Budapesti Hírlap, 1913. május (33. évfolyam, 103-128. szám)

1913-05-18 / 117. szám

12 BUDAPESTI HÍRLAP (117. sz.) 1918. május 18. de szívesen viselem, mert ha tovább is fönnáll ösz­­szeköttetésem a szaffrazsettekkel — menthetetlenül a bolondokházába kerültem volna. — (Az állami számvevőszék uj palotájának alapkőletétele.) Ma tették le az állami számvevő­­szék uj palotájának, mely Budán, a Fő­ út és Margit­­rakodópart között épül, az alapkövét. Az aktuson ott volt Thuróczy Vilmos és Kostyál Zsigmond, az állami számvevőszék elnöke és alelnöke, valamint nagy­számú tisztviselő is. Az alapkőletétel szertartása után Thuróczy Vilmos mondott rövid beszédet.­­ (Szerencsétlenül járt katonai aviatikus.) Szerajevóból jelentik nekünk. A hervegovinai Kaplinában ma délben szerencsétlenség történt. Andrics százados, a mosztári léghajós-osztály pa­rancsnoka Szlaszig hadnaggyal repülőgépen felszállt. Kaplina közelében Andrics leesett a repülőgépről és néhány perc múlva meghalt. Szlaszig hadnagy köny­­nyebben sérült meg. A szerencsétlenség oka az egyik verzió szerint az volt, hogy Andrics a magasban rosszul lett s elvesztette a repülőgépen való uralmát. Másik verzió szerint a szerencsétlenséget Szlaszig alkotta, a ki 30 méter magasságból leugrott s a re­pülőgép­e miatt elvesztette egyensúlyát. Andrics több éven át Jenő királyi hercegnek hadsegéde volt s a hadsereg legügyesebb aviatikusai egyikének hírében állott.­­ (A biztos hajó.) Kopenhágából táv­­iratozzák nekünk, hogy az ott ülésező nemzet­közi tengerjogi konferencia, — a­melyről már ismételten megemlékeztünk, — ma a hajók ten­geren való biztosságának kérdésével foglalko­zott. A szónokok azt hangoztatták, hogy az uta­zás biztossága érdekében nemzetközi szabályo­kat kell alkotni, a­melyeknek alapján a hajók építését mindjárt az építés megkezdésétől fogva ellenőrizni lehessen. A konferencia egyhangú ha­tározattal kimondotta, hogy kívánatosnak tartja ezeknek a szabályoknak a megalkotását, a­me­lyek hathatósan egészítenék ki a dróttalan táv­­iróra és a mentőanyagokra vonatkozó, már meglevő általános szabályokat.­­ (Az orosz május elseje.) Pétervárról je­lentik: A május elsején lefolyt tüntetésekben való részvétel miatt hatvankét embert, többnyire mun­kássorból valókat, köztük öt asszonyt egyenként há­rom hónapi elzárásra ítéltek. Számos munkást, kik a májusi ünnepen részt vettek, ez okból a gyárak elbocsájtották, illetve bérlevonások által megrend­­szabályoztak.­­ (Orvosi hírek.) Szigeti Márton dr. Abbá­ziából Gleichenbergbe érkezett és fürdőorvosi műkö­dését újból megkezdte. Arányi Zsigmond dr. kir. tanácsos, Trencsén­­teplicfürdő vezérigazgatója, Trencsénteplicre érke­­zett és orvosi rendelését megkezdte. Herczeg Irma dr. nőorvos Sz­idcs-fürdőre uta­zott és fürdőorvosi működését megkezdette.­­ (A g­yerg­yóditrói járásbíróság­.) Gyer­­gyóditró és Gyergyóremete községek küldöttsége je­lent meg ma délelőtt tizenegy órakor a miniszterel­nökségi palotában Lukács László miniszterelnöknél. A küldöttséget Gyalokay Sándor főispán vezette, szónoka pedig Gaál Endre dr. aljegyző volt. Részt­­vettek a küldöttségben: Elekes Márton dr., Zathu­­reczky Bálint, Józsa Imre, Szakács József dr., Szat­­máry Béla, Mészáros Alajos, Novák Gyula és mások. A küldöttség szónoka arra kérte a miniszter­­elnököt, támogassa a községeknek azt a kérését, hogy a szászrégeni és a gyergyószentmiklósi járás­bíróságokból kiszakítandó harmadik járásbíróságnak Gyergyóditró község legyen a székhelye. Lukács László miniszterelnök kijelentette, hogy az előterjesztett kéréssel szemben a legteljesebb jóindulattal viselkedik s hogy igyekezni fog a szé­­kelységnek e nagyfontosságú érdekét mielőbb kielé­gítéshez juttatni. A végleges válasz természetesen az igazságügyi minisztert illeti meg. Biztosítja a kül­döttség tagjait, hogy minden körülmények között a megoldás olyan módját fogják választani, a­mely az igazságügyi szempontok méltánylása mellett egy­szersmind a nemzeti érdekek kielégítésére is al­kalmas. A küldöttség tagjai fölkeresték Balogh Jenő dr. igazságügyi minisztert is, a­ki igen szívesen fo­gadta a küldöttséget s kijelentette, hogy régi terve a járásbíróságok számát különösen a polgári perrend­tartásnak a jövő évben keresztülviendő reformjával kapcsolatban jelentékenyen szaporítani. Rendkívül sajnálja, hogy azt a törvényjavaslatot, a­melyet e hónap elején a képviselőházban benyújtott, olyan időpontban kellett előkészíteni, a­mikor a nagyon kedvezőtlen kü­lső politikai helyzetre való tekintettel az állam egész pénzügyi erejét hadügyi és hasonló célokra kellett koncentrálni s igy az eredetien terve­zett tizenöt új járásbíróság fölállítása helyett mind­össze öt járásbíróság fölállítását hozta javaslatba. Tekintettel azonban arra, hogy időközben a külső­politikai helyzet is javult, arra fog törekedni, hogy a javaslat képviselőházi tárgyalásánál visszaállíttas­sák az eredeti létszám, vagyis tizenöt új járásbírósá­got létesítsenek még ez év folyamán. Ha ez a terve sikerül, akkor lehetően egy éven belül a gyergyódit­­rói járásbiróság szervezésével is a legnagyobb meleg­séggel fog foglalkozni. A küldöttség tagjai lelkes éljenzéssel vették tu­domásul a miniszter válaszát, majd fölkeresték Tisza István grófot, a­kit Gyalokay Sándor főispán üdvö­zölt. Tisza István gróf válaszában kijelentette, hogy jól esik az országnak ebből a sok tekintetben any­­nyira exponált és annyira távoli részéből fölzarán­dokolt honfitársaival barátságosan kezet szorítania. Át van hatva annak a missziónak a fontosságától, a melyet Erdélyben a székelység hivatott betölteni. Mindig boldog lesz, ha egyben-másban segítségünkre lehet.­­— (Az eltűnt műremek.) Jelentettük, hogy pünkösd hétfőjén az eperjesi luteránus templomban tűz támadt, mely elhamvasztotta az oltárt és szá­mos műremeket, köztük Brocky Károlynak százezer koronát érő Jézus-képét is. Akkor azt hitték, hogy a tüzet a templomszolga vigyázatlansága okozta, a­ki a gyertyákat égve felejtette. A tűzvizsgálat azon­ban, mint ma Eperjesről jelentik, több gyanús kö­rülményt derített ki, a­melyeik közül az a legfelöt­­tebb, hogy ámbár a kép kerete ép, a képnek legki­sebb részletét se találták meg. A rendőrség e gyanús jelből arra következtet, hogy a képet ellopták s a tolvaj, hogy tettét leplezze, felgyujtotta a templomot. A nyomozás most ez irányban folyik.­­ (Kitüntetés.) A király, mint a hivatalos lap mai száma jelenti, Budahegyi Pauer Leó buda­pesti lakosnak a Ferenc József-rend tiszti kereszt­jét és Szilányi Lajos aranyosmaróti törvényszéki te­­lekkönyvvezetőnek nyugalomba helyezése alkalmá­ból a koronás arany érdemkeresztet adományozta.­­ (Címadományozás.) A király a személye körüli minisztérium ideiglenes vezetésével megbí­zott miniszterelnök előterjesztésére Szilasi és Pilisi Szilassy Károly miniszteri segédtitkárnak a minisz­teri titkári címet és jelleget adományozta.­­ (Anyák napja.) Londonból jelenti tudó­sítónk: A holnapi vasárnapot egész Angliában az anyák tiszteletének szentelik. Ez a kegyeletes, szép gondolat Amerikából ered, a­hol elsőnek a filadelfiai Jarvis Anna vetette föl és csinált az ügynek propa­gandát. Agitációjának oly nagy sikere volt, hogy Heflin képviselő a törvényhozás elé javaslatot ter­jesztett, a­mely szerint az év bizonyos napján min­den képviselő fehér szektát tűzzön a gomblyukába az amerikai anyák tiszteletére. Az új mozgalom mind szélesebb hullámgyűrűket vetett és az anyák napját ma már az Egyesült­ Államokon kívül meg­­ünneplik Kanadában, Ausztriáliában és Délafrikában is. Angliában holnap lesz az anyák első napja, a­melyen számos beszédben fogják magasztalni az anyai szeretetet és a gyermeki hálát. Az anyák nap­jától azt remélik, hogy hozzá fog járulni a családi élet bensőségének növeléséhez.­­ (Galamblövő-verseny a Margitszigeten.) Az Országos Magyar Galamblövőegyesület által ren­dezett galamblövő-verseny nyolcadik napja ma volt. A verseny a Margitszigetre óriás közönséget vonzott, melynek soraiban a mágnásvilág számos kitűnősége is ott volt. A publikum az érdekes versenyt fokozott érdeklődéssel és figyelemmel kisérte végig. A mai versenyen a Vándor-díj került eldöntésre. Első nyer­tes Draskovits Iván gróf, a második Nagy Gyula, a harmadik Zichy Kázmér gróf lett. Az aláírási díjat Draskovits Iván gróf nyerte el. A következő ver­senynap hétfőn, május 19-én lesz, a­mikor az Ár­­nyék-dij kerül eldöntésre s ez egyúttal az ezidei utolsó verseny lesz. — (A kegyestanitórendiek) budapesti fő­gimnáziumában az évvégi magánvizsgálatok írás­beli része junius 11-én, szóbelije junius 12-én lesz reggel 8 órától kezdődően. — (Megszűnt telefonkorlátozás.) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A posta- és táviró igazgató­ságtól vett értesítés szerint a Bosznia-Hercegovinába szóló magánbeszélgetésekre vonatkozó korlátozás a mai napon megszűnt.­­ (Egry porosz hercegnő férjhezmenetele.) Potszdamból táviratozzék: Viktória Margit porosz hercegnő és XXXIII. Henrik reusszi herceg, a bécsi német nagykövetség volt titkára, ma házasságot kö­töttek.­­ (Hajógyári sztrájk fenyeget Angliá­ban.) Londonból jelentik: Az angliai hajógyárakban a munkások bérköveteléssel állottak elő, a­melyet azonban a munkaadók visszautasítottak. A munká­sok most sztrájkra készülnek, mely elnémítaná a leg­nagyobb angol iparág kalapácszaját, a­mi pedig az­­ angol lapok szerint nemzeti veszedelmet jelent.­­ (Ötven ember halála.) Néhány nap­­­­pal ezelőtt hírt adtunk arról, hogy az észak­­amerikai Nebraszkában nagy orkán dühöngött.A Newyorki kábeltávirat most azt jelenti, hogy a viharnak ötven emberélet esett áldozatul. Na­­gyon sokan megsebesültek és az anyagi kár is­­ igen nagy.­­ (Pavlik főfelügyelő vizsgája.) Pavlik Ferenc rendőrfőfelügyelő, a­ki tudvalévően csak nemrégiben tette le az V. és VI. gimnáziumi osztály­­vizsgát, ma újra megjelent a professzorok előtt és levizsgázott a VII. és VIII. gimnáziumi osztály tár­gyaiból. A főfelügyelő a László-féle gimnáziumban számolt be tudásáról. A vizsgán Balogh Péter dr. jelent meg a főigazgató képviseletében, s László Mihály dr. igazgató elnökölt. Pavlik a kérdésekre ki­elégítően megfelelt. Megemlítjük még, hogy Pavli­­kon kívül még egy felnőtt diák vizsgázott az inté­zetben: Laehne Hugó volt országgyűlési képviselő felesége, a­ki jeles eredménnyel tette le a VII. és VIII. osztályú vizsgát. — (Kitüntetés.) A király Ehrentheil Manó­nak, az ..Univerzale“ általános népbiztositó rész­vénytársaság középponti vezérigazgatójának a III. osztályú vaskorona-rendet adományozta. — (Köszönetnyilvánítás.) Néhai férjem, Tihanyi Miklós, elhunyta alkalmából oly sokan ke­restek föl részvétükkel, hogy képtelen vagyok azt egyenként mindenkinek megköszönni. Ezúton mon­dok tehát úgy a magam, mint kis árvám nevében hálás köszönetet mindazoknak, a­kik nagy fájdal­mamban jóleső részvétükkel fölkerestek, özvegy Ti­hanyi Miklósné.­­ (A magyar Bukovinából.) Kedves és meghaló levelet kaptunk messze idegenből, az osz­trák monarkia keleti végéről, a­hol csaknem másfél századra élnek tőlünk elszakadt véreink, a csángó magyarok, öreg László István, negyvenegy éve fölszentelt katolikus pap, Islensegits bukovinai csángó község plébánosa írta a szép magyar levelet. Nem kér az öreg főúr, nem sir, nem panaszkodik. Komoly, méltóságos, nemes önérzet és a magyar véreihez való bizodalom szólal meg írásában. A csikmádéfalvi nagy veszedelem szorította ki Csittből és Háromszékből az üldözött székelyeket. 1779-ben letelepedtek tíz faluban. Ma már csak öt falu népe telik belőlük: Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegits, Józseffalva, Fogadjisten. De még ma is vannak vagy tízezren. A roppant idegen óceánban magyar maradt ez a sziget, mert papja és tanítója nem hagyta el és az osztrák hatóság soha nyelvében és nemzeti ér­zésében nem korlátozta. A sorozásnál a fiatalság ma­gyarul esküszik föl, a kirótétel után a megválasztott magyarul teszi le hivatalos fogadalmát. Még szere­tik is a magyart, mert bár az ősi hazától elszakadt, régi jó és régi rossz szokását megőrizte: parádézni, bandériumot lóra ültetni, sírva vigadni senki sem tud úgy a bús Bukovinában, mint a magyar. Még a reiirát­ba való képviselőválasztásra is a háromszinű lobogóval vonulnak ki a mieink. De azért folyik ott a komoly munka is: öt pap, tizennyolc tanító hir­deti a mi igéinket, a népiskoláknak magyar tan­felügyelőjük van. Csak Fogadjisten csángói vannak hajban: nincsen se templomuk, sem iskolájuk. Egy rossz parasztházban szorong 36—40 magyar gyerek, szomjasan a betűre, a mely nem öl, hanem éltet, az édes anyanyelv betűjére. Ha a mostan való mos­toha időkben is akad könyörületes lélek, a­mely haj­landó filléreivel hozzájárulni Fogadjisten magyar templomának és magyar iskolájának megépítéséhez, jobb helyre nem fordulhat istenes, adományával és okos jótékonyságával, mintha erre a célra áldoz. Egy nehéz tisztében elfáradt és még mindig lelke­sen buzgó plébános a messze távolból kéri honosai­nak kegyes jóságát nem a maga, hanem hivei, a mi kedves véreink számára.­­ (Kovács Zsigmond adományai.) Kovács Zsigmond ismert fővárosi asztalosmester és nagyipa­ros, a­kinek a főváros indusztriális életében jelentős szerep jutott, meg fog válni üzletétől. Ebből az alka­lomból több adományt tett, így a többi között 500 koronát juttatott a Budapesti Újságírók Egyesü­letének.­­ (Előkelő feminista vendégek Budapes­ten.) A nők választójogi világszövetségének júniusi kongresszusára ma este két előkelő vendég érkezett meg a nyugati pályaudvaron: Missz Criapmann-Cali és Missz Annie Furujelm, a világszövetség el­nöke és alelnöke. A pályaudvaron fogadásukra meg­

Next