Budapesti Hírlap, 1921. február (41. évfolyam, 25–47. szám)

1921-02-16 / 37. szám

Ifial február 18. 4 . (Levelezés a hadifoglyokkal).) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hadifoglyokkal való levelezést, bár az orosz hadifogságban lévő foglyainkkal az érint­kezés nagyon nehéz, a­mennyiben a bizonytalan oroszor­szági állapotok miatt a postai küldemények csak nehe­zen jutnak el a címzettekhez, a honvédelmi miniszté­rium mégis lehetővé akarja tenni, hogy a hozzátartozók valamiképpen egymással­ érintkezhessenek,­ miért is rö­vid híreket tartalmazó levelezőlapokat, természetesen minden, felelősség nélkül, a honvédelmi minisztérium hadifogoly-osztálya továbbítás céljából készséggel vési át. Az érintkezés a hadifoglyokkal való levelezésre ki­adott levelezőlapokon történhetik (kapnátok: 36. D. osz­tály,­ Hadik-kaszárnya, Fehérvári­ út 22. I. em. 31.) A levelezőlapok ugyancsak a Hadik-kaszárnya földszintjén lévő 36. A. osztályban adandók le.­­ (A Menekülteket Védő Szövetség) felhívja a VIII. kerületben és környékén lakó menekült szülő­ket, hogy haladéktalanul jelentsék be gyermekeiket ingyen ebédben való részesülés céljából a Szövetség hi­vatalos helyiségében (Rózsa­ utca 23.) • — (Felhívás a belügyi nyugdíjasokhoz.) A Magyar Távirati Iroda jelentő : A belügyminisztérium felhívja • a belügyi nyugdíjasokat, hogy a részükre ki­utalt szeretetadomány átvétele végett 1921. február 18-án, pénteken délelőtt 9 és délután 2 óra között nyug- . dijkönyvecskéjükkel és hatósági élelmiszerjegyükkel • a­­ Főherceg Sándor­ utca 8. szám alatt lévő régi-képviselő-­­ házban Missis Thomsonnál jelentkezzenek. Későbbi je­lentkezőket nem fognak figyelembe venni.­­ (Az­­I­ME) IX. ker. szervezete e hónap 17-én, csütörtökön este 7 órakor Lónyay­ utca 4/c. szám alatt taggyűlést tart. A II. ker. szervezete e hónap 118-án, pénteken este 7 órakor Battyány­ tér 4. szám alatt, a IV. ker. szervezete ugyanakkor Sorház­ utca 3. sz. alatt taggyűlést tartanak. Az ÉME vilámosvász­ti szakcsoport vezetősége értesíti­ a ferencvárosi pályaudvarhoz tartozó tagjait, hogy e hónap 16-án este 10 órakor a Makker­­féle vendéglőben tagértekezletet tart. :­­ . (Gyászrovat.) Bátlaszéki Lajos dr. ügy­véd­­ és hírlapíró hosszú szenvedés után nyolcvan éves korában meghalt. Az elhunyt, a­míg csak bírta,­­ részt vett rövnden újságíró mozgalomban és sűrűn megfordult az­ újságírók közt, a­kikhez őszintén­­ ragaszkodott. Eleinte vidéken dolgozott,­­ de már­­ hosszú évek óta a fővárosban élt, a­hol ügyvédi­­ gyakorlatán kívül több napilapba és folyóiratba is l­árogatott közérdekű cikkeket. Egyszerűségével, pu- ,­ritánságával sok barátot szerzett, a­kik őszinte rész­véttel értesülnek haláláról. Az újságírótestületek ha­djának hírére gyászlobogót tűztek ki.­­ Pálmay Ernő honvédszázados február 13-án, éle­tének harmincnyolcadik évében meghalt Vácon.. Teme­­tése 16-án, szerdán délután három órakor lesz a Kere­­pesi­ uti­­temető fialottash­ázából. Hosszú István, az Árvizsgáló­ Bizottság volt oszt­án­yvezetője, székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, a Dunaforgalmi Rt. vezérigazgatója, tegnap este meghalt. Felesége és két gyermeke gyászolja.­­ __ (Az újszegedi Járványkórház ügye.) A Szegedi Vörös Kereszt vezetősége az újszegedi jár­­ványkórház ismeretes ügyében táviratilag a szerb régenshez, Sándor herceghez és a genfi Vörös Ke­reszthez fordult. A francia nyelvű táviratokban föl­sorolják azokat a veszélyeket, a­melyek Szegedet egy esetleg bekövetkezhető járvány­ alkalmával élnék, ha a járványkórház lebontását végrehajtanák! Föl­említik azt is, hogy Újszeged a békeszerződés­­értel­mében magyar terület maradt, így te­hát a szerbek­nek nincs joguk a kórházat lebontani és elvinni. A felemlített okok alapján arra kérik a szerb régenst, hogy akadályozza­ meg a katonái által állítólag fel­sőbb helyiről kapott parancsra elkövetett jogtalansá­got, a genfi Vörös Kereszt vezetőséget pedig arra kérik, hogy tekinélyének egész súlyával legyen azon, hogy Szeged város érdekeit a szerbek nemzet­közi jogokba ütköző cselekedetével szemben meg-­­ védje.­­ (Panama a telefonnal.) Az utolsó időben már nyilt titok volt, hogy harminc—negyvenezer koronáért bárki telefonállomáshoz juthat a posta­­igazgatóság megkerülésével. Tudomást szerzett a do­logról a postaigazgatóság is, a­mely házi nyomozást rendelt el a panama do­gában s ekkor kiderült, hogy a tisztviselők közül többen valóságos üzérkedést folytattak a telefonnal, a­melynek csakugyan 30—40 ezer korona volt az ára. Ezért a pénzért egy-két ház alatt bekapcsolták az új telefonálomást. A pana­mista szövetkezetnek Fazekas Béla 28 éves tisztvi­selő volt a feje. Mikor a postaigazgatóság ezt meg­tudta, följelentéssel fordult a főkapitánysághoz, a­honnan detektíveket küldtek ki, a­kik nyomozásuk során ugyanezt álla­pítanák meg, mire Fazekas Be­át a főkapitányságra kísérték, a­hol ma célben kihall­gatása után egyelőre őrizetbe vették. A rendőri nyomozás most azt igyekszik megállapítani, hogy a panamázó szö­vet­kezetnek kik voltak a tagjai, a­kik a telefonra vágyakozó feleket számították. ..(& britannitások.) Ma éjjel a Rákos-utca 2. számu­ házba hívták a mentőket, a­ hói Gellért An­tal 24 éves orvosnövendék a vizvezé ék­ csapjára föl­akasztotta magát. Mi­re a mentők megérkeztek,­ az orvosnövendék meghalt. Gellért Antalt azzal gyarai­­sítot­ák, hogy része volt Soltra József rendőr meg­gyilkolásában és­ ezért letartóztatták. Hoss­u kihall­­gatás után kiderült, hogy a gyilkosság idején nem a Bh­­annirában, hanem a lakásán tartózkodott és a királyi ügyészség szombaton, szabadlábra helyezte. A vizsgálati fogság az orvosnövendéket búskomorrá tette, senkivel sem érintkezett és most megölte ma­gát. Vásárhelyi Béla dr. vizsgálóbíró egyébként a­ britanniások­ ügyében befejezte a vizsgálatai és Zsabka Kálmán színész­, Farkas János orvostanhall­gatót, Micsinay Aladárt és Váraljay Károlyt is sza­badlábra helyezte. Az iratokat a budapesti kir. ügyészséghez tette át érdemleges indítványtétel végeig. . . (Vasúti összeütközés.) Az Államvasutak igazgatóságától vett­ értesülés szerint a 14-ről 15-re forduló éjjel a 8. számú különleges bécsi gyorsvo­nat Zurány állomáson 3 óra 36 perckor helytelen váltóállítás következtében beleszaladt az állomáson tartózkodó 54. számú .tehervonati®. A baleset, kö­vetkeztében a tehervonat három kocsija megrom­lott, ellenben sem utas, sem alkalmazott nem sérült meg., A vonat hamm órai késéssel folytatta útját. — (Eltűnt emberek.) Frank, Antal 32 éves bá­dogossegéd december 29-én azzal­ távozott el Baross-utca 122. számu lakásáról, hogy Öcsödre utazik. Azóta­ nem adott életjelt magáról. — Bakó Géza 46 éves' kazánko­vács Janicsár­ utca 4. szám alatt levő lakásáról, Selér András 18 éves napszámos Szegényház­ utca 8. számú házban lévő lakásáról tűnt el. A rendőrség keresi őket. A Hungária-drótfonat ismét kapható. Egyedüli gyártója: Haidekker Sándor Budapest, Üllői­ út 48/1. Kérjen képes árlapot. IROS.il­OM­OS BŰVÉSZET. * (Operaház.) Aida szerepe sehogysem illik Jeritza Mária egyéniségéhez. Gyönyörűen énekli a szélesen ivett melódiákat, nagyszerű orgánuma át­ható erejű, kristálytiszta csengéssel dominálta az együtteseket, de Verdi hősnője, a­hogy ez az alak a pazar, forró dalamtöm­egből kilép elidéntk, merő­ben idegen marad számára. Aida a vad etióp nő, a természet leánya, szem­ben a kulturált, kifinomult és degenerált egyiptomi faj királynőjével. Ezt a bar­bár nőt­­ nem lehet modern hisztériás asszonnyá át­alakítani, a­ki folyvást blegkrízisek között vonaglik. Jeritza felfogása ezért zeneileg is bántó, mert alak­­­jának folytonos skígyózása, eksztatikus kitörései a muzsikában -nincsenek sehogy sem alátámasztva. Sokféle Aidát hallottattt már olasz, francia,­­ német­­ művésznőktől sokféle felfogásban, de egyik sem kényszerítette rá a szerepre ilyen erőszakosan és kevéssé stílusosan a maga individumát. Amonazzot egy igen közepes, sőt gyenge bécsi vendég, Fischer úr énekelte. A mieink közül Haselbeck Olga impo­záns Amnéziákét és Körmyey Béla érces hangú Ra­­doni estét kell dicsérettel említenünk. Bár Mihályi főrendező bejelentette, hogy Jeritza Mária indiszpo­­zícióval küzd, a közönség, mé­s egész este lelkes szeretettel­ ünnepelte. (h. e.) * (A Képzőművészeti Társulat jubileuma.) Az Országos Képzőművészeti Társulat 1921 március 28-án éri­ m­eg fennállásának hatvanadik évfordulóját. A Társulat választmányit elhatározta, hogy ezt az évfor­dulót, nagyarányú téli tárlattal ünnepli meg. A tárla­ton külön osztályt szervez, hogy bemutassa annak a kornak a művészetét, a­melyben a társulat alakul. A Társulat több nagyobb díjat és jutalmat fog kitűzni és ilyen ígéret történt magánosok rés­zéről is. Halmos Izor , erre a sz­biláris kiállításra a kis­plasztika istápolójára újabb 5000 koronát adományozott. Ugyanezen az ülésen jelentette a titkár, hogy Beöthy László, az Unió igaziga­­­­tója 10.000 koronát ajánlott föl az Országos Képzőmű­vészeti Társulatnak kiadásaira. A választmány egyhangú határozattal üdvözölte Dudits Antal festőművészt a Gre­­guss-­díj elnyerése és Páva József szobrászt születésének hatvanadik évfordulója alkalmából. * (Irodalmi és zenei délután.) A Tisza - szobor alapja javára ma rendezett irodalmi és zenei délután iránt — az első két délután után — foko­zott érdeklődés nyilvánult meg. A Gellért-szálló hangverseny,érmét nagy és előkelő közönség kereste föl. A magas színvonalon álló, gondosan összeállí­tott műsort Papp Miklós dr. művészi zongorajátéka vezet­te be. Az Istenek alkonya gyászindulóját és­­inognék Siegrud Jozsafal című művét hallo­tűk tökéletes technikáju, pompás előadásban. Majd­ Lánczy Margit szarvaz­a­iát elvertük- A művésznő Vég­várinak néhány költeményét ad­ta elő nagy hatással. Zombori Rónay Gyula dr. fölolvasása köve­tezett ezután- Tisza Istvánról való mélyértelm­ű elmélkedé­sét éppen- olyan elismeréssel fogadta a közönség, mint :1 megbélyegzett című jeles novelláját. Molnár Imre énekeli ezu­tn Járai István zongorakíséretével XVI. századbeli magyar dalokat A pompás hangú műkedvelő sok tapsot kapott az őszinte átérzéssel előadott dalokért. Befejezésül Fán Szeréna szab.aó művészete erejével szólaltat­ta meg a Papp-Váry E­e­­merné Nemzeti fohásza­nak nemes gondolatait. A művésznőt hosszasan tapsolta a közönség­. Február 24-én rendez­­t a leg­közelebbi irodalmi és zenei dél­­utánt a melyen Horthy Miklós kormányzó és József kir. herceg is megjelenik. * (A Nyelvtudomán­yi Társulat) kedden délután a Magyar Tudományos A­kadér.­án felöl­l­vasó-ülést tartott Az ülést Szily Kálmán elnök nyi­totta meg. Felkérte Munkácsy Mihály pénztárost, tenné meg jelentését. Örvendetes jelentés volt, hogy­­ a magyar­ nyelv művelés­ére újabb adakozások ér­­­­kezte­k. Ennek bejelentése után Pais Dezső a régi­­ magyar személynevek jelentéséről és eredetéről tar­tott előadást. A következő felolvasó Tolnai Vilmos volt, a­ki ,,A nyelvek" s­zépsége" című tanulmányá­ban keresi azokat a tárgyilagos tényezőket, a­me­lyek szerint a nyelvek szépsége piegízélh­ető. Meg­állapítja, hogy a magyar nyelv a régi gót és az új francia nyelvvel egy színvonalon van. * (Hangverseny.) Linz Mária hegedült ma a Zeneakadém­áiban finoman, előkelően, bevégzett készséggel. XVIII. századi mesterek műveit ját­szotta, stílusosan, majd Goldmark versenyművét és néhány apróságot lendülettel. A közönség mindegyik produkciót hálás tapssal fogadta.­­­­ * (Az Apollo-Kabaré új műsora.) Az­­ Apollo-Kabaré mai beírása óta a szép színházi esték­­ forró sikerének jegyében zajlott le. A művészi stí­­­­lussal összeállított műsor három szerző neve közül kristályosodik ki. Az egyik Relle Pál, a­kinek. Egy ■perc című kis drámája kitűnő lélektani megfigyelé­seket tükrözhet. Egy pszikiáter fogad sebész barát­­­­iaival, hogy egy aszonyt nem lehet egy perc alatt­ meghódítani. A sebész a pszikiáter nején végzi a kí­sérletet, egy este beállít hozzá idegenül, ismerette­­e­nül és forró beszédével s avval, a­mit mond, már­­- már megejti egy perc alatt föltett kérdésére az asz­­szonyt, a­mikor betoppan a férj. Leleplezi a foga­dást, a feleség ,le­ke halálos szégyenben ég — és­ el­megy az idegennel. Az izzó levegőjű, kitűnően meg­irt drámában Virányi Sándor és Haraszthy Mici mű­vészi játékot produkáltak és sikerükben osztályosuk volt Pártos Gusztáv is.­­ A­­másik két szerző közö­sen irt egy darabot. Liptai Imrének és Góth Sándor­nak Hamar egy asszonyt című pompás vígjátékéban a Góth-pár vendégszerepelt. Góth Sándor egy ame­rikai kapitány nagyszerűen megrajzolt figurájában, Góth­né Kertész Ella pedig egy színésznő szerepében oly viharos sikert arattak, hogy a közönség úgy a nyílt színen, mint a darab végén szűnni nem akaró, lelkes ünneplésben részesítette őket. Mellé­lük Pár­tos Gusztáv adott pompás alakítást. Szilágyi László, a tehetséges fiatal író, Csábítsa el,a feleségem címen írt egy rendkívül ötteles­ és frappáns tréfát, mely­ben Faragó Sári, Pártos és Sándor arattak nagy si­kert. Török Rezső és Békeffy László tréfái viharos derültséget­­keltettek és bennük Szentivány­i Béla, Mihályi Vilma és Sándor József jutottak hálás sze­rephez. A műsoron egy repriz is szerepel, Zilahi­ Lajosnak Az ökör című parasztkomédiája, melyben Rózsahegyi Kálmán nevelteti könnyezési­g a közön­séget. Berkit Lili művészi finomsággal előadott dalai, még n­é­hány trilla és m­agánszám teszi hónapok nagy sikerévé az Apollo-Kabaré új műsorát, (v. f.) * (A Várszínház) holnap, szerdán este a nagy sikerrel felújított E®­/-op-erettet, Az elvált asz­­szony­­ hozza színre. Csütörtökön Lengyel Meny­hért nagyhatású színműve, a Taifun van műsoron. Kerner Ilona szerepét Gál­­Vice játsza mint vendég. A Szép Heléna reprize iránt nagy az érdek­ődés. Szabados, Vágó és Szávai­ érdekes operettjét pénte­ken újítják föl és szinre hozzák szombaton és va­sárnap is. . * (A tatárjárás — a Király Színházban) szombaton délután kerül színre mérsékelt helyárak­kal, a budai társu­lt előadásában. * (Az Andrássy­ úti Színház) febrár végi bemutatójáig mindennap a pompás és friss január­­i februári műsor kerül színre Kökénynyel Borossal és Bársonyával a főszerepekben, a­z estéről-estérő táb­lásház­ nagy tetszésétől és tapsától kísérve. * (i'fé-máros Giza) szerepe körül forog Zang­­tvillnak, a nagy angol írónak ú­j komédiája­­ és a belvárosi Színház érdekes előadása. A második és harmadik előadáson még jobban beletanult a kö­­­zönség a meglepően újszerű angol darab élvezésébe­­ és harsogó kacagással jutalmazta a darab elméssé­­geit.4 (A „Buta caibart” huszonöt táblás háza) Szenes Béla kitűnő vígjátékénak nagy népszerűsé­­­­gét jelenti. A fiatal író ezzel a darabjával egy csa­pásra megnyerte a közönség szeretetét és a legnép­szerűbb színpadi íróink sorába került. Erre a hétre a jegyek már vasárnap elkeltek, a jövő hétre szóló jegyeket csütörtöktől kezdődően árusítja a Belvá­ros! Színház pénz­tára. * (Az Intim Kabaré) új műsoráról az egész fővárosi sajtó, dicséret­tet irt. A pompás műsor min­den este frenetikus sikert arat. Jegy tíz napra előre­váltható a pénztárnál­ és a jegyirodákban. * (A KABERA hangversenye.) Szombaton, február 19-én este fél 9 órakor nagyszabású hang­verseny­ ■ rendez a HADROÁ a pesti­­­gadó termei­ben. A hangversenyen dj. Sándor Erzsi Fáradt­ Olga, Parté Emil, Buttula László, Kerm­er Béla és Palló Imre működik közre. A hangversenyt 10 óra után kabaré követi Honff­g Hanna, Német Juliska, Petráss­ Sári, D'Arn­go Korul­, Halmati Tibor, Kő­vári Gyula és Radó Sándor közreműködésével. A kabaré után tánc lesz. A hangversenyt úgy Horthy Miklós , kormányzó, valamint József királyi herceg is a legmelegebb érdeklődéssel ki só.. Mind­keten kilátásba helyezték megjelenésüket. * (Előadás az olasz művészetről.) Gerevich Tibor dr. az olasz művészet szelleméről tart előadást február 19-én. Jegy Bárónál és a Musicánál kapható.

Next