Budapesti Hírlap, 1921. február (41. évfolyam, 25–47. szám)

1921-02-16 / 37. szám

Ifiül február 18. 4 — (Levelesé* a hadifoglyokkal).) A Magyar Távirati Iroda jelenti; A hadifoglyokkal való levelezést, hár az orosz hadifogságban lévő foglyainkkal az érint­kezés nagyon nehéz, a mennyiben a bizonytalan oroszor­szági állapotok miatt a postai küldemények csak nehe­zen jutnak el a címzettekhez, a honvédelmi miniszté­rium mégis lehetővé akarja tenni, hogy a hozzátartozók valamiképpen egymással. érintkezhessenek,' miért is rö­vid híreket tartalmazó levelezőlapokat, természetesen minden, felelősség nélkül, a honvédelmi minisztérium hadifogoly-osztálya továbbítás céljából készséggel vési át. Az érintkezés a hadifoglyokkal való levelezésre ki­adott levelezőlapokon történhetik (kapnátok: 36. D. osz­tály,' Hadik-kaszárnya, Fehérvári-ut 22. I. em. 31.) A levelezőlapok ugyancsak a Hadik-kaszarnya földszintjén lévő 36. A. osztályban adandók le. p (A Menekülteket Védő Szövetség) felhívja a VIII. kerületben és környékén lakó menekült szülő­ket, hogy haladéktalanul jelentsék be gyermekeiket ingyen ebédben való részesülés céljából a Szövetség hi­vatalos helyiségében (Bózsa-útca 23.) • — (Felhívás a belügyi nyugdíjasokhoz.) A Magyar Távirati Iroda jelentő : A belügyminisztérium felhívja • a belügyi nyugdíjasokat, hogy a részükre ki­utalt szöretetadomány átvétele végett 1921. február 18-án, pénteken délelőtt 9 és délután 2 óra között nyug- . dijkönyvecskéjükkel és hatósági élelmiszerjegyükkel • a I Főherceg Sándor-utca 8. szám alatt lévő régi-képviselő- ] házban Missis Thomsonnál jelentkezzenek. Későbbi je­lentkezőket nem fognak figyelembe venni. — (Az 'i}ME) IX. kér. szervezete e hónap 17-én, csütörtökön este 7 órakor Lónyay-utca 4/c. szám alatt taggyűlést tart. A II. kér. szervezete e hónap 118-án, pénteken este 7 órakor Battyány-tér 4. szám alatt, a IV. kér, szervezete ugyanakkor Sorház-utca 3. sz. alatt taggyűlést tartanak. Az ÉME viHámosvástiti szakcsoport vezetősége értesíti: a ferencvárosi pályaudvarhoz tartozó tagjait, hogy e hónap 16-án este 10 órakor á Makker­­féle vendéglőben tagértekezletet tart. : i — (Gyászrovat.) Bátiaszéki Lajos dr. ügy­véd ' és hírlapíró hosszú szenvedés után nyolcvan éves korában meghalt. Az elhunyt, a mig csak bírta, í résztvett toinden újságíró mozgalomban és sűrűn megfordult az. újságírók közt, a kikhez őszintén | ragaszkodott. Eleinte vidéken dolgozott, ; de már j hosszú évek óta a fővárosban élt, a hol ügyvédi . gyakorlatán kívül több napilapba és folyóiratba is i Írogatott közérdekű cikkeket. Egyszerűségével, pu- , ritánságával sok barátot szerzett, a kik őszinte rész­véttel értesülnek haláláról. Az ujságirótestületek ha diának hírére gyászlobogót tűztek ki. ; Pálmay Ernő honvédszázados február 13-án, éle­tének harmincnyolcadik évében meghalt Vácon.. Teme. lése 16-án, szerdán délután három órakor lesz a kere­­pesi-uti .temető Jialottasliázából. Hossza István, az Arvizsgáló-Bizottság volt osz- ViiyvezetŐje, székesfővárosi törvényhatósági bizottsági ing, a Dunaforgalmi Rt. vezérigazgatója, tegnap este meghalt. Felesége és két gyermeke gyászolja. j __ (Az újszeged! Járványkórház ügye.) A Szegedi Vörös Kereszt vezetősége az ujszegédi jár­­ványkórház ismeretes ügyében táviratilag a szerb rágenshez, Sándor herceghez és a genfi Vörös Ke­reszthez fordult. A francia nyelvű táviratokban föl­sorolják azokat a veszélyeket, a melyek Szegedéi egy esetleg bekövetkezhető járvány' alkalmával érnék, ha a iárványkőrház lebontását végrehajtanák! Föl­említik azt is. hogy Újszeged a békeszerződés 'értel­mében magyar terület marad*, igy tc-hát a szerbek­nek nincs joguk a kórházat lebontani és elvinni. A fölemlített okok alapján arra kérik a szerb régcast, hogy akadályozza1 meg a ka-onái által áliitólag fel­sőbb helyiről kapott parancsra elkövetett jogtalansá­got, a genfi Vörös Kereszt vezetőséget pedig arra kérik, hogy tekdnélyének egész súlyával legyen azon, hogy Szeged város érdekeit a szerbék nemzet­közi jogokba ütköző cselekedetével szemben meg- i védje. — (Panama a telefonnal.) Az uto’só időben már nyilt titok volt, hogy harminc—negyvenezer koronáért bárki telefonállomáshoz juthat a posta­­igazgatóság megkerülésével. Tudomást szerzett a do­logról a postaigazgatóság is, a mely házi nyomozást rendel! el a panama do gában s ekkor kiderült, hogy a tisztviselők közül többen valóságos üzérkedést folytattak a telefonnal, a melynek csakugyan 30—40 ezer korona volt az ára. Ezért a pénzért egy-iét Fát alatt bekapcsolták az uj te’efonáHomást. A pana­mista szövetkezeinek Fazekas Béla 28 éves tisztvi­selő volt a feje. Mikor a postaigazgatóság ezt meg­tudta, följelentéssel fordult a főkapitánysághoz, a honnan detöktiveket küldtek ki. a kik nyomozásuk során ugyanezt áJla/pitöüák meg, mire Fazekas Be át a főkapitányságra kísérték, a hol ma céíben kihall­gatása után egyelőre őrizetbe vették. A rendőri nyomozás mos: azt igyekszik megállapítani, hogy a panamázó sző ve; kezeinek kik voltak a tatjai, a kik a telefonra vágyakozó feleket számították. —.(& britamiiásöh.) Ma éjjel a Rákos-nlca 2. számit házba hívták a mentőket, a-hói Gelíért An­tal 24 éves oOTQsnövendék a vizvezé ék-csapjára föl­akasztotta magái. Miire a mentők megérkeztek,. az orvosnövendék meghalt. Gellert Antalt azzal gyarni­­si'ot ák, hogy része volt Soltra József rendőr meg­gyilkolásában és. ezért letartóztatták. Hóss'u kihail­­gaiás után kiderült, hogy a gyilkosság idején nem a Eri amiiában, hanem a lakásán tartózkodott és a kirá’yi ügyészség szombaton, szabadlábra helyezte. A vizsgá’áti fogság az orvosnövendéket buskomorrá tette, senkivel sem érintkezett és most megölte ma­gát. Vásárhelyi Béla dr. vizsgálóbíró egyébként a. britanniások-ügyében befejezte a vizsgálatai és Zsabka Kálmán színész', Farkas János orvostanhall­gatót, Micsinay Aladárt és Váraijag Károlyt is sza­badlábra helyezte. Az iratokat a budapesti kir. ügyészséghez telte át érdemleges indítványtétel végei!, . — (Vasúti összeütközés.) Az Államvasutak igazgatóságától vett-értesülés szerint a 14-ről 15-re forduló éjjel a 8. számú különleges bécsi gyorsvo­nat Zurány állomáson 3 óra 36 perckor helytelen váltóállítás következtében beleszaladt az állomáson tartózkodó 54. számú .tehervonati®. A baleset, kö­vetkeztében a tebervonat három kocsija megrom­lott, ellenben sem utas, sem alkalmazott nem sérült meg., A vonni hamm órai késéssel folytatta útját. — (Eltűnt emberek.) Frank, Antal 32 éves bá­dogossegéd december 29-én azzal' távozottel Baross-utca 122. s?ámu lakásáról, hogy Öcsödre utazik. Azóta' nem adott életjélt magáról. — Rakó Géza 46 éves' kazánko­vács Janicsár-utca 4. szám alatt levő lakásáról, Selír András 18 éves napszámos Szegényház-utca 8. számú házban lévő lakásáról tűnt el. A rendőrség keresi őket. — Hungária-drótfonat ismét kapható. Egyedüli gyártója: Haidekker Sándor Budapest, Üllői-ut 48/1. Kérjen képes árlapot. IROS.iiiOM £S BŰVÉSZET. * (Operaház.) Aida szerepe sehogysem illik Jeritza Mária egyéniségéhez. Gyönyörűen énekli a szélesen iveit melódiákat, nagyszerű orgánuma át­ható erejű, kristálytiszta csengéssel dominálta az együtteseket, de Verdi hősnője, a hogy ez az alak a pazar, forró daUamtöinegből kilép elibénlk, merő­ben idegen marad számára. Aida a vad etióp nő. a természet leánya, széniben a kulturált, kifinomult és degenerált egyiptomi faj királynőjével. Ezt a bar­bár nőt . nem lehet modern hisztériás asszonnyá át­alakítani, a.ki folyvást klegkrizisek között vonaglik. Jeritza felfogása ezért zeneileg is bántó, mert alak-. jának folytonos ikigyózása, eksztatikus kitörésed a muzsikában -nincsenek sehogy sem alátámasztva. Sokféle Aidát hallottafti már olasz, francia, - német ‘ művésznőktől sokféle felfogásban, de egyik sem kényszeritette rá a szerepre ilyen erőszakosan és kevéssé stílusosan a maga individumát. Amonazrot egy igen közepes, sőt gyenge bécsi vendég, Fischer ur énekelte. A mieink közül Haselbeck Olga impo­záns Amnéziákét és Körmjey Béla érces hangú Ra­­doni eszét kell dicsérettel említenünk. Bár Mihályi főrendező bejelentette, hogy Jeritza Mária indiszpo­­zicióval küzd, a közönség, méms egész este lelkes szeretettel- ünnepelte, (h. e.) * (A Képzőművészeti Társulat jubileuma.) Az Országos Képzőművészeti Társulat 1921 március 28-án éri'jneg fennállásának hatvanadik évfordulóját. A Társulat választmányit elhatározta, hogy ezt az évfor­dulót; nagyarányú téli tárlattal ünnepli meg. A tárla­ton külön osztályt szervez, hogy bemutassa annak a kornak a művészetét, a melyben a társulat alakúik A Társulat több nagyobb díját és jutalmat fog kitűzni éj ilyen Ígéret történt magánosok rés zérói is. Halmos Izor . erre a jtibiláris kiállításra a kis plasztika istápolójára újabb 50Ó0 koronát adományozott. Ugyanezen az ülésen jelentette a titkár, hogy Beöthy László, az Unió igazija- ' tója 10.000 koronái ajánlott föl az Országos Képzőmű­vészeti Társulatnak kiadásaira. A választmány egyhangú határozatta! üdvözölte Dudits Antal festőművészt a Gre­­guss-.dij elnyerése ós Páva József szobrászt születésének hatvanadik évfordulója alkalmából, * (Irodalmi és zenei délután.) A Tisza ­­szobor alapja javára ma rendezett irodalmi és zenei délután iránt — az első kél délután után — foko­zott érdeklődés nyilvánult meg. A Gél’éri-szálló hangverseny,érmét nagy és előkelő közönség kereste föl. A magas színvonalon álló, gondosan összeállí­tott műsort Papp Miklós dr. művészi zongorajátéka vczet'íe be. Az Istenek alkonya gyászindulóját és (inognék Siegrud Jorsafal cimü müvét halló.tűk tökéletes íeknikáju, pompás előadásban. Majd. Lánczg Margit szarva! a iát elvertük- A művésznő Vég­várinak néhány költeményéi ad .a elő nagy hatással. Zombori Rónay Gyu'a dr. fölolvasása köve kőzett ezután- Tisza Istvánról való mélyértalrnü elmélkedé­sét éppen- olyan elismeréssel fogad.a a közönség, mini .1 megbélyegzett című jeles nevel'ájáte Molnár Imre énekeli ezu án Járai István zongorakisérelével XVI. századbeli magyar dalokat A pompás hangú műkedvelő sok tapsot kapott az őszinte úíérzéssel előadott dalokéi'. Befejezésül Fán Szeréna sza-.aó művészete erejével szólalta- fa meg a Papp-Váry E e­­mórné Nemzeti fohásza-nak nemes gondolatait. A művésznői hosszasan tapsolta a közönség'. Február 24-cn rendez Bt a leg-közelehbi irodalmi és zenei dé'­­níánt a melyen Horthy Miklós kormányzó és József kir. herceg is megjelenik. * (A Nyelvtuüomác yi Társutát) kedden délután a Magyar Tudományos A-kad&r.'án felöl-' vasó-ülést tartott Az ülést Sziíg Kálmán elnök nyi­totta mag. Felkérte Munkácsy Mihály pénztárost, lenné meg jelentését. Örvendetes jelentés volt, hogy i a magypr. nyelv művelésiére uiabb adakozások ér- : kezteik. Ennek bejelentése után Pais Dezső a régi ' magyar személynevek jelentéséről és eredetéről tar­tott előadást. A következő felolvasó Tolnai Vilmos volt, a ki ,.A nyelvek' s-zépsége" cimü tanulmányá­ban keresi azokat a tárgyilagos tényezőket, a me­lyek szerint a nyelvek szépsége piegitélliető. Meg­állapítja, hogy a magyar nyeiv a régi gót és az uj francia nyelvvel egv színvonalon van. * (Hangverseny.) Linz Mária hegedült ma a Zeneakadém áfoan finoman, előkelőén, bevégzett készséggel. XVIII. századi mesterek müveit Ját­szotta. stílusosan, majd Goldmark versenyművé! és néhány apróságot lendülettel. A közönség mindegyik produkciót hálás tapssal fogadta. % j * (Az Apollo-Kabaré uj műsora.) Az i Apollo-Kabaré mai beírnia ója a szép színházi esték j forró sikerének jegyében zajlóit le. A művészi sti­­' lussa] összeállított műsor három szerző neve körül kristályosodik ki. Az egyik Relle Pál, a kinek. Egy ■perc cimü kis drámája kitűnő lélektani megfigyelé­sekéi tükröz'et. Egy pszikiater fogad sebész barát­­: iáival, hogy egy aszonyt nem lehet egy perc alatt* meghódítani. A sebész a pszikiater nején végzi a kí­sérletet, egy este beállít hozzá idegenül, ísmerette- I nül és forró beszédével s avval, a mii mond, már­­! már megejti egy perc alatt föltett kérdésére az asz­­szonyt, a mikor be'oppan a férj. Leleplezi a foga­dást, a feleség ,le ke halálos szégyenben ég — és'el­megy az idegennel. Az izzó levegőjű, kitünően meg­irt drámában Virányi Sándor és Haraszthy Mici mű­vészi játékot produkáltak és sikerükben osztályosuk volt Pártos Gusztav is. — A .másik két szerző közö­sen irt egy darabot. Liptai Imrének és Góth Sándor­nak Hamar egy asszonyt cimü pompás vígjátékéban a Göth-pár vendégszerepelt. Góth Sándor egy ame­rikai kapi'ány nagyszerűen megrajzol! figurájában, Gótliné Kertész Ella pedig egy színésznő szerepében oly viharos sikert arattak, hogy a közönség úgy a nyi’t színen, mini a darab végén szűnni nem akaró, lelkes ünneplésben részesítette őket. Melle lük Pár­tos Gusztáv adott pompás alakítást. Szilágyi László, a tehetséges fiatal író, Csábítsa él,a feleségem címen irt egy rendkívül ötteles'és frappáns tréfát, mely­ben Faragó Sári, Pártos és Sándor arattak nagy si­kert. Török Rezső és Békeffy László tréfái viharos derültsége! 'keltettek és bennük Szentivány.i Béla, Mihályi Vilma és Sándor József jutottak hálás sze­rephez. A műsoron egy repriz is szerepel, Zilahi) Lajosnak Az ökör c'mü paraszíkomédiája, melyben Rózsahegyi Kálmán nevelteti könnyezési-g a közön­sége’. Berkit Lili művészi finomsággal előadott dalai, még iiéihánv trilla és nutgánszám teszi hónapok nagy sikerévé az Apol’o-Kabaré uj műsorát, (v. f.) * (A Várszínház) holnap, szerdán este a nagy sikerrel felújított E®;/-op-eretlet, Az elvált asz­­szong t hozza színre. Csütörtökön Lengyel Meny­hért nagyhatású színmüve, a Taifun van műsoron. Kerner Ilona szerepét Gál .Vice játsza mint vendég. A Szép Heléna reprize iránt nagy az érdek ődés. Szabados. Vágó és Szávai; érdekes óperettjét pénte­ken újítják föl és szinrehozzák szombaton és va­sárnap is. . * (A tatárjárás — a Király Színházban) szombaton délután kerül színre mérsékelt helyárak­kal, a budai társu at előadásában. * (Az Andrássy-uti Színház) febmárvégi bemutatójáig mindennap a pompás és friss január— i februári műsor kerül szlnro Kökénynyel Borossal és Bársonyával a főszerepekben, a - estéről-ertére táb­lásház' nagy tetszésétől és tapsától kísérve. * (i'íé-máros Giza) szerepe körül forog Zang­­tvillnak, a nagy angol írónak u.j komédiája ' és a belvárosi Színház érdekes előadása. A második és harmadik előadáson még jobban beletanult a kö­! zönség a meglepően újszerű angol darab élvezésébe j és harsogó kacagással jutalmazta a darab elméssé­­geii. 4 (A „Buta eaibar1* huszonöt táblás háza) Szenes Béla kitűnő vígjátékénak nagy népszerüse­­• gét jelenti. A fiatal író ezzel a darabjával egy csa­pásra megnyerte a közönség szeretetét és a legnép­szerűbb színpadi íróink sorába került. Erre a hétre a jegyek már vasárnap elkeltek, a jövő hétre szóló jegyeket csütörtöktől kezdődően árusifia a Belvá­ros! Színház pén.'tára. * (Az Intim Kabaré) uj műsoráról az egész fővárosi sajtó. dicsére' lel irt. A pompás műsor min­den este frenetikus sikert arat. Jegy tíz napra előre­váltható a pénztárnál-és a jegyirodákban. * (Á KABBüÁ hangversenye.) Szombaton, február 19-ép este fél 9 órakor nagyszabású hang­verseny! ■ rendez a HADRÖÁ a pesti \ gadó termei­ben. A hangversenyen fí. Sándor Erzsi Fáradt/ Olga. Parté Emil, Buttuia László, Kernnel Béla és Palló Imre működik közre. A hangversenyt 10 óra után kabaré követi Honfiig Hanna, Német Juliska, Petráss. Sári, D'Árn'go Korul!, Halmait Tibor. Kő­vári Gyula és Radó Sándor közreműködésével. A kabaré után tánc lesz. A hangversenyt úgy Horthy Miklós . kormányzó, valamint József királyi herceg is a legmelegebb érdeklődéssel ki só”' MindákeÜen kilátásba helyeztek megielenésüket. * (Előadás az clasz művészetről,) Gerevich Tibor dr. az olasz művészet szelleméről tart előadást február 19-én. Jegy Bárónál és a Musicánál kapható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék