Budapesti Hírlap, 1920. december (40. évfolyam, 283–307. szám)

1920-12-07 / 288. szám

t 1920 december 7• BmpssT! Hírlap (2ss. «z.) earei erős küzdelem árán 1:0 (1:0) arányban legyőzte a Kispesti Atlétikai Clubot. Az erős­ játékban­­nem jutottak kifejezésre a futball szépségei. A MTK nagy­­elsőbbségben 4:0 (3:0) arányban legyőzte a TTC-ot, a Vas- és Fémmunkások 80~ pedig­­2: 0 (1:0)­ arány­­ben győzedelmeskedett a VII. ker. 80 csapatán. A M­­G 2:2 (1:1) arányban döntetlenül végzett a MAFC-al s ugyancsak 2:2 (1:1) arányban döntetlen maradt a „33“ FCI—BAK mérkőzése is. ■— Csillogó karácsonyfa-disz Kertész Tódornál. — Megjelent a KINCSES KALZENDARXOM 1921. Ara kötve 30 kor. m­egrende­hető a BUDAPESTI HÍRLAP kiadóhivatalában ás minden könyves­boltban. Vidékre 6 korona portaköltség. IÜBUMOM ÉS MISII?. * (2'ilharnóniia.) A magyar zenekultúra, na meg az állami és városi szubvenció, kötelezi a fil­­ham­poinistis urakat, hogy bizonyos számú magyar művet mutassanak be. Kiváncsiak vagyunk, kik azok, a­kik az előadásra készülő darabokat kiválo­gatják. Mert érdemes volna megtudni, hogy mikor annyi kiváló magyar talentum hiába kopogtat a fil­­harmonikusoknál, miféle titkos befolyások segítet­ték az ifjú Horovitzot a ma esti bemutatóhoz? Unal­mas, tehetségtelen iskolai dolgozni a ma hallott va­­riációsorozat, a­melyben egy taktus magyarság nincs. Ha Horovitz úrnak semomi köze a magyar zenéhez, akkor a műsorszerkesztő bizottság, vagy kicsoda máskor ne csempésszen be idegent, magyar komponista helyett. Az est érdekessége Stradinszky Tűzijáték című zenekari fantáziája volt. Stra­­dinszkynek, a modern muzsika legerősebb egyénisé­gének, vagy ahogy külföldön elnevezték: a zenei pirokteknikusnak, ifjúkori darabja ez. Stradinszky rég más utakon jár, de azért mindig érdekes, a­mit mond és ahogyan mondja. A rakéták sistergését, a tűzkerekek forgását, a csillaghullást a maga má­gikus fénypompájában varázsolja elénk szikrázó rit­musával és izzó színeivel. Dohnányi Ernő­ a­ki egyre jobbára mélyed bele a modern művészet sinusába, nagyszerűen dirigálta a kompozíciót. Telmányi Emil volt az est vendége. Mendelssohn agyonjátszott ver­senyművét adta elő sokszor méltatott, nemes művé­­szetével. A hangversenyt Brahms c-moll szimfóniá­jával kezdték. (h. 1) ) (A Műcsarnok téli kiállításának megnyi­tása.) Vasárn­ap délelőtt a békeidőre emlékeztető nagy­közönség jelenlétében nyitotta meg a kormány képviseletében Pekár Gyula államtitkár az Országos Magya­r Képzőművészeti Társulat téli kiállítását a Műcsarnokban. Hauszmann Alajos alelnök üdvö­zölte az államtitkárt, a­ki rövid beszédben válaszolt, majd Nagy Árpád dr. miniszteri tanácsos kíséreté­­ben megtekintette a kiállítást. A megnyílás napjára megérkezett a kultuszminiszter jóváhagyása is az állami aranyéremre. Tarcz László ,,A hallban'' című Olajfestményével és Tóth István „Déli pihenő“ című szoborcsoportjával nyerte el az állami kis arany­érmet. * (A Vígszínház) két előadást tart a szerdai ünnepnapon. Este A pletykát, Hajó Sándor nagy­sikerű komédiáját ismételik meg, délután a Mi hellén kerül színre. Kedden Az ördögöt adják. * (A zsidónő második előadása) szerdán este lesz a Városi Színházban. Szerdán délután San­ Toyt adják. Kedden a Három a kislány kerül színre. * (Az u­tolsó csók sikere.) Az utolsó csók második- a*­-,harmadik előadásán a közönség feszült izgalommal követte a darab menetét és fölvonások végén élénken tapsolt a színház kitűnő vendégmű­­vésznőjének, P. Márkus Emíliának, továbbá a többi főszereplőnek. Törzsnek, Tarnaynak, T. Forray Ró­zának, Vágónak, Oláh Böskének és a bájos gyermek­szereplőnek, Csendőr Etusnak. A darab további elő­adásai iránt is nagy az érdeklődés. * (Az Offenbach jegyei.) Az Offenbach elő­adásai iránt oly rendkívüli módon nagy az érdeklő­dés, hogy az erre a hétre szóló jegyek már mind el­lepitek. Ennélfogva a pénztár és a többi­, a szinlapon feltüntetett jegyáruba már a jövő hétre, azaz de­cember 17-ig bezáróan szóló jegyeiket árusítja. * (A Várszínház) keddi és szerdai műsorát három bájos operett alkotja. Kedden este a LiU, szerdán délután fél 3 órakor a Túl a nagy Kriványn, este fél 7 órakor pedig, a Csárdáskirályné kerül színre. Csütörtökön megismételik a Várszínházban Parker színművét, a Bíborost, a­melynek a címszere­pét Sebestyén Géza játsza. /* (Az Unió új színháza.) A színházi világnak legújabb szenzációja, hogy az Unio-részvény­társaság huszennig­erbevette a Szerecsen-utcában levő Revet- Színházat, a­mely a Wertheimer-család tulajdona. Értesülésünk szerint az Unió-részvény­tár­saságnak az a terve, hogy a színházat a nyáron kibővíti és teljesen átalakítja. A színházban intimebb milliót követelő operetteket és zene-­­ vígjátékokat fognak előadni. A művészi igazgatóit — hír szerint­ — Szir­mai Imrére kívánják bízni. A tárgyalás, a­melyben az Unio-részvén­ytársaság részéről Beöthy László ve­zérigazgató, Lázár Ödön­­ igazgató és Várkonyi Osz­kár dr. ügyvéd, a Revü­ Színház részéről pedig Wertheimer Elemér igazgató és Gellért Miklós dr. vett részt, szombaton éjjel teljes megegyezéssel vég­ződött. Az Unió húsz évre évi háromszázezer k­orona bérösszeget fizet, föntartás nélkül akceptálja a Revü-Szik­ház tagjainak a szerződését és az igazga­tást már most szombaton, december 11-én átveszi. A Revü-Szikház az ötödik színház,­a­mely az Unio­­leg­énytársaság igazgatása alá kerül. * (J­ohnányi és Telm­ányi utolsó szonáta* Istetér december 1­-én lesz. (Műsor: Beethoven Esz-dur, Früiings-szonáta, '­Komített'-szonáta, közkí­vánatra.) */ (A nyugdíjas színészek karácsonyba) a fővárosi színházak előkelőségei lépnek fel a Newyork­­kávétillt illan a h­ónap. 13-án. Az operaénekesek közül Sándor Erzsi opera-énekesnő, G­ező Erzsi, Környei Béla, Szikelyhidy Ferenc és Ocska­y Kornél jelentették be részvételüket. Záróóra, három órakor. Belépődíj 200 ko­rona. Megjelenés estélyi ruhában. * (Az Intim Kabaré) műsora szenzációs. Szek­as'EUtrPc­dh'y Blanka, Kürthy Teréz, Wessely III. Béterh Böske, László Böske, Erdélyi Géza dr., Simonyi Dezső, Rónai Géza, Német Nándor, Vi­g Miklós és a többiek nagy tetszést aratnak, minden este. * (Az­ Uránia Jókai-filmje.) Változatlan si­kerrel kertül színre minden este a Névtelen vár első része. Irodalmi és művészi szépségeivel teljesen meghódította a budapesti közönséget a mely föl­csi­­gázott érdeklődéssel várja a második rész bemuta­tóját. A Névtelen vár az Urániában ma kedden 5, 17 és 1­9 órakor, holnap, szerdán V14, Vifi. 7 és 1, *9 órakor kerül bemutatásra.. * (Gáspár f­erenc dr. előadása.) Gáspár Ferenc dr. szombaton délután fél 4 órakor a Föld­­fölfedezéséről ( Kolupibusztól a konkviisztudorok­ig) tart előadást az Urániában.­­ ^ (A Magyar Tudományos Akadémia) iíf. osztálya hétfőn délután föl­olvasó ülést tartott, melyen T­röhlich Izidor rendes tag: ,,Poláros, pár­huzamos fénysugárnyaláb átalakítása közös sugár­­kuppá" című értekezését olvasta föl.­­ Utána Maarits­­Bála r. tag a Danubit nevű kötetről tartott előadást, majd Vendl­ Aladár és Vendl Miklós ven­dégek a „Déli Kárpátokból való amphibolitokról“ szóló ismertetésüket terjesztették elő. _______ Karácsonyi occan­o Gyapjúszövetek, Mosókelmék, Selymek, Kötött áruk, Harisnyák, keztyük, Férfi, női és gyermek­­fehérneműek, Blúzok és pongyolák, stb. stb. kerülnek eladásra. 2000. Vidékre mintákat ismét küldünk. KÖZGAZDASÁG. Ankét­ a tranzitóforgalo­áról. Az Orszá­gos Magyar Kereskedelmi­ Egyesülés tegnap Sándor Pál elnökletével nagyszabású ankétet ia­rtott a tranzitóforgalomról, melyen a kormány képviselője, Kanig Tivadar pénzügyi államtitkár a legutóbbi rendelkezéseken fel­ül még a tranzit­forgalom újabb megkönnyítését célzó intézkedéseket helyezett kilá­tásba, Áldássy József belügyminiszteri tanácsos pedig enyhítéseket ígért az útlevél-kérdésben. Aztán Szte­­rényi József báró megvilágítot­ta azokat az okokat, melyek a viszonyok Bécs javára­­ való eltolódását eredményezték. Főképpen, azt fejtegette, hogy a ke­reskedőknek le kell számolni azokkal az árulókkal, a­kik belülről akarják megbontani a kereskedelem frontját. A kereskedelem szabadsága mellett és a provilegizálás rendszere ellen­ nyilatkozik. A köz­­élelmezés legfontosabb cikkein kívül a forgalomnak semmiféle korlátozása sincs megokolva. Strasser Imre dr. a gabona, Berger Gyula a bőr, Zárai Samu a műszaki kereskedelem. Bartos Ele­mér a textilkereskedelem kívánságait adta elő. Gazda György és Mössmer Pál dr. a Baross­ Szövet­­ség csatlakozását jelentették be. A posta részéről Bugyi József­ titkár, a Máv. részéről pedig Nánássy osztályfőnök, helyettes igazgató referáltak arról, a­mi a tranzitó megkönnyítése érd­ekében az ő hatás­­körükben tört­én­t. Végül Horváth­­ István előadó négy csoportba foglalta össze a kereskedelem kívánságait a tranzitóforgalom kérdésében, melyet az ankét teljes egészében magáévá tett. — Befejezték a, magyar - o­sz­t ták vasutpoli­­tikai kérdések tárgyalását. A Magyar Távirati Iroda jelenti. A november 27-én Budapesten megtar­tott­­osztrák-magyar előzetes gazdasági tárgyalások­kal kapcsolatosan a forgalomopoltikai kérdések tár­gyalása december 5-én kezdődött és december 6-án nyert befejezést a külügyminisztériumban. A tanács­kozáson résztvettek az osztrák kormány részéről: D. Martin dr. miiniszteri tanácsos, Rinaldini báró miniszteri tanácsos, Pichler lovas osztálytanácsos, a magyar kormány részéről, mint a delegáció vezetője, Wodianer rendkívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, Walter külügyminiszteri osztálytanácsos, Dessewffy Aurél miniszteri tanácsos, Mátray Elemér miniszteri tanácsos, valamint a Máv. szakelőadói. A tanácskozásokon szabályozták a fuvarjogi kérdéseket, megállapodás jött létre a kölcsönös személyi és pod­­gyászforgalom egyenlő elbánását, valamint az áru­forgalom kölcsönös legnagyobb kedvezményezését, továbbá az áruknak a száll­ás révén való egyenlő kezelését illetően. A tárgyalt kérdésekben a két dele­gáció teljes megállapodásra jutott. A megállapodást holnap, december 7-én délután 5 órakor írják alá.­­ Nem lesz változás a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank vezetésében. A közzétett, cáfo­lat ellenére a napilapokban állandóan megjelennek hírek, melyek a bank elnökség­ében és ügyvezetésé­ben várható változásokkal foglalkoznak. Illetékes helyről nyert értesülés alapján közöjük, hogy a szóban l­évő hírek nem felelnek meg a tényeknek és sem az elnökségben, sem az ügyvezetésben nincsen semmiféle változás tervbevéve, valamint, hogy az egyes újsághírekben különösen kiemelt személyi kombinációk is nélkülöznek minden alapot. — Mag­yar pénzü­g­yi politika címmel tar­tott előadást Csetényi József­­közgazdasági író a füg­getlenségi párt legutóbbi politikai értekezletén. Az előadó különösen a bankjegyinnfláció veszedelmére mutatott rá és adatokkal bizonyította, hogy a mos­­tani pénzügyi és gazdasági politikánk nemcsak nem képes eredményes harcot folytatni az infláció nyava­lyája ellen, de legnagyobb mértékben elősegíti és így akaratlanul is mélyíti , a társadalmi ellentéteket. Az előadást élénk, tetszéssel fogadták.­­ A Magyar-Olasz Bank R.­T. szombathelyi­ fiókja működését december 9-én megkezdi. A bankfiók vezetésére a budapesti középpontból Weitzl Jenő igaz­gatót delegálták. —­ Budapesti tőzsde. A budapesti tőzsdén ma már senki sem­ leste a zük­ki kurzust, a vételkedv elemi erővel tört magának utat és mind nagyobb és nagyobb árajánlatokkal igyekezett előcsalogatni a­ kíná­latot. Úgy látszik, hogy a befektetést kereső tőke ab­ból indul ki, hogy a tőzsdepapíros a m­ai tekintélyes árak mellett még mindig a legolcsóbb árucikk és siet fölvenni a rendelkezésre álló részvénymennyiséget, az egyes konkrét tranzakciók figyelembevétele mellett, fő­­­képpen a nehéz papírokat részesítvén előnyben. Emel­kedések: A gépiparban: Ganz-Danubius 3000, Kóburg 425, Telefon 325, Féltén 250, Ganz Villamossági és Magyar Acél egyenként 150, Tendloff és Koessemann egyenként 200, Csáky és Lámpa egyenként 100 koro­nával. A vegyészeti­ iparban: Kiöföld 1000, Dank­a 500, ■Gum'mi 250, Auer és Papír egyenként 100 koronával. Bányapapírokban: Magnezit 600, Általános Kőszén 500, Kohó 450, Szászvári 300, Salgó 200, Rima 150, Észak­­szén 150 koronáival. Építőipar: Aszfalt 600, Beocsini Kerámia, Cement, Lőrinci 300 koronával. Hajósági pa­pírok: Atlantika 3000, Levan­te 1000 koronával. A fa­piacon: Rézbányás 300, Magyar Lloyd 400, Nemzeti Fa 250, Lidin­g, Fatermelő és Magyar Erdő egyenként 200, Szlavónia 120 koronával. A malompiacon: Vik­tória 500, Budapesti Gőz 300, Concordia 150 koronával, A cukoriparban: Stummer 1000, Cukor 800 koronával, A söriparban: Polgári Sör 400, Királysör 300 koro­nával. — Árcsökkenés csak gyéren fordult elő, így Nisi­i és Guttman egyenként 300 koronával. — Elő­vételi jogok: Spódium 3150—3250, Ingatlanbank 55— 02, Török 70—110. .— Az utótőzsdén a Szaczelláry­­bankház erősen vásárolta a Lichtiget, mely 1900-ig emelkedett. Egyéb kurzusok: Déli 2430, Izzó 4925, Olaj 4200, Aramvalut 5075. — A valutapiac igen szilárd volt. A dollár 420-tól 545-ig, a svájci frank 150, az arany 80, a font, a leva és a dinár egyenként 50 ponttal szökött föl, a rubel 25, a márka és a szokot egyenként 20 ponttal javultak. A lengyel márka pari ala 97-ig sülyedt.­­ Értékpapírok záróárfolyama: Magyar Hitel 1995, Osztrák Hitel 1145, Keres­kedelmi Bank 7220, Angol-Magyar Bank 1055, Leszá­­mítolóbank 800, Agrárbank 885, Magyar-Olasz Bank 470, Jelzálogbank 520, Hazai Bank 807, Anglo Bank 1­­30, Iparbank 575, Hermet 480, Ingatlanbank 1100, Forgalmi Bank 705, Kereskedelmi Hitelbank 500, Mer­kúr 520, Bosnyák Agrárbank 1690, Belvárosi Takarék 870, Nemzeti 730, Lipótvárosi 341, Egyesült Fővárosi 2­50, Magyar Általános 1150, Országos Központi 1930, Hazai Első 28.200, Magyar Biztosító 29.000, Magyar- Francia 1000, Jégbbiztosító 600, Borsod-Miskolci 4875, Concordia 3700, Első Budapesti 6750, Gizella 2500, Hun­gária 2975­, Viktória 13.550, Beocsini 5900, Szentlőrinci 1930, Tégla és Cement 2600, Északmagyar 3750, Szász­vári 1500, Kohó 5750, István 1160, Kőbányai Gőztégla 3000, Drasche 5100, Magnezit 9900, Aszfalt 2200, Álta­lános Kőszén 11.900, Kerámia 2425, Újlaki 3000, Uri­­kány 6000, Salgótarjáni 8950, Adria 14.600, Atlantica 9250, Levante 8000, Miskolci Villamos­­1250, Tröszt 3170, Ku­ruti 1520, Városi 600, Déli Vasút 2360, Állam­­vasút 5000, Kóburg 4850, Csáky 1640, Gazdasági Gép­gyár 2375, Fegyvergyár 2240, Ganz-Danubius 24.600, Ganz Villamos 5550, Győrffy-Wolff 930, Kaszab 1900, Láng 1500, Lipták 720, Magyar Acél 3800, Magyar- Belga 3100, Schlick 1340, Teudloff-Ditrich 1440, Weit­­zer 7000, Roessemann 1975, Rimamurányi 4375, Wör­­ner 990, Athenaeum 3100, Révai 1000, Általános Gáz 6500, Bárdi 900, Baróti 2375, Bóni 2850, Brassói 5525, Ch­inoin 2800, Danica 8450, Egyesült Fa 1900, Izzó 4825, Győri Textil 2850, Magyar Papír­ 4450, Spódium 37­75, Temesvári Szesz 5950, Féltén 6600, Flóra 4450, Goldberger 2370, Guttman 6250, Haltenyésztő 4300, Fa­­te­r­elő 7000, Műtrágya 4650, Karton 2275, Királysor 1 5

Next