Budapesti Hírlap, 1916. május-június (36. évfolyam, 121–180. szám)

1916-06-03 / 154. szám

1916. Június 3. BUDAPEST­ HISZAP (154. és az ellenséget szuronnyal visszavetette. A Pasubio- szakaszon tüzérségi harc. Forni Alti irányában inté­zett ellenséges támadást visszavertünk. Posina és a felső Astoci-völgy között a harc kialakulóban van. Az ellenség különösen az Astico völavben fokozza haderejét. Tegnap reggel Cam­piglia vidékén egy támadást visszavertünk. Odább keletre intenzív összpontosított ellenséges tüzérségi tűz csapatainkat a monte priaforai állás kiürítésére kényszerítette. Elkeseredett ellentámadással ismét elfoglaltuk a vitás állásokat. Mindazonáltal csapataink a heves ellenséges tüzérségi tűz ellenére a hega déli szakaszán kissé visszavonultak. Az asiagoi fensikon a mieink kiürítették Punta Corbint, de szilárdan tar­tották magukat az ellenséges nyomás ellen a többi arcvonalon. A Lugana-völgyben a helyzet változatlan. Car­niában és az Isonzónál időnként tüzérségi tevékeny­ség a mi részünkről, a­mely hevesebb volt a felső Batnál és San Martino szakaszánál. Kisebb saját gya­logsági osztagok merész előretöréseit jelentik az ellenséges vonalak ellen. Az orosz vendégek Torinóban. Luganó, jun. 2 (Saját tudósítónktól.) Az orosz duma ven­dégül érkezett tagj­ait, a­kik tegnap megérkeztek Torinóba, Olaszország mindazzal a megtisztel­tetéssel fogadta, a­mely olasz részről antant­szövetségeseik irányában kötelességszerűen ki szokott járni. Feltűnt azonban, hogy a szocialis­ták távol maradtak a fogadástól. Rossi polgár­mester dicshimnuszt zengett a cárról. Este dísz­előadás volt a Theatro Régióban. A Corriere della Sera nagy bámulattal adózik Oroszország­nak és fölkéri az orosz nemzet képviselőit, győ­ződjenek meg Olaszország harci kedvéről, mu­niciós gyáraik nagy teljesítőképességéről, de egy­úttal az olaszok által vívandó harcok nagy ne­hézségeiről is. Asiago és Arsiero. — Semleges vélemény. — Amszterdam, jun. 2. A Nieuwe van den Daa írja: Asiago és Arsiero bevétele kell hogy az olaszok számára komoly csalódást és érzék­eny csapást je­lentsen. Az osztrák várövezet egy éven át sértetlen maradt és az olaszok a forrón óhajtott városokat meg nem tudták hódítani. Az osztrák és magyar tá­madás alig 14 napos és az osztrák és magyar csa­patok két tekintélyes rést ütöttek az olasz védelmi vonalba. A Ste­ám­-ügynökség legutóbbi összefoglaló jelentése arról az elhatározottságról beszél, a­mely­ í­vvel az olasz hadsereg az Arsiero ellen irányuló va­lószínű lökést várja, de mielőtt a jelentés elért volna Salandra a főhadiszálláson. Lug­álló, jun. 2­. (Saját tudósítónktól.) Több lap biztosítja olvasóit arról, hogy Salandrának a főhadiszál­lásra való utazása semmi összefüggésben sincs a hadieseményekkel. De éppen ez a letagadás al­kalmas arra, hogy azt a gyanút keltse, hogy a király hivatta Salandrát a hadihelyzet meg­vitatására. •­­ A szocialisták interpellációi. Zü­rik, jún. 2. (Saját tudósítónktól.) Római lapok szerint a szocialisták a kamara elé interpellációkat fog­nak terjeszteni, fölvilágosítást kérvén a hadügy­minisztertől a hadihelyzetről. * Növekszik a riadalom. Berlin, jun. 2­. (Rendes tudósítónk távirata.) Luganói je­lentés szerint Olaszországban növekedik a ria­dalom. Rómában a háborús­ párt azt követeli, hogy azonnal tartóztassák le azt az elemet, a­mely annak idején a semlegesség mellett kardos­kodott, mos­t pedig a legsötétebb híreket terjeszti és így veszedelmeztetheti a háború folytatását. Csak most válik ismeretessé, hogy az olasz há­ború kitörésének évfordulóján sok község vona­kodott a zászlókat kitűzni. A hadvezetőségbe vetett bizalom is megrendült. A Stampa csapa­taink előretörését ördöginek, előkészületeit óriás arányúnak, tervét vezi — A támadó angolokat Givsnchy vidékén ve­­reség és nagy veszteség érte. — A Maastól keretre a németek elloglalták a fiait Isn­äer­es-ödön. — Növekszik a francia foglyok ssácna. —­­ A német havatatos jelentés. Bornin, jun. 2. A nagy főhadiszállásról jelentik június 2-án: Nagyobb angol haderők tüzérségi tüzük heves fokozása és bevezető rob­bantások után tegnap este Givenchytől nyugatra és délnyugatra támadtak. A­mennyiben nem voltak kénytelenek már zárótüzünkben szenvedett súlyos veszte­ségük következtében visszafordulni, kö­zelharcban vertük őket vissza. A Maas nyugati partján a franciák új­ra támadásra törtek előre. Semmi eredményt sem értek el. A folyótól keletre csapataink ro­hammal elfoglalták a Caillette erdőt és a­ két oldalán csatlakozó árkokat. Az ellenségnek ma reggel a Vaux­tótól délre nagy erőkkel keresztülvitt ell­­entámadása meghiúsult. Eddigelé het­venhat tisztet és több mint kétezer főnyi legénységet fogtunk el, továbbá három ágyút és legkevesebb huszonhárom gép­puskát zsákmányoltunk. Lillétől délnyugatra egy angol re­pülőgép a benne ülőkkel sértetlenül ke­zünkbe került. Légi harcban lezuhant a Marre-hegyháton egy francia együléses harci repülőgép, továbbá a mi körzetün­kön belü­l Vaux fölött és Mörchingentől nyugatira egy-egy kétfedelű. A Cambraitól nyugatra lelőtt angol kétfedelű, a­melyet már tegnapi jelenté­sünkben említettünk, immár a negyedik repülőgép, a­melyet Mulzer hadnagy tett harcképtelenné. Francia aggodalom. Zürifa, jun. 2. (Saját tudósítónktól.) A Humanité írja: "Ai h­áború a leggonoszabb várakozásnál is tovább tart, egyre gyilkosabb és pusztítóbb lesz és ha­tása a jövőre nézve már át sem tekinthető. Végre szakítani kellene a rengeteg illúziókkal és a té­nyek érthetetlen félreismerésével és az ellenség hatalmas erejét, valamint kimeríthetetlen tarta­lékát nem szabad szónoklatokkal letagadni. Ellensé­ges jelentések. A transia hivatalos jelentés. A hadisajtószállás közlése szerint a francia vezérkar június 1-én a következő jelentést adta ki: (Délután 3 óra.) A Maas balpartján a tüzérségi­­ tevékenység az éj folyamán nagy hevességgel tovább­­ folyt. A Mort Homme vidékén tegnap este 8 óra felé a délkeleti lejtőkön lévő francia állások ellen a né­metek támadást intéztek, a­melyet tüzelésünk tel­­­jesen visszavert. A Maas jobbpartján a tüzérségi harc a Douaumont erődtől kétoldalt rendkívül hevessé vált. A többi arcvonalon az éjszaka aránylift nyugod­tan folyt le. Egy francia repülőgépraj az éj folya­l­mán mintegy húsz gránátot dobott Thionpille, Audin les Romans pályaudvaraira és 50 gránátot Azannes élelmező középpontra. (Éjjel 11 óra.) A Maas balpartján időnkint megszakított bombázás az avocourti erdő és a Mort Homme szakaszaiban. A Maas jobbpartján az ellen­ség megtámadta a Thiaumont védőműtől Vausigs terjedő állásainkat. Több eredménytelen roham után az ellenségnek sikerült az első vonalban levő lövő­árkainkba Douaumont erőd és a vauxi tó között be­iin­omul­ni. A német támadásokat másutt mindenütt megtörte gépfegyvereink tüze, a­mely az ellenségnek súlyos veszteséget okozott. A harcvonal többi részén a tüzérség közepes tevékenységet fejtett ki. (Lépi szolgálat.) Eggy német repülőraj délután Bar le Due nyilt városra bombákat dobott le. Tizen­nyolc polgári személy életét vesztette, köztük két asszony és négy gyermek. 25 megsebesült, közte hat asszony és 11 gyermek. Egy Aviatic-gép, a­melyet repülőgépeink megtámadtak, kénytelen volt Barn­e­courttól délre, Toul vidéken vonalainkban leszál­lani. A két ellenséges aviatikust foglyul ejtettük. francegno CIMAMONDERl l.->05T A M.MANOaiEl mOIWMC IMPIÄI MCÂdPOMOLOS .H. MAC-S II PCarttin '"^ttPRMPOSA hozzánk, az ellenség már Arsieróban és Asiagóban állott. E­z ujabb megerősítése annak, hogy az osz­trák és magyar és német ostromágyukkal szemben az erős várak védtelenek és Olaszországban most már valószínűen sajnálni fogják, hogy minden stratégiai jelentőségű földcsúcsot villámhárítóval láttak el, a­mely odacsábítja ugyan a villámokat, de nem teszi őket ártalmatlanná. Most az olasz csapatokon a sor, hogy bebizonyítsák, várjon a tábori erősítésekben, a­melyre a terep annyira alkalmas, tudnak-e helyt­állani. Talán a 30.000 olasz foalyulejtése még na­gyobb jelentőségű, mint a várak eleste. GMQrített városok, Genf, jun. 2. (Saját tudósítónktól) Schio, Piovene és Recaro városokat torinói jelentések szerint a polgári lakosság kiürítette. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék