Budapesti Hírlap, 1921. április (41. évfolyam, 69–93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

1921 április 8. 8ifB*r taí í Hírlap (74. sz.) 3 tuint a hogy a nemzeti tanácsnak sem volt. Minden­esetre a kormányhatalom átvételére törekedtek. A tizenegyes katonatanács elnöke Csernyák volt, a ki nem volt megelégedve <i tanács működésével és azért vissza is vonu t. A katonatanács vezetését ek­kor Batthyány Tivadar gróf vette át. Ekkor történt, hogy a kormány a királytól visszavette az esküt és a nemzeti tanácsnak esküdött föl. A katonatanács föladata voltaképpen az volt, hogy a katonatisztek között egy tizenkét pontból álló program érdekében agitáljon. Ezután apróra elmondja az októberi for­radalom kitörésének történetét. Sztupka ügyész: Friedrich István milyen sze­repet játszott ezekben a dolgokban? ' A tanú: Friedrich István aktiv szerepet játszott. A védő kérdésére elmondja a tanú, hogy lloff­­mann György vádlott nevét sohasem hallotta. Majd a várcsparancsnokság megszállásának történetét mondja el. Kihallgatták ezután Lengyel László gyógysze­részt, a ki a Tisza-ügybeu való szerepléséért szintén fogva van. Vallja, hogy a vád ottat k '-foszolgála­tokkal biztat meg. A tárgyalást holnap folytatják. flie?íélyi güspöHöii hüségesKüfe. — Az eskütétel okmányai. — Az erdélyi római kato ikus egyház hivatalos lapja, az Erdélyi Tudósító április 1-én megjelent száma alapján közöljük a reánk nézve s-omo­­ruan emlékezetes püspöki eskütétel lefolyását. Március 19-én Majláth Gusz áv gróf erdélyi, C-lattfc.der Gyula dr. Csanádi püspök és Teutsch evangélikus püspök Bukarestben Ferúinánd király kezébe letették a hűségestül. Utána reggelire voltak hivatalosak a királynál, melyen Avereszku minisz­terelnök és Goga kultuszminiszter is részt vett. Széchenyi Mik ós és Boromisza Tibor püspökök székhelyükön a kirá y megbízottjának kezébe tc-szik le az esküt. A papság kongruájának rendezése rövid idő alatt megtörténik; az iskolák segítése azonban még elvi akadályokba ütközik. Majláth püspök eskütétele előtt a következő francia nyelvű beszédet intézte a királyhoz­— Felség! Isten mindenható kezétől mélyen meghajtva, ki gondviselésszerüeu vezérli a nemzetek sorsát és hallgatva a saját lelkiismeretünkre, mely azt mondja, hogy példánk által híveinkbe oltsuk a törvényes tekintély tiszteletét és hogy minél jobban e.ősegitsük a köznyugalmat és közbiztosságot, le­tesszük a hüségesküt Felségednek és kérjük Isient, hogy áldja meg családját s a népeket, melyek rá vannak bizva, ekként lévén hűségesek Isten és egy­házunk parancsai iránt. Mi Felséged oltalma alá helyezkedünk és meg vagyunk győződve, hogy meg­védelmezi a vallás szabad gyakorlatát és a vallásos oktatás teljes szabadságát, hogy segíteni fog meg­óvni a javakat, melyekből mi elláthatjuk az isteni kultusz igényét és fönlarthatjuk keresztény közok­tatásunk intézményeit és hogy véget vet annyi lé­lek szenvedésének, kiknek egyetlen vétkük, hogy végtelenül szeretik hazájukat. Ekkor beteljesedik a zsoltárok szerinti harmónia, mely szerint az Igazság és Béke hallgatag ölelkezése biztosabbá és boldo­gabbá teszi napjainkat. A latin nyelven letett eskü szövegének fordí­tása ez: — A mindenható Istenre és a szent Evangé­liumra hűséget és engedelmességet fogadok őfelsége Románia királyának, miként püspökhöz illik. Az or­szág törvényeit megtartom s az alárendeltekkel is meg fogom tartatni, az ország nyugalma és épsége ellen nem fogok tenni és a mennyiben tőlem függ, mm fogom megengedni, hogy ilyen cselekedetben liiveim részt vegyenek. lűajláth püspök memoranduma. Az eskütétel alkalmával Majláth püspök a ki­rálynak egy memorandumot adoti át, a melynek szövege ez volt; Királyi Felség! Midőn érett megfontolás uián és az Apostoli Szentszék engedélyével a hüségeskü letételére jelent­keztem, tetiem azt abban a meggyőződésben, hogy ezzel is tartozom híveimnek, a kikhez a Gondvise­lés immár egy negyedszázad óta fűz s a katolikus szent Egyháznak, melynek Isten kegyelméből hü szolgája maradni akarnék. Szeretném, ha e tényke­désemből áldás fakadna és vigasztalás mélyen súj­tott híveimre, a kiknek ezeréves hazájuk szétdara­­bolása mélységes fájdalom: de áldás szálljon az uj országra is. mely őket nem idegen, üldözendő ele­meknek fogja immár tekinteni, hanem egyenrangú, békés honpolgároknak, a kiket testvéri szeretetben és igazságos elbánásban akar részesíteni. Azért for­dulok tehát e bizaíommalteljes kérésemmel Felsé­gedhez, hogy ez ünnepies alkalommal királyi szavá­val nyugtassa meg a hlyeiért aggódó pásztornak lelkét és teljesítse igazságos kéréseinket. — Az erdélyi katolikusoknak első kérése az, hiogy évszázados törvényes alapon nyugvó autonó­­miájukat az uj alakulatban is változatlanul meg-I őrizhessük cs önállóan függetlenül intézhessük an­nak keretein belül egyházi, iskolai és gazdasági ügyeinket Qz államnak jóakaTatu támogatása mel­lett. Második kérésünk az, hogy fejedelmek és nagy­lelkű jótevők ajándékozta birtokainkat, melyekkel kultúrintézményeinket eddig fentartoltuk és fejlesz­tettük. hagyják meg íickürilc. mert hiába biztosítják | nekünk az intézményeink fölötti szabad randclke­­| zést, ha elveszik tőlünk a fenmaradásunkra okvc'et- 1 lenül megkívánt anyagi eszközöket. Végül azt kér­jük, hogy autonómiánkv és kulturális célokat szol­gáló birtokaink sértetlensége a román állam tör­­vénykönyveibe iktotta&sék. s a mindenkori kormá­nyok minket népünk kulturális szükségleteinek ki­elégi lésében a jelen nehéz idők által megkívánt mér­tékben támogassanak, a Felségednek és kormányá­nak ebbeli készségéről biztosíthatom híveimet, akkor , hatalmas lépést lettünk a belső konszolidáció felé, í mely mindnyájunknak közös érdeke és óhajtása. Bukarest, 1921. március 15. Királyi felségednek engedelmes jobbágya: Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök. * Lehet ellen ezen közléseket meghatottság nél­kül olvasni. A híveiért, fajáért aggódó főpap az is­teni kegyelembe veíett erős hittel meghozta a legna­gyobb áldozatot, a mit mint ember és magyar hazafi meghozhatott: letetíe a románok királyának a hü­­ségesküt. Hogy aztán az eddig csak terrorral kor­mányzó s olcsó ;ikeréi miatt clbizakodolt román kormány az Isten alázatos szolgája önfeláldozását méltányolni fogja-e, az olyan kérdés, melyre a meg­csonkított magyar nemzet is szeretne emberséges és igazságos érzésekről tanúskodó s ilyen tettekben megnyilvánuló feleletről értesülni. ü görögi üfiiih Orral. — Olaszország; közvetítését kéri a görög' kormány. — Konstantinápolyból jelenük, hogy a görögök : kiürítik Brusszát, mert a kcmalisták gyorsan köze­­| lednek a városhoz. A konstantinápolyi görögök Konstantin királyra hárítják a. felelősséget a vere­ségért. A görögöd veresége mindinkább kutasztrófá­­j lis méreteket ölt. Eddig 6000 embert és számos tisz­­. tét veszítettek. Római jeleniés szerint Guuarisz miniszter | Olaszország követitését kérte, hogy a török inegbi­­' zotlaJ közvetetlen tárgyalást legyen lehelövé. E hir megerősi.ése a nagyvezér Kómába érkezése lesz. (M. T. I.) fl király Svájcban. A legújabb hírek szerint a király tegnap este megérkezett Zürikbe. Onnan nyomban folytatta út­ját és éjfélkor Luzernbe érkezett, a hol a királyné várta, a kivel a IVafonaZ-szállóba szállt meg s ott várja meg a svájci szövetségtanács döntését, mert addig nem térhet vissza Pranglnsba. Kassán plakátokon jelent meg; a király kiáltványa. Becsből jelenti tudósítónk telefonon: A Kassai Munkás híradása szerint, péntekül éjszaka Kassa utcáin falragaszokon függesztették ki: IV. Károly király kiáltványát. A kiáltvány fölirása ez volt; Néjteimliezl A rendőrség azonnal nyomozást indí­tott ez ügyben. Az osztrák szocialisták büntető-intézkedéseket követelnek a Habsburg-has tagjai ellen. Becsből jelenti tudósítónk telefonon: A nem­zetgyűlés legutóbbi ülésem a szociáldemokrata kép­viselők indítványt adtak be, a melynek alapján a Habsburgokat Ausztria terű'étéről kiutasító törvény- I cikk oly módon volna kiegészítendő, hogy biróilag büntethető minden Habsburg, a ki a kiutasítás el­lenére mégegyszer osztrák területre lépne. A nemzet­gyűlés az indítvány előadójának Renncr volt kancel­lárt választotta meg. Windischgraetz Lajos herceg nyilatkozata. Wlndischnrcetz Lajos herceg a M Távirati Iroda utján a következő nyilatkozatot teszi közzé; — Egy tegnapi déli lap összefüggésbe hozta külföldi utazásimat Károly király őfelségének Ma­gyarországba való utazásával. Kijelentem, hogy e j lapban megjelent közlemény minden tárgyi aiápot nélkülöz. Kéthónapi külföldi tartózkodásom alatt a legilletékesebb vezető államférfiakkal igenis többiz­­ben érintkezésben vo tam és éppen arról a tényről szereztem meggyőződést, hogy a királykérdésnek megoldása a jelen pillanatban lehetetlen. Ezekről a tapasztalataimról, úgyszintén külföldön folytatott tárgyalásaimról egyébként a Magyarország politiká­ját vezető faktoroknak jelentést is tettem, úgy hogy semminemű kétség nem merülhet föl külföldi sze­replésemet illetően. A mi Franchet d'Esperay tábor­nokkal való állítólagos tárgyalásomat illeti, kije­lentem, hogy őt egyáltalában nem is ismerem és vele sohasem találkoztam. Windischgraetz Lajo“ herceg. A vasmegyei főispán lemondott. Szombathelyről jelentik a Magyar Kurir-uak: Cziráky József gróf főispán szerdán benyújtotta a kormánynak lemondását. Hir szerint azért mondott le, hogy a kormánynak szabadkezet engedjen, ha netalán valakinek aggodalmai volnának soha nem titkolt kiráhjhüsége miatt. NAPiHIREK. Oíyasd -ísHíioz I Április 1-ével uj előíizolést nyitottunk a Budapesti Hírlapra. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, a kiknek előfizetése március 31én lejárt, szíveskedjenek az előfizetést minél eiőbb megújítani, hogy a lapküldés, ben fennakadás ne legyen. Előfizetési árak: egy hónapra ..... 40 kor. negyedévre ...... 110 „ félévre ....... 220 „ egész évre ...... 440 ,, Tisztelettel a Budapesti Hírlap kiadóhivatala. A „neto" tasiKa eIsS diatiala a „száraz*' áll. Hosszú esztendőkön át küzdöttek az Egyesült* Államok antialkoholisták hogy az alkoho.tilalmat törvénybe iktassák s e kitartó harcnak végre is győ­­ze-em lett a vége: a „szárazai*4, vagyis az antialko* holisták győzelmet aratunk a „nedveseken-4, az alko. hol fanatikus hadseregén. Mióta a törvény életbelépett, elméletben égési Amerika „száraz-4 lett, mert az uj paragrafusok ke* gyetlen szigoruságu büntetést szabnak ki minden­kire, a ki csak egy pohár sört, bort, vágy pálinka­­félét elad. A gyakorlatban azonban másképp fosl a dolog. A nyilvános pálinkamérések száma meg' csappant, de a részeg emberek száma jelentékenyeil megszaporodott. A ki eddig hódolt az alkoholnak^ továbbra is ezt tette, csakhogy titokban. De hog$ ez a litkos szere cm milyen általános, arról képei ad az a nagy szeszpanama, melyet most leplezted le. Egy nagy állami szeszraktár igazgatója követté el a nagy panamát azzal, hogy 167 ezer gádort szeszt eladott. A newarki szeszraktá volt a forrás, me.y alkohollal látta e! Amerika északi részét. Aí elsikkasztott szesz értéke* körű.belül 5 millió dollár, A nedvesek epedő és csak nehezen kielégít' belő szomjúsága végre részben meghallgatásra la­­lá'.t. Palmer szövetségi főügyész újabban rendeletéi adott ki, a mely kilenc államban, közöttük NewyorB állam területén is megengedi, hogy az orvosoi gyógyszerképi korlátlan mennyiségben rcndelhetnci sört a betegeiknek, míg a többi harminckilenc ál* lamban továbbra is változatlan marad a tilalom. El a rendelet a szárazak soraiban a legnagyobb riadai' mát keltette, mert azonnal láttak, hogy ez az égési fi almi törvény fölbontását fogja eredményezni. .1 tiltakozás azonban mitsim használt. A rendelet ér­vényben van. Azóta igen jól megy a kilenc állambaii lakó orvosoknak. Mindenkinek van háziorvosa éJ mindenki beteg. A doktorok pedig buzgón Írogatják a recepteket s rendelik az orvosságot, a betegség foka szerint: óránként egy korsó és két vágás, dupla vagy szimp a habbal. Ha a betegség nagyon súlyos, az orvos külön szigorú utasítást ad a patikusnak, hogy hanzli ne legyen az orvosságban. __ (A finn megbízott ünneplése.) A Kül­ügyi Társaság, a Turáni Társaság és a Magyar Tu­ráni Szövetség szerdán este Setaclae Emil finn meg* bízott tiszteletére társasvacsorát adott, a melyed Appongi Albert gróf üdvözölte a finn vendeket: Pé­kár Gyula a finn szabadságmozgalmakat, Cholnokd Jenő a finneknek a destrukció ellen folytatott küz delmét méltatta, majd Enisz bej török alkonzul a török testvérek nmében üdvözölte a finn vendéget és az, egybegyűlteket. Paikert Alajos és Vikár Béla üdvözlő szavai után Setaelae Emil válaszolt: NehéJ napokat élt át — úgymond — a magyar nemzet is és nehéz idők várnak még ránk, de bízom a magyaf munkában és hiszek a magyar feltámadásban! /I finn vendégnek Bán Aladár finn nyelven válaszolt, — (Briand — a zsandár.) Párisból jelentik: A lapok egyértelműen helyeslik Briand erélyes föl* szólalását, a mely teljesen megfelel a franciák mos­tani fölfogásának. A lapok megállapítják, hogy ;! beszéd mély benyomást tett. A Petit Journal ki­emeli, hogy Briand taglejtései milyen szenzációi hatással vo’tak. A mikor a miniszterelnök azt mon­dotta, hogy Németországot kemény kéz fogja gallé­­ion ragadni, kinyújtott jobbkezével és begörbített ujjaival úgy festett, mint valami zsandár. Az a per­cekig tartó taps. amely, ebben a pillanatban fölcsat*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék