Budapesti Hírlap, 1921. április (41. évfolyam, 69–93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

5 t921 április 8, Budapesti Hírű? <7á. sz.) * (A tudományért.) A Tudományos Akadé­mia céljaira újabban a következő adományok érkez­tek: Hangija Szövetkezet budapesti középpontja: HiO.OOO korona, Hanoiid Szövetkezet helybeli fiókja: 3000 kor.; soproni kereskedelmi iskola ifjúsága: 1000 kor.; Otthon írók cs Hírlapírók Köre10.000 kor.. Teszek Művészek Klubja-' 10-000 kei'., Kisgazda •'.* Kisiparos Takarékpénztár (Kaposvár) ■ 2000 kor., Wetldeck Frigycsné grófnő: 10-000 kor., Esztergom vármegye: 2000 korona. * (A tenger mélységének titkairól) tart előadást F'irkasfaloy Kornél vasárnap délelőtt 11 érakor az Urániában. liinhás. * (Városi Ssiaház,) Az Ezüst sirály, a mely ezen a héten érkezett el századik előadásához, -vál­tozatlan vonzóerővel uralkodik a Városi Színház műsorán. A világhírű operett ezen a héten még pén­teken, szombaton és vasárnap este kerül színre Kos sár y Emma és Király Ernő föllépésével. Vasár­nap délután ár álarcos hált adják a Városi Szín­házban, .Varia,' Dezső vezénylésévé]. Föllép: Váa'ó BerEka, Cerö Erzsi. Mcdoeczky Bella, Ócskát/, Bi­hari!, M-dnyai ,é& Lakatos. * (Uj darab a Magyar Színházban.) Ar­mouf-nak. a jeles francia. írónak Le Den-seur de Madame (A nagyságos asszonv táncosa) című víg­­játéka lesz a Magyar Színház legközelebbi újdon­sága, a mely Karinthy Frigyes fordításában és Tar­­nap Ernő rendezésében a még mindig zsúfolt háza­kat vonzó Búzavirág című darabba] felváltva fog a műsoron szerepelni- A rendkívül kedves cselekmé­­nyü darab a most olyan divatos táncfcóborlot gú­nyolja ki. Kitűnő szerepei a Magyar Színház leg­jobb erőit, élükön Paulag Erzsivel, a Nemzeti Szín­ház művésznőjével, mint vendéggel, foglalkoztat­ják- A darabhoz gyönyörű uj díszletek és ruhák ké­szülnek............................... * (A víg özvegy király-színházi előadása) iránt óriási az érdeklődés. Lehár gyönyörű operettje szombaton délután kerül színre mérsékelt hetyámk­­kai a. budai társulat előadásában. * (A Budai Színkörben) holnap pénteken •eSie á János vitéz, Kacsóh Pongrác operettje kerül •sünre, Albert Erzsivé] a címszerepben. Szombaton a Lili bárónő, vasárnap este a Három a kisláng van műsoron- Módi szerepét Kulcsár Juliska jútsza. * (A Renaissancs-Szinház megnyitása.) A jövő héten uj színházzal lesz gazdagabb Budapest művészi élete; a Renai&sanccSzinfiáz megnyitja ka­puit. A megnyitó-estét április 15-űre, péntekre tűzte ki az igazgatóság. Első újdonsága gyanánt Liptai Imre, a Pesti asszony cimii háromfelvonásos szín­­játékát mutatja be a sziniház a Gőth-párrol a (fősze­repekben. Az első előadások jegyeit szombat reggel­­tői kezdve árusítja a Ttcnaissancc-Szinliáz elővételi pénztára. * (A Várszínház előadásai) a mai naptól kezdődően teknikai okokból néhány napig szüne- I cinek. * (A buta ember) a lányok darabja. A Bcl­­váro-.i Színház a lányközönség kedvéért vasárnap délután, mérsékelt helyárákkal is élőadja Szenes Béla vígjátékét. * Színház és Mozi. Csupa szenzáció! Hangverseny. * (Jótékonycélu hangverseny.) Júká Mar­git zongoraművésznő április 19-én a Vigadóban hangversenyt rendez a vak katonák és a nemzeti hadsereg javára. A nagy érdeklődéssel várt hang­versenyt Zadravetz István őr. tábori püspök beszéde előzi meg. Jegy Bárdival kapható. * (Koehu Alfréd).április 14-én tartandó zon­goraestéje az idei évad egyik legszebb hangverse­nyének ("érkezik Jegy csekély számban kapható. 1-Mcry.) Film-stinkái. * (Verne Gyula ifjúsági regénye,) a Fekete Indiák ma utoljára kerül bemutatásra az Urániában 5; :;i7 és H9 óraj kezdéssel. Kijárás Bejárás Eljárás Feltárás Átjárás egyáltalában mindennemű Jsrás csakis és kizárólag PAti*ft>kaucsuksarNon lehetséges. KÖZGAZDASÁG. i PáríöljüH a magyar fparf! ! Ez a csatakiáltás hangzott ma újra fel a Gyár- | iparosok Országos• SzövptséGánek a gazdasági válság, kérdé.'ébeu Összehívott tanácskozásán. Régóta bem ! hallottuk ezt a jelszót. A társadalom megfeledkezett róla, a közhatóságok pedig egyszerűen félretolják', holott 'élő törvényünk van az 1907: III. iparfejlesztő törvény és KőzszullUási Szabályzatunk, mely a ma­gyar hatóságokat magyar iparcikkek beszerzésére •kötelezi. A hatóságok túl tették magukat ezen a ren­delkezésen és, mint az értekezlet egyes szónokai ki­mutatták, az állam már évek óta külföldié megy rendelni. 'Uj és üde hang éhben a gazdasági..válság­ról szóló koncertben, hogy 'Issza kell térnünk az iparpártolás törvényes alapjára, drágán épített; és nehezen fenntartható iparunk érdekében. Éhbe nem szólhat bele a szojnazái, ez a mi házi ügyünk. Egy másik egészséges menum-tum, mely a tárgyaláson fölmerült, hogy racionálissá kell tennünk a gyár­tást, a specializálódás útjára térnünk és elhagyni az olyan cikkek készítését, melyekben nem vagyunk versenyképesek. A harmadik szempont, mély a ta­nácskozásból kibontakozott. hogy szükséges állami munkák igénybevételével kell megtámasztanunk iparunkat, a mivel csak iogyasztöküzönsegünk érdé. két elégítjük ki Lerongyolt vasutuníy telefonunk helyreállítása nemcsak ipari érdek, hanem a fogyasz­tásnak halaszthatatlan, érdeke is. Ezeket az áldozatokat az államnak iparunk fönntartása érdekében annál inkább meg fogja hozni, mert' mint a tanácskozáson Feiii/ő Miksa igazgató tanulságos réfcraclíjából kitűnt, más, kőz­­vellen állami, segítésre az ipar áfflugy sem számit-­­hat. Vannak iparosok, a kik áz általános gazdasági pangás közepette különös roiáz helyzetüket speciális állami intézkedéseknek köszönhetik. Fenyő igazgató fcqnyomása szerint még ezek' sem várhatják külön veszteségük megtérítését. De nem várhat az ipar általános behozatali tilalmat sem, mert'a koronát javító pénzügyminiszter egy. általános intézkedéssel nem veheti magára az ódiumot, hogy épp ő áll út­jába az árak olcsóbbodásának. A törvényes iparpár­­tolási alapra "való visszatérésnek azonban misem ■állja útját-. Fenyő igazgató különben a kővetkezőkben látta az enyhülés módjait: az itt kielégítő mennyi­ségben gyártott cikkek vámjánál az aranyparitásra vajó áttérés, esetleg egyes cikkekre (retorzióképpen vagy más okból) behozatali tilalom. Keresi etíelini szerződéseknek minél ■ gyorsabb kötése a szomszéd államokkal. Teljesen szabad, minden bürokratikus megnehezítéstől mentes kivitel. A szerek érdes rende­zése akép, hogy a Máv. rendeljen külföldről szenet, miáltal a magyar szénbányák újra rendelkezésére állhatnának a magyar iparnak. A kérdéshez többen szóltak hozzá. Elsőnek Kende Tódor, a Magyar vasmüvek 'cs gépgyárak orsz- egyesületének igazgatója. Ö rendelte meg a Kőzszállitási Szabályzat- iparpártoló rendelkezésének életrekcltését. .Az arany vám -nőni elegendő, retorzió­képpen ugyanazokat a behozatali korlátozásokat kell alkalmaznunk, melyekkel Csehország és Ausztria ellenünk él. Rationalissá kell tenni az egyes üze­mekben a gyártást. Moskoviis Farkas teljesen csat­lakozik Kende érveléséhez. Legutóbb éppen az -állam hozott be 150.000 pár cipőt külföldről. A közönség körében is meg kellene . indítanunk az iparpártdló mozgalmat-, annál inkább, mert a magyar készítésű portéka legalább jobb kvalitású a külföldinél. — Keleti Kornél a gazdasági válság telki oldalát tárja föl. A közönséget egyenesen izgatják arra, hogy tar­tózkodjék a vásárlástól. Ez ellen az oktalan és az ipart tönkre tevő bojkott ellen cselekedni kellene. A közgazdasági ügyekben való adminisztráció gyorsí­tását kívánja. Székely Izsó a legszükségesebb köz­munkák (vasút, telefon) elvégzését sürgeti. A ható­ságoknak nem szabad ,,a la baisse“ spekulálni és folyton halogatni az elodázhatatlan helyreállítási munkák ifoganatositását. Mihályffu Dezső, Szántó Győző és Székács Imre fölszótalása után újra Fenyő Miksa igazgató szólalt föl, ki összefoglalta a tanácskozás anyagát és pót­lóén még a külkereskedelmi kérdéseknek a kereske­delmi minisztériumban való közvppontositását, kí­vánta, -mire Weiss Manfréd báró szövri -égi atelnük" az ülést bcrckesztettc. __ A budapesti kereskedelmi és iparka­mara teljes ülése. A budapesti kereskedelmi és iparkamara ma Belatiny Artúr elnöklésével tartott teljes ülésén elsősorban a gazdasági válság kérdésé­vel foglalkozott. A kamara örömmel látja koronánk emelkedését, de attól tart, hogy a gazdasági válság, mely ma elsősorban az áru készletek válsága, átter­jedvén a nagyiparra, szociális válsággá válik. Min­denekelőtt: a rak ttár válságon akar cnyliitorri * kivi­teli lehetőségek fokozásával. a kíviiel! illetékek és j járulékok eltörlésével és azzal, hogy minő .gyorsab* j bán kereskedelmi szerződéseket kössünk :t szóin- j I szédos államokkal. A termelő iparban -i várni elpénz i merev rendszere helyéire az arany-paritásos vám­rendszert kívánná életbeléptéink A válság tartamára a kereskedők és iparosok régi tartozásait nem volna szabad bolygatni és a legitim cégeknek, esetleg ál­lami biztosilék mellett, áruraktárukra lonrbard-hi­­tclt kellene adni. A kamara kívánja a közmunkák ítfeginditását és ,a fogyasztóképesség növelése érde­kében, hogy a tisztviselőknek adott járulékét a munkaadó hatóság készpénzben váltsa meg. — A /«­­káskérdés megoldását a kamara az építkezések mi­nél gyorsabb megindításától várja. — A szálló-adó dolgában legfeljebb tizszázalékos adót tart megen­gedhetőnek a most ötven százalékra tervezett köz­ségi szálló-adó helyett. A szálló-szavatosság kér­dés-éhen pedig a nyugati államok mintájára óhajtja megszabni az értékhatár és a szavatosság főtéte­leit. — Azután a teljes ülés a vasúti bajok tárgya­lására tort át. A legutóbbi időkben észlelt javulások elismerése mellett a kamara úgy látja, hogy a vasúi nem éri el a teljesítésnek várható maximumát', a mit az adminisztráció fogyatékosságának és a bü­rokratizmus eddig még sohasem észlelt túltengő*®­­nek tulajdonit. A szállítási szerződések ma már tel- i jesen egyoldalú szerződésekké váltak. Nagy akad-te, lya a vasúti fuvarozásnak a már rég elavult árufor. galmi korlátozások fentartása. Helyesebbnek tar­taná a kamara, ha a Máv. áttérne az egészen korlá­tozás néiküli forgalomra és csuk szénhiány esetén hirdeíne általános forgalmi korlátozást. Kifogásolja a kamara a szállítási korlátozások késedelmes kihir­detését és azt, hogy a kocsirendélésre irányuló kéré­seket nem a megrendelés sorrendjében intézik eL Kéri mindezeknek a bajoknak elhárítása• céljából te közlekedési tanács visszaállítását, melyben az érdé-, kelt kereskedelmi tényezők érvényesíthetnék a szál­­litákdkra Való befolyásukat. —- Azután megválaszt tutink a tisztességtelen verseny eseteinek elbírálási sara hivatott zsűri és választott bíróság tagjait, _ A záró számadások elfogadása után azután a budapesti kereskedelmi akadémiának 50.000 korona, a szé­kesfehérvári kereskedelmi iskolának- 15-000 korona' és a Máv, tanonciskola jóléti alapjának 5000 korona segélyt szavaztak meg és tíz ösztöndíjat írtak ki,í ötöt kereskedők és ötöt iparosok részére. Végül pe-; dig Kemény Dezső titkárt, címzetes ügyvivő-titkárrá cs Kármán Aladár segédtitkárt helyettes-titkárrá lép lették elő. j — Kiviteli politikánk és a gazdasági válság, A Magyar Külkereskedelmi Szövetség e hónap S-áu,1 pénteken délután 3 órakor a Gyáriparosok Szövetsége nagytermében az egész kiviteli érdekeltség bevonásával1 széleskörű ankétet tart a gazdasági válsággal kapcsola­tos kiviteli problémákról, melyre vendégeket is szive-' seu lát. — Koronánk javulása és a kivitel. A Buda­pesti Közlöny április 7-i számában jelent meg a pénz­­ügy-miniszternek legújabb rendeleté, ». mely a kiviteli illetékről szóló 1920. XIII. t.-c. alapján kiadott rende­letek közül először számol a magyar korona javulásával, A rendelet ugyanis eltörli a hántolt köles irtási kiviteli illetékeket és a növényi zsíros olajok után pedig fenn­­állott kilogramonkéuü 10 korona kiviteli illetékeket, kW logramokénti teljsuly után 2 koronára szállítja le. Te­kintettel arra, hogy nagyobb mennyiségű olajos mag­­kivitelnek engedeliuczését tervezik, a szóbanforgó ren­delet az olajos magvak után is kiviteli illetéket állal pit meg és pedig métórmázSánként ateljeuty után 209 koronát. — Budapesti tőzsde. A mai tőzsde üzletfelén volt s az értékpapíroknál kisebb áresés mutatkozott. Ai" valutapiac árfolyamai a Tegnapi nivön zárultak. Érték­papírok árfolyama: Bankok: Angol-Magyar Bank S50—855 ( 850)', Anglobank 785—795 (7S5), Iparbank 560 (560), Földhi­telbank 2650 (2600), Hazai Bank 600—605 1600), Her« mes 410 (390), Magyar hitel 1645—1625 (1630), Ingató lanbank 880—820 (820), Forgalmi Bank 500—505 (300), Jelzálogbank 375—383 (380), Kereskedelmi Hitelbank 760 (760), Leszámítoló Bank 752—750 (755), Magyar-* Olasz Bank 370—363 (365), Központi Jelzálogbank (200), Merkúr 460—470 (460), Nemzeti 680 (680), Osz­trák hitel 820—780 (800), Kereskedelmi Bank 6550 (6550), Bosnyák agrárbank 780—825 (810). Takarékpénztárak cs biztosítók: Belvárosi 755-—l 765 (760), Lipótvárosi 330 (325), Egyesült Fővárosi 2100 (2100), Általános Takarék 9ő0—960 (960), Moktár 1910—1930 (1920), Pesti Hazai 23.230—23.750 (23.250) * Foneiéro (2300), Nemzeti baleset 500- (500). Malmok: Borsoduriakolci 2950 (2900), Konkordiií 2300—2150 (2200), Első budapesti 4075—4000 (3975R Gizella 1-100 (1410), Hungária 1625—1650 (T600)y Testi Viktória 7950 (7700). Bányák cs téglagyárak:. Beocsini 4300—430Ö (4350), Szentlörinci (1500), Cement 1500 (1500), Bánya­­kobó 3050—3123 (3125), István-tégla 710 (710), Kötete nyai gőztégla 1800 (1800), Drasche 3700—4100 (4100), Magnezit (5100), Aszfalt 1000 (1000), Kerámia (1250), Újlaki (1800), Általános kőszén. 6000—5950—6130 (6100), Északmagyarországi (1900), Szászvári 2225—< 2350 (2300), Salgótarjáni 4550—4750 (4700), Urikáay 3450—3500 (3400). Nyomdák: Athenaeu-m 2400—2600 (2600), Frank­lin (7800), Révai 860 (860). Vasművek, gépgyárak: Kéburg 2540—2510 (2525), Csákv 1055—1075 (1060), Gazdasági gépgyár (1300), Pcgyvergyár 1200—1240 (1200), Ganz—Danubius 15.SÓ0 —14.800 (14.800), Ganz villámoesági 3950—4000 (3950), Györffy—Wol-f 720 (715), Kaszab 1500 (1500). ~>Ang 1010—980 (990), Tápiák 473—168 (407), Acél ;345Q), Magyar-belga (1450), Rimamurányi 2300—2173 (2200), Roessomanu U#Q SeMick 970—927

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék