Budapesti Hírlap, 1920. december (40. évfolyam, 283–307. szám)

1920-12-07 / 288. szám

a­ tóriumban. Lukatsovits Magda állapota időközben annyira javult, hogy kihallgatása lehetővé vált. A leány azonban tagadta, hogy a levelet ő hamisította. Mikor megkérdezték tőle, hogy miért követett el ön­gyilkos kísérletet, azt felelte, hogy nagyon ideges volt és nem bírta tovább a hajszát. Ugyanekkor a főkapitányságon Heller Róbert kihallgatását kezdte meg Angyal László detektívfő­­felügyelő. Az egykori gavallér igen össze van törve. Nem tud pontosan válaszolni a hozzá intézett kér­désekre. Csupán egy dologra vonatkozóan nyilatko­zott határozottan és ez a 48.000 koronát kisérő le­vél, a­melyre nézve kijelentette, hogy a Váci­ utca 17. szám alatt levő lakásán, íróasztalának egyik fiók­jában, egy fekete bőrtárcában megtalálható. Azon­nal detektívek mentek ki a lakásba, hogy a levelet behozzák. inapihírek. JCson­kaKJ Magyarorsság­ — nem ország, EgiszpSlug­yarország — mennyország — (A Horthy-zászló ftilszentelése.) Ma délelőtt történt a Mátyás-templomban annak a zászlónak beszentelése, a­melyet a nemzeti hadse­reg bevonulásának évfordulója alkalmából a ma­gyar nők nyújtottak át tiszteletük és hálájuk kife­jezéséül Horthy Miklós kormányzónak. Az ünnepi m­isét Zadravecz István, a nemzeti hadsereg püspöke pontifikálta fényes papi segédlettel. A szentmise után a püspök beszentelte a fehér selyem Szűz Má­riás lobogót és az egyházi szertartás végeztével bé­reidet; intézett a kormányzóhoz és a közönséghez. A püspök után Jákó Margit a magyar hon­leányok nevében átadta a zászlót a­ kormányzónak. Horthy Miklós kormányzó az üdvözlésre ezt felelte: — A midőn egy esztendővel ezelőtt ide, az or­szág szivébe bevonultam, a magyar aszsonyok ál­­cozótkészsége az akkor még Szegedről alig kiröppent hadseregemet a bizalom és a lelkesedés jeléül lobo­góval ajándékozta meg. Azóta a szervezés nagy munkájában ismét egy év telt el. Ma már a nemzeti hadsereg erejében kibontakozva, védelmezője a nemzet legszentebb érdekeinek és becsületes őre a rend fen tartásának. És most ismét a magyar nők azok­ a­kik lelkes ragaszkodásuknak újabb lányje­­lét szolgáltatják. Ápolják gondosan szívükben to­vábbra is az önzetlen áldozatkész hazaszeretet fen­­költ erényét, mert Önöknek a föladata az, hogy a családban és a társadalomban gondosan ápolják, ébren!.-irtsák és élesszék a nemesebb érzelmeket. Én pedig örömmel veszem át ezt a zászlót abban a meggyőződésben, hogy a magyar nemzeti hadsereg annak csak, dicsőséget szerezhet.­­Az,,iiiinep a Himnusz eléneklésével ért véget. — (József fair. hercegi a Rákosi-áldomáson ) József kir. herceg titkári hivatala közölte a Rákosi­­áldomás ünnep rendező-bizottságának elnökével, Szi­lágyi Miklóssal, hogy a kir. herceg részt vesz az ál­domáson.­­ — (i kinevezés a külügyminisztériumban­) A kormányzó, mint a hivatalos lap jelenti, előter­jesztésére futta ki Hadik Miksa gróf nyugalmazott rendkívüli és meghatalmazott minisztert, zsombolyai és z­­a­novai Csekonics István gróf I. osztályú követ­ségi-tanácsost, z­ágorjai zichy és zajki Rubidó-Zichy Iván báró nyugalmazó­­ I. osztályú követségi taná­csost és Bánffy Miklós gróf titkos tanácsost a IV. fizetési osztályba sorozott rendkívüli követ és m­egha­­­id­amezői miniszterekké, Pósfai Virgil II. osztályú főkonzul és tahvári és tarkóci Tahy László I. osz­tályú konzult a rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri elmi egyidejű adományozása melle­t I. osztályú­ követségi tanácsosokká nevezte ki. (Az uj bécsi nuncius.) Rómából jelentik: A pá­pa Francesco Marchetti Seivaggionit bécsi nun­­ciussá nevezte­ ki. Pastor dr. osztrák követ a nuncius tiszteletére kéredet adott . (A honvédelmi miniszter a takarékos­­sággért.) A honvédelmi miniszer már több alkalomm­mal igazolta, hogy komolyan, veszi a munka és a takarékosság elvét és arra is van gondja, hogy a nemzeti hadsereg e tekintetben is követendő pél­dányképül szolgáljon. E nemes intencióból fakad két rendelete is, mellyel a katonai ünnepségek mel­lőzését rendeli és fölhívja a nemzeti hadsereg tag­jait, hogy a mulatozástól és felesleges költekezés­től­ tekintve bajtársaik szerény anyagi helyzetét, még azok is tartózkodjanak, a­kiknek ezt­ esetleg magánviszonyaik megengedik. Mindenkinek meg kellene szívlelni ezt a helyzetünkhöz illő komoly szózatot. Ne rendezzünk ünnepségeket, ne mulatoz­zunk és kerüljük a felesleges kiadásokat; dolgozzék mindenki és a kiknek feleslegük van, segítsen em­bertársain.­ — (A Turul-Szövetség: Horthy.ü­nnepe.) A Turul­ Szövetségben egyesült bajtársi szövetkezetek vasárnap délelőtt szép ünnepét rendeztek* Horthy Miklós kormányzó tiszteletére, nevenapja alkalmá­ból. Az ünnepen jelen voltak a többi közt Háttér Is van kultuszminiszter, Raffay Sándor evangélikus püspök, az egyetemi tanács és számos más előkelő­ség. A Himnusz eléneklése után Staller miniszter beszédet mondott, a­melyben ecsetelte az ország már szomorú helyzetét. Majd azt fejtegette, hogy igyekez­nünk kell megism­er­telni magunkat -e külföldön, a­mit a pult­ban elmulasztottunk. De ennek a munká­nak rendszeresnek s céltudatosnak, minél erősebb­nek és minél csöndesebbnek kell lennie.­­ Az eszközeink ehhez a munkához az erők­nek a koncentrálása, a hadsereg, a­melynek ébren kell tartania a magyar vitézi erényt. Ezért most, a­mikor nevenapját ünnepeljük egy katonának, hálás szívvel kell megemlékeznünk azokról, a­kik a mun­kának a másik felét végzik, azt a felét, a­melyet egy hadsereg teremtésével kell elvégezni. Annak, a­ki ezt a munkát megkezdte, ma valamennyien hálával tar­tozunk és háláját le fogja róni a történelem is. A nagy tetszéssel fogadott beszéd utőn hang­verseny következett, a­melyben Szentistványi Ju­liska, Bakó László, Korodini Margit, Simon Sándor, Lendvay István és az egyetemi énekkarok vet­tek részt. /— (Művészeti a Wenckheim-palotában.) A VI- Kerületi Keresztény Nemzeti Párt vasárnap este sikerült mű­vészes tér rendezett a Wenckheim­­palotában. Az aranyeiiádás díszterem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. A műsor középpontja Gere Zsigmondnak, a Magyar Színház tagjának ki­tűnő konferansza volt, Mat­eszky Bianka operaéne­­k­esnő áriáival. Hadrik Anna drámai előadó mű­vésznő szavalataival nagy sikert arattak. Földi An­nusba taplókat adott elő igen talentumosan, Simay István hazafias dalokat énekelt nagy hatással. (Atzél főügyészt berendelték a főügyész­ségre.) Atzél Imre dr. királyi főügyészhelyettest, a­ki a népbiztosok bűnpörében a vádat képviselte, szolgálattételre a budapesti királyi főügyészséghez rendelték be. Atzél Imre a mai nappal el is foglalta álását.­­— (Házasság.) Zimmermann Péter bajor királyi uradalmi titkár, tartalékos huszárfőhadnagy, e hónap elsején tartotta, esküvőjét Sárvárott özvegy hertelendi Jiertelendy Imréné, született guothfalvi Groth Maryvel. Korcsmáros Annusba­n hónap 5-én házasságot kötött Bolyus Mihály dr. fővárosi ügyvéddel.­­ (Az Ébredő Magyarok Egyesülete) villa­mos-szakcsoportjának vezetősége értesíti a csoportve­zetőket, h hogy az értekezlet kedden délután pontban négy órakor kezdődik az egyesület középponti helyisé­gében : IV., Sörh­áz­ utca 3. szám. —­.(Bécsben inzultálták a francia katonai misszió főnökét.) Bécsből telefonozza tudósítónk: Ma délután a Schwar­zi­nberg-téren, a fémmunkások nagy demonstrációt­­rendeztek béremelés célából. A munkások ezerötszáz korona heti bérjavítást kér­nek,­­a munkaadók ezzzel szemben csak nyolcszáz koronát hajlandók megadni. A tüntetés közben a téren egy automobil haladt át, melyben a demon­stráló munkások lánckereskedőt sejtettek. Megtá­madták az autót, bezúzták ablakait és gépszerkeze­tét is megrongálták. Rögtön kiderült azonban, hogy az autó utasa nem lánckereskedő, hanem Hallier, a bécsi francia katonai misszió főnöke, a­ki feleségé­vel hazafelé tartott. Az autó összetört asslakainak szilánkjai Hallier feleségét könnyebben megsebesí­tették. —­ (A vagyonmentő vásár megnyitása.) A vagyonmen­tő vásárt vasárnap délelőtt József kirá­lyi herceg helyett a fia, József Ferenc királyi her­ceg nyitotta meg, a­kivel megjelent Auguszta kir. hercegasszony és Zsóka kir. hercegnő, Álgya ezre­des kíséretében. A királyi fenségek, a­kiket Szel­­tovszky Tibor kereskedelemügyi államtitkár foga­dott, több mint két óra hosszat voltak a kiállításon, s távozásukkor a legnagyobb megelégedésüket fe­jezték kii a vezetőségnek.­­— (Gyászrovat.) Paulinyi János, Zichy Béla gróf lengyeltóri uradalmának számvevője hatvankét­­éves korában december 5-én meghalt. Temetése 8-án délután három órakor lesz a farkasréti temető halot­­t őshazából. — (Magyar Külpolitika.) A Magyar Külpo­litika legújabb számában érdekes zágrábi levéllel vi­­lágít rá a borválság lelkében végbemenő változá­sokra. Lekeli a figyelmet a jövő háborúról szóló cikk részletesen ismerteti a lap a délszláv válasz­tások eredményét és több cikkben közli azokat a nyilatkozatokat, a­melyeket Take Joneszko tett Ro­mániának Magyarországgal szemben­ követett poli­tikájáról.­­• (Az állatkerti bérletjegyek ára.) A ta­nács határozata alapján az állatkerti bérletjegyek ára felnőttek számára 100 korona, tanulók és gyermek­kísérők részére 60 korona, a gyermekjegyek ára 80 korona. A jégmng.-i külön pótdiját az 1920—1921. évre 20 koronábjtül állapitotték meg. Szoffisza gróf gyilkosainak ügy­e a vád­ta­­nács előtt.) a budapesti büntetőtörvényszék vád­tanácsa e hónap 9-én fogja tárgyalni a gyilkossággal vádolt Kéri Pál és társai kifogásait, melyeket a vád­lottak az ügyészség vádirata ellen benyújtottak. A vádlottak Kéri Pál, Fényes László, Dobó István, L­itanykovszky Tibor, Gaertner Marcel, Lengyel László és Vágó-Wilheim Jenő. Az ügy előadója Bán József törvényszéki bíró, a vádhatóságot Szilassy Pál királyi ügyész fogja képviselni. A tárgyalás a vádtanács előtt előreláthatólag három-négy napot fog igénybevenni. — Mar­gátit­s Ede dr. vizsgálóbiró még ezen a héten befejezi Friedrich István ügyében a vizsgálatot és azután az iratok a királyi ügyész­séghez kerülnek. Abban az esetben, ha a vádtanács megszüntetné Friedrich ellen az eljárást, a Magyar Híradó értesülése szerint Ulain Ferenc dr. ügyvéd átveszi a magánvád képviseletét és ő fog vádiratot adni Friedrich István ellen. A bűnügy fötárgyalása a legjobb esetben is csak a jövő év február havában lesz. MT /2 (Áruforgalmi korlátozás.) A m. kir. Államvasutak igazgatósága december 8-ától d­ecem­­ber 11-ig, vagyis e hét szerdájától szombatig bezáró­­lag a Bruck—Királyhida állomásra átmenetben Ausztria is.elé rendez gyors és fehéráru felvételét, megszüntette. Száll­­ható: husnemü, élő és leölt állat, hal, tej, kenyér- és feszfon­emu, élesztő tojás, só. Debrecen vidékéről burgonya továbbá minden­féle fűtőanyag és világi l­őszer. Az útban levő árut továbbítják.­­ (Kerekes alezredes ügye.) A hadosztály­­biróságon vasárnap és ma folytatták a tárgyalást Ke­rekes alezredes ügyében. Ma délelőtt Tombor Jenőt hallgatták ki, a­ki Kerekesnek Pogány elleni akna­munkájáról, már a hadi iskolában tanúsított hazafias­ságáról, és a proletár-parancsnokképző tanfolyam terv­szerű megbuktatásairól tett vallomást. Bartha László alezredes, ludovikai parancsnok vallomásában kifejtette, hogy Kerekes az adott körülmények között nem cse­lekedhetett másként. A Ludovika politikai megbizottai­­nak terrorja alatt állottak mindnyájan. A tárgyalást holnap folytatják.­­ (Egyházi gyűlés.) A magyarországi ágos­tai hitvallású evangélikus egyház egyetemes gyám­­intézete december 8-án délután 3 órakor tartja évi közgyűlését a Deák-téri evangélikus iskola díszter­mében. ünnepi istentisztelet december 9-én délelőtt 9 órakor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. A szentbeszédet Kovács Andor orosházi lelkész, békési főesperes tartja. A magyarországi ágostai hit­­vallású evangélikus egyház egyetemes gyűlése de­cember 9-én délelőtt 10 órakor kezdi meg ezidejü tanácskozását a Deák-téri evangélikus iskola dísz­­termében.­­ (Ariszitan­tások fogva maradnak.) A britanik­ások ellen megindított bűnügyben a rendőr­­ség által letartóztatott terheltek közül többen fölfo­lyamodást jelentettek be a vizsgálóbíró ama végzése ellen, a­mellyel az előzetes letartóztatásukat, föntar­­totta. A vádtanács Peremi Gábor dr. táblabíró elő­adásában ma foglalkozott ez üggyel és Szita Török Miklós , Biró Béla tanuló, Babarczy Jenő báró nyugalmazott tisztviselő. Zsabka Kálmán szí­­nész, Bujtás József tanuló, Vág­ne­r Lajos egyetemi hallgató, Farkas János orvostanhallgató. Micsinai Aladár főiskolai hallgató és Kővárit Váraljay Károly föl­folyamodását elutasította és a nevezetteknek to­vábbi fogva tartását rendelte el. — Rumbold Attila fővárosi tisztviselő bűnügye, a­kit a ki­rályi ügyészség zsarolással és rablással vádol, legkö­zelebb statáriáus bíróság elé kerül. A tárgyalás, me­lyen maga Langer Jenő kúriai bíró, a büntetőtör­­vényszék elnöke fog elnökölni, minden valószínűség szerint szerdán lesz. -L (Hadifoglyaink hazatérése .Szibériából.) A honvédér Inti minisztérium hadifogoly-osztálya közli: A Vladivosztokbó­l induló Main hajó előreláthatóan de­cember 10-ike táján­ érkezik Triesztbe ISSJ1 magyar hadim fogollyal. A Bid­gerwald november 15-én indult Vladi­­vosztokból SCO magyar hazatérővel. A Frankfurt no­vember 15-én indult 1063 magyar hazatérővel. A Trieszt­ből való érkezésük, tehát hat heti útt után, vagyis de­cember 26-ika után várható. A Triesztből való további szállításuk magyar kórházvonatokon történik Villákon, Szentgorthirdon, Pápán keresztül Csótra . (A MOVE klubközi vivóversenyei.) Egy rég óhajtott és a vivósport szempontaiból csak a leg­nagyobb ö­römmel üdvözölhető eszmét valósít meg az egyesületek legelső sorába fellendült MOVE vivő­­szakosztály. Vivő életünkben már rég hiányát érez­zük a gyakori találkozások lehetőségének. A bensősé­gesebb sportbajtársias érintkezésnek és életnek eddig csak a szezonvégi nagyversenyek voltak jóformán taálkozó pontjai, a­melyeken a különböző egyesületi vivők fegyvereiket összemérhették. Ezeknek az ösz­­szejöveteleknek gyakoribbá tételét szolgálják a MOVE vivő szakosztály által e hónap 9-ére (tőr), iletve­gi­ára (kard) kiírt gazdag díjazású klubközi­ versenyek, melyek az­ egész vivószezon folyamán hó­naponként megismé­tődnek. A rendőrf­eü­gyelő hirtelen halála..) Ma este kilenc órakor a VIII. kerületi rendőrkapi­tányságon hirtelen rosszul lett­­;s meghalt Pál Ist­­ván rendőrfelügyelő. Halálát, mint a kivonult men­tők megsyillapít­ot­ták, szívszélh­üdés okozta. Holttes­tét a bonc­tani intézetbe szállították.­­ (Testedzés.) A Labdarúgó Szövetség ener­gikus fellépése, a bírák önérzetes magatartása és a sport sajtójának egyértelmű felzúdulása megtette a kellő hatást: vasárnap teljes rendben, minden zavaró inci­dens nélkül zajlottak, le a mérkőzések. Az időjárás­em kedvezett a meccseknek s bár a főbb események a peri­fériákon fekvő pályákon folytak le, nézőközönség akadt mégis tisztes számban. A meccsek jobbára a várakozás­nak megfelelő eredményt hoztak, meglepetés erejével csupán az hatott, hogy a FTC a saját pályáján játszó Ifi. ker­ TVE-et 3: 1 (2:0) arányban legyőzte. Az újlaki csapatnak ez volt ebben az évadban első vere­sége. A FTC csatázósora frissen, okosan és ügyesen játszott. Koproly munkával szép fejlődésnek nézhet elibe a csapat és tegnapi játéka azt a benyomást tette, hogy a zöld-fehérek vissza fogják vívni egykori első pozíciójukat. A nap második nagy mérkőzése a nép­szigeti pályán folyt le s ebben az Újpesti Torna Egyen lUfi&PESi íí fíifSLAP 288. sz.) 1920 december 7.

Next