Budapesti Hírlap, 1920. december (40. évfolyam, 283–307. szám)

1920-12-07 / 288. szám

4 lUfi&PESi íí fíifSLAP 288. ez.) 1920 december 7, tóriumban. Lukatsouits Magda állapota időközben annyira javult, hogy kihallgatása lehetővé vált. A leány azonban tagadta, hogy a levelet 5 hamisította. Mikor megkérdezték tőle, hogy miért köveiéit el ön­gyilkos kísérletet, azt felelte, hogy nagyon ideges volt és nem bírta tovább a hajszát. Ugyanekkor a főkapitányságon Hcller Róbert kihallgatását kezdte meg Angyal László deíektivfő­­fe’ügyelő. Az egykori gavallér igen össze van törve. Nem tud pontosan válaszolni a hozzá intézett kér­désekre. Csupán egy dologra vonatkozóan nyilatko­zott határozottan és ez a 48.000 koronát kisérő le­vél, a melyre nézve kijelentette, hogy a Váci-utca 17. szám alatt levő lakásán, íróasztalának egyik fiók­jában, egy fekete bőrtárcában megtalálható. Azon­nal detektívek mentek ki a lakásba, hogy a levelet behozzák. inapihírek. JCsoiiKaKJlagyarorssáf/ — nem ország, EgistpSlug garorszáy — mennyország — (A Horthy-záazló fttlszantólésc.) Ma délelőtt történt a Mátyás-templomban annak a zászlónak beszenteiése. a melyet a nemzeti hadse­reg bevonulásának évfordulója alkalmából a ma­gyar nők nyújtottak át tiszteletük és hálájuk kife­jezéséül Horthy Miklós kormányzónak. Az ünnepi niisét Zadraveez István, a nemzeti hadsereg püspöke poniiíikáka fényes papi segédlettel. A szentmise után a püspök beszentelte a fehér selyem Szűz Má­riás lobogót és az egyházi szertartás végeztével bé­reidet; intézett a kormányzóhoz és a közönséghez. A püspök után Jákó Margit a magyar hon­leányok nevében áladta a zászlót a. kormányzónak. Horthy Miklós kormányzó az üdvözlésre ezt felelte: — A midőn egy esztendővel ezelőtt ide, az or­szág szivébe bevonultam, a magyar aszsonyok ál­­coza(készsége sz akkor még Szegedről alig kiröppent hadseregemet a bizalom és a lelkesedés jeléül lobo­góval ajándékozta meg. Azóta a szervezés nagy munkájában ismét egv év telt el. Ma már a nemzeti hadsereg erejében kibontakozva, védelmezőié a nemzet legszentebb érdekeinek és becsületes őre a rend főn tartásának- És most ismét a magyar nők azpk- a kik lelkes ragaszkodásuknak újabb lanuje­­lét szolgáltatják. Ápolják gondosan szivükben to­vábbra is az önzetlen áldozatkész hazaszeretet fen­­költ erényét, mer) Önöknek a föladata az. hogy a családban és a társadalomban gondosan ápolják, ébren!.-irtsák és élesszék a nemesebb érzelmeket. Én pcd:g örömmel veszem át ezt a zászlót abban a meggyőződésben, hegy a magyar nemzeti hadsereg annak csak, dicsőséget szerezhet. \Az,,iiiinep a Himnusz eléneklésével ért véget. — (József fair. herceg1 a Rákosl-áldomáson ) József kir. herceg titkári hivatala közölte a Rákosi­­áidomás ünnep rendező-bizottságának elnökével, Szi­lágyi Miklóssal, hogy a kir. herceg részlvesz az ál­domáson. / — (ifinevezés a külügyminisztériumban-) A kormányzó, mint a hivatalos lap jelenti, előter­jesztésére futtaki Hadik Miksa gróf nyugalmazott rendkívüli és meghatalmazott minisztert, zsombolyai és .i a novai Csekonics István gróf I. osztályú követ­ség:-tanácsost, z’ágorjai zichy és zajki Rubidó-Zichy Iván báró nyugalmazó l I. osztálya kevetségi taná­csost és Bánffy Miklós gróf titkos tanácsost a IV. fizetési osztályba sorozott rendkívüli követ és rnsgha­­'ioiamezoH miniszterekké, Pósjai Virgil II. osztályú íőkonzüt és tahvári és tarkóéi Tahy László I. osz­tályú konzult a rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri eiin egyidejű adományozása melle t I. osztályú^követség! tanácsosokká nevezte ki. (Az uj bécsi nuncius.) Rómából jelentik: A pá-pa Franeesco Marchetti Seivaggionit bécsi nun­­ciussá nevezfö(ki. Pastor dr. osztrák követ a nuncius tiszteletére^éBcdet adoth — (A honvédelmi miniszter a takarékcs­­sáapért.) A honvédelmi miniszer már több alkalom, mai igazolta, hogy komolyan, veszi a munka és a takarékosság elvét és arra is van gondja, hogy a nemzeti hadsereg e tekintetben is követendő pél­dányképül szolgáljon. E nemes intencióból fakad két rendelete js. mellyel a katonai ünnepségek mel­lőzését rendeli és fölhívja a nemzeti hadsereg tag­jai1. hogy a mulatozástól és felesleges költekezés­től. tekintve bajtársaik szerény anyagi helyzetét, még azok is tartózkodjanak, a kiknek ez'- esetleg magánviszonyaik megengedik. Mindenkinek meg kellene szívlelni ezt a helyzetünkhöz illő komoly szózatot. Ne rendezzünk ünnepségeket, ne mulatoz­zunk és kerüljük a felesleges kiadásokat; dolgozzék mindenki és a kiknek feleslégük van. segítsen em­bertársain.y — (A Turul-Szövetség: Horthy.tinnepe.) A Turul-Szövetségben egyesült bajtársi szövetkezetek vasárnap délelőtt szép ünnepet rendezte)* Horthy Miklós kormányzó tiszteletére, nevenapja alkalmá­ból. Az ünnepen jelen voltak a többi közt Háttér Is van kultuszminjszter, Raffay Sándor evangélikus püspök, az egyetemi tanács és számos más előkelő­ség. A Himnusz eléneklése után Ilaller miniszter beszédet mondott, a melyben ecsetelte az ország máj szomorú helyzetét. Majd azt fejtegette, hogy igyekez­nünk kell megispjer telni magunkat -> külföldön, a mit a puli ban elmulasztottunk. De ennék a munká­nak rendszeresnek s céltudatosnak, minél erősebb­nek és minél csöndesebbnek kell lennie. — Az eszközeink ehhez a munkához az erők­nek a koncentrálása, a hadsereg, a melynek ébren kell tartania a magyar vitézi erényt. Ezért most. a mikor nevenapját ünnepeljük egy katonának, hálás szívvel kell megemlékeznünk azokról, a kik a mun­kának a másik felét végzik, azt a felét, a melyet eqy hadsereg teremtésével kell elvégezni. Annak, a ki ezt a munkát megkezdte, ma valamennyien hálával tar­tozunk és háláját le fogja róni a történelem is. A nagy tetszéssel fogadott beszéd ülőn hang­verseny következett, a melyben Szentistványi Ju­liska, Bakó László. Korodini Margit, Simon Sándor, Lendvau István és az egyetemi énekkarok vet­tek részt. /— (Művészeit a Weuckheim-palotában.) A VJ- Kerületi Keresztény Nemzeti Párt vasárnap este sikerült mü vészes tél rendezett a Wenckheim­­palotóban. Az aranveirádás díszterem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. A műsor középpontja Gcre Zsigmondnak, a Magyar Színház tagjának ki­tűnő konferánsza volt. Ma'.eizku Bianka operatne­­k’esnő áriáival. Hadrik Anna drámai előadó mű­vésznő szavalataival nagy sikert arattak. Földi An­nusba taplókat adott elő igen talentumosan, Simay István hazafias dacokat énekelt nagy hatással. (Atzél főügyészt berendelték a főügyész­ségre.) Atzél Imre dr. királyi főügyészhelyettest, a ki a népbiztosok bünpörébcn a vádat képviselte, szolgálattételre a budapesti királyi főügyészséghez rendelték he. Atzél Imre a mai nappal el is foglalta ábását. f— (Házasság.) Zimmermann Péter bajor királyi uradalmi titkár, tartalékos huszárfőhadnagy, e hónap elsején tartolta, esküvőjét Sárvárolt özvegy hertclendi JJcrtclendy Imréné, született guoihfalvl Gvoth MSryvel. Korcsmáros Annusba c hónap 5-én házasságot kötött Bolyus Mihály dr. fővárosi ügyvéddel. — (A* Ébredő Magyarok Egyesülete) villa­mos-szakcsoportjának vezetősége értesíti a csoportve­zetőket, jiogy az értekezlet kedden délután pontban négy órakor kezdődik az egyesület középponti helyisé­gében : IV.. Sörliáz-utca 3. szám. —'.(Eécsben inznltálták a francia katonai misszió főnökét.) Becsből telefonozza tudósítónk: Ma délután a Schvaí'zf.nberg-tóren. a fémmunkások nagy demonstrációt 'rendeztek béremelés cédából. A munkások ezerötszáz korona heti bérjavitást kér­nek, 'a munkaadók czzzel szemben csak nyolcszáz koronát hajlandók megadni. A tüntetés közben a téren egy automobil haladt át, melyben a demon­stráló munkások lánckereskedőt sejtettak. Megtá­madták az autót, bezúzták ablakait és gépszerkeze­tét is megrongálták. Rögtön kiderült azonban, hogy az autó utasa nőm lánckereskcdö. hanem Hallier, u bécsi francia katonai misszió főnöke, a ki feleségé­vel hazafelé tartott. Az autó összetört aiftakainak szilánkjai Hallier feleségét könnyebben megsebesí­tették. —i (A vagyenmeníő vásár megnyitása,) A vagyonmeiilő vásárt vasárnap défe’ött József kirá­lyi herceg helyett a fia, József Ferenc kirá’yi her­ceg nyitotta meg, a kivel megjelent Auguszta kir. hercegasszony és Zsóka k>r. hercegnő, Álgya ezre­des kíséretében. A királyt fenségek, a kiket Szel­­tovszku Tibor kereskedelemügyi államtitkár foga­dott. több mint kö) óra hosszat voltak a kiállításon, s távozásukkor a legnagyobb megelégedésüket fe­jezték kjí a vezetőségnek.-— (Gyászrovat.) Paulinyi János, Zichy Béla gróf lengyeltóin uradalmának számvevője hatvaakét­­éves korában december 5-én meghalt. Temetése 8-án délután három órakor lesz a farkasréti temető halot­­t őshazából. — (Magyar Külpolitika.) A Magyar Külpo­litika legújabb számában érdekes zágrábi levéllel ví­­lágit rá a borválság lelkében végbemenő változá­sokra. Leköli a figyelmet a jövő háborúról szóló cikk részletesen ismerteti a lap a dé'szláv válasz­tások eredményét és több cikkben közli azokat a nyilatkozatokat, a melyeket Take Jcneszku tett Ro­mániának Magyarországgal szemben- követett poli­tikájáról. —• (A& állatkerti bérletjegyek ára.) A ta­nács határozata alapján az állatkerti bérletjegyek ára felnőttek számára 100 korona, tanulók és gyermek­kisérök részére 60 korona, a gyermekjegyek ára 80 korona. A jégmüy.-í külön pótdiját az 1920—1921. évre 20 korcnAbjty^ullapitotték meg.-zvfíisza gróf gyilkosainak ügy a a vátita­­nács előtt.) a budapesti büntetőtörvényszék vád­tanácsa e hónap 9-én fogja tárgyalni a gyilkossággal vádolt Kéri Pál és társai kifogásait, melyeket a vád­lottak az ügyészség vádirata ellen benyújtottak. A vádlottak Kéri Pál, Fényes László, Dobó István, S'itanykovszky Tibor. Gacrtner Marcel, Lengyet László és Vágő-Wilheim Jenő. Az ügy előadója Bán József törvényszéki biró, a vádhatóságot Szilassy Pál királyi ügyész fogja képviselni. A tárgyalás a vádtanács előtt előreláthatólag három-négy napot fog igénybevenni. — Mar gátit s Ede dr. vizsgűlóbiró még ezen a héten befejezi Friedrich István ügyében a vizsgálatot és azután az iratok a királyi ügyész­séghez kerülnek. Abban az esetben, ha a vádtanács megszüntetné Friedrirh ellen az eljárást, a Magyar Híradó értesülése szerint Ulain Ferenc dr. ügyvéd átveszi a magánvád képviseletét és ő fog vádiratot adni Friedrich István ellen. A bűnügy fölárgyalüsa a legjobb esetben is csak a jövő év február havában lesz. yT /— (Áruforgalmi korlátozás.) A m. kir. Államvasutak igazgatósága december 8-átÓl d-ecem­­ben íl-ig. vagyis e hét szerdájától szombatig bezáró, lag a Bruck—Királyhida állomásra átmenetben Ausztria i'.clé rendet gyors és fehéráru felvételét, megszüntette. Száll! ható: husnemü, élő és leölt állat, hal, tej, kenyér- és feszion emu, élesztő tojás, só. Debrecen vidékéről burgonya továbbá minden­féle fűtőanyag és világi'.őszer. Az útban levő árut továbbítják. — (Kerekes alezredes ügye.) A hadosztály­­biréságon vasárnap és ma folytatták a tárgyalást Ke­rekes alezredes ügyében. Ma délelőtt Tombor Jenőt hallgatták ki, a ki Kerekesnek Pogány elleni akna­munkájáról, már a hadi iskolában tanúsított hazafias­ságáról, és a proletár-parancsnokképző tanfolyam terv­szerű megbuktatáséiról tett vallomást. Bartha László alezredes, ludovikai parancsnok vallomásában kifejtette, hogy Kerekes az adott körülmények között nem cse­lekedhetett másként. A Ludovika politikai meghizottai­­nak terro/ja alatt állottak mindnyájan. A tárgyalást holnap folytatják. — (Egyházi gyűlés.) A magyarországi ágos­tai hitvallású evangélikus egyház egyetemes gyám­­intézete december 8-án délután 3 órakor tartja évi közgyűlését a Deák-téri evangélikus iskola díszter­mében. ünnepi istentisztelet december 9-én délelőtt 9 óimkor lesz a Deák-téri evangélikus templomban. A szentbeszédet Kovács Andor orosházi lelkész, békési főcspcres tartja. A magyarországi ágostai hit* vallása evangélikus egyház egyetemes gyűlése de­cember 9-én délelőtt 10 órakor kezdi meg ezidejü tanácskozását a Deák-téri evangélikus iskola disz­­termébea. — (Arijrit&nniások fogva maradnak.) A brilaniliások elten megindított bűnügyben a rendőr­­ség által letartóztatott terheltek közül többen fölfo­lyamodást jelentettek be a vizsgálóbíró ama végzése ellep, a mellyel az előzetes letartóztatásukat, föntar* tolta. A vádtanács Peremi Gábor dr. tábiabiró elő­adásában ma foglaíkczctt ez üggvei és Szitu Török Miklós , Biró Béla tanuló, Babarczu Jenő báró nyugalmazott tisztviselő. Zsabka Kálmán szi­­rész. Bujtás József tanuló. Vág ne r Lajos egyetemi hallgató. Farkas János orvostanhallgató. Micsinai Aladár főiskolai hallgató és Kővárit Váraljav Karoly föl folyamodását elutasította és ’ nevezetteknek to­vábbi fogva tartását rendelte el. — Rumbold Attila fővárosi tisztviselő bűnügye, a kit a ki­rályi ügyészség zsarolással és rablással vádol, legkö­zelebb staiáriáüs bíróság elé kerül. A tárgya'ás, me­lyen maga Langer Jenő kúriai biró, a büntetötör­­vényszék elnöke fog elnökölni, minden valószínűség szerint szerdán lesz.-L (Hadifoglyaink hazatérése .Szibériából.) A honvédé,Inti minisztérium hadifogoly-osztálya közli: A VIadivoszfokbó 1 induló Main hajó előreláthatóan de­cember 10-ike táján: érkezik Triesztbe ISSJj magyar hadim fogollyal. Á Bicigcrwald november 15-éu indult Vladi* vosztokból SCO magyar hazatérővel. A Frankfurt no­vember 15-éu indult 1063 magyar hazatérővel. A Trieszt­ből való érkezésük, tehát hat heti ut után, vagyis de­cember 26-ika után várható. A Triesztből való további szállításuk magyar kórházvonatokon történik Villákon* Szentgcfíhirdou. Pápán keresztül Csótra — (A MOVE klubközi vivcversenyel.) Egy rég óhajtott és a vivósport szempontéiból csak a leg­nagyobb ctrömmel üdvözölhető eszmét valósit meg az egyesületek JegelsŐ sorába fellendült MOVE vivő­­szakosztály. Vivő életünkben már rég hiányát érez­zük a gyakori találkozások lehetőségének. A bensősé­gesebb sportbajtársias érintkezésnek és életnek eddig csak a szezonvégi nagyversenyek voltak jóformán táálkozó pontjai, a melyeken a különböző egyesületi vivők fegyvereiket összemérhették. Ezeknek az ősz* szejöveteleknek gyakoribbá tételé; szolgálják a MOVE vivő szakosztály által e hónap 9-ére (tőr), iEctvé Ki-ára (kard) kiirt gazdag díjazású klubközi' versenyek, melyek az. egész vivószezon folyamán hó­naponként megismé lödnek. ffendőrf Mtigyelö hirtelen halála,.) Ma este kilenc órakor a VIII. kerületi rendőrkapi­tányságon hirtelen rosszul lett t;s meghalt Pál Ist. Tán rendőrfelügyelő. Halálát, mint a kivonult men­tők megiúilJapítiot’ták, szivszélliüdés okozta. Holttes­tét a bonc.tani intézetbe szállitották. — (Testedzés.) A Labdarugó Szövetség ener­gikus fellépése, a bírák önérzetes magatartása és a sport sajtójának egyértelmű felzúdulása megtette a kellő hatást: vasárnap teljes rendben, minden zavaró inci­dens nélkül zajlottak, le a mérkőzések. Az időjárás em kedvezett a meccseknek s bár a főbb események a peri­fériákon fekvő pályákon folytak !e, nézőközönség akadt mégis tisztes számban. A meccsek jobbára a várakozás­nak megfelelő eredményt hoztak, meglepetés erejével csupán az hatott, hogy a FTC a saját pályáján játszó Ifi. kér. TYE-et 3: b (2:0) arányban legyőzte. Az újlaki csapatnak ez volt ebben az évadban első vere­sége. A FTC esatázósora frissen, okosan és ügyesen játszott. Koproiy munkával szép fejlődésnek nézhet elibe a csapat és tegnapi játéka azt a benyomást tette, hegy a zöld-fehérek vissza fogják vívni egykori első pozíciójukat. A nap második nagy mérkőzése a nép­szigeti pályán folvt le s ebben az Újpesti Torna Egyem

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék