Budapesti Hírlap, 1917. április-június (37. évfolyam, 88–164. szám)

1917-05-03 / 114. szám

o BUDAPESTI HÍRLAP AU H,.) 1917. május 3. *iaik, de hogy a vaggonokban tiszta egészséges árpa îs voit, ntán tudja. Sfi/tkos vasúti munkás azt mondja, hogy a t>'om-jras során azért vádolta magát, mert a detek­tívek iKölték. Senki sem vesztegette meg. Uedlu Kamii panaszkodik, hogy a rendőrkapi­tány fenyegetéssel birtu beismerő vallomására, pedig ő ária Ifen. Az ügyész erre bemutatja Redlynek egy elfo­gott iévelét, tnelvben arra kéri Finkclsleint, hogy mc. vallja be • megvesztegetését, mert az három évet jelent, mondja, hojytühb ízben ajándékot adott neki, mert ismerte nyomorúságos helyzetét. A törvényszék felolvastatja a levelet, Redly zaVartan mentegeti magát, hogy a levél boszu müve Volt, hogy FiukeLstein bajba kerüljön. Aczél Ignác pénzügyi főbiztos ártatlannak •vallja niagát. Beismerő vallomását a dcleUivek reá­«vónys^eritettek. Elmondja, hogy a nála tartott va­c-.oráu a detektívek áiomport vegyítettek poharába 6 'ebben az' állapotban csikarták ki beismerését. Az elnök:' Ez 'nem vaiószinü, mert ön felügye­lőjét is megvádolta, de később vádját ünnepiesen visszavonta. Tehát Imita, mit vallott. A vádlott a házkutatáskor nála talált 1800 ko­ronára nézve.-azt vallja; hogy abban 790 korona be­fczerzdii előleg .is volt. .4: elnök: Mikor kapta a beszerzési előleget? Aczél: Márciusban. .1: elnök: Hogvam, még novemberben. is voll ïreio! e'? Aczél hallgsit. ' - • ... A vádlottak általába» tagadnak mindent, ta­gadjak, hogy megvesz legel lék őket, hogy tudták volna, hogy a cement, szecska, barna kő és más •címeken gabona ment A olna ki Ausztriába. Holly Sándor a többi közt azt mondja, hogy a rendőrök brutálisan Ijántak velük a nyomozásban. Látta, mi­kor egy detektív Frukelstein kezét összeszorította és kikötéssel fenyegette, ha nem vall. a mint kelt. Lessner szállító csak egy szállítást vaM be ja­jiiusbaju. Szurok címen vegyes bükkönyt szállított Bécsbe, de akkor sem vesztegetett. Az elnök megállapítja,' hogy ez esetben Leis­ner a maga cimére adta fül és vette át az árut. Wejxz Dávid gabonacscmpászetét holnap tár­gyalják. • Gëmër vármegye M| iaispinia. A király köuccsesi Lukács Gézát. Gömpr, és Kishont vármegye alispánját a'vármegye főispán­jává nevezte ki. A ffunavetsei mandátum. A függetlenségi Apponyi-pártr pestvármegyei kép viselő tagjai ina Tóth János) ügyvezető elnökkel értekezletet tartottak, a Portrém Miklós halálával megüjeseclctt dunavecsci mandátum betöltéséről. Élljiitározták, hogy .J pponyi Albert grófiiák Szóiiá­ból váló visszaérkezése után fognak a jejőklsröl in­tézkedni. NAPIHÍREK. — (Időjárás.) A meteoróWgiai intézet a, kö­•elkozö jfeSeütést adta ki: Uazán&baa as idő túlnyomóm derült' és szár»/, volt, 'csupán északon és eszakkeletén fordult elő némi • csapadék.'" A' hőmérséklet erősen emelkedett-, maxi­nnjnu 28 G. fok volt Homokbálványoson, minimuma — 1 0. fok Kajeefürdon. Néhaiig külföldi állomás reggeli hSmirséklcle: liées !) C!. fok, Lemberg 6 C. fok, Berlin 8 C. íok, I Brüsszel ü G. fek, Stokholm ii 0. fok, Scerajcvö It C. fok, Szifi» tü Ç. fok. idöpróg nazis: Enyhe idő rárkató, elvetve TÍ3S­, taros éí^kkel.' Tri 'rali prognózis: Enyhe, elvetve csapadék, zivatarok. - . — (Adakozás.) A mai napon a következő adományok érkeztek Iw hozzájuk : ír Ottokár hadiárvaház részére: Ifjabb Szte­rényi Sápcjorné gyűjtése 03 korona Holten Vidos 'Alád ár né 20 korona. .1 szegény, szükségben szenvedők segítésére: Xíri fiuk társasaga Budapest, 10 korona. ,-t háborúban elesett hőseink sírjainak megörö­kítésére: A fiumei állami főgimnázium Hl. osztá&á­flak gyűjtése 10 korona. — (A király a dunántuli ref. egyfaázkenü Jethez.) A dunántuli ref. egyházkerület április S0-iki Pápán tartott .közgyűléséből hódoló' táviratot intézett a királyhoz. A táviratra ma Németh István dr. püspökhöz a következő választávirat érkezett: A dunántúli református egyházkerület mai közgyűlésének hazafias hódolatát szíves köszönettel fogadván, biztosítom az egyházkerületet állandó ke­gyelmemről és gondoskodásomról. Károly. (Auguszta királyi hercegnő kórházlá­togatása.) A uguszta- királyi hea-cegasszony tegnap dételőtt Zsófia királyi hercegnővel Majthényi Anna udvarhölgy és Apor Hererieítc bárónő társaságában wseglátogatta a Bálint-ulvai postás-hadikórháza*. « hol majdnem egy óra hosszat időzött, miközben a betegeket megajándékozta. A fenséges asszonyt Pol­iert Károlync főnökasszony fogadta. -r- (A király utazása.) Bécsből jelentik: Ká­roly k'rály ma este Bécsből elutazott. Az uralkodó kíséretében van Ars báró. a vezérkar főnöke. Lobko­wilz herceg és Härterer főhadsegédek és Schoiila szárnysegéd. '— fKinevezés és címadományozás.) A ki­rály a kultuszminiszter előterjesztésére Gesztorig AJadár és Jankóvieh György dr. miniszteri osztály­tanácsosokat tanácsosokká, Szűcs István dr. osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott titkárt és Pogány Frigyes dr. osztálytanácsosa címmel és jel­leggel felruházott tanfelügyelőt osztálytanácsosokká nevezte ki, Wulff Nándor dr. és Schwödcr Ervin dr. osztálytanácsosoknak a miniszteri tanáososi, rtathgrídesz Endre és Angeli Róbert titkároknak pe­dig az osztálytanácsosi címet és jelleget, Pilinszky Ferenc dr. segéd titkárnak a! titlkári címet adomá­nyozta. -t- A föklmiveíésügyi miniszter Lengyel Zsolt dr. titkári cimmel és jelleggel felruházott se; Sédtitkári titkárrá, Balázsi Ferene dr. és Újhelyi Andor dr. fogalmazókat segéd titkárokká, Tóth Ló­ránt dr. és Vadas Zoltán dr., segédfogalmazőkat fo­galmazókká és Csemez Károly dr.. Nagy Ferenc dr. és Jósa Béla dr. fizetésiden segédfogalmazókat fize­téses segéd fogalmazókká nevezte ki. . -r- (Kailer ellentengernagy temetése.) Bécsből jelentik: Kailer eHentengernagyot, a hadügy­minisztérium tengerészeti osztálya főnüikét nagy iin­ncpiséggel. temették cl. ' V holtestét az 1. száapu hely­őrségi kórház kápolnájában beszcntcKék, rrtíre a menet a fogadalmi templomba ment, a hol megje­lentek ő felsége képviseletében Schonta szárnyse­géd korvettkapitány, a német haditengerészet kép­viseletében a német tengerészeti attasé Freiberg báró korvettkapitány, továbbá Frigyes királyi herceg tá­bornagy, Stöger-Stciner hadügyminiszter, <Xam-Martinic miniszterelnök az osztrák kormány tagjaival, a helytartó, a városparancsnok, Rodler eneníenger­nagy » hadügyminisztérium tengerészeti osztályának helyeítes főnöke, Fiedler altengernagy a tengerész­tjsztek küldöttségével, a polgármester, a rendőrfő­nök stb. A beszenfelést Bjeltk püspök -apostoli tá­bori vikárius végezte. A holttestet a hMzingi teme­tőben helyezték örök nyugalomra. —'(A haditengerészet uj parancsnoka.) Iiicsbôl jelentik, hnjy a király Nyegovan Miksa ten­gernagy. flottapararticsnoknak a köve&ezö legfelsőbb J«'»iraiot küldte: Kedves Nyegova-n tengernagyi Pte+tapa­i'anosnoki tisztségében va'Tó meghagyása mellett ki­neyezein önt haditengerészetem parancsnokává s a Iradiipy minisztérium haditengerészeti osztályá­nak főnökévé. Baden, 1917. áwifis Károtu s. k. aHaiisz nagyadmirális halála után tudvalevően kettéosztották a haditengerészet kgt'öbb parancsnok­ságát. Suegován tengernagy lett a flottaparancsnok su minap elhunyt Kailer a hadügyminisztérium hadi­tengerészeti osztályának feje. Most mint a királyi kéziratból kiderül, az egész parancsnokság ismét egy kúabc, Ngegovan tengernagy kezébe kerül. — (Schwöder Ervin — miniszteri taná­csos.) A hivatalos lap keddi saáma közli, hogy- a király Schwödcr Ervin miniszteri osztálytanácsos­nak a miniszteri tanácsosi címet és jelleget ado­mánroi-la. Schwöder a kultuszminisztérium elnöki ügyosztályának vezetője. Nagy műveltsége, nagy nyelvism'erete, finom tapintat a szinte predesztinálta erre az állásra, a melyben kivételes gyorsasággal emelkedett, de miirdis valamennyi kollégáik igaz örömérc. — (Az Otthon-körböl.) 'Az Otthon írók és hírlapírók köre választmánya tegnap Rákosi Jenő elnöklésével ülést tartott. Napirend eíőtt az elnök kegyeletes szavakkal emlékezett; meg Tímár Sza­niszlónjpk, a magyar újságírás és az Otthon régi ér­demes tagjának haláláról. Indítványára a választ­mány az elluuiyt érdemeit jegyzőkönyvébe iktatta és elhatározta, hogy a gyászoló család előtt mészvélét Írásban is kifejezi. Utâiïa. Keszthelyi Ernő pénztáros terjesztette elő az elmúlt hónapról való jelentését, e,gyb;n közölte, hogy az európai áru- és podgyász­biztositó részvénytársaság a Rákosi Jenő-alapra TOOO koronát adományozott. .A választmány, ugy a pénztárosnak, mint az adakozónak köszönetét fejezte ki. Örömmel velte tudomásul a választmány az el­nők'ság Iiiéjelentését, hogy a kör uj helyisége a jöv5 hét cinjére teljesen elkészül. AzutáVi az uj helyiség­gel Rcapcsolatos ügjeket vHatlák meg. Rákosi Jenő, Kóbor Tamás, Bakonyi Samu, Bihari Imre, Jelűnek Aurél és Herceg Géza föb.zófalása után az elnökség indítványait elfogadták. A kör rendes tagjai lettek: Fvnyó János dr., ttónai Zsigmond, Székely Miklós, Szeifíák István dr.. Szegő Béla Itadvány Ernő, Pap Viktor, Nadóiigi Emil dr., Morgenstern Gyula, I.iptltqk Albert dr., Maróczy Géza, Gergely István, G elei József és Gara Artúr István dr. — (Nagykörös nj polgármestere.) Nagy­kőrösről jelentik : Ifj.- Jalsooicky Sándor. Nasykő­rös városának- most megválasztott polgármestere vasárnap foglalta el hivatalát. A beiktató ünnepsé­gen Bakó József református lelkész, a város arszá­aos képviselője üdvözölte. A polgármester program­beszédét a város kc«rönsége nagy rokonérzéssel i'o­aaítau ' — (A dohányára Ismét megdrágul.) Beszé-i lik, suttogják, hogy a legközelebbi jövőben isméi! megdrágul a trafik. Az ilyen suttogásnak, mint a ta­pasztalatok bizonyítják, rendszerint komoly alapja) van és így jó lesz, lia a dohányzók világa iparkodik megbarátkozni, a mennyire lehet, az ujabb árfölemei lés gondolatával, legalább nem éri váratlanul a dO' log és: nem sújtja le annyira keményen. Pedig st drágulás állítólag meglehetősen nagy lesz: minden­féle dohánynemü ismét negyven százalékkal lesz drágább. És az időpont sincs távol, a mikor mélyeb­ben a zsebébe kell nyúlnia mindenkinek, a ki ncivi akar vagy nem tud lemondani a dohányzásról. Az uj drága rend ugyanis már juniuslól kezdve lép életbe* — (Kiuevezés.) A király Magyar La^os dr.j törzsorvost az ellenség elölt tanúsított vitéz maga­tartása és kiváló szolgálatainak elismeréséül soron) kívül másodoszályu fötörzsorvossá nevezte ki. Iii, a kinevezés a katonai egészségügy egyik érdemes kép­viselőjét érte. Magyar Lajos főtörzsorvos, a ki a -0. honvéd gyaloghadosztály egészségügyi parancsnoka, a háború alatt rendkívül sok értékes szolgálatot lett a hadsereg egészségűgyének. —- (Hősi halál.) Magarai Aagusz Imre a 22.. lovaslüzérez-red egyéves önkéntes szakaszvezetője 191-4. október 13-án az orosz harctéren Jaroszlau­nál súlyosan megsebesült és másnap hősi halált halt. Holttestét családja most hazahozatla és április 22-én Somlóvásárhelyen volt a temetése. — (Az üzletek záróórája.) Január hónap­ban a belügyminisztérium rendeletet adott ki, a mely szériáit minden üzletet hét órakor be kell' zárni, mig az élelmiszerüzletek félnyóleig tarthatók nyitva. Ez a rendelkezés január, február, március cs április hó­napokra vonatkozott. Tekintettel arra, hogy a mi­niszternek erre vonatkozó uj rendelkezése nem jetént m eg, a tegnapi nappal újra életbelépett az 1013-ban megállapított záróórarendszabálg, a mely szerint az üzletek általában ngolc óráig tarthatók nyitva, reg­gel hat órakor nyithatók ki. Az élelmiszerüzletek fél­kilenc óráig tarthatók nyitva és reggel öl órakor nyithatók ki. Szombaton az élelmiszerüzleteket féltíz óráig szabad nyitva tartani. — (A csecsemő- és gyermekvédelem alap-" vető munkálatai.) Félhivatalosan jelentik: A bcl­ügyminisztJír tervbe vette, hogy fokozatosan a vejze-. detonezletett törvényhatóságok sorrendjében várnie­gyéröl-vármegyéire !<e a községekig és minden tör­vényhatósági városról kerűletröl-kerületre pontos, szemléltető térképet készíttet, a mely bemutatja a owwgemö- és gíTermekhalaimlósiágot és a törvényha­tóság embertermelő erejét. Elhatározta -továbbá', hogy minden egyes törvényhatóságra vonatkozóan folytatólagosan elkészítteti az ottani csecsemő- és gyermekegészségügy, á csecsemő- és gjernickhalan­dóság monográfiáját. E munkálatok alapján minden egyes törvényhatóságra külön-külön tárgyalás fog megindulni. A miniszter ezeket az adatokát elő­ször Temesvár várots törvényhatóságára vonatkozóan1 dolgoztatta föl. Temesvár ugyanis egyike az ország Iegveszedelmezleteltebb helyeinek. Temesváron már 1914-ben sem volt meg a természetes szaporodás, sot ester lélekre háromtized ezrelék fogyás esett. Ezzel szemben a többi törvényhatósági joggal fölru­liázoit városokban G.4, országos átlagban pedig 11.1 e^relők volt a szaporodás. A belügyminiszter a ki­küldöttek helyszíni tanulmányai és az elkészült monoerafia alapján Temesvár városához most ren­deletet intézett, » meiy részletesen megállapítja a Te­mesvár népfejiődését vészedelmeztető • körülménye­ket és megjelöli azokat az irányokat, a melyekben a -bajok ellen a tervszerű küzdelmei meg kell kez­deni. — (A saatmáreuegyei alispán péuzbüute­tése.) Nagykárolyból jelentik: Szatmárvárniegvo fegyelmi választmánya Csaba Adorján főispán el­nöklésével tartott ülésén 500 korona pénzbünte­tésre ítélte llosvay Aladár alispánt, a kit az orszá­gos közélelmezési hivatal elnöke néhány hónappal ezelőtt a rekvirálás körül elkövetett mulasztások­ért állásától fölfüggesztett. a világhírű színművésszel a címszerepben y jr Drámai játék 0 felvonásban. A filmjátszás remekműve! — Azonkívül: saroa Nagyvárosi bandita-történet 4 felvonásban. Ame­rikái fiim*zenzáoió ! — Bemutatásra kerül a Royal-flpo Előadások 4, 6 és 8 órakor. Ünnepnapon V-, 8, %7 és Vi9 órakor. íw

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék