Budapesti Hírlap, 1916. május-június (36. évfolyam, 121–180. szám)

1916-05-26 / 146. szám

‚‚­t. •ffl B O N.ep­os 2 » ^ O 16 8UDÄPESTI HStSlâP (146. SE.) 1916 május 26. •& m. kir. orsz. meteorológusi Intézet távirati idő. Jelentése 1816. május 25-én reggel 7 órakor. •o fl •a t ›m­m.Z előző 24 óra CL ^ A helység 6­­A › £ ›Jd £ « •o © s2 A felhőzet sips­n­ék­ IKsttsftk­t 6­­A · £ ›Jd S­mm. 1 »«i. ! »•k­. A­kna-Szlatina V 13.t részb. borult 21 10 Ungvár . . • 14.0 mm derult ny 21 11 t Késmárk • • ll.C borult' i 10 9 r­ osono . .. . 11.c . . télig borult 1 21 11 Kajedfürdő. . 11.0 Mi ködös — 19 6 Op:yalla • . 16.0 M télig borult ny 25 11 Budapest . . m. 14.0 mm derült 3 25 10 Herény • . . u.o mm. ködös *­y 54 10 Keszthely • • 16.0 — részb. borult ti SS 11 Pécs . . . . 1­1.0 » ködös 7 2­2 K­ Zágráb . . . 16.0 részb. borult 1 25 13 Fiume . . 19. 0 derült — 24 M 'Nyiregyháza • 11. c L­észb. borult 1 28 11 Nagyvárad. • 15.0 derült 4 18 10 Turkeve. • . 16.0 derült 15 20 11 „Szeged . • . 15.0 ködös 2 11 Temesvár • . 18.0 derült B 26 14 Kolozsvár • . 58.0 m­mm derült 1 21 IC Vajda-F­unyad . __ — mm • _ — — Nagy-Szeben . r.­.1 mm télig borult 8 St V. Botfalu . . . Ml 1».0 mm borult 22 b Tátrafüred. . . t — mm télig borult — — — Dobogókő • . 13.0 m m télig borult mm 19 . i Szatmár, • • 1 15.0 mmm derült 11 v2 n Tarcal , « . 10.0 ^«. ködös n 22 12 Egop. . . . 13.0 többny. bor. 4 23 t lrozsnyó. . . 1­2.0 borult 2 21 12 rvaváralj® • Dolmecbánya • _ lb.O ». derült — 20 7 rvaváralj® • Dolmecbánya • 1a.6 mm részb. borult ny 20 b Malacka. • • —« — — « — K­omárom . . 17.0 « félig borult — 25 IC Magyar-Óvár . 13.1 mmm lélig borult — 24 12 Sopron • . . 14.0 mmm ködös ny 24 1T Tapolca. . . 17.0 mmm télig borult 11 •16 13 Kaposvar • • 1B... __ derült «1 2S 10 Csáktornya. . 17.0 mmm derült — 21 IC Cirkvenica • • •­11 1S.C mmt derült » 24 11 Kszík. . . . 1H.C derült 1 26 13 'DeVrecen • . • „J. 17.0 — részb. borult G 21 8 Kiskartal . . • 1MJ — — — w Kec­skemét. . 16. C félig borult u 11 Orosháza • • 17.0 M borult __ 26 1! Zsmnbolya. , 17.0 — részb. borult 6 26 ia N*.-Becskerek. 16­ C derült ny 15 12 Voivec . a . la.O _ derült 17 16 11MítLbálTányos 17.0 mmm részb. borult — 15 la OrsoVa . . . —• 16.0 reszb. borult 5 ia 1c "M .-Vásárhely . 14.0 többny. bor. 1 13 Nagy-Enyed . — 17.C — részb. borult 6 22 it: Fröcs ... . mm­mm — • w __ —­síCrlin . . . ru mm —' — titokhalm • . — mm — """" — — Hazánkban az idő inogtartotta változóan felh­ős, enyhe és csapadékos jellegét. Legkevesebb jutott a csa­padékból,' «, mely többnyire zivatarral járt, az észak­nyugati rcsik­kiek és a keleti h­atármegyéknek. Tíz mil­limétert meghaladó eső esett: Aradon (26), Kassán (IS),­ Kőr­ösbányán (16), Valkányon (14), Csúcsán (13.), Boroejenőn (12), Tapolcán (11.) A hőmérséklet lényegte­lenül változott és maximuma 28 C. fok volt Kaposvá­rott, mindmuma 5 C. fok Kajecfürdön. Xchágy külföldi állomás reggeli hőmérséklete: Bécs 10­­.­. fok, Lemberg 11 G. fok, Berlin 10 C. fok, Brüsszel 14 C. fok, Stokholm 7 C. fok, Szerajevó 12 C. fok. , időprognózis: Enyhe idő várható, helyenkint eső­vel, vagy zivatarral. * (Távirati prognózis: Enyhe, elvétve csapadék, zi­vatarok.)­ SZÍNHÁZAK. Budapest, péntek, 1916. május 26. NEMZETI SZÍNHÁZ. CA Xépszb­iház épületében.) N ó­r­a. Szinínü ( fölv. Irta Ibsen H, fordította Reviczky Gyula. Kezdete 8 órakor Sszinni. Szombaton: Vízkereszt. Vasárnap: Sárga csikó. Kedden: Sank bán. BUDAPESTI SZÍNHÁZ Csak utána! Énet és bohózat 3 fölv. Irta V. Leon és Tl. Reichert. Zené­jét szeres Ktrausz Oszkár. Kezdete 8 órakor. Solsor: Pénteken: Csak utána. Szombaton: Csak utána. Vasárnap délután és este: Csak utána. M. KIR. OPERAHÁZ. A színház zárva van. MODERN SZÍNPAD KABARJA. VI. ker., Andrássy­ út 69. sz. — Telefon 93—16. sz. — ila és a rákövetkező napokon: Medgyassay Vilma fölléptével. Egy asszony — négy asszony. A Mari esete. Dalok, tréfák, aktualitások. Kezdete Vita órakor. „Fészek" Hali: ItlAnvivíliz Cigányzene. Mérsékalt árak! jr AA.n­­ő­i„ Mohal­ut ”. (Sós-fürdö mellett). összes dalai hanglemezen már kaphatok és pedig úgy szeretnék boldog lenni... Hoppsza Sári Cintányéros nóta . . . A nő szivét ki ismeri ? Te Kis angyal . . . Fáj, fáj a szivem. Csiri biri . . . Nagy Keringő ... Minden hanglemezvevő a jázsdéktól kapja a „Három her­vadt rózsa . . ." és „Usenet a táborból" teljes z­ongora énekhangos és szövegen:* K­á* kottáját, valamint a Wagner 20 dalszöveget tartalmazó nótáskönyvét. Kizárólag kapható ,Hangszer-Király"-nál a világhírű .,Columbia" hangle­xnoz és beszélőgép is.vár főraktára. 3039 Budapest, József-tömt 15. szám. Beszélőgép árjegyzék tagjra. Megrendelésnél előleg küldendő. SZÍNHÁZAK. Budapest, péntek, 1916. május 26. ÍVRÁLY-SZINHÁZ?.. Mágnás Miska. Operett is rö­v. irta Bakonyi K. Zenéjét Gábor Andor verseire szorzó Sczirmai Albert. Kezdete órakor. Szombat délután: A gyötr­dés- rokonok. Kabaré-elő­adás (Rákosi Szidi sziniisko­lájának vizsgálati előadása, este: M­ág­n­ári Miska. Vasárnap délután- A csá­szárné, este: Mágm­ás Miska. MAGYAR SZIKHÁZ. Egy magyar nábob. Színjáték 5 fölv. Jókai Mór re­gényéből irta Hevesi N Sándor. Kezdete órakor. Milfiari Szombaton: A kisasszony férje. Vasárnap délután: Főpróba, este: Egy magyar nábob. Hétfőn: A kisasszony férje. URANIA-SÍN­MHÁZ: Az Orsz. Színművészeti, Akadémia évzáró vizsgája. Kezdete 1­8 órakor. Műsort Szombaton: A Vörös Ke­reszt Egyesület opera- és dalestéje. Vasárnap dalutin: A föltá­madó ország, este: A fény­fiz­és. VÍGSZÍNHÁZ. Német előadás. Kezdete 8 órakor. MN­­kovi Szombaton: Német előadás. Vasárnap délután: A Tündér­laki láncok, este: Német elő­adás. NAPOPERA. A színház zárva van. Mfi''Tt Szombaton: Három a kis­lány. Vasárnap: Iparom a kislány. FOV. NYÁRI SZÍNHÁZ a Ivriaztinavárosban. Egyszer volt... Énekes játék­­ fölv. írták Bernauer, és Scanzer. Ford. Hnrsnnyi Zsolt. Zen. szerzclték Kollo Walter es Bred schnei cl er. Kezdete 8 órakor. Mű­­sori Szombaton: Eg­yszer volt... Vasárnap délután: Az er­dészleány, este; Egyszer volt. .. TÉLIKERT. VT, stagym­ezo­nica 22—24. Telefon 167—25. — Az előadás kezdet© 3/48-kor. 9-kor Gyárfás magánszám­mal és operettben.­Újvári Károly,­­ Szalontai Ferike,­­ Fürstin Swiatopolkz, Lea Seid!. Val2-tól l­igr park­ett táncok legjobb gyártmány, nagy vá­lasztékban, továbbá Jjészi-füink Miját gyárunkban, mü-l­áb­at, műb­e­te­t, bór vkötőt, haskötőt, nagy raktár-be­tegápolási és Lyc­onikus gum­mi-cikkek­ben. Weszely István és utrsa utóda Hagy Károly orthopädiai műintézet­i és butegápolási cikkek gyára Budapest, IV. 4 j(­gye­tért. Árjegyzék ingy­on és bérm. Gróf Stabenberg József uradalmi, pincészetéből saját terrapeul érmelléki hegyi borok kaphatók. 1862,1864,1883,1885,1887, ISSS és később termett ó-borok palackok­ban­ és hordókban. 1898. évi 170, 1897. évi 171 1899. évi 150, 1901., 1907., 1911. évi 110—110,191­. évi 110, 1913. évi 120,190.évi 130,1915. évi 120 fillér árban. Ezenkívül : bakator, m­osler, bargandl és­ rizling borok. — Bővebb fölvilágosítást és árjegyzéket art az urad. számtartói hivatal, Székelyhíd (Bihar vm.) -1 007 arc-, kézszemölcs, bőrkeményedés, kert vagy lábon 24 óra alatt eltűnik a. 1 „CANNABIN" használata után. Üvegje­l.60 K.postadijjal 2 K. 3 üveg bérmentve 4.50 K. Kaph­ató mindenütt vagy megrendelhető: l'l­sch lr. dr. „Korona"­gyógytárából Győr. A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamarától fenntartott nyilvános, három évfolyamú Felső Hires Het­elm­i IsHols Pozsonyban. Érettséffi Tázsséálat. Állásközvetités. Internates trtesitot kivánatra küld: AZ IGAZGATÓS­ÁG. Egy szó 12 fillér, vastagabb betűből 24 fillér. Levelezés Szeptember. Tegnap elkéstem ! Semmi baj ! Nyugodt! Egészséges. Csókolja Anyukája! 2012 Bumszikám ! Napsugár! Válasz megérkezett. Ma póni­okon kovácsoljuk bol­dogságunkat ! Te Augenak azonnal! Továbbiról gondos­kodom. Sikerért forró imádság! Ugy vágyódom! Szeress! 2c)720 77. Szeszélyből nem lehet szeretni, drága ember. Mig én a válás minden keservét­ átéltem, Te ily gondolatokkal távoztál. Nagyon rossz kedvű voltál. Vess ki hát a szivedből, mint érdemetlent, fin­g nekem minden boldogsá­gom, örömöm, bálványom Te maradsz, imádni, szeretni fog­lak mindig, mert nem tehetek máskép. Sok egyszerre ennyi bi. Reménynek vége. Tata Pesten. Potró csók és ölelés. 29706 Ciklámen. Tanuljon és szeressen. A maszác Vagyok. .For c.vez. Miskó. 19654 Lind­a. Azt a levelet későn kaptam, megismerkedni szeretnék. 19707 Házasság Házasságokat közvetít Faragó Jenő irodáj.i, Mester­ utca 34. Telefon: Fő­lépcsőház 1­5271 Katonatiszt házassá­g céljából ismeretségét keresi valláskülönbség nélkül vagyonos hölgynek. „Három csillag 29718* jeligére érkező teljes című leveleket csak nyugta ellenében ad át a kiadó­hivatal. 29718 O­ztatás Gyorsirási, (magyar, német) gépirási, keres­kedelmi szaktanfolyamok, gyorsirástanítói kiképzés a Belvárosi gyorsirőszakiskolá­ban. IV., Múzeum-körút 20—25. Telefon 115—15. Gyil Vill­as, tiszta jeles, szünidei tanítást vállal délután rvx Budapesten. Levelek P. Gy. Üllői­ ut 22. 29719 Állást f­ereső­k Vizsgázott gépész és szerelő uradalomba ajánlkozik. Ajánlatokat „gépész GtXIT-4 "jelige a att a kiadóhiva­tal továbbit. . 2007 Ruházkodás 90 koronáér­t készítek mértük szerint divatos férfiöltönyt elsőrendű kivitel­ben. László Sándor férfiszabó. Budapest, J Erzsébet­ körut 1. Vi­dékre szüretmintákat bérment­ve. 29521 Házhoz jövök v­iselt férfiruhát, cipőt, butort venni. Angelia. Iza­bella-tér 29517 Vegy@& Fischer magán­­nyom^-ora Podmaniczky­utca 2.. I. em. 2. Telefon 332 02 28207 Patkány, egérirtó baktériumról prospek­tust ingyen küld Batin Labora­torium Budapest, Rottenbiller­utca 30. 28900 Kupetzki olajfestmény, kiváló mester­műt, valamint Orlay Petry, Soma-féle eladó, Hadénál. Egye­tem-tér 5. 29563 Régi, jó hegedűt óhajt­­ venni kéz­alatt Lipka, Újpest, Deák-utca, 1. sz. 2009 Vétel- eladás Gözcséplőkészletek, magánjárók, benzin, ny­ors­olaj-lokomobilok gyárilag javí­tottan szállít Seitriod Hugó/ Budapest, Forgách-utca 1(3. ) 2970-3. Nyaralás Usnus-telepen négyszobás villa ezer korona,­ egy másik 600 koronáért tel­je-­­sen felszerelve kiadó. Erdei­ sétautak, vasútállomás, gőz és hajóállomás. Élelmezésről gon­­­doskodva, V­irius, Balatonszo-­­pozd. 29711.1 Széchenyi-hegyen vag­y sV­ártonhegyen keresek napos fok vés­ű bútorozott hó­napos szobát, lehetőleg veran­dával két körteg részére, esetleg­ koszttal együtt. Szives ajánla­tokat kérek Baross­ utca 4. sz. I. em. 6. sz. alá. 1970 Ingatlan Götgöllön eladó a villamosmegállónál királyi parkkal határos kertben egy négy és egy kétszobás la­kásból álló­ ház zárt verandák­kal. Villamosvilágitas bevezet­ve. Törlesztésen kölcsön. Ér­tekezhetni Gödöll­őn, R­udolf­ u. 8. Tarnai vagy Budapesten. Te­lefon 56-11. 29712 Élelmezés Cseresznyét, meggyet és korai zöldfőzeléket vegyesen 5 kilót 4 koronáért szállit Müller, Kiskunhalas. 29128 Befőzésre válogatott gyenge zöldmanda-ját, mátrahegyvidéki legszebb korai ropogós cseresznyét öt­kilós postakosarankint­i koro­náért szállit Rusznyákné, gyümölcskivitele Gyöngyös. 29710 Butor» Antik bútorok vétele és eladása. Ve­­rebe's. 'Verne!«tt-ut 28. Telerini 105-39. 21'706. Bőrgyógyász, v. Kórházi orvos Budapest, József-kórus 2. sz. Gyógyít biztos sikerrel, tapasztalatai alapján, min­denféle bőrbajokat, idegbetegséget, valamint női bajokat. Beoltások: „Ehrlich 606" módosított legújabb szerével. — Vérvizsgálat Wasser­mann tanár módszerével. Nőknek külön bejá­rat, tevés utján is gyógyulást találnak azok, akik_ személyesen meg nem jelenhetnek vagy a fővárostól távol laknak. Gyógyszerekről gondoskodik. Szakszerű könyvét 1 korona ellenében bérmentve kü­ldi. Kendőr delei­nt 10—4-ig és este 7—3 óráig. '1 Ru­tkcsi Jenő Budapesti Hírlap Visnavállalata i*. t. nyomt­ása» felvesz a kiadóhivatal József-körirt 5. sz. Ujrend­szeril Laborok a rsgio&b kiwiSsS&ew kaphatók email és TáRSA A Hitel'képes egyéneknek kedvező fizetési föltételekkel szállitunk a háború dacára. Ilitel esetén is készpénzárakat számítunk, csupán 60/­kamat, fizetendő mindig csak a hátralékos csökkenő tartozás után. Törlesztés minden 100 Kután havi3K BS^^T Nagy választék: asztalos-, kárpitos-, vas- és rézbútorokban. Jgr

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék