Budapesti Hírlap, 1917. október-december (37. évfolyam, 244–320. szám)

1917-11-10 / 278. szám

száz réteg, nehézség, komplikáció, akadály, bo­nyodalom, érdekkör, ellentétes szándák, megápo­rodott érzület iszonyú szövedékéből kell és lehet csak lassan, óvatosan, nagy gonddal, nem vesze­delmek nélkül a beléjük guborott lengyel kér­dést kifejteni. Ma már a másik módszer szerint a lengyel királyság egy egészséges tagbaszakadt siheder volna, a módszer szerint pedig, melyet követtek, még csak most tesz egy nehéz­­ szülés. Elinyomulásunk a Piave felé. Az olaszok ellenállása a Uvensánál megtört. Katfornit felmentenék a főparancsznokságtól. Vezérkarunk jelentése:­­ Hivatalos jelentés, kiadták november 9-én: Olasz harctér: A Livenzánál megtörtük az olaszok el­­lenállását. A szövetségesek az egész arc­vonalon átlépték a folyót és nyugat felé ny®­ mannak előre. Csapataink a tiroli határhígy­ségekben is előrehaladtak. Keleti harctér és Albánia:­­ Semmi újság. A vezérkar főnöke. A német hivatalos jelentés. A nagy főhadiszállásról jelentik nov. 9-én. plass harcvonal: A Xcivensát átléptük. A szövetséges ha&d­seregek a hegyi utakon és a síkságon a­ olass utóvédek ellenállását megtörve, he­s­vánban és zuhogó esőben fáradhaztatl­anul nyomulnak a Piavo fe­lé. Nyugati harctér: L ' Rupprekt trónörökös hadcsoportja: A flandriai tüzérségi herc délután as Toer területén Poelkapellsnél és Passchen­d­aelenél jelentékeny erőre emelkedett. Artois­ban a tus több helyen föléledt. Rochevilletől délre és a Scarpetól északra visszavertünk angol felderítő előretöréseket. A német trónörökös hadcsoportja: Lényeges esemény nem történt. Albrecht swürttembergi herceg hadseregcsoportja: Sundgauban a franciáknak heves tűz­hullámok után előretörő rohamcsapatait vissza­­vertük. Az ellenség légiharcban és védőtüzelé­sünk folytán 13 repülőgépet veszített. Müller hadnagy 555-dik, Bülow hadnagy 25-dik, Böhme hadnagy 23-dik, Bongerts hadnagy 25dik légi győzelmét aratta. Keleti harctér: Nagyobb harci cselekmény nem volt. Macedóniai arcvonal: A Cserna-hajlásban német és bolgár osztagok az ellenséges árkokból foglyokat és egy géppuskát hoztak magukkal. A Sznama­sikságon angol századok Stupic és Frozenik felé törtek előre. Bolgár csapatok erőteljes ellentámadással visszaverték őket. Ludendorff, Ilsű főszállásmester. Offenzívánk Olaszország ellen A» olaszok vesztesége 49®«©©® ember Bécs, nov. 9. (.­ Budapesti H Hirlap tudósítójának telefonjelentése.) Grácból jelentik: A Grazer Tagespost ka­tonai kritikusa azt mondja, hogy az olasz had­sereg vesztesége­­100 ezer ember. Boroevics had­serege tizenöt kilométerre áll a Piavétól. (11.) A rapatlói tanácskozás, Luganó, 1.ov. 9. Azokon a tanácskozásokon, a melyek e hónap­b­an­ és 7-én voltak P­apa­rtoban s a melyeken Lloyd-George, Painlevé és kísérete, továbbá Foed tábor­nok, Barrére francia nagykövet, Orlando, Sonnino, Alfieri hadügyminiszter és a vezérkar helyettes fő­nöke veh­ett részt, a Stefani-ügynökség értesülése szerint azokról az intézkedésekről volt szó, a­melye­ket a mostani katonai helyzet tesz szükségessé. A Stefani-ü­gynökség azt mondja, hogy a szövetséges kormányok vezetőinek és­ legtöbb­­katonai képviselői­nek gyors összeü­lése magában véve is ünnepies bi­zonyítéka a szövetségesek teljes szolidaritásának és bajtársi viszonyainak. Kati­orna felmentése. Zjugálló, nov. 9. Ideérkezett jelentések szerint Kadornál fölmentették hadseregfőparancsnoki állásától és utódjává Diaz tábornokot nevezték ki. Az antant-közi legfelsőbb tanács. Münkben, nov. 9. — A Budapesti Hírlap távirata. — A Münchner Zeitung jelenti Luganóból. Római távirat szerint Rapallóban azt a határo­zatot hozták, hogy az egész­­nyugati­ harctérre szerveznek antantközi legfelsőbb politikai taná­csot, a­mely mellé állandó középponti bizottságot állítanak. Ebbe a bizottságba Franciaország ré­széről Joch tábornok, Anglia részéről­­ Wilson tábornok, Olaszország részéről pedig Kadorna fognak tartozni. Kadornának az olasz főparancs­nokságban való helyettesítésére ma királyi kéz­irat Diaz tábornokot nevezi ki az olasz vezérkar főnökévé és Badoglio és Girardino tábornokokat helyettes főnökökké. BUDAPESTI HÍRLAP 1.) Uí'1t. november 10. Vie&to 15,000 tonna. Berlin, nov. 9. Az északi-tengeri harctéren búvárha­jóink újabban 15.000 bruttó regisztertonna hajó­ű­rt sülyesztettek el. Az elsülyesztett hajók kö­zött volt az amerikai Achilles nevű (6875 tonna), egy ismeretlen nemzetiségű olajszállító gőzös, valamint a francia Rose nevű vitorlás. A tengerészeti vezérkar főnöke. Az amerikaiak megszánták az Azori Egereket. Bern, nov. 9. A portugál lapok jelentése szerint az ameri­kaiak megszállták az Az­ori szigeteket és Forda Delgadán nagy erődítéseket építenek. Portugáliá­ban attól tartanak, hogy a megszállás végleges lesz. A orosz polgárháború. Kerenszkit elfogták. H a békéért. Budapest, nov. 9. Az orosz zűrzavarból kezd kibontakozni az új rend: a békére vágyók és az igaz forradalmiak uralma. Kerenszkinek és az ideiglenes kormány­nak meg kellett buknia, mert meghamisították a cárbuktató forradalom szellemét, mert nem adtak békét a halálra fáradt, apatikussá csüg­gedt orosz hadseregnek, és nem adtak földet a földre éhes orosz népnek, holott azért jöttek, vívtak, szálltak szembe a cárizmussal, hogy ezt a két ígéretet valóra váltsák, ezt a két javat, a békét s a földet megadják. Mi buktatta meg Kerenszkit és társait? Az, hogy letértek a fejlődés útjáról, hogy megállást akartak parancsolni az eseményeknek, hogy a fölforgatott, visszájára vallott új orosz világ­rendben a régi háborús politikát akarták foly­tatni. Megvásárolta őket Sir George Buchanan, a pétervári brit nagykövet. Kerenszkit és társait megvásárolhatta, de az orosz népet­ nem. És ez a nép teljesen a revolució hatalmába került. (Ennek ma nincs más illetékes képviselője, csak­ a szélső szocialisták, a maximalsták, a bolzsevi­k­iek, a­kik annyi keserves küzdés után döntő többségre jutottak a szovjet­ben, a katonák és munkások tanácsában és az előkészítő parla­mentben. És nem érték be az elméleti, a parla­mentáris­ többségeszme diadalával, hanem ma­gukhoz ragadták a hatalmat, börtönbe vetették az ingadozás, alkudozás, kompromi­tálás bűné­ben fogant kormány tagjait, és most ismert és félre nem érthető programjuk erejével ragadják magukkal az orosz népet. Az orosz népben pedig benn foglaltatik az orosz hadsereg is, mert az épp úgy néphadsereg, mint a miénk. Ennek a hadseregnek tehát szin­tén gyors békekötés, teljes földosztás, a tőke ál­lamosítása és az idegen befolyás rabszolgáinak a hatalom polcáról letaszítása a legsürgősebb feladata. A miniszterek már lakat alatt vannak. Kerenszki, a­kinek sorsáról még tegnap nem tud­tunk, szintén fogoly. A forradalom győzött. A dolgok megindultak a rohamos fejlődés útján. Most már csak egy körülmény állíthatja meg a fejlődést: az ellenforradalom. Lehet, hogy az angolok még most is eléggé erősek lesznek meg-5zm'j5zui_cgv_ilyen mórjaimat- De ez a W^éB? hatalmakra nézve neon jelent veszedelmet; az ellenforradalom a szerencsétlen ország belseje ellen irányítja fegyvereit, annak az erejét gyen­gíti még végzetesebben, annak az ellenálló ké­pességéből öli ki az utolsó élő szikrát. Ke­renszki Oroszországa még megkísérelhette a hal­dokló erők galvanizálását. Lenin és Troczkij Oroszországa­­már csak a béke kérésében lehet erős, a háború folytassa, sem hajlama, sem tehetsége nincsen. Lenin miniszterelnök, Trockij főparancsnok. Stokholm, nov. D. Kerenszki sorsáról semmit" sem tudnak. Jellemző az Utro Rosszának­ ma ideérkezett és Kosztromában elterjedt híre, a­mely szerint Ke­renszki a Péter Pál-erődben van, Lenin minisz­terelnök, Trockij pedig főparancsnok lett. Ostrom a téli palota ellen. Pétervár, nov. 9. (P. T. I.) Több óra hosszat tartó ostrom­­zár és fegyvertüzelés után hajnalhasadáskor né­­hány ágyúlövés után hatalmukba kerítették a forradalmi bizottság csapatai a téli palotát. Ke­renszki kivételével az összes miniszterek együtt voltak. Ugyancsak hatalmukba kerítették a csa­patok a pétervári vezérkart. Berlin, nov. 9. p .­ Budapesti T­irlap tudósítói­nak távirata. — Stokholmból jelentik: A legutóbbi hírel? szerint Péterváron a télipalota megostromlása iközben nagyon véres jelen­etek játszódtak le. .A télipalotát az Aurora cirkáló legénysége bom­bázta, miközben a szocialisták egyes csapatai felbarrikádozták magukat az utcákon. Mindkét rés­zen sok halott volt. Az utcai bék­e tovább­­-v­ályik. A polgárság közömbösen nézi az esemé­ny­­eket, mivel mindenki bizonyos norm­ál­is álla­potot és az anarkia elkerülését óhajtja. 0*0 Korinszkit elfogták. Hága., bo*. A. A Central b­ows jelenti Pétervárról. Az egész helyőrség a Lenin pártjára állt annak a határozatnak hírére, mely fegyverszünetet és bé­i­két követel. A fővárost föllobogózták, Kerenszki elfogták. Berlin, nov. 9. A Berliner Tageblatt szerint a Beuler­ügynökség a pétervári távirati ügynökségnek azt a jelentését közli, hogy Kerenszkit letartóztatták. A forradalmi bizottság rendelete. Pétervár,­nov. 9. A pétervári munkás- és katonatanács for­radalmi katonai bizottsága a következő rendele­tet adta ki: A Pétervár fölötti hatalom a pétervári mun­kás- és katonatanács forradalmi bizottságának kezé­ben van, ama katonák és munkások kezében, a­kik egyöntetűen fölkeltek. Kerenszki kormányét vérontás nélkül megbuktatták. A bizottág fölzen­lítta a lakosságot, hogy támogassa a pétervári mun­­­kás- és katonatanácsot, az új forradalmi hatalmat, a mely azonnal igazságos békét fog indítványozni a földnek a parasztok részére való visszaadása mel­lett és az alkotmányozó gyűlést egybe fogja fu­vni. Az egész helyi hatalom átruháztottje a kerület munkás, és katonatanácsokra. A ba­ti flotta csatlakozása. Pétervár, nov. 9. (P. T. V.) Zielsingforszi jelentések szerint a balti flotta és a katonai bizottságok megbízot­tai elhatározták, hogy csatlakoznak a pétervári munkás- és katonatanácshoz és a forradalmi bizottsághoz. A revali forradalmi katonai bizott­ság megszállta az összes katonailag fontos he­lyeket. A bolisevíkiek külön békét akarnak kötni. Stokholm, K­ov. 9. Az itt időző bolzsevíki párti vezérek való-­­színűnek tartják a forradalom eredményességét, de számolnak azzal a lehetőséggel is, hogy No­vocserkaszkban az antant pénzbeli segítségével és a kozákok támogatásával ellenforradalmi kormány alakult. A titkos szerződések eltűntek a külügyminisztérium irattárából. Lenin első intézkedése az volt, hogy a pénztárakat zár alá helyezte, mert minden tőkét a nemzet részére akar lefoglalni. A kolseviki párt, nem törődve a szövetségesek szándékaival, különbékét akar kötni, de ellenzi Kurlandnak Németországhoz való zsarolását, mivel ragaszkodik a noaudik

Next