Budapesti Hírlap, 1920. december (40. évfolyam, 283–307. szám)

1920-12-07 / 288. szám

t Í920 december 7• BmpssT! Hírlap (2ss. «z.) eaíei erős küzdelem árán 1:0 (1:0) arányban legyőzte a Kispesti Atlétikai Clubot. Az erős. játékban inem jutottak kifejezésre a futball szépségei. A MTK nagy {elsőbbségben 4:0 (3:0) arányban legyőzte a TTC-ot, a Vas- cs Fémmunkások 8C~ pedig ‘2: U (1:0)- arány­­ben győzedelmeskedett a VII. kér. 80 csapatán. A ÍVIG 2:2 (1:1) arányban döntetlenül végzett a MAFC-al s ugyancsak 2:2 (1:1) arányban döntetlen maradt a „33“ FCt—BAK mérkőzése is. ■— Csillogó karácsonyfm-disz Kertész Tódornál. — Megjelent a KINCSES KASaENDARXOM 1921. Ara kötve 30 kor. riegrende-hető a BUDAPESTI HÍRLAP kiadóhivatalában ás minden könyves boltban. Vidékre 6 korona portókölteég. IÜB0M0M ÉS MISII?. * (2'ilhannóiiia.) A magyar zenekultúra, na meg az állami és városi szubvenció, kötelezi a íil­­haripoiúiftts urakat, hogy bizonyos számú magyar müvet mutassanak be. Kiváncsiak vagyunk, kik azok. a kik az előadásra készülő darabokat kiválo­gatják. Mert érdemes volna megtudni, hogy mikor annyi kiváló magyar talentum hiába kopogíat a f:l­­barmonikusokná;, miféle titkos befolyások segítet­ték az ifjú Horovitzol a ma esti bemutatóhoz? Unal­mas, tehetségtelen iskolai dolgozni a ma hallott va- Tiációsorozat, a melyben egy taktus magyarság nincs. Ha Horoviiz urnák seromi köze a magyar zenéhez, akkor a müsorszcrkeszlö bizotlság, vagy kicsoda máskor ne csempésszen be idegent, magyar komponista helyett. Az est érdekessége Síradinszky Tűzijáték cimü zenekari fanláziája volt. Stra­­dinszkynek, a modern muzsika legerősebb egyénisé­gének, vagy ahogy külföldön elnevezték: a zenei pirokteknikusnak, ifjúkori darabja ez. Stradinszky rég más ulakon jár, de azért mindig érdekes, a mit mond és ahogyan mondja. A rakéták sistergését, a tüzkerekek forgását, a csillaghullást a maga má­gikus fénypompájában varázsolja elénk szikrázó rit­musával és izzó színeivel. Uohnánui Ernő., ki egyre jobbári mélyed bele a modern művészet sinusába, nagyszerűen dirigálta a kompozíciót. Telmányi Emil volt az est vendége. Mendelssohn agyonjáíszolt ver­senyművét adta elő sokszor méltatott, nemes müvé­­aZetévél. A hangversenyt Brahms c-moll szimfóniá­jával kfzdték. (h. fO * (A Műcsarnok téli kiállításának megnyi­tása.) Vasárrfap délelőtt a békeidőre emlékeztető nagy közönség jelenlétében nyitotta meg a kormány képviseletében Pckát Gyula államtitkár az Országos Magyajr Képzőművészeti Társulat téli kiállítását á Műcsarnokban. Hauszmunn Alajos alelnök üdvö­zölte az államtitkárt, a ki rövid beszédben válaszolt, majd Nagy Árpád dr. miniszteri tanácsos kisérelé­­ben megtekintette a kiállítást. A megnyílás napjára megérkezett a kultuszminiszter jóváhagyása is az állami aranyéremre. Tatcz László ..A hallban'' című Olajfestményével és Tóth István „Déli pihenő“ cimü szoborcsoportjával nyerte el az állami kis arany­érmet. * (A Vígszínház) két előadást tart a szerdai ünnepnapon. Este A pletykát, Hajó Sándor nagy­sikerű komédiáját ismételik meg, délután a Mi hetién kerül színre. Kedden Az ördögöt adják. * (A zsidőnő második előadása) szerdán esle 'esz a Városi Színházban. Szerdán délután San-Toyt adják. Kedden a Három a kislány kerül színre. * (Az rjtclső csók sikere.) Az utolsó csók második- ó*'-,harmadik előadásán a közönség feszült izgalommal követte a darab menetét és föpvonások végén élénken tapsolt a színház kitűnő ven&égmü­­vésznőjének, P. Márkus Emíliának, továbbá a többi főszereplőnek. Törzsnek. Tarnaynak, T. Forrav Ró­zának. Vágónak, Oláh Böskének és a bájos gyermek­szereplőnek, Csendőr Etusnak. A darab további elő­adásai iránt is nagy az érdeklődés. * (As Gfíenbach jegyei.) Az Üffcnbach elő­adásai iránt oly rendkívüli módon nagy az érdeklő­dés, hogy az erre a hétre szóló jegrek már mind el­lepitek. Ennélfogva a pénztár cs a többi’, a szinlapon feltüntetett jegyáruda már a jövő bélre, azaz de­cember 17-ig bezáróan szóló jegyeiket árusítja. * (A Várszínház) keddi és szerdai műsorát három bájos operett alkotja. Kedden este a LiU, szerdán délutániéi 3 órakor a Túl a nagy Krioánqn. este fél 7 órakor pedig, a Csárdáskitálync kerül színre. Csütörtökön megismételik a Várszínházban Karácsonyi occaiio Gyapjúszövetek, Mosókelmék, Selymek, Kötött áruk, Harisnyák, keztyük, Férfi, női és gyermek­­fehérnemüek, Blúzok és pongyolák. stb. stb. kerülnek eladásra. 2CC0Í Vidékre mintákst ismét küldünk. Parker színmüvét, a Bíborost, a melynek a címszere­pét Sebestyén Géza jáfsza. /* (Az Unió aj színháza.) A színházi világnak legu/abb szenzációja, hogy az Fnio-részvcny társaság huszeVriTEerbcvcite a Szcrecsen-ulcában levő RevCt- Szinházat. a mely a Wertheimer-család tulajdona. Értesülésünk szerint az Unió-részvény tár saságnak az a terve, hogy a színházat a nyáron kibővíti és ieijesén áta’akitja. A színházban intimebb milliót követelő operetteket és zené- ■ vígjátékokat fognak előadni. A művészi igazgatóit — hír szerint- — Szir­mai Imrére kívánják bízni. A tárgyalás, a melyben az Unio-részvéfiytársaság részéről Beöthy László ve­zérigazgató, Lázár Ödön ' igazgató és Várkonyi Osz­kár dr. ügyvéd, a Revü-Szinház részéről pedig Wertheimer Elemér igazgató és Gellert Miklós dr. vett részt, szombaton éjjel teljes megegyezéssel vég­ződött. Az Unió húsz évre évi háromszázezer k-orona bérösszeget fizet, fönfartás nélkül akceptálja a Revü-Sziriház tagjainak a szerződését és az igazga­tást már most szombaton, december 11-én átveszi. A Revü-Szihház az ötödik színház,-a mely az Unio­­réyWenytársaság igazgatása alá kerül. * (JJohnányí és Telniányi utolsó szonáta* sstÜtéT december 1!-én lesz. (Műsor: Beethoven Esz-dur, Früilngs-szonáta, '-Kvmítztt'-szonáia. közkí­vánatra.) */ (A nyugdíjas színészek karáosonyda) a fővárosi sííwÍázak előkelőségei lépnek fői a Newyórk­­kávéfillíilían o liőnap. 13-án. Az operaénekesek közül Sándor Erzsi opera-énekesnő. 6'crő Erzsi, Környci Béla, Sztkdlyhidy Ferenc és Ócska g Kornél jelentették be részvételükéi. Záróéra, bárom érakor. Belépődíj 200 ko­rona. Megjelenés estélyi ruhában. * (Az Intim Kabaré) műsora szenzációs. Szeltas'EUtrPc-dh'y Blanka. Kürlhv Teréz. Wessely IÜ. Bcteíh Böske, László Böskc, Erdélyi Géza dr., Simonvi Dezső. Rónai Géza, Nőmet Nándor, Vi-g Miklós és a többiek nagy tetszést aratnak, minden este. * (Az-Uránia Jókai-fiimjs.) Változatlan si­kerrel kertül színre minden este a Névtelen vár első része. Irodalmi és művészi szépségeivel teljesen meghóditó'ta a budapesti közönséget a mely fölfcsi­­gázotf érdeklődéssel várja a második rész bemuta­tóját. A Névtelen vár az Urániában ma kedden 5. i7 és íí9 órakor, holnap, szerdán VÍ4, Vífi. 7 és1, *9 órakor kerül bemutatásra.. * (Gáspár I'erenc dr. előadása.) Gáspár Ferenc dr. szombaton délután fél 4 órakor a Föld­­fölfedezéséről 1 Kolupibuszlól a konkvirsztudórok-ig) tart előadást az Urániában.- ^ (A Magyar Tudományos Akadémia) iíf. osztálya hétfőn délután föl olvasó ülést tartott, mélyen T'röhlich Izidor rendes tág: ,,Poláros, pár­huzamos fénysugárnyaláb átalakítása körös sugár­­kuppá" cimü értekezését olvasta föl. — Utána Maarits -Bála r. tag a Danubit nevű kőzetről tartolt előadást, majd Vcndl. Aladár és Vendl Miklós ven­dégek a „Déli Kárpátokból való amphibolitokr6I“ szóló ismertetésüket terjesztették elő. _______ KÖZGAZDASÁG. Aükét'á tranzitóforgaloiuról. Az Orszá­gos Magyar Kereskedelmi' Egyesülés tegnap Sándor Pál elnöklétével nagyszabású ankétet iairtott a tranziióíorgalomról, melyen a kormány képviselője, Kanig Tivadar pénzügyi államtitkár a legutóbbi rendelkezéseken feliül még a tranzitóforgalom újabb megkönnyítését célzó intézkedéseket helyezett kilá­tásba, Áldássá József belügyminiszteri tanácsos pedig enyhítéseket ígért az útlevél-kérdésben. Aztán Szte­­rénvi József báró megvilágítói ta azokat az okokat, melyek a viszonyok Bécs javára . való eltolódását eredményeztek. Főképpen, azt fejtegette, hogy a ke­reskedőknek le kell számolni azokkal az árulókkal, a kik belülről akarják megbontaui a kereskedelem frontját. A kereskedelem szabadsága mellett és a prh'ilegizálás rendszere eileii nyilatkozik. A köz­­élelmezés legfontosabb cikkein kívül a forgalomnak semmiféle korlátozása sincs megokolva. Strassrr Imre dr. a gabona, Rcrger Gyula a bőr, Zárai Samu a műszaki kereskedelem. BartoS Ele­mér a textilkereskedelem kívánságait adta elő. Gazda György és Mössmer Pál dr. a Baross-Szövet­­ség csatlakozását jelentették be. A posta részéről Bugyi József’ titkár, a Máv. részéről pedig Nánássy osztályfőnök, helyettes igazgató referáltak arról, a mi a tranzitó megkönnyítése érdiekében az ő hatás­­körükben tört ép t, Végül Horváth - István előadó négy csoportba foglalta össze > kereskedelem kívánságait a tranzitóforgalom kérdésében, melyet az ankét teljes egészében magáévá tett. — Befejezték a, magyar - o-sz - iák vasutpoll­­t’kal kérdések tárgyalását. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A november 27-én Budapesten megtar­tott loszíbák-magyar előzeíes gazdasági tárgyalások­kal kapcsolatosan a forgaloropo&Rikai kérdések tár­gyalása december 5-én kezdődött és december 6-án nyert befejezést a külügyminisztériumban. A tanács­kozásán resztvettek az osztrák kormány részéről: D. Martin dr. miiniszteri tanácsos, Rinaldini báró miniszteri tanácsos. Plchler lovas osziálytanácsoa. a 5 magyar kormány részéről, mint a delegáció vezetőjei Wodianer rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, Waltcr külügyminiszteri osztálytanácsos, Dessewffy Aurél miniszteri tanácsos, Mátray Elemér miniszteri tanácsos, valamint a Máv. szakelőadói. A tanácskozásokon szabályozták a fuvarjogi kérdéseket; megállapodás jött létre a kölcsönös személyi és pod­­gyászíórgalqm egyenlő elbánását, valamint az áru­forgalom kölcsönös legnagyobb kedvezményezését, továbbá az áruknak a szállMás révén való egyenlő kezelését illetően. A tárgyalt kérdésekben a két dele­gáció teljes megállapodásra jutott. A megállapodást ho’nap. december 7-én célután 5 órakor írják alá. — Nőm lesz változás a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank vezetésében. A közzétett, cáfo­lat ellenére a napilapokban állandóan megjelennek hírek, melyek a bank elnökségiében és ügyvezetésé­ben várható változásokkal foglalkoznak. Illetéke; helyről nvert értesülés alapján közöjük, hogy a szóban! évö hírek nem felelnek meg a tényeknek és sem az elnökségben, sem az ügyvezetésben nincsen semmiféle változás tervhevéve, valamint, hogy az egyes újsághírekben különösen kiemelt szeméi-i kombinációk is nélkülöznek minden alapot. — Mag’yar pénziig’yt politika cimmel tar­lóit előadást Csetényi József (közgazdasági iró a füg­getlenségi párt legutóbbi politikai értekezletén. Az előadó különösen a bankjegyimfláció veszedelmére mutatott rá és adatokkal bizonyította, hogy a mos­­lani pénzügyi és gazdasági politikánk nemcsak nem képes eredményes harcot folytatni az infláció nyava­lyája ellen, de legnagyobb mértékben elősegíti és Így akaratlanul is mélyíti , a társadalmi ellentéteket. Az előadást élénk, tetszéssel fogadták. — A Magyar-Olasz Bank R.-T. szombathelyi’ fiókja működését december 9-én megkezdi. A bankfiók vezetésére a budapesti középpontból Wcltzl Jenő igaz­gatót delegálták. —- Budapesti tőzsde. A budapesti tőzsdén ma már senki sem. leste a eüriki kurzust, a vételkedv elemi erővel tört magának utat és mind nagyobb és nagyobb árajánlatokkal igyekezett előcsalogatni a, kíná­latot. Úgy látszik, hogy a befektetést kereső töke ab­ból indul ki, hogy a tözsdepapiros a inai tekintélyes árak mellett még mindig a legolcsóbb árucikk és siet fölvenni a rendelkezésre álló részvénymennyiséget, az egyes konkrét tranzakciók figyelembevétele mellett, fő­­•képpen a nehéz papírokat részesítvén előnyben. Emel­kedések: A gépiparban: Ganz-Danubius 3000, Kóburg 425, Telefon 325, Féltén 250, Ganz Villamossági és Magyar Acél egyenként 150, Teudloff és Koessemann egyenként 200, Csáky és Lámpa egyenként 100 koro­nával. A vegyészeti' iparban: Kiötöld 1000, Daaica 500, ■Gum'mi 250, Auer és Papír egyenként 100 koronával. BányopopÍrókban: Magnezit 600, Általános Kőszén 500, Kohó 450, Szászvári 300, Salgó 200, Rima 150, Észak­­szén 150 korongival. Építőipar: Aszfalt 600, Beocsini Kerámia, Cement, Lőrinci 300 koronával. Hajósáéi pa­pírok: Atlantika 3000, Levan te 1000 koronával. A fa­piacon: Rézbányái 300, Magyar Lloyd 400, Nemzeti Fa 250, Lidiiig, Fatermelő és Magyar Erdő egyenként 200, Szlavónia 120 koronával. A malompiacon: Vik­tória 500, Budapesti Gőz 300, Concordia 150 koronával, A cukoriparban: Stummer 1000, Cukor 800 koronával, A söriparban: Polgári Sör 400, Királysör 300 koro­nával. — Árcsökkenés csak gyéren fordult elő. így Nssici és Guttman egyenként 300 kbronával. — Elő­vételi jogok: Spódium 3150—3250, Ingatlanbank 55— 02, Török 70—110. .— Az utótőzsdén a Szaczeliáry­­bankház erősen vásárolta a Lichtiget, mely 1900-ig emelkedett. Egyéb kurzusok: Déli 2430, Izzó 4925, Olaj 4200, AUamvasut 5075. — A valutapiac igen szilárd volt, A dollár 420-ról 545-ig, a svájci frank 150, az arany 80, a font, a leva és a dinár egyenként 50 ponttal szökött föl, a rubel 25, a márka és a szokot egyenként 20 ponttal javultak. A lengyel márka pari alá 97-ig sülyedt. — Értékpapírok záróárfolyama: Magyar Hitel 1995, Osztrák Hitel 1145, Keres­kedelmi Bank 7220, Angol-Magyar Bank 1055, Leszá­­mitolóbank 800, Agrárbank 885, Magyar-Olasz Bank 470, Jelzálogbank 520, Hazai Bank 807, Anglo Bank li’30, Iparbank 575, Herme3 480, Ingatlanbank 1100. Forgalmi Bank 705, Kereskedelmi Hitelbank 500, Mer­kúr 520, Bosnyák Agrárbank 1690, Belvárosi Takarék 870, Nemzeti 730, Lipótvárosi 341, Egyesült Fővárosi 2-50, Magyar Általános 1150, Országos Központi 1930, Hazai Első 28.200, Magyar Biztosító 29.000, Magyar- Francia 1000, Jég'oiztositó 600, Borsod-Miskolci 4875, Concordia 3700, Első Budapesti 6750, Gizella 2500, Hun gária 2975', Viktória 13.550, Beocsini 5900, Szentlőrinci 1930, Tégla és Cement 2600. Északmagyar 3750, Szász­vári 1500, Kohó 5750, István 1160, Kőbányai Gőztégla 3000, Drasche 5100, Magnezit 9900, Aszfalt 2200, Álta­lános Kőszén 11.900, Kerámia 2425, Újlaki 3000, Uri­­kány 6000, Salgótarjáni 8950, Adria 14.600, Atlantién 9250, Levante 8000, Miskolci Villamos '1250, Tröszt 3170, Ktizuti 1520, Városi 600. Déli Vasat 2360, Allam­­vasut 5000, Kóburg 4850, Csáky 1640, Gazdasági Gép­gyár 2375, Fegyvergyár 2240, Ganz-Danuhius 24.600, Ganz Villamos 5550, Győrffy-Wolff 930, Kaszab 1900, Láng 150Ö, Lipták 720, Magyar Acél 3800, Magyar- Belga 3100, Scklick 1340, Teudloff-Dittnch 1440, Weit­­zer 7000, Roessemann 1975, Rimamurányi 4375, Wör­­ner 990, Athenaeum 3100, Révai 1000, Általános Gáz 6500, Bárdi 900, Baróti 2375, Bóni 2850. Brassói 5525, Cliinoin 2800, Danica 8450, Egyesült Fa 1900, Izzó 4825, Győri Textil 2850, Magyar Papír' 4450, Spódium 37.75, Temesvári Szesz 5950, Féltén 6600, Flóra 4450, Gcldbcrger 2370, Guttman 6250, Haltenyésztő 4300, Fa­­tewr.elő 7000, Műtrágya 4650, Karton 2275, Királysor %

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék