Budapesti Hírlap, 1917. április-június (37. évfolyam, 88–164. szám)

1917-04-10 / 95. szám

1917. április 10 iyOAPESTS HlBLAP 95 ez.) NAPIHÍREK. — (A királyi pár húsvétja.) liccsbSI jelen­tik: Kárelu király cs Zita királyné gyermekeikkel vasárnap délelőtt húsvéti istentiszteleten voltak a Jaxenburgi plébánia-templomban. A király vasárnap a szokásos jelentéseket halgatta meg és fogadta József királyi herceg vezérezredes és Lipót Szalud­tor vezérezredes látogatását. (Frigyes Károly porosz herceg meg­halt.) Berlinből jelentik: Frigyes Károly porosz herceg, a ki március 21-én Arras és Péronne kő­zött légi harcban repülőgépével együtt az angol harcvonal mögött lezuhant és súlyosan megsebesülve angol fogságba kerüli, a szombatról vasárnapra virradó éjjelen belső elvérzés következtében busam­négv éves korában meghalt. Szüleivel. Frigyes Lipót porosz herceggel és Lujza Zsófia schleswig-holsteini hercegnővel, a császárné testvérével a szomorú hírt a spanyol király közölte, a ki az ifjan elhalt herceg fogságának egész ideje allatt buzgón fáradoiolt azon, hogy minél gvakrabban értesítést küldjön Németországba. A mult hét utolsó napjain a király aránylag kedvezőbb híreket közvetíthetett, így je­lentette, hogy a herceg állapota már megengedi, hogy a harcvonaltól hátrább fekvő kórházba szál­líthassák. Annál nagyobb megdöbbenést keiltett va­sárnap reggeli távirata, a mely a herceg-pilóta ha­lálát adta tudtul. — (Címadományozás és kinevezés.) A ki­rály, mint a hivatalos lap közli, Magyari Miklós királyi tanácsos, szolnoki pénzügyigazgatónak, vég­leges nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hü és buzgó szolgálata elismeréseid, a miniszteri tanácsosi chnet adományozta és egyúttal Ládcry Kálmán pénzügyi tanácsost, nagybecskeréki pénz­ügyigazgató-helyettest, a ki ni! y i tanácsosi cira adományozásával pénzügyigazgatóvá nevezte ki. — (Fontos törvényelőkészítő szakértekez­let.) A nemzet jövőjére nézve életbevágó fontosságú mozgalom sikerét van hivaitva szolgálni az a törvény­előkészítő szakértekezlet, a mely üléseit április és május hónapokban fogja megtartani a budapesti tu­dományegyetem bőrgyógyászati klinikájának tanter­mében (VIII., Mária-utca 41.). A nemi bajok ellen küzdő Nemzetvédő Szövetség rendezi ezt a szakerte­kezlefet a belügyminiszter fölhívására. Az első elő­adás április 12-én lesz, az utolsó május 25-én. E két előadás közt minden kedden és pénteken délután hat órakor lesz előadás, a melyen a nemi életre és a vele összefüggő társadalmi kérdések minden leg­kisebb részletére is kiterjedő szakszerű fejtegetéssel fognak szolgálni egyetemi professzorok, orvosok, ügyvédek, parlamenti férfiak, társadalmi kérdések­kel régóta és sikerrel foglalkozó férfiak és nők, szó­val mindazok, a kiknek tapasztalata és tanácsa érté­kes utmutatást adhat a háború következtében rette­netesen megnövekedett veszedelem sikeres leküz­désére. — (Április 11.) .Az 181«. évi törvénycikkeik .szentesítésének évfordulója alkalmából szerdán, április 11-ón délelőtt tiz órakor a budavári koro­názó-temploonban ünnepi istentisztelet lesz. A fő­rendiház elnöke erről körözvény utján értesítette a főrendeket; megjelenés nemzeti diszben, a hadsereg kötelékébe tartozók részére mcnetöltömy szolgálati jelvény nélkül. A miniszterelnök is értesítette a képviselőházat az istentiszteletről. A képviselők is nemzeti diszben jelennek meg. . — (Tudományos előadásaik.) A Tetmészetudo­mányl Társulat növénytani szakosztály e hónap 11-én este 0 órakor az ejvetemí növényrendszertani és nö­vénvföldraizi intézet termében (Mehmcd szultán-ut 4/a) ülést tart a következő tárgysorozattal: A jegvző évi jelentése; A szerkesztő cvi jelentése; Schiller Zs.: Thalictrum-tanulmánvok II. Thalictrum minus Jacq. non L.; Mocsz G.: a) Kitaibel herbáriumának gom­bái; b) A kerti szegfű két gombabetegsége; Tuzson J.: Különbség a Fraxinus excelsior és ornus levél­erezete között; Szakosztályi ügyek — (Hazajött a hazájáért meghalni.) Egy hazáját nagyon szerető derék ember gvásxos halálá­ról kapunk hírt. Rombauer Tivadar a halott neve. kit sorsa Dőlamerikába sodort. De mig maga ott dolgo­zott magáért és családiáért, gyermekeit mind 'tthon neveltette Magyarországon, csakhogy a magyar nyel­vet iól elsajátítsák. Valamikor mint sorhajóhadnagy szolgált lengerészetünkben, de otthagyván a katonai szolgálatot, mint kereskedő Rio de Jancirőban tele­pedett meg. Huszonnyolc évig élt a messzi távolban és igen nagv tevékenységet fejtett ki. IIosszu éveken át konzölunk is volt és elnöko az ott levő magyar egyesületnek, a minthogy egyáltalán védelmezője volt a Tn-«var érdekeknek. Vezérügvnöke volt a ma­gyar Adria, valamint az osztrák Lloyd és Ausztro-Amerikana tengerhajóstársaságoknak. Mint keres­kedelmi tengerészkapitány ö vitte ki annak ideién Délamerikába az Adria első hajóiát. ötvennyolc éves volt. a mikor a háborít kitört, de mégis önként je­lentkezett hadiszolgálatra. Az egyik fiát is magával hozta és éz a fia mint huszárfőhadnagy a háború kezdete óta egyfolytában a fronton szolgák Gibral­tárnál föítartóztatták őket. de m'vel jóelőre gondos­kodtak az angolokat megtévesztő igazoló iratokról, néhány nap múlva már folytathatták utjukat haza­felé. Rombauer Tivadar, a ki mindvégig megtartotta a szolgálaton kivüli viszonvban sorhajóhadnagyi rangját, miután jelentkezett, Pólában kapott katonai alkalmazást. Mivel nvo'c nyelven beszélt tökéletesen, fontos megbízással Korfuba küldték, a hol a fran­ciák elfogták és — mint értesülünk — most nagy szenvedés és nélkülözés utijn meghalt a fogságban. A mikor közeledni érezte halálát, érckoporsót ren­delt maöának és meghagyta, hogy lia i\ háború vé­get ér. szállítsák haza Magyarországba és hazai föld­be temessék. Halálát nagy család és kiteriedt rokon­ság gyászolja. Huszárfőhadnagy üán kiriil katonai szolgálatot teljesít egy inásik fia is. a ki mostanában végezte a fiumei tengerészeli akadémiát. Halála gyászba borította Koós Aurél dr. budapesti kórházi főorvost is. a kinek az elhunyt apósa volt. — (A németeknek is jelentkezni ök kell.) Külföldi állampolgároknak, a német állampolgárok kivételével, irtlevelüket nyomban megérkezésük után a helyi hatóságnak személyesen be kellett mutatniok. A miniszterelnökség ezt a kötelezettsé­get most a német állampolgárokra is kiterjesztette. A ki e kötelezettségnek nem fesz- eleget, 200 koro­náig terjedhető pénzbirsággal büntetik. A budapesti államrendőrség hatósága területére érkező külföl­diek útleveleit a főkapitányság (V. Ferenc József­tér 7. első emelet 71. ajtó) délelőtt 8—12-ig és délután 6—8-ig láttamozza. — (Házasság.) Keresztúri György főreális­kola! tanár eljegyezte Balogh Irmát, Balogh Béla törvényszéki bhó leányát Szombathelyen. — (Az öreg honvédeknek.) Markovits Sán­dor miniszterelnökségi miniszteri titkár két kilogram szivarvéget küldött hozzánk az öreg honvédek ré­szére. A küldeményt eljuttattuk a honvédmenedék­házba. — TA soproni felirat.) Ráhel László nr írja nekünk Sopronból: A Budapesti Hirlap a minap megrótta Sopron városnok a királyhoz intézeti föl­iratát fogalmazásának magyartalan volta miatt. Nagyon helyesen. Csakugyan nagy hiba, ha még olyan irás szerkesztésére sein fordítunk gondot, melv a király elé kerül. Hololt a hatóságok mindég iratától megvárhatjuk, hogv megérthetősécj. sza­batosság. magyarosság dolgában mintaszerű legyen. Ha van is e téren haladás, ha kevesbednek is a nyakatekert, körmön da tos, tatik-tetikes Írásműveik, telles magyarosságról nem lehet addig szó, mig a minisztériumok nem járnak jó példával elül. mis a sajtó a enny fegyverével nem ostorozza a hivatalos nvelv pongyolaságát, mig maga a közönség nem tiltakozik nyelvünk minden megcsúfolása ellen. De engedje meg szerkesztő ur, hogy most a soproni fölirat egyéb hibáját tegyem szóvá. A város egyik kaszárnyáját Károly királyról aíkarja elnevezni, vala­mint emléktáblával jelöli meg azt a soproni házat, hol királyunk gyermeki éveiben lakott. A fölirat ezt a két dolgot jelenti be. Gyengéd figyelmesség és hódolat ez királyunk iránt. De mi szükség e föl­iratban a király magyar nyelvbeli tudását dicsér­aetnif Van abban valami rendkívüli, hogv a ma. g var király magyarul is tud? Nem az volna-e in­kább csodálatos, ha nem tudna? Igaz. nem mindig tudtak. A mohácsi vész után olyan uralkodóink voltak, a kik elszakadtak a nemzeti élet közösségé­től és magyarul sem tudtak. Nem szolgálhat ment­ségükre, de ez olyan korszakban történt, mikor a latin volt az ország hivatalos nyelve. Nemcsak ki­rályaink nom tudtak magyarul, de főuraink sem. így azután nem csodálhatjuk, hogy Széchényi Ist­ván országos föltűnést keltett, mikor 1825 október 12-én a főrendii táblán magyarul szólalt meg. Bol­dogult Ferenc Józuef királyunk még királyi her­ceg korában, 1847-ben, október 16-án magyar be­széddel iktatta be Pestvármegye főispáni székébe István királyi herceget. De maga V. Ferdinánd ki­rály is maoyar beszéddel nyitotta meg ugyanez- év november 7-én a pozsonyi országgyűlést. Akkor talán helye volt a csodálkozásnak, mert Kossuth Lajos szerint ez volt „az első magyar szó, melyet a nemzet főbb század bánatos sóvárgása után ki­rályának ajkairól hallott zengeni". De mire való a csodálkozás •n:<t, mikor cz a kérdés már majd. egy százada tisztázva van nemzet és uralkodó közölt! JpUDER fJjj^Mim — (Gyászrovat.) Hilvert Manó, a kere&ke-« delemügyi minisztériumba beosztott vasúti és hajó­zási felügyelő Budapesten meghalt. Temetése hús­vét hétfőjének délutánján volt. Az> államvasutak! igazgatóságát Tolnay Kornél elnökigazgató vezeté« sével küldöttség képviselte. A sírnál a kereskedelem­ügyi minisztérium küldöttségének vezetője, Hor­váth Károly miniszteri tanacsos mondott búcsúz­tatót. — (A Böhmische Industrial Bank Ugye.) A Magyar Cseh Iparbank r. t. igazgatósága a követ­kező sorok közlését kéri: Abból az alkalomból, bogy a bécsi Böhmische Indus trial-Bank ellen egy előt­tünk teljességgel ismeretlen ügyből kifolyóan vizsgá­lat indult meg, egyes lapok ugy állítják be intéze­tünket a nyilvánosság előtt, mintha ügyvezetésünk! cs üzleteink az említett bécsi intézettel szerves kap­csolatban állanának. Bár semmi okunk sincsen arra, hogy a Böhmische Industrial-Bank szóbanforgö ügyé­ről a vizsgálat stádiumában bármilyen irányban vé« leménvt mondjunk, tartozunk az igazságnak és jó­hirnevünknek ezzel a megállapítással, hogy intéze­tünk a Böhmische Industrial-Bank bécsi expoziturá­iátót teljesen függellen és a mennyire nekünk nincs módunkban nevezett intézet ügyeire ingerenciát gya­korolni. annyira sohasem folyt be az a mi ügyeinkbe. A Magyar Cseh Iparbank r. t. saját számlára soha­sem 'folytatott áruüzletet. som a háborúban, sean azelőtt, sőt ilyenekben részesedést még közvetve sem vállalt. Árulom bard-kölesönöket a bank — éppem ugv mint minden más pénzintézet — folyósított ugyan a háború alatt is, de csak cégbejegyzett, legá­lis kereskedőknek. Tendenciózus beállítás tehát az. * mely a Magyar Cseh IpsTbank r. t-ot a Böhmische Industrial-Bank valamely ügyiével kapcsolatba hozva, olyan szinben tünteti fel az intézetet, mintha az ár­drágulásban vagv áruhahnozáshan része votaa. Az anyag igazságához tartozik az is, ho«y a Magyar Cseh Iparbank r. t. ügyvezetése, személyzete és szel-, lerne teljesen színmagyar és csak a tények' ismerete nélkül lehet cseh intézetnek nevezni. — (A Magyar Sakkvilág) cimü újságnak, a Budapesti Sakk-Kör hivatalos lapjának vezetését nj erők vették át, Marőczy Géza lett a főszerkesztő, Abonyi István pedig a felelős szerkesztő. A most megjelent szám tartalmas, élénk, változatos és gaz­dag; minden közleménye az uj vezetés tudását és ízlését dicséri. — (Postalopás Nagyszombatban.) Nagy­szombatban a mult hét végén postalopás történt, a! postahivatalból a vasúti állomásra küldött posta­kocsiból 24.000 koronát tartalmazó pénzeszsák el-* tűnt. A zsákot egv asszony fólvágva megtalálta, do a pénzt h'ába keresték. A nagyszombati rendőrség azonnal megindította a nyomozást és eddig a követ­kező részleteket állapította meg: A postaikocsin hár­man voltak: Duanovics postaszolga, egv orosz fo­goly. a ki a kocsist helyettesitette és Szabó János nénfölkelő katona, a ki útközben kéredzett fel a ko­csira. Mind a hárman azt vallják, hogy a lopás ugv történhetett, hogy valaki hátul kinyitotta a kocsi aj­taját és hirtelen kilopta a lezárt zsákot, a melyet másnap egy asszony üresen megtalált és a posta­hivatalban átadott. Megállapították azt is, hogy * zsákban nvolc pénzeslevél volt. összesen 24.000 ko­rona értékben, de a jelentkező feladók elmondták, hogy n levelekben nem ennyi, de lOö.OOO korona volt és a többletet különböző biztosító intézeteknél biztosították. A három embert egyelőre őrizetbe vet­ték és tovább folytatják a nyomozást. — (A kalandornő vég«.) Néhány héttel ez­előtt megírtuk, hogy az egyik Andrássy-uti kávéház* bau alfogták Remső Rózsi szélhámosnőt, a ki éppen katonatisztek társaságában mulatott. Nagybecskerek, re szállították, a hol több csalást követett el. Mini nagybecskereki tudósítónk jelenti, Remső Rózsi m fogházban törülközővel fölakasztotta magát é$ meghalt. Neauwti Royal-Orfeum Erzsébet-kBrut 31. ksídet 7-koü TÁVIRATOK. — Legújabb hirek, — Az arrasl csata. A ma esti német Jelentés. Berlin, ápr. 9. A Wolff-ügynökség jelenti ápr. 9-én estcí Arrastöl kétoldalt a nap folyamán súlyos harc folyt. Az ellenség állásúink egyes részeibe benyomult. Az Aisne- és Champage-harcvo­oalon időnként er5s tüzérségi harc. Keleten cs Macedóniában nincs ujsűg. Egy német repülőtiszt halála. Berlin, ápr. 9. A Wolf-ügynökség jelenti: A repüljcsapafbó! ismét elragadta a halál egyikét a legkiválóbbaknak. Beer főhadnagy harci repülő c hónap G-án elesett. Repülőgépe egy légiharc során összeütközött egy bajtársa gépével. Mindkét vezető lezuhant és meg­halt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék