 1Q.G **9 1 részb. borifit — 25 13 Eszék ,,,,»— — — — _ _ Debrecen , , • —. 15,1 DK - borult _ gj 5 Kecskemét , • lő,2 — borult — 22 11 Orosháza , , * — 35,9 DNy 0 borult oq 10 Arad ••»,*— _ — — — I- -Zsombolya DK 2 borult . 21 32 1 N.-Becskerek ♦ _ 11,8''DK 2. többny. bor. _ o­j X4 Versec , , • * — lS.lJDk 2 télig borult 1 ^ 0OBibliáli­ajai. » • n.4 EK 2 többny. bor. — 23 u Orsová , , , • 12 fc'D 3 borult n7 *» g M.-Vasárhely » g*f; EK 2 derult 11 4 Nagy-Enyed • — 33*9 EK 1 részb. borult _ —10 5 Bécs, • • , • * 759.6 ^ —■1 részb. borul' — 22 n Bernin, , ,, *75tíiz* 11.8 ^ 2 borult _. _ Biarritz, , , • 757.3 17.4 ^ többny. bor. 1 jo Berpignan, « • ,56.2 38.0^^ - borult hv 3g 14 Nizza , • se • 7r0.l iy,01 — . félig borult ‘12 IC Pária ,,'••• 7cb.7 12.6 N.yDN 4 len­g borult ^26 14 Btomoway # • 749^ g^v.DDNyá borult 11 —­­Brokholm, , • 756.4 8.7'fcENyb borult — tízL-Botervár , 749.4 6.2iKJiK I borult u — Konstantinap, — —. j ^_ Firenze , , # , 762.2 18.8!DK 2 derült ^ 29 33 Róma, « •,, ,702.1 0.GIK 3 1097b. borult — 26 12 Nápoly , , , , 761.8­0 . derült — 151 17 Jel ma­gyar­ázat: K ss kelet* Ny­­a nyugat* D ss dél, K =* észak A szél ereje: O = szélcsend, 2—2 = gyönge szél. 8 = mérsékelt szél. 4 — élérkellő szél, D ss kellemetlen szél, 6 =s erő* szél. 7 vihar- 8—9 = pusztító vihar, 10 =s orkán. Északnyugatról a* levegőflyomás — közeledő depresszió hatása alatt — erősen sülyedt és a maximum a nyugati ré­szévről Dél-l£urópa felő­l húzódott. A„ keleti depresszió mély­­ségéből veszített Európa nyugati ,részeis a hőmérséklet emel­kedőben van. L­ecsapódások csupán­­ Ny­ugat-Európában és Oroszországban voltak. H hazánkban az idő tegnap csöndesebb, többnyire derült lett és a Tisza-Maros szögében előfordult kevés esőtől el­tekintve száraz­ámlt. A hőmérséklet délnyugat felől emelke­dőben van , a maximum 25 C. fok volt Sopronban, a csHn­­ JiTan pedig 3 C. fok Rajecfü­rdőn és Marosvásárhelyen. Jóslat: Meleg idő várható helyenkint — főleg nyu­gaton és északon *— zivataros esőkkel. Távirat profinózis: Meleg, nyugaton, északon sokhelyü­tt; csapadék, zivatarok. L - ■ — ------------------------------­-------------------- ■ ■ -

Next