Budapesti Hírlap, 1921. április (41. évfolyam, 69–93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

4 Budapesti Hírlap cn. 1921 április 8. tant, — írja a lap — jel zt-: ho»v a mini* ztei elnök I milyen híven tolmácsolta az ország valódi érzéseit I és mennyire unják már, hogy a legyőzött örökösen, csak orruknál fogva vezesse őket. A Petit Párisién hosszasan kifejti, hogy Franciaország már hónapok óta mily türelmet és jóakaratot tanúsít a jóvátételi kérdésben. __ (Megszüntették a fajegyek használa­tát.) A főváros tanácsa értesíti a közönségei, hogy további intézkedésiig megszüntették a fajegyek hasz­nálatát és a közönség ;üzifát bármely mennyiségben minden akadály nélkül beszerezhet. A tüzifajegye­­ket továbbra is gondosan kell megőrizni. — (Megtiltották a Köztársasági Párt nagygyűlését.) Jelentettük, hogy az Országos Köz­társasági Párt április 14-én országos nagygyűlést akart tartani. Nádossy Imre dr. főkapitány a nagy­­gyü ést és a vele kapcsolatban tervezeti itnlékün­­nepet és fölvonulást megtiltotta, utalva arra a mi­niszteri rendeletre, a meiy politikai jellegű népgyü­­lések, körmenetek, íölvonulásök tartása). tiltja. A döntés el eu Nagy György dr. és társai felebbezést adtak be a belügyminiszterhez. — (Részleges napfogyatkozás lasz hol­nap.) Ha holnap derül! lesz az ég — és a meteoro­lógiai intézet véleménye szerint minden valószínű­ség szerint az lesz — akkor Budapest lakói, ha ide­jük engedi és kedvük tartja, végignézhetik azt a részleges napfogyatkozást, a meiy reggel 8 óra 53 perckor kezdődik és 11 óra 38 perckor ér véget. Két és fél órai ideje lesz tehát mindenkinek, hogy jól bekcrmozptt üvegen át figyelemmel kísérhesse a nap elsöléfülésct, a tűinek 10 óra 11 perckor lesz a csúcspontja. (A Bunamellékí Református Egyház­­kerület püspök-választása,) A Dunamelléki refor­mátus egyházkerület szerdán közgyűlést tartott Da­rányi Ignác főt? mid nők ejuöklésével. A közgvülés Petri Elek halála folytán elrendelte a püspökvá­­iasztó közgvülést. A püspöki székre a következők a jelöltek: Takács József ceglédi lelkész, Ravasz László 'kolozsvári tanár, Nagy Ferenc esperes és Kovács J. István teológiai tanár, nemzetgyűlési kép­viselő. — (A légi forgalom kiépitáse.) Bécsi tudó­­silónk telefonozza: A francia szenátus legutóbbi ülé. sén a légi forgalom kiépítéséről tanácskozott. Elha­tározták, hogy a Paris—Strassburg—Prága közötti vonalat Varsóig hosszabbítják meg. E szerint Varsó Parisból eyy nap alatt volna elérhető. A paris—kon­stantinápolyi vonal megindítását is elhatározták. • ­­» — (Becsben megszűnik a kapupénz.) Bécsi tudásitónk telefonozza: A községi tanács elhatározta, hogy Becs • község terű étén; megszünteti a kapupénzt. Mindén egyes lakó megkapja a maga kapukulcsát. — (Modern világvárosi üzlet) a Károly­­körut 24. alatt ujonan megnyílt Fleischmann Samu divatáruháza, hol divatos elsőrendű férik és női­­szövetet a mai viszonyokhoz mérten rendkívüli ol­csón kaphatnak. Látványos kirakatai megtekin­tésre méltóak. — (Házasság.) Thuriki és komjátnai Thjir&nszky László, thuriki és komjátnai ids Thuránszky László zeni­­plénmegyei' főispánnak és feleségének, szül. pilisi Pilissy Jemenek a fia, házasságot kötött hajnácsköi és her­­nádváesei Vécscy Teréz bárónővel, hajnácsköi és her­­nádvéesei Véesey Alfonz és felesége, szül bobdal Gyér. tyúnffy Eleonóra leányával. Rákóczy Mihály miskolci poatafőigazgató házas­ságot kötött Balogh Margittal, Balogh József postafőíel­­.iigyelő leányával Békéscsabán. — (A KANSz és a destruktív sajtó.) Isme­retes, hogy a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége is csatlakozott ahhoz a társadalmi moz­galomhoz, a mely a destruktív sajtó bojkottját ha­tározta el. A szövetség állásfogla árával szemben azonban soproni csoportja kijelentette, hogy a boj­kotthatározatot nem teheti magáévá, mert pártpoli­tikai jellegűnek tekinti. A KANSz tegnapi országos választmányi ülésén megjelentek Sopron képviselői: Kurcsy János megyei főjegyző és Völker József si­­ketnémaintézeti igazgató is és bejelentették, hogy a soproni á’lásfoglalásnak egyáltalán nem volt célja a destruktív sajtó védelme s mag .vannak győződve, hogy fölvilágositásuk alapján Sopron is határozot­tan szembe fog fordulni a destruktív sajtóval. A KANSz országos választmánya különben Győrme­­gye küldöttjének, Feichtinger Ernő kúriai birónak fölszölálása után egyhangúan fegyejmetlenségnek minősítette a soproni határozatot s ujbó' elhatá­rozta, hogy a sajtóbojkottot megalkuvás nélkül végrehajtja. — (Egyesületi élet.) A Magyarországi Zenészek Nyugdijegyesiilete április 24-én (vasárnap) délelőtt ti­zenegy órakor IV. kér., Semmelweis-utca 23. sz. I. em. (Nemzeti Zenede) évi rendes közgyűlést tart. Határozat­­képtelenség esetén április 30-án (szombat) délután négy órakor ugyanott újabb közgyűlés lesz, a mely a megje- f leniek számára való tekintet nélkül határoz. Tárgysoro­zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Pénztári je­lentés. 4.. Aiapszabálymódositásról jelentés. 5.; Tiszívlse- I lök. választmányi tagok és számvizsgálók: választása. 6. j Tisztviselők tiszteleídijának megállapítása. 7. Jegyző- I künyj hitekfcitök kiküldése. 8. Esetleges indítvány?! * — (Újabb rendelet a mozikról.) A belügy­miniszter újabb rendeletet adott ki. mellyel a mozgó­képszínházak tulajdonosaira néhány kötelezett­séget ró. A rendelet szerint a mozisok kötelesek a jótékony célokra havonta egy-egy előadást tartani. Ezeken az előadásokon csakis a Filmtanács ki elölte hazafias és nemzetntvelő mozgóképek mutathatók be. Kötelesek havonta két műsor keretében a kul­tuszminiszter által e célra kijelölt hazafias és nem­­zetnevelö filmeket miniden ellenszolgáltatás nélkül legalább egy héten keresztül bemutatni. Köteleseik helyiségeiket, felszereléseiket és személyzetüket min­den hét egy hétköznapjának délelőttjén ifjúsági ha­zafias ismeretterjesztő előadások céljaira rendelke­zésre bocsátani, a felmerülő üzemi önköltségek meg­térítése ellenében. Mindezeken kívül kötelesek min­den vasárnap délelőttjén 11 órától saját költségü­kön hazafias irányú ismeretterjesztő ifjúsági és munkás ingyenes szabad előadásokat tartani. (MTI.) — (Az amerikai segitőakció üzenete.) Az America Kellet Administration (IV., Váci-utca 31.) közli, hogy cipő, ruha és pamut szétosztásával egyáltalá­ban uem foglalkozik, hanem kizárólag iskolás gyerme­kek, terhes nők és menzák élelmiszerrel való ellátásá­val. Egyúttal közli, hogy az élelmiszercsomagok kiadá­sát megszüntették. — (Gyászrovat.) Winkelsteini Winkler Jánosné, szül. Bidló Ida április ‘ 5-én életének negyvenhetedik évében meghalt. Temetése 8-án, pénteken délután fél­négy órakor lesz a farkasréti temető halottasházából. — (Kultur-matiné.) A Pesti Izr. Hitközség kulturügyosztálya április 10-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az Omnia-mozgóképszipházban kultur­­malinét rendez. Elnököl: Lederer Sándor, a hitköz­ség helyettes-elnöke. Közreműködik: Kiss József, Adler Illés dr. főrabbi, Szabolcsi Lajos dr., Hajdú Marcell dr., Bródy Miksa, Bársony Dóra, Forgách Rózsi, Pogány Ferenc 4r., Neumann E za, Gellért Lajos, Székely Fülöp. Jegy Egyenlőség; Bárd, Szín­házi Élet, A Nap és az előadás he yén kapható. — (Menekülés az élettől.) Ma éjjel az Aréná­ul 84. számú házban Kebel Károly 25 éves iparművész főbelőtte magát. Az életunt fiatalember- nyomasztó anyagi gondjai miatt követte el végzetes tettét. A men­tők veszedelmes állapotban a Bókus-kórházba szállí­tották. — (A székesfehérvári terroristák.) Székesfe­hérvárról jelentik: A székesfehérvári királyi törvényszék ötös tanácsa monstre bünpör tárgyalásába kezdett a Gombos terror-különitmény ügyében. A különítménynek 41 tagja áll a bíróság előtt, hogy számot adjon a prole­tárdiktatúra idején elkövetett bűncselekményeiről. Az ügyészség gyilkosságra való szövetkezéssel, gyilkosság kísérletével, lázadással, izgatással és magánlaksértéssel vádolja a terroristákat. A terrorcsapat annak idején a püspöki palotába fészkelte be magát. A Gombos-terroris­ták voltak azok, a kik 1919 augusztus 2-án délután, a mikor a diktatúra már megbukott volt, gépfegyverek­kel megrohanták a honvédlaktanyát, a hol a terroristák ős a katonák közt másfélórás tűzharc fejlődött ki. Az utcai harcnak két halottja is volt. A vádirat felolvasása után a vádlottak kihallgatása kezdődött, — (Lóverseny.) Mozgalmas, érdekességekben bő­velkedő napja volt ma Káposztásmegyernek. Mindjárt bevezetésül, az urlovasok részére fönntartott Esterházy Alajos emlékversenyben megtörtént az a ritkaság, hogy három ló holtversenyben érte be elsőnek a célt. Hasonló eredményt nálunk csak egyet jegyeztek föl a túri anne­­lesei: a budapesti pályán volt egy Ízben hármas holt­verseny, akkor azonban nagy mezőny volt, most ellen­ben csak öt ló között vált ki a három győztes. Külön érdekessége volt a versenynek a totalizatőr osztaléka. A kik a reás favoritot, Violantát játszották meg, tíz­­koroaánkint négy koronát kaptak vissza, Rasputinnak 10:9 volt az osztaléka, Kázmér hívei azonban több .mint tizenhétszeres kvótához jutottak. Az Esterházyék ­­verseny szenzációját követte az Infortuné-gáiverseny hatalmas finisének az izgalma. Már a fogadásokban ke­mény viaskodás indult meg Berbert és Inga körül. Kez­detben Berbert volt a favorit, majd fölváltotta ebben Inga. A verseny azután Inga híveit igazolta. A rákosi­­dij győztese abszolút nagy súlya alatt is ki tadta vívni a győzelmet, fejhosszal vervén Berbertet, a melyet nyo­mon követett Szaniszló harmadikként. A Czipész-akadály­­verseny körülbelül tisztázta a Jankovich-emlékverseny sorsát. Miriboj ugyanis végigjutott a nehéz kurzúso; mig Tövis Jankó még Ldbedamot sem tudta verni. Edith elbukott, llyenmódon Molnár alezredes krekjei kiestek a komoly kombinációból. A nyeretlen háromévesek verse­nyében ismét sikerült egy Gombolai-féle roham. Ezúttal Bojárral arattak le mindent a titokzatos istálló beava­tottal. A rákosi-dij résztvevői közül Inga mellett még Somló és Sunbeam jutott ma győzelemhez. A részletes eredmény ez volt: I. Gróf Esterházy Alajos-emlékverseny. 1. Ras­­pufin (2), 1. Kázmér (50), 1. Violanta (1*4 reá), (hár­mas holtverseny). Tót.: 10:9, 10:172, 10:4, 10:10, 10, 10. II. Vecsé-si gátverseny. 1. Somló (21,4 reá), 2. Ga­­ram (8), 3. Kaballa (3). Tót.: 10:12, 10:11, 14. lií Infortunó gálverseny. 1. Inga (114), 2. Herbert (3). 3. Szanjszló (6). Tót.: 10:25, 10:15. 18. IV. Péda-gát­­verseny. 1. Sunbeam (11:10),,2. Duda (pari), 3. Csikós (4). Tót.: 10:17. V. Cipész-akadályverseny. 1. Miriboj (11:10), 2. Labedame (10), 3. Tövs Jankó. Tót.: 10 : 19, 10 : 14, 26. VI. Vilidm-kandicap. 1 Tigris (3), 2. Mr. Vu (10), 3. Harmat (11:10). Tot,: 10:37, 10:20, 41, 49. VII. nároméves nyeretlenek ver­senye. 1. Bojár (1%), 2. Varázsfuvola (14), 3. Fétisé (1 !ú reá). A budapesti ügetőverseny második-^ mitingjének holnap, pénteken zajlik le a második napja. A program legérdekesebb számában, a Shady d'jban León győzelme várható Moos ©lőtt. — (Frankfurti vásár.) Az idei frankfurti vá­sár, a mely április 10-töl 16-ig lesz Majna-Frankfurt­ban, a legmesszebbmenő érdeklődést kelti az összes gyártmányok mintáinak kifogástalan mintakiállitási­­val. Az érdeklődőket felhívják, hogy szándékukat szemé­lyesen jelentsék be a Német-Magyar kereskedelmi ka­marának (IV., Szervita-tér 3.) .— Sebes Erzsébet továbbképző leányiskolája Vili., Gyulai Pál-u. 6. Telefon, Irodalmi előadássorozat. Küitfülői hírek. Oroszország. Fosta forgalom Anglia és Oroszország között. Londonból jelentik: A mai napon isméi meg­nyílik a postai forgalom Angolország és az európai és az ázsiai Oroszország egész területe között. (MTI.) Anso.orKzag. Anglia álláspontja Felső Szilézia dolgában. Varsóból jelentik: A Gazéi te Worszavska lon­doni leve-ezőjének távira.át közű, a mely sprint az angol kormány ellenzi a felső-sziléziai iparvidéknek Lengyelországhoz való csatolását. (M. T. I.) ÜtQOdiiitf ES HüitáüEET. * (Vargha Gyula írói jubileuma,) Szerényen — a milyen ő maga — érkezeit el Vargha Gyula írói pályafutásának zenitjére. A Kisfaludy-Társasag teg­nap tartott ü ésén Beöthy Zsolt fiivta föl a figyelmet arra, hogy Vargha Gyuxa e.ső költeményei éppen fél­századdal ezelőtt jelentek meg Kiss József Képes Világ cimii folyóiratában. Ütvén esztendő — hosszú idő. Mást talán megtört volna az egymásra halmo­zódó évek és az aszókkal szaporodó gondok súlya. Vargha Gyica azonban behavazott fejjel, de lelkében a tavasz ifjúságával, elméjében a nyár termékenysé­gével jár közöttünk és ihletett ajakkal megszólaltatja az elműt század magyarjainak rajongó hazafiságát. * (A Kisfaludy-Tár3aság) tegnap tartott zárt ülésén elhatározták, hogy ifjúsági hazafias olvas­mányra kiírják a Halmos-páluázatot. Ugyanezen az ülésen megállapították a jövő évi ünnepi közgyűlés tárgysorozatát és elhatározták, hogy a székely egye­temi hallgatók könyvtárát könyvadományokkal gya. rapitjáík. * (Feszty Arpádné és Feszty Mária aján­déka Lörinczy Györgynek.) Kedves meglepetés érte Lörinczy György irót negyvenéves jubileuma alkalmával Feszty Árpádné, Jókai Róza és leánya, Feszty Mária festőmüvésznő elküldte neki Jókai Fekete gyémántok cimü regényének eredeti kézira­tát és egy ceruzarajzot a melyet Feszty Árpád a kézelőjére ra.zolt. A becses ereklyéhez Feszty Má­ria néíhány meleg sort irt. Lörinczy is levélben kö­szönte meg a megemlékezést. * (A frankfurti Goethe-ház műkincseinek sorsa.) Bécsi tudósítónk telefonozza: A frankfurti Goethe-ház annak idején az 1914-ben megnyílt lyoni kiá-ütásra sok műkincset küldött: Goethe-képmáso­­kat, rézkarcokat, a weimari nagy Goelhe-kiadás egy példányát stb. Ezeknek a műkincseknek — a melyek a háború kitörésekor Franciaországban rekedtek — a kiadását a francia kománv megtagadta. Egv német műtörténész, Heuer dr. tanár, most levelet intézett Millerandhoz és abban kifejti, hogy vannak biionvos do gok, a melyek fölötte állanak a népek ellentétei­nek, igy elsősorban keltők és gondolkodók életművei. Ennek ellenére a francia kormány most újból meg­tagadta a műkincsek kiadását. * (A medikusok Lavotta-estéje.) Most van száz esztendeje, hogy Louotta János, az Első szere­lem, a Cserebogár, sárga cserebogár, a Homorodi nóták és sok más örökéletü, szép magyar nóta szer­zője meghalt. Az évforduló alkalmával, május 2-án az orvostanhallgatók a fővárosi Vigadóban Lavotta­­diszestét rendeznek Auguszta kirá yi hercegasszony védöség.’vel, segilőegyesületük javára. Az estén leg­kiválóbb művészeink működnek közre: Hubay Jenő dr.. Jászai Mari. Szendy Árpád. Hegyi Anna, Palló Iliire, Kemény Melinda bárónő. Vikár Béla min. ta­nácsos. Bakó László, Zsámboky Miklós gordonka­művész, Váczy Károly tárogatómüvész, az egyetemi énekkar. Kereszti Jenő karigazgató vezetésével és a Medikus Zenekar. Az egyes számokat zongorán Dienzl Oszkár kiséri. Az estén csak meghívott ven­dégek jelenhetnék meg. Meghívó kérhető és jegy előjegyezhető (300, 250, 200, 150. 100 és 60 koro­nás árban a Lavotta-est előkészítő-bizottságánál (üllői-ut 26., központi k'inika. I. em. délelőtt 10 Telefon: J. 12—78.) és a Társaság kiadóhi­vatalában (IV., Muzeumkörut 1. sz„ IV. em. dél­előtt 10—1-ig.) Megjelenés esti öltözetben, vagy nemzeti díszben. . * (Fölolvasás.) A Matematikai és Fizikai Társulat április 8-án, pénteken délután 6 órakor az egyetem első fizikai intézetében rendes felolvasó ülés*, tart, a melyen Boór Tempis Mór dr. műegyetemi tanár az energiagazdálkodás fejlődéséről, Prworszky Alajos dr. főiskolai tanár egy clcmri geometriai szerkesztésről fog előadni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék