Budapesti Hírlap, 1912. június(32. évfolyam, 129-153. szám)

1912-06-19 / 144. szám

4­ 1 gyár nép meg fogja érteni a mai őszinte és becsületes­­i szavunkat (Úgy van!) és nem fogja elvonni a bizalo­mát azoktól, a kik nem önző érdekből, hanem tisz­tán a haza javáért cselekedtek. (Élénk helyeslés.)’ Ezek után azzal a prózai kéréssel fejezem be szavai­mat, méltóztassatok még egy néhány napig türe­lemmel itt maradni, hogy azután annál nagyobb megnyugvással távozhassunk. (Hosszas, élénk él­jenzés, és taps.) • Az elnök az értekezletet berekesztette. (Élénk felkiáltások: Éljen a miniszterelnök!) Az ellenzék köréből. Ma délben a szövetkezett ellenzék a következő jelentést adta ki: A szövetkezett ellenzéki pártok tagjai ma dél­előtt kilenc órakor az Országház-kávéházban gyüle­keztek, a­honnan együttesen vonultak a képviselő­házba. Miután azonban a magyar országgyűlés kép­viselőházát körülvevő katonai és rendőri kordon­t föltartóztatta őket abban, hogy a képviselőházba bejutva, törvényhozói kötelességüknek­ eleget tegye­nek, a szövetkezett ellenzék tagjai a képviselőház ■ elől a néppárt közhelyiségébe vonultak. A végre­hajtó bizottság itt értekezletet tartott, és a következő nyilatkozatot tette közzé: , A­ szövetkezett ellenzéki pártok a képviselői szabadság ellen alkalmazott fegy­veres erőszak mi­att a képviselőház tanácskozásában való részvétel­től erőszakkal meg vannak fosztva. Ez okból a munkapárt részéről a bizottsági alakulásokra nézve hozzájuk intézett fölhívásnak eleget nem tesznek és a választásokban részt nem vesznek. Ma este a szövetkezett ellenzéki pártok a Justh-, párti körben értekezletet tartottak. Apponyi Albert' ’ . • , ■ • •­­ • pl. gróf és Justh Gyula gyöngélkedésök miatt nem jöt­í­­ék el. Az értekezleten fölolvasták, a "fenti nyilatko-í­­­zatot és újra kimondották, hogy­ a jegyzői, és bi­zottsági tagságokra senkit sem jelölnek. Megállapodtak értesülésünk szerint abban, hogy a holnap és a képviselőház valamennyi ülése alkalmá-­ ból mindenkor fölvonulnak a képviselőház elé, til­­­takoznak az erőszak ellen és a választókerületekben folytatják a mozgalmat és mindenütt népgyűléseket rendeznek.­­ Az ellenzék­ holnap újra az Országház-kávé­­házban gyülekezik és onnan indul a képviselőhöz elé. Andrássy és a zempléni ellenzék. Sátoraljaújhelyi tudósítónk irjat Zemplén­ vár­megyének június 11-ikén megtartott közgyűlése előtt Matolay Etele nyugalmazott alispán, mint az alkot­mány­védő zempléni százas bizottság elnöke távirat­ban arról értesítette Andrássy Gyula grófot, hogy a nemzeti ellenállás alkotmányvédő bizottsága még most is permanenciában van s összegyűlt, hogy tilta­kozzon az újabb alkotmány­sérelmek ellen. Arra kéri tehát Andrássy Gyula grófot, mint a százas bizottság nagyérdemű tagját, hogy a tiltakozó föllépés sikerét a vármegye törvényhatósági közgyűlésére csatlako­zásával biztosítsa. A gróf azonban nem jelent meg a közgyűlésen s a távirati fölhívásra mai napig sem válaszolt.. " Görgei Tiszához. A sok ezer üdvözléshez, mellyel Tisza Ist­ván grófot mostanában az ország minden részé­ből fölkeresték, Görgei Artúr a következő sa­játkezű levéllel csatlakozott: „Kegyelmes uram! Hála tölti el lelkemet,­­ mert a golyók egyike sem érte. A Mindenek Ura továbbra is óvja és áldja kitartását., Vi­­segrád, 1912. június 11. — Görgei.“ Tisza István ti­szpolgársága. Zombori tudósítónk Írja: A város legközelebbi közgyűlése alkalmából több bizottsági tag indítványt nyújtott be az iránt, hogy Tisza István grófot a par­lamenti rend helyreállításáért s az obstrukció letöré­séért a város díszpolgárává válassza, meg.. A szava­zattal biró húsz városi tisztviselőn kivül száz városi bizottsági tag van, a­kik közül csak huszonöt-har­minc­ ellenzéki, az indítványt így a közgyűlés előre­láthatóan nagy szótöbbséggel elfogadja. Kilépés a néppártból. "** . Seherr-Thoss Béla gróf országgyűlési képviselő a mai napon a következő levelet intézte Zichy Aladár grófhoz, mint az országgyűlési néppárt elnökéhez: " Kegyelmes uram, tisztelt barátom! Hosszú küz­delmek után, érett megfontolások alapján mély saj­nálattal kell szíves tudomásodra hoznom, hogy a vezetésed alatt álló párt kötelékéből kilépek. A­mi­dőn a katonai pályát, elhagyva, a politikai pályán­­szándékoztam szerény működésemmel hazám javát szolgálni, a néppárthoz csatlakozom, minthogy 67-es alapon állva, e párt elveivel, törekvéseivel és iránya­­­val tudtam leginkább magamat azonosítani. A védő-­ erőjavaslatoknak a párt részéről való megtagadása akár fájdalmasan érintett, miután azok föltétlen szükségét mint hazafi és úgy is, mint katona, el kel­lett ismernem, de alávetettem meggyőződésemet a párt határozatának ama biztos reményben, hogy Pártunk, ha a javaslatot nem is szavazza meg, azok megszavazását erőszakos eszközökkel meggátolni nem fogja. Az ob­strukciót a párt, mint olyan, nem támogatta ugyan, de támogatta a párt több tagja, a­mi annál fájdalmasabban érintett, mert hiszen ez obstrukció nemcsak a védőerő fejlesztését gátolta és akarta megakadályozni, hanem egy olyan válasz­tási reform érdekében folyt, a mely szerény nézetem szerint nemzeti létünket ásná alá s a melyet oly kö­rök propagáltak, a melyekkel minden közösséget megtagadok. A parlamenti életet lenyűgöző, a maga valójából kiforgató ,erőszakos eszközök elfajulása vitt arra, hogy a legutóbbi elnökválasztásnál Tisza István grófra adtam szavazatomat, miután, reméltem, hogy ő a parlament tevékenységét rendes mederbe fogja terelni. "Sajnos, hogy az erőszakos­ eszközökkel való küzdelem erőszakot váltott ki, d­e bármennyire fájdalmasan érintett ez a tény, még­sem tudom ma­gam azzal a harcmodorral azonosítani, a­­melyet a­­ párt több tagja most folytatás igy, nehogy ez a párt és köztem, élesebb konfliktust idézzen elő, lépek ki a párt kötelékéből, de kivül állva is, hiven megmara­dok az elvek s irány mellett, a­melyek alapján vá­lasztóim bizalmukkal kitüntettek. Hazafias üdvöz­lettel Budapest, 1912. június 18-án. Seherr-Thoss Béla gróf,. rA magyar interparlamentáris csoport ma dél­­­­után öt órakor a képviselőház elnöki fogadótermé­ben, Berzeviczy Albert elnöklésével ülést tartott, a melyen részt vettek­. Széchenyi Béla gróf, Návay Lajos, Jankovich Béla, Dániel Gábor báró, Ghillány Imre báró, Angyal József, Rudnay Béla, Giesswein Sándor, Sztankovánszky Imre, Pongrácz János gróf, Lánczy Leó, Nemes Zsigmond, Szüllő Géza, Lévay Lajos báró, Cserny Károly, Telegdy József, Lator Sándor, Tagányi Sándor, Keitz Gyula, Németh­­Ká­roly, Söpkéz­ Sándor, Mocsáry Sándor,­­ Hoványi Géza, Simon Elemér, Borbély Lajos,: „Lukács György, Hegedűs Kálmán", Vojnich István báró, Neu­­geboren Emil, Zákó­ Milán és Dessev­ffyi Arisztid, a magyar csoport titkára. Berzeviczy Albert elnök bemutatja Apponyi Albert grófnak, a magyar interparlamentáris­ csoport elnökének hozzá intézett­ lemondó levelét, a melyet Desselviny Arisztid titkár olvasott föl és a mely a lapokban már közölve volt. E levél vétele után hala­déktalanul szükségét látta a magyar csoport össze­hívásának és a levél következtében a következő ja­vaslatot terjeszti a csoport elé: A magyar interparlamentáris csoport mély sajnálattal értesül Apponyi Albert grófnak e csoport elnökségéről való lemondásáról, mert­­ szem előtt tartja a hervadhatatlan érdemeket, melyeket Ap­ponyi gróf e minőségében szerzett s azokat a pá­ratlanul kiváló tulajdonokat, melyek őt m­integy predesztinálják ez állás viselésére. Azonban a cso­portnak egyúttal kötelessége tiltakozni a lemondás­­ megokolása, ellen, mely a fennforgó politikai ellen­tétek miatt a csoport tagjainak, nagy részét a további együttműködésre nézve mintegy diszkvalifikálni akarja. Ha a magyar csoport­ az interparlamentáris unió körében eddig elismerésre méltó, állandó­­ és céltudatos tevékenységet fejthetett ki, az elnökének nagyarányú személyes tulajdonai és érdemei mel­lett mindenesetre annak is volt köszönhető, hogy a " pártok közötti legélesebb összeütközések" idejében is a pártpolitikai ellentéteket ettől a tértől távoltartani sikerült. E lemondás megokolása az első sajnálatos kísérlet arra, hogy a politikai gyűlölködés és a a politikai ellenfelek általános megbélyegzése meg­­honosíttass­ék Magyarország interparlamentáris kép­viseletében is és megbénítsa annak egyetértő műkö­dését. Tekintettel arra, hogy a mai sajnálatos politi­kai viszonyok között a választandó elnök valószínű­leg csak egy párt választottja volna; a magyar cso­port nem kíván most az elnöki állás betöltésének kérdésével foglalkozni s megbízza Berzeviczy Albert alelnököt az ügyek továbbvitelével. Ugyancsak a jelen körülményekre való tekintettel, miután most nehéz volna a Genfben, ez év szeptember havában tar­tandó interparlamentáris konferenciában való köz­reműködésre nézve egyetértő megállapodásra jut­nia, elhatározza a csoport, hogy a szóban forgó kon­ferenciában nem fog részt venni, a­miről az elnök­ség a belpolitikai viszonyokra való általános utalás­sal fogja az unió középponti vezetőségét értesíteni. Lánczy Leó, G­iessivein Sándor, Dániel Gábor báró, Lukács­ György, Jankovich Béla, Lévay Lajos báró, Csern­g Károly, Návay Lajos, Rudnay Béla és Berzeviczy Albert elnök felszólalása után a csoport egyhangúan elfogadta az elnök határozati­ javasla­tát minden részében­)­­ Berzeviczy. Albert elnök ezután meleg szavak­ban emlékezett meg az interparlamentáris unió in­tézménye egyik leglelkesebb és legrégibb alapítójá­nak, Frédéric Passynak, a kiváló békeapostolnak haláláról és indítványára elhatározta a csoport, hogy a mai üléséből részvéttáviratot intéz a francia cso­­­­port elnökéhez, D’Estournelles de Constant-hoz. Az elküldendő táviratnak Dessewfky- Arisztid titkár-ál­tal bemutatott, szövegéhez az értekezlet­ egyhangúlag hozzájárult.. . Az elnök bejelenti, hogy­ Egry Béla kilépett a csoportból, a­mit a csoport tudomásul vesz. , A főváros állásfoglalása. A főváros törvényhatósági bizottsága a holnap­ rendkívüli közgyűlésen fog állást foglalni a parla­ment eseményeivel szemben. A közgyűlést megelő­zően ma délután , az Egyesült Lipótvárosi Körben az egyes kerületek bizottsági tagjai, együttes értekez­­­­letet tartottak, a­melyen Bródy Samu dr. felnökölt. A megjelent bizottsági tagok, a­kik zsúfolásig meg­töltötték a kör nagytermét, magukévá tették azt az indítványt, a­melyet az obstrukció ellen való állás­­foglalás ügyében eléjük terjesztettek. Az indítványt Havass Rezső dr. fogja benyújtani a holnapi köz­gyűlés­ plénuma elé.­­ A törvényhatóságok állásfoglalása. Hajdumegye. Veszprémy István, a nádudvari kerület képviselője Hajdumegye alispánjához a megye június 27-iki közgyűlése alkalmából indítványt nyúj­­­­tott be, mely a legutóbbi parlamenti eseményekkel foglalkozik s a törvényhatóságot állásfoglalásra hívja föl ezekkel szemben. Az indítvány a következő ha­tározati­­ javaslatot kéri a közgyűlés­ elé terjeszteni. Hajdú vármegye törvényhatósága a legsúlyo­sabb aggodalmat táplálja a magyar országgyűlés kép­­viselőházában ez évi június 4-én s ezt követő napo­kon történt törvénytiprás és alkotmányrombolás.­fö­lötte elítéli Tisza István gróf erőszakos és hazafiat­­lan eljárását, az ezen eljárással magát azonosító kor­mány ellen a legnagyobb fokú bizalmatlansággal vi­seltetik, óhajtja és kéri, hogy a törvény és törvény­­erejű szabályok uralma,a parlamentben hova előbb helyreállíttassék és kijelenti már most, hogy a netán törvénytelenül hozandó törvények végrehajtására vo­natkozó közreműködést annak idején, meg fogja , ta­gadni és tisztviselőinek­ meg fogja tiltani. .­­ ... Zólyom meg­ye, Besztercebányáró­l jelentik: Kürthy Lajos báró. Zólyom, vármegye főispánja a megye, törvényhatósági bizottságát június 27-ére rendkívüli közgyűlésre hívta egybe, melynek főtár­gya­ Flittner Károly munkapárti, elnök és társainak­­ indítványa a jelenlegi parlamenti helyzettel kapcso­latban a kormányt támogató indítvány megsza­vazása. A kormány üdvözlése. A Budapesti Tudósító­­jelenti: Körmöcbánya szabad királyi főbányaváros­ legutóbbi közgyűléséből igen lelkes hangú üdvözlő föliratot, intézett Lukács László miniszterelnökhöz, a­ki a városnak egyút­tal díszpolgára is­ A fölirat Lukács Lászlónak mi­niszterelnökké történt kín­eveztetése­­ alkalmából üd­vözli a miniszterelnököt, mint olyan­ férfiút, a­kit m­agas államférfiút bölcsesés, gazdag tapasztalatok­­és fényes kormányzati sikerek mintegy predeszti­­­náltak erre az állásra, hogy nemzetének egy jobb jövő útjait nyissa­ meg. A fölirat őszinte szívvel üd­vözli a miniszterelnököt és kijelenti, hogy Körmöc­bánya városa a legnagyobb bizalom­mal van kor­mányzata irán­t. A­ feliratot Szmetanovich József pol­gármester és Bárány Antal városi főjegyző írta alá. Tisza István gróf ma is számos üdvözlő táv­iratot­ kapott, a többi közt a biharmegye­i gazdasági egyesület igazgató­választmánya, Schönburg-Harten­­­stein Alajos herceg, az osztrák urakháza alelnöke, Forgách Jánosné grófné (Drezdai. Pierre De Cou­­bertin báró üdvözölte. Az ellenzék üdvözlése. A­­szövetkezeti ellenzéket távirati uton üdvö­zölte a gyergyófér hetei függetlenségi párt. Szépfalu németajkú lakossága. Somogy megye ellenzéki­ párt­jai. a losonci függetlenségi­ párt. a szigetvári kerület függetlenségi polgársága. Apponyi Alb­ert gróf Székelyudvarhelyről és Pusztáról­­kapott az ottani függetlenségi pártoktól­­üdvözlő táviratot. “ Hadik János grófot távirati után üdvözölte a főrendiházban a védőerőjavaslat ellen mondott be­szédéért az1­­abauilornamegyei egyesült független­ségi párt. _ 1912. junius 19. ...------ BUDAPESTI HÍRLAP. (144. sz.)­­ Népgyülések. Torda. A szövetkezett ellenzéki pártok vasár­nap délután tartották meg tiltakozó gyűlésüket, a­melyen Vértan Endre, Győr­ff­y Gyula és Sümegi Vilmos képviselők vettek részt. A gyűlés Egerházy Lajos reformátusi lelkész indítványára határozati javaslatot fogadott el, a­mely tiltakozik a véderőre­­form erőszakos keresztülvitele s az ellenzéknek a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék