Budapesti Hírlap, 1921. április (41. évfolyam, 69–93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

áru és termény. A* élelmiszerpiac inai árai. Ma, már senki .sem beszél az olcsósági hullámról. Ez a, hullám, úgy látszik, visszahúzódott oda, a honnan kiindult: az emberek fan­táziájába. Igaz, hogy egy-két husíajta és a sertöszsir ol­csóbb lett. ezzel szemben azonban minden közszükség­leti cikk csak olyan drága, ha nem drágább, mint ez­előtt. A kötött iizetésii emberek nyomora nem enyhült és. nem is- fog enyhülni mindaddig, míg a mindennapi élethez szükséges valameuyi cikk ára többszörösen ki­sebb nem lesz. A sertéshús, dacára az élősertés újabb olcsóbbodásának, elég drága. Oldalas 90—-100, comb, tarja, lapocka 100—104. karaj 110—120, szalonna 80— 90, háj 90—100. zsír lio——115 korona. Úgyszintén a marhahús‘ara sincs arányban az élőállat mai árával. A középponti- vásárosa rajokban, adnak ugyan 26—36—40 koronáshnstis, ez azonban teljesen értéktelen és ehetet­len, a jobb húsok' ára 70—90—100 korona, a kerületi csarnokokban és egyes mészárosoknál még ennél is jó­val drágább. Borjúhús, miután sok leült borjú is érke­zeti, valamivel olcsóbb, 50 és 110 korona közt kapható. .1 tágolt baromfi árában igen nagy az ©tóért.s, a szerint, a mint friss, vagy már romlás stádiumába jutott porté­káról vau szó. Liba, kacsa 140—150, de a bizonytalan szinü és szagu árut 80—90 koronáért is odaadják'. Bot változatlanul 100 koronán felül, 250 koronáig áll. A zöldségpiacon sóska 40—45, spenót 20—35, karfiol 50— 60, zeller 21, répa 6—7. burgonya 4, káposzta 5—7, hagyma" 5/ fokhagyma 20—25, gomba 200—300 korona kilója. Tojás- drágulni kezd, ma 3—3.20 koronáért ad­ták darabját. A főváros ugyanis most vonja el a piactól a jövő téli tojásszOkságiétól. iiMPEsn Hírlap <74 «. 1921 április e. Schuler 950 (975). Teudloff—Dittrioh 1010—970 (9SÖ), WJraer 920—850 <S50). Faipari vállalatok: Brassói 3775—3700 137S5), Egyesült fa. 900—800 (8301, Guttmann 2-850 ( 28501. Ha­zai fatermelő (4250), Kőröebányái 740—710 (710). Kronbergi 1200—1250 (1250),'Magyar Általános ia. 1625 -—1700 (1850), Magyar erdő (1425), Magyar Lloyd 2150 '2150), Malomsoky (750), Nemzeti fa 1900—19501900), Sasiéi 10100—ÍOOOO' (10000), Xeuschl.—Lichtig 1125— T110 -(1110), Országos fa 1610—1570 (1570), Rézbányái- 5800—3600 (3675). Szlavónia 2300—2200 (2200), Vik­tória bútor 790—810 (7S0), Zabola: 2575—2525 (2500), Zenta 2300 (2300), Merkúr 700 (700).­Közlekedési vállalatok: Adria. 5000 (5000), At­­lanüka 3650—3700 (3650), levente 4000 (4000), Tröszt 2500—2525 (25001. Közúti 1010—1070 (1050), Városi (390), Délivasut 1500—1513 (1515), Államvasut 2350— 2425 (2375). Különféle vállalatok: Alt. gáz 2525—2750 (2700), Baráti 1185—1220 (1200), Chinoin 1810—1855 (1830), Tzzó 3550—3450 (3475), Győri textil 1800—1750 (1775), Magyar papír 2800 (2800), Spódinm 1950—1975 (1950), Kelten 6500 (6500), Flóra (2500). Goldberger 1130— 1050 (1100), Haltenyésztő (2900), Műtrágya 3450—3550 (3500), Magyar cukor 12.800—13.000 (12.800), Égisz 690—695 (690), Őstermelő 800—770 (700), Gummi 2950—2S50 (2875), Vasúti forg. 1750—1775 (1775), Vá­rosfejlesztő 920—880 (890), Marosi petr. 1700—1650 (1650), Óceán 1350 (1350), Olaj 2650 (2650), Phőbus 835 (S35), Szikra 2750 (2750), Telefon 2S00—2700 (2700). Török 440—430 (430), Vasmegyei villamos 1130 (1150). Valuták: Márka 4.52-4.55, líra 12.20—12, osz­trák korona 0.45—43, rubel 1.22—1.20. lei 4.12—3.95, francia, frank 21.50—22, svájci frank 4S.75;—48, szokol 3.80—3.85, korona-dinár 7.60—7.50. frank-dinár 7.50, lengyel márka 0.37—0.35, font 1070. dollár 267—265, arany 915. bécsi kifizetés 41.50—43.50. — A mai zürikx zárlat. Budapest 2.15, Becs 1.54, osztrák bélyegzett 0.96, Berlin 9.35, Prága 7.85, Bukarest Sá!5. Varsó 0:72%, Zágráb 4.071/7, Newvork 5.77, London 22.67, Paris 41.30, Milánó 25.50. SZÍNHAZAK. Budapest, péntek, 1921 április 8-án. 'Magyar Sir. Operaházi Don Juan (kezdete 6 órai. Hemzeti Színház: Tanner John házassága (kezdete 6 óra). VigsziaJi&z• Kék róka (kezdete fél 7 órai. Mrgjar Színház: Búzavirág (kezdete fél 7 óra). Királr-Sdahár: Offenbaeh (kezdete fél 7 óra). Városi Színház: Az ezüst sirály (kezdete fél 7 óra), Várszinház■ Maják.- (kezdete fél 7 óra). Belvárosi Színház: Mámor (kezdete fél 7 óra). Andrássy-utí Színház: Farsangi kaland, A prima­donna, 40 év múlva (kezdete 7 éra). Eskü-téri Színház: C.sókos asszony (kezd. fél 7 óra). Bevü-Szirtház: Luxemburg grófja (kezdete fél 7 óra). Fővárosi Nyári Színház: (Budai Színkör) : János vitéz (kezdeté fél 7 éra). Kiadótulajdonos Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Ujsápvállalata R.-T Felelős szerkesztő: TORDAI ADORJ.ÁT7. Telelös kiadó: BÓHWt ALAJOS ügyvezető igazgató HVILTTÉR. BRtLUÁNSOKAT Székely Emil íiirály­utua 51, áyönáyoKet, régi­ség-eaet minflen­­kínel drágábban veszek. TELEFON (!ttf:-tmp. utalta.) ARHNYZiT, Z Ü R t O t, régiségeket. BRILLIftNST, gyöugyöketmég mindig <»pl.mp|7ep Bonn’:áro,yklrá>y-ut28 Központi legmagasabb arakon vcsz^blllllCtoGI UuI!U Városház, a fokapu mellett-jm jéner tff iáig me;; nem mutatta JÁMBOR. Sí ékszerüzletében Ülloi-ut 3. sz., Kálvin-tér mellett. Aranyat, ezüs­töt, briiliáust, régiséget legmaga­sabb árban veszek.ékszerét. BRilLBAStfS, legmagasabb napi árat fizetők! fSCHWA.RTS DÁNISZ* Budapest-, VI., Aukor-palota. Anker-kőz 1 szám. Revai-utca 13 KIS KOMÉDIA’ Telefon 14 M-eiKclot;© *7 órakop Hot.t és St.elnharflt ni mügomkban ^”1 védjegyű RUHAFÉLÉKÉT korion minden üzletben. Fe- í koto 7 és f* kor., sötétkék 8 i kor,, színes 6 kor., divat- G 'esték 10 kor. 8 „HÁJ^-közponf, VIT.. TSrzsóbat-körút 35. p 101/1921. hsz. Hirdetményi idézés. Vas Pál jákóhalmai volt lakos hagyatékának tárgyalására a liatárnapot 1921. augu-ztus hó 16-ik napjának reggel 9 órájára hivatalos helyiségembe kitűzöm, erre Vas &osál£a Bárdos Ssívánné ismeretlen helyen tartózkodó örököst azzal idézem meg, hogy az esetben, ha a tárgyaláson személye­sen, vagy. meghatalmazott által meg nem je ennek, részére gyámhatóság által kinevezett gondnokkal fogom a tárgyalást megtartatni és hogy perreuta­­sitús esetében is, amennyiben képviseletéről nem gondoskodnék, gyám hatóságilag kinevezett gond­nok által fog képviseltetni. Jászberény, 1921. április hó 3. Balhé János kir. közjegyző Jászberény Csehország német világgyógyhelyei MARIENBAD-FRANZENSBAD-KARLSSAD idény kezdete május 1. Kifogástalan ellátás. Teljes gyógy üzem. Beutazási engedély és utlevéiláttamozás a Cseh-szlovák Konzulátusnál, Budapest, Akadémia-u. 17, Felvilágosítások és prospektusok a Városi Gyögykezelőségeknél. Budapesten a Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalánál. FLEIS CHMANN áruházában BUPAPEST, IV. KERÜLET, KÁROLY-KÖRUT 2*. SZÁM. RENDKÍVÜL OLCSÓ ÁRAK! Tiszta, gyapjú férfi szövetek ................... .... K 300-től 600-Lg Vetődi angol szövete/: ...................................... K 600-tól 1200-ig Tiszta gyapjú, női szövetek.............................. K IhO-től 500-ig Fehér és színes grenadin (dupla- széles) ... K II5-tól 130-íg Vásznak, kenavaszok, fertők ............. K 65-től 80-ig _______Dús választék selymekben.! _________ Neavételre sürgőién kersiek eSsősntelefi i ssofoás lakást erkéllyel. Cím a kiadóban, 132.-319.— 220.— 55.— Buday L. Megcsonkított Magyarország . . Seignobcs. Körünk története 1815-től nap. iáinkig...................................................... Tábori. Titkos rendőrség és kamarilla . . Haggard. A sárga isten. Athenaeum Könyv­tár 78. ......................................... . . . Aadrássy Gy. gróf. Diplomácia és világ­háború. II. kiadás....................................132.— Fábián B. Orosz pokol. II. kiadás .... 82.50 Br. Szurmay S. Az orosz vörös veszedelem és Magvarország szerepe ....... 22.— Boccaccio Dekameron. II. kötet....................99.— Tolsztoj. A hamis bankó ......... 77.— G. Sarut. Ők tetten ........... 84-70 Ccuríhs-Mahler. A fogadott leány. Regény kiadas . . . . . . . . . . . • . . . Dobosi-Pécsi. Dersepboné elrablása. Regény Couríhs-Mahier. Bettina asszony és fiai . Szigethy F. Nehéz idők. Versek............... Glyn. Halcyono 2. kiadás. Regény.............. — Három hét 2. kiadás. Regény. . . . — Mámor. Regény................................55.— Marlití. A második feleség 6. kiadás. Regény Gti.— — A pusztaikiráiykiaasszony 5. kiad. Reg. 06.— — A Schüling-ház 5. kiadás. Regény . 66.— 44.— 77.— 77.-83. — 55.- 44.­Kaphatók a 33US)AE>E3TX KIRjuAP könyvoszíáiyábau. Postai hüldóssol kötetenkint 5 korona, Vostacsoicagbaii 12 kor. portóköltség. 8M is férfi MiapeHaf formákra alakítok. FRIEDMANN. KiríÁLY-UTCA S. SZ. Appóhirdetés. Egy szó 4 korona, vastagabb betűből 8 korona, A Ieg^ kisebb hirdetés 40 korona. Teeveíex&s Árvácska jeligére levél van a Virradat kiadóhivatalaban. 1655 Édes cicám, levélkédet meg­kapjam. jól vagyok, irj, sokszor csokol Sanj'i. 16-36 'áZúxetsséig Házasulandók kérjék 201-es bizalmas^ kimutatást arcképek­kel. Davidovics, Erzsébei-korafc 17, 3161 Intelligens 26 éves fiatalember mogismerkedno oly urikölgg.\ el, ki tauulmáuyaiban némileg tá­mogatná. házasság lehetséges. Jelige: nViribu3 Unitis“. 1650 &lUÍSt fcCT*<a£iÖfc Tanult betcgáj oió- es operá­ciós-nővér, előkelő házból, orvosnál állást keres, Jo ellá­tásra rcllektá!. Honorárium , mollekes. Házi munkákban portokt. Magánápolást is vállal. Útiköltségét fedezem. Ajánla­tokat „ KSrutno ri n 2IŐ1*4 Chris tof, Klagen űrt, V> radeiserg. 6., Kamton, továbbit. 6025 BatSLicndíö éHSéZsoto Ápolónőnek jobb# családból való idősobb leányt vagy asszonyt korcs száz korona napi díj mellett. Dr. Szlovák Pálné, Köztemető-ut 21. 8018 Ingái* azt Fejérmeg^ei eladó birtokok: Yo.onco állomásnál 185 holdas gazdaság, Dunaparton. állomás­nál 470 holdas, nagy bolgár­­kertészettel, 285 holdas állomás tövében,- 800 holdas, állomástól 12 kilométerre, állomása?!, úri­tokká]. nagy szelővel, modorú nagy malommal, príma birtok, Szóigaegyhazan 4ií holdas, AJcsútnál 33 holdas ianya, továbbá Euying mellett 5;! holdas tanra, Kácalmáson,úri­­lakkal, 50 holdas kapható Mattyók mérnöknél, Loiíyay* utca 15. 31 47 Háromszobas villa 1-iCü öle.4 tőiken, gyümölcsfákkal cs Ji hold föld, Pestkörnyékhoz tar* tozó nyaraiotelepon, egymillió* ért eladó. Ajánlatok Mossehéí nVuia:4 joligere, Andrássy-ut 2. ami vJé£ct, eladtUs Melyen leszállított hangszer­­árakról meggyőződhet: ötern­­borg zenepalotájában, líá­­kóczi-ut 60. 3141 Távcsöves tájoló, felrakásra is ka9znaiható, mérőiéccel el* -acio. Craus Gézánál, JPony Abaujxn. álíií Uj nyolc lóerős, modern, ki­válóan erősen épített cséplő* készletek, jutányos áron kap­hatók : Fehér Miklós gepgyai részvénytársaságnál, Budapest V., Váci-ut nyolcvan. 6051 Káv. cséplőgép 60* uj, nemi hiánnyal, kiegészítés után tel­jesen uj gép, nagyon olcsón | kapható : Feher Miklós gópgyái ' részvénytársaságnál, Budapest, V., Váci-ut nyolcrad. 6621 Zongora húszezer, pianinő huszonötezer. Stcrubcrg zon? goratermeben, Kákoczi-ut 6t3. 3141 Tárogatóisk óla, gj’önyörü ma­gyar daiokkal, ismét kapható Wagner Hángszerkiralynal, József-körut tizenöt, 8075 OSktaidzs Belvárosi Tanintézet, Tareai Pálne-u. 42. Előkészít külömbd­­zeti és magánvizsgdra. 3151 ’RzzftáL’zFioélú.s Viselt férfi ruhát, cipőt legma­gasabb árban vcszok* Laphi^ vásra jövök. KiráJy-utca 2P L ein. 6. Honig, v 3l/ fi&tWPMS Wwii4 1981 AMHU110-16. IC FElYIIACOllTAíOK; NEMEí-MAGY/áI? KcRESKEöclWI KAMARA BU0APEÍT ÍV. SZERVITA-TÉR5 Budapest, 1921, Nyomatott a Budapesti Hírlap njemdájában XVIII.j Kökk Szilárá-utca '4, a*fo*Í* s ű

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék