Budapesti Hírlap, 1919. február (39. évfolyam, 28–51. szám)

1919-02-26 / 49. szám

megakadályozták megjelenésükben. .1 tanácsköztár­saság kikiáltása küszöbön áll. Birodalmi kormányválság! Weimar, febr. 25. — ’.­ Budapesti Hírlap távirata. — A tanácsokkal folytatott küzdelmek azt a gondolatot ébresztették a kormány több tagjában, így Scheidemannban is, hogy a tanácsrendszert a közigazgatásb­a valamely formában bevezesse, fiz. a terv természetesen a polgári elemeknél nagy ellen­zésbe fog ütközni, úgy, hogy jólértesült körükben lehetségesnek tartják a miniszter-, illetve kormány­­válság mielőbbi kitörését A berlini spartakuszok készülődése. Berlin, febr. 25. A tr. Z. am Afittag szerint spartakuszok is­mét készülnek valaminő puccsra, a­mely azonban a kormányt teljesen fölkészülve ta­lálja. Berlinben az elmúlt éjjel több helyen volt­ lövöldözés. Különösen a birodalmi bank kör­nyékén, a Wilhelmstrassen, az újságépületek és az Ullstein-palota közelében. Vasutas-sztrájk Halléban. Berlin, febr. 25. (A Budapesti Hírlap tudósítójának telefonjelentése.) Halléban kitört a vasutas-sztrájk. E miatt a berlin-weimári parlamenti vonat egyelőre nem közlekedhetik. (V.) Az elesett rendőrök temetése. Budapest, febr. 25. A népszínház-utcai vérengzés hat áldozatát, Kolonics Sándor, Nagy III. Zsigmond és Kovács IV. Ferenc rendőröket, továbbá Vigh Imre és Bil­ig Ká­roly védőröket és Kürschner József népőrt ma dél­után temették el fényes rendőri és katonai pompá­val. A­ temetésen megjelent a kormány, a­mely a köztársaság halottainak nyilvánította a kötelesség­­teljesítés vértanúit, megjelent a fővár­os, hogy kép­viselje közönségét, de ott volt százezer ember a főváros munkásságából és polgárságából, hogy meg­adja a végső tisztességet annak a hat embernek, a­kik vérük omlásával százak, talán ezrek életét men­­tették meg. A méreteiben szinte páratlan temetésről ezt jelenti tudósítónk: A S­ zvetenay­ utcai halottasházból ma korán reggel hat érckoporsóban hozták át a népszínház­­utcai vérengzés néma hőseinek holttestét a parla­ment kupolacsarnokába. A­ fekete drapériával be­vont oszlopok tövén félkörben állították föl a hat katafalkát, melyeket egymástól délszaki növények és lobogó fáklyák sokasága választott el. A fekete szín komorságát középült egy óriás fehér kereszt fénye törte meg s a fekete szín komorságát a drapé­riákon itt-ott elhelyezett vörös posztónyelvek égő szine tarkította mintegy allegorikus jelzésére annak, hogy a hősök, a kik a parlament csarnokából in­dulnak utolsó Útjukra, a forradalom hősi halottal. A koporsók lábánál a koszorúk díszesebbnél dísze­sebb tömege, a­melyeknek szalagjain rajta volt a hő­sök egész története. A­ délelőtt folyamán egyre-másra érkeztek a küldöttségek és tették le koszorúikat résztvevő sza­vak kiséretében. A halottakat hozzátartozóik állják körül s minduntalan zokogás hallatszik, mikor a fájdalom utat tör magának a lelkek­ből. Mikor dél­után két órára megindul a népvándorlás a város minden részéből az Országháza előtti tér felé, a par­lament főbejárata előtt már készen van négy égő ■fáklya között az elkészített hely hat koporsó szá­mára, a­hová mint első stációra kihozzák a halotta­kat a kupolacsarnokban lefolyt gyászszertartás után. Előtte szónoki emelvény azok számára, a­kik az utolsó Istenhozzád azt fogják elmondani. Néhány perccel a gyászszertartás megkezdése előtt érkezik meg Dietz Károly dr. főkapitány a rendőrtisztikar élén, kevéssel utána jönnek Berinkey Dénes miniszterelnök vezetésével a kormány csak­nem teljes szántban. Ott vannak az államtitkárok, továbbá Bódy Tivadar vezetésével a főváros tanácsa, a hadügyminisztérium küldöttei, a háziezredek kép­viselői, a Károlyi-párt Hock János és Kobek Kornél vezetésével, a Lovászy-párt képviseletében Balla Aladár alelnök, Rétay Ernő és Kalmár Antal, a szo­ciáldemokrata párt képviselői, a szakszervezeteik ve­zetői és a többi testületek küldöttei. Ez alatt az Or­szágház előtt lévő téren a rendőrök és katonák né­gyes sorfala mögött tízezrével gyülekezik a nép, hogy a végső tisztességen jelen legyen. A kordonon belül helyezkednek el a koszorút vivő kocsik, a négyes sivászfurgonok, majd közvetetlenül utána a lovas- és gyalogosrendőröknek díszbe öltözött századai. Néhány perccel két óra után megkezdődött a szertartás. A katolikusok koporsóit Hock János szentelte f­e, a reformátusoké előtt pedig Ilaupát Benő református lelkész mondott gyászbeszédet, mely után a katonazenekar Wagner gyászindulóját játszotta el. Ezzel a koporsókat egymás után vállra vették s megindultak a főbejáraton lefelé a bejárat elött elhelyezett második katafal­k-sorig. A menet ulján az előcsarnokban a budapesti cigányzeneka­rok egyesített kara játszott megható gyászdalt. Mikor a hatodik koporsót is elhelyezték a kata­­fáikon, a munkás dalárda gyászéneke sírt föl. Az évek­ elhangzása után Nagy Vince belügyminiszter lépett a feketével bevont szónoki emelvényre. — A népkorra,íny nevében, mondotta, mélysé­ges megilletődéssel hajtom meg elismerésünk és gyászunk lobogóját. Ha hősi halál volt egy zsarnoki hatalom parancsára halálra rohamozni, mennyivel­ inkább hősi halál a ti halálotok. Ti az uj forradalmi Magyarország fölesküdött bátor és öntudatos védel­mezői voltatok. Azt a szent feladatot vállaltátok, hogy megvédelmezitek a köztársaságot minden tá­madás ellen. Ennek a kötelességteknek idű és becsü­letes teljesítése közben fegyveres támadásnak este­tek áldozatul. Legyen a ti elmutástok drága váltság­díja a főváros­­békéjének és rendjének. Mindnyájan, de főiként a magyar népkormány őszintén sirat ben­neteket.­­ Garbai Sándor a szociáldemokrata párt nevé­ben a következőket mondotta: — Megdöbbenéssel állunk e hat koporsó előtt. Ez a hat h­alott mártírhalált halt egy küzdelemben, a­melyet minden emberért folytatott, a­ki ebben az országban él. Elhoztam a Magyarországi Szociál­demokrata­ párt, a proletárok legnagyobb pártjának koszorúját, szeretét, gyászát, emlékezését azért, mert valamennyien érezzük és tudjuk, hogy a harc, a­melyben ti elbuktatok, egy folyamata annak az al­kotó munkának, a­melynek fáklyafénye előtt hal­tatok meg. Elmondom nektek, hogy a Népszava e h­arcunk minden kálváriáját végigszenvedte- Vigyé­tek magatokkal szeretőtünket és mi is fogadalmat teszünk arra, hogy azt­ a világot, a­melyet ti megvé­delmeztetek, meg fogjuk tartani. Hitünk és remé­­nyünk, hogy a forradalom által megteremtett­ or­szágot olyan állammá alakítjuk, a m­ely nyugodtan foglalhat hel­et a kulturnemzetek sorában. Majd Hock János lépett az emelvényre s ezt mondotta a többi között­: — Virágjukban pusztultak el ezek, a kik itt előttünk fekszenek, nem a természet­ rendje sze­rint­ haltak meg és mi ezért lázongunk. Ám erősebb volt a lábadozásunk az elmúlt öt esztendőben, a­mi­kor a csatatereken százezrek pusztultak a nélkül ,hogy tudták volna, milyen célokért áldozzák fel fiatal életüket. A­kik azt a háborút felidézték, nem maradhatnak büntetlenül. Nemcsak Isten itélőszéke előtt kell majd helytül­lantok, hanem mi is fe­lelősségre vonjuk őket. Ti igazi hősök voltatok, mert mindnyájatok az életét adta oda, hogy a más életét megmentse. A ti halálotok megváltást és pusztítást hoz erre az országra- Hálás kegyelettel hajtjuk meg fejünket a rendőrök és védőörök koporsói elöli. Népek ura és Istene, a ki a kereszten hirdetted az emberek egyenlőségét, tudod, hogy e halottak ki­öntött vére nyomán csak a testvériesség és boldog­ság világa fakadhat. Ezután Bódy Tivadar dr. polgármester bú­csúztatta a halottakat a következő nászbeszéddel: — Budapest népe! Budapest egész közönségé­nek fájdalmas részvétet jöttem tolmácsolni a rend és a kötel­ességteljesítés vértanúinak, a­kik ezekben a koporsókban nyugosznak. Tavasz ha volna, a kikelet minden ibolyáját hinteném rájuk, ha ősz volna, a haldokló természet aranyvörös lombozatát szórnám az immár örökálmukat alvó vértanukra, a­kik­ em­bertársaik i közbiz­tosságáért haltak hősi halált. De tél van, nincs virág, nincs dísz, nincs külső ékesség. Ko­mor, sötét fájdalmat­ hozhattam csupán ide, az egész főváros lakossága fájdalmának, igaz részvétének bá­natos virágait. Ezeket helyezem a koporsókra sok, százezer meg százezer ember hálás érzésével együtt. A soha el nem múló kegyelet fátyolét téríten ezekre­ a koporsókra. Az ő vérük embertársaikért folyt, az ő vérük csöppjei a szeretet áldásával­­kell, hogy meg­termékenyítsék mindnyájunk szívét! Menjetek pi­henni ti szegény hősök és álmodjatok egy boldog, egy munkás, egy békés, egymást megértő és szerető emberiségről. Most Dietz Károly dr. rendőrfőkapitány mondta el búcsúbeszédét, a­melyben a közbiztosság őréről, annak súlyos feladatairól szólt megható és ékes sza­vakkal. Proletárok voltak ők is, — mondta — és félrevezetett proletárok támadásait fogták föl saját testükkel. Íme, a három hónapos rendszeres izgatás után most már ezek a félrevezetett proletárok is jog­gal mondhatják, hogy nemcsak őszirózsát termelt a forradalom, hanem vér is hullott. De nem akarom, hogy gyű­lölség fakadjon e vérhullás nyomán, itt nincs helye a gyülölségnek, a koporsó, a halál ki­­engesztelődésre tanít bennünket. A főkapitánynak azután sok vigasztaló szava volt az áldozatok hozzá­tartozóihoz, a­kiket a társadalom semmi körülmé­nyek között sem fog magukra hagyni. A védőrség nevében rövid búcsúzót mondott­­még Vanyek János törzsőrmester, a rendőrlegénység búcsúztatóját pedig Maráczi "Mihály mondotta. Ezzel a búcsúbeszédek sora befejeződött. Az 1. honvédzene­­kar rázendített Chopin gyászindulójára, a­melynek ülemei közben a koporsókat a gyászkocsikra emel­, ték. A rengeteg virágot három kocsin helyezték el, ezek nyitották meg a temetési menetet. Az első kocsin Kolonics Sándor holttestét**vitt­­ék. Utána ment a hozzátartozóikon kívül a két fő­kapitány és helyetteseik, a főorvos, a számvevőségi főnök, a főparancsnok és a detektívfőnök. A második kocsi után a Magyarországi Rendő­ralkalmazottak szakegyesületének vezetősége; a harmadik kocsi után a budapesti államrendőrség őrszemélyzet© szakszer­ vezetőnek vezetősége, majd folyhatólagosan fogal­­mazók, orvosok, felügyelők, kezelőik, detektívek,­­kézbesítők, altisztek és sok rendőr, pénzügyőr, a volt koronaőrök és a népőrség tagjai. Az utolsó kocsi után ment megilletődött csöndben a tömeg beláth­a­­tatlan számban. A menet eleje a Nyugati pályaud­varon volt, a­mikor a tömegnek egy jó része még mindig az Országház-téren igyekezett előrejutni. A gyászmenet egész sokaságai méltóságos csöndben haladt az Alkotmány-utcán, Váci-körúton, Teréz-körúton, Erzsébet-körúton, Rákóczi-úton át a Kerepesi-úti temetőbe. A hosszú útvonalon Százezer­­ főnyi közönség sorakozott s mély m­egisfesedéssel szemlélte a menetet. Az után a ■honvédzenekar, to­vábbá az egyesitett nagy cigányzenekar gyászdalokat játszott, merre a menet elhaladt, az erkélyeket, ablakokat gyászba öltöztette a közönség. Fekete lo­bogók, gyászdrapériák és néma csendben várakozó közönség sorai között haladt a gyászmenet. Besötétedett este lett, a­mikor a menet három­negyed hat órakor kiért a kerepesi­ uli temetőbe. Ott Kaszás Ernő rendőrkapitány, Szende II. István rendőr, Panyek Károly védőr, továbbá Preusz Mór, a Munkástanács elnöke. Kormos Károly detektiv­főnök tartottak búcsúbeszédet. Majd Klaypál Benő református lelkész végezte a temetési szertartást és a hősi halált halt katonákat közös sírba hantolták el. Egyet közülök, Vigh Imre nép ők­ a keleti pálya­udvarhoz szállítottak, onnan Törökszentmiklósra vi­szik és ott helyezik el örök nyugalomra. flUMFESTI Hírlap (49. sz.) , 1919. február UB. NAPIHIREK. Rablógyilkosság a fővárosban. (Egy cseléd meggyilkolta és kirabolta az asszonyát.) A főváros egyik legforgalmasabb helyén, a­ Népszinh­áz-utcában ma délben borzalmas rablógyil­kosság történt. Egy cselédleány, valószínűen a ked­vesével szövetkezve, meggyilkolta és kirabolta asz­­szonyát, egy fuvarosnak a feleségét. Az elvetemült leány már a rendőrség foglya. A Népszínház-utca 28. számú régi bérház első emeletének 19/b számú lakásából, a­melyet Basch Lajos fuvaros bérel, délben féltizenkettőkor földült arccal, véres kézzel és véres fejjel rohant ki a cse­lédje, Kovács Magdolna s a folyosón torkaszakadtá­­ból ordította: — Segítség, megölték az asszonyomat! A házbeliek összefutottak, nyomban rendőr is került, a­ki átszetelt a Népszava szerkesztőségéhez,, onnan öt tengerész kíséretében jött vissza, elállta a ház kijáratát, azután értesítette a főkapitányságot.­ Mielőtt a bizottság megérkezett, a rendőr a tenge­részekkel bement Basch Lajos háromszobás laká­sába, a­melynek harmadik szobájában, a­mely háló­szoba volt, találta a földön vérében fekvő Basch Lajosnál Az ötvenhat éves asszony fején fejsze­­csapásoktól származó rettenetes nyílások tátongtak, de az asszony még élt. A szoba padlója és fala vér­­foltokkal volt boriivá s a szobákban irtózatos dula­kodás nyoma látszott, a­mit a mindenfelé szerteszét heverő hajcsomók is bizonyítottak. A rendőri bi­zottság előtt megérkeztek a mentők, de már nem segíthettek a haldoklón, a­ki néhány perc múlva kiszenvedett. Rövidesen megérkezett a főkapitányságról Sárközy Lajos detektívfőnökhelyettes számos de­­tektívvel. A helyszíni szemle után a detek­tívek a házbeliek kihallgatásához fogtak. A szomszédos 20. számú lakásnak bérlőjét, Krausz Zsigmondnét hallgatták ki elsőnek, a­ki el­mondta, hogy féltizenegy óra tájban egy hu­­szonkét-huszonnégy évesnek látszó su­hanc csön­getett be hozzá s Basch urat kereste. Föl­­világosítására, hogy Baschék a szomszédban lak­nak, azt válaszolta, hogy ő tulajdonképpen Fürst Miksáné őrmesterinél keresi, a ki Baschnénak a testvére. Krausz Zsigmondnénak arra a fölvilágítá­­sára, hogy tudtával nincs otthon senki, az idegen még az iránt érdeklődött, hogy " a cseléd otthon van-e? " Igen, a konyhában van, mondta Krauszné. Ezzel a suhanó elment s Krausz Zsigmondné többet nem tudott mondani. Éppen befejezték Krausz Zsigmondné kihallgatását, mikor e szomszédos luk­ban lévő Magyar Agrár és Járadékbankból megje­lent Havasi dr. főpénztáros Janovitz bankgyakor­nokkal s közölték a detektívfőnökhelyettessel hogy délelőtt tíz óra tájban egy harmincöt-negyven éves cselédkülsejű nő jelent meg a bankban, a­hol Basch Larogne takarékbetéti könyvét fölmutatva húszezer koronát akart kivenni. Mivel a könyvben csak hét-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék