Budapesti Hírlap, 1921. június(41. évfolyam, 117–141. szám)

1921-06-14 / 128. szám

/6 i1rDaPESTI HÍR­LAP U28. K) 1921 jtrnius 14. ÜVOQuEIOM ÉS IVÉSZET. Botrány a Petőf-Társaság zárvulásán. — Méltatlan támadá is a Nemzeti Színház ellen. — A Petőfi-Társaság vasárnap délelőtt a Tu­domá­­nyos Akadémiában tartotta ebben az évadban utolsó felolvasó-ülését, a melyen Ferenczy Zoltán elnökölt. Az ülésnek kínosan ható szenzációja volt Koróda Pál rendes tag fölolvasása, a­melyet a műsor A negyvenezredik címmel, mint parainézist hirdetett. Koróda Pál fölolvasásában heves támadást intézett ■a fővárosi színházak ellen, a­melyeknek műsora — a fölolvasó kifejezése szerint — „barmokká változ­tatja a közönséget.11 Kíméletlen kritikáját a fölol­­vasó a Nemzeti Színházra is kiterjesztette. Kifogá­solta Shaw Tanner John házassága címmel előadott darabját, mert Shaw filozófiáját erkölcstelennek tartja és alkalmasnak arra, hogy a kommunista ta­nokat a színpadról hirdesse és az állami színházat az ellenséges vörös­ propaganda színhelyévé tegye. A­­Városi Színházról a fölolvasónak az volt a megálla­pítása, hogy műsorán nem sikerült tisztességes da­raboknak helyet kapni. A fölolvasás tenorja és túl­zott megállapításai láthatóan meglepték a közönsé­get, a­mely nem csodálkozott az elnöknek azon a kijelentésén, hogy Császár Elemér indítványára a társaság az elhangzott fölolvasással zárt ülésben Jáván foglalkozni. A fölolvasó­ ülés után nyomban megtartott zárt ülésen — a­mely izgatott hangulat­ban folyt le — Császár Elemér nemcsak mint a Pe­­tőfi­ Társaság tagja, hanem mint a Színművészeti­­Tanács alelnöki­ is visszautasította a méltatlan tá­madást, a­mely a Nemzeti Színházat abban a társa­ságban érte, a­mely az ország első színházához ha­sonlóan, a legnagyobb nehézségek között is híven szolgálja a nemzeti kultúrát. A Petőfi­ Társaság tag­jaiban egyértelműen kialakult az a vélemény, hogy a Koroda Pál részéről a legszerencsétlenebb gondo­lat volt, hogy most,­­ a­mikor kultúránk védőbás­tyáinak megerősítésén kellene dolgoznia mindenki­nek — intézett ilyen" kíméletlen támadást a Nemzeti Színház ellen. Arról is szó esett, hogy Koroda Pál kemény, bántó kritikájának egyik rugója abban a tartózkodásban kereshető, a­mellyel a Nemzeti Színház Koroda Pált, mint színműírót fogadta. A Petőfi­ Társaság egyébként a zárt ülésen való állás­foglalásáról a következő nyilatkozatot adta ki: A Petőfi-Társaság vasárnapi felolvasó-ülésén Koroda Pál tagtársunk a budapesti színházakat és azok vezetőségét olyan nyilvánvaló elfogultsággal és igazságtalanul támadta meg, hogy az ülés el­nöke, Ferenczi Zoltán, a tagok fölszólítására már a nyílt ülésen bejelentette a közönségnek, hogy a társaság szükségesnek tartja, hogy ezzel a fölol­vasással zárt ülésben foglalkozzék. A zárt ülésen napirend előtt Császár Elemér szólalt föl ebben az ügyben s a társaság kimondotta, hogy a fölolvasás egész tendenciáját elítéli, azzal magát nem azono­sítja és gondoskodik arról, hogy ilyen incidensek, a­melyek a társaság méltóságával össze nem egyeztethetők, többé ne fordulhassanak elő. A kínos irodalmi botrány dolgában nyilatko­zott Ambrus Zoltán, a Nemzeti Színház igazgatója i­s kijelentette, ha a fölolvasás szövege a kezébe jut és abból kitűnik, hogy a fölhozott vádakkal érde­mes foglalkozni, akkor megfelel azokra. A Koroda Pál fölolvasása által megzavart ülés egyébként megszokott emelkedett és tartalmas volt. Az elnök az ülés elején bejelentette, hogy Petőfi születésének századik évfordulóján — a­melyet az egész ország méltán óhajt megünnepelni — a Petőfi Társaság az első óhajt lenni az ünneplők között. A Petőfi­ Társaság hódolatának első látható jele és az ünnep bevezetése a Voinovich Géza által szerkesz­tett telk­es Petőfi-kiadás, a­mely a Franklin-Társu­latnál jelent meg. Az elnök bejelentése után Lam­­pérth Géza bemutatta a Vigyázó-pályázaton megdi­csért költeményeket és azoknak szerzőit: Ányos La­tit, Benedek Ferencet, Elekes Györgyöt, Benke Ti­bort, ősz Ivánt és Szőke Jenőt. Koroda Pál fölolva­sása után Sas Ede bemutatta a távollevő Szabó En­drének Elégia című­ hazafias költeményét, Szávay Zoltán pedig néhány újabb, sikerült versét szavaza­­i a közönség őszinte tetszése mellett. * (Operaház.) Sajnáltuk a vasárnap esti Iste­nek alkonyá­bón, hogy Szigfrid csak az utolsó föl­vonásban esik el Hagen dárdájától. Leuer Szig­fridje jelentéktelen, szürke alakítás volt, folytonos disztonálással. Manowarda Hagenjét nem éreztük elég zordnak és sötétnek. Csak Wildbrunn Helén nagy­szerű Bruunhid­ája jelentett ezúttal is tiszta, igazi művészi gyönyörűséget. A többi szereplő jóravaló középszerűség volt. A rendezés ma sem volt feladata magaslatán. Brunnhilda, Grane és a lovász nem léptek­ a máglyára, hanem az ellenkező oldalon, sza­ladtak ki a színpadról. Az utolsó képből pedig hiányzott Wotan, a­mint elsü­lyed a világűrben. A zenekaron megérzik, hogy egész sereg fiatal hegedűs játszik benne, a­kik nem ismerik a partitúra kényes és nehéz fekvéseit. (h. .?.) * (Vizsgálati előadás.) Rákosi Szidi asz­­szony színésziskolájának­ növendékei hosszabb ideje úgyszólván ihetenikind vizsgálati előadást tartanak és mesterük dicséretére válik, a­mit produkálnak. Tegnap a Dolovai nábob leányát játszották a Ma­gyar Színházban. Az előadás egyike volt a legjobb növendékelőadásoknak, Rákosi Szidi rendezésében kitűnő együttes szerepelt. Tarján szerepében Tapláczay Károly izmos, kitűnően fejlődő tehetsé­get mutatott, Lantos János, mint Bilitzky kadét állandóan nagy derültséget keltett, Makra Imre pe­dig Lóránt hadnagy szerepében aratott sikert. A nőszereplők közül Bosnyák­ Jolán tűnt ki különösen, de Balázs Margit és Pálffy Irma is komoly talen­tumoknak bizonyultak. A közönség sokszor, szere­tettel hívta mindnyájukat a lámpák elé. * (Pályázat zongoratanár, és hegedűta­nár­ állásokra.) Kecskeméti th. város tanácsa az áll. segélyezett városi zeneiskolánál megüresedett két zongora- és két hegedűtanári állásra pályázatot hirdet. A tanárok fizetése az áll. IX. fiz. osztály 3. fokozatában kezdődik és három­ évenkénti előlé­­péssel a Vill. fiz. oszt. 1. fokozatáig emelkedik. Köteles heti óraszám: 18. Az állás nyugdíjas. Pá­lyázati kérvényeik Kecskémtől t­. város tanácsá­hoz címezve 1921 junius 18-ig adandók be. Bővebb fölvilágosítással az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskolában (Zeneakadémia) és a Nemzeti Zenedé­ben kifüggesztett hirdetmény, továbbá a kecskeméti Városi Zeneiskola igazgatósága szolgál. * (Utazási alapítvány képzőművészeknek.) A római Stabilimenti Tentonici a Hunyadi-alapít­vány kamataiból 1800 lírás utazási ösztöndíjra pá­lyázatot hirdet, magyar születésű és katolikus val­lású­ festők, szobrászok és építészek számára mű­vészi továbbképzésük elősegítésére. Kérvényeket jú­nius folyamán keresztlevéllel, illetve születési, — magyar honosságot igazoló — erkölcsi és a folytatott művészi tanulmányokról szóló bizonyítványokkal f­ölszerelve Stabilimenti Teutonici Róma, Via dellAnima No. 64. címre k­irden­dők. Szinház. * (Hans Sachs: Sch­ipper Emil dr.) A Mes­terdalnokok mai előadásának főerőssége Schipper Emil dr. Hans Sach­s-ja lesz. A jeles baritonista mel­lett föllépnek Oesting, Maijr, Wiedemann, Kiurina Berta és May­ki (Dávid­), hogy jeles alakításukkal új életre keltsék az opera­házi Wagner-ciklus megnyitó előadásának szépségeit. * (A kis gerizett nagy sikere) a Vígszínház tegnapi előadásán megismétlődött. A bemutatóhoz hasonló lelkes ünneplés között folyt le a második előadás is. .Ahány ének- és táncszáma van az ope­rettnek, annyi volt az ismételés, egyik-másik szá­mot háromszor-négyszer is kivárta látni vagy hal­lani a közönség. A közzene alatt már a zenekarral dúdolták a melódiózus nótákat. S­osáry Em­my, Ki­rály Ernő, Tanay Frigyes, Vigh Manci, Ujváry La­jos, Hajdú József és Dénes György oszlopai A kis őrizeti előadásának, a­melyet most sorozatosan min­dest este nyolc órakor adnak a Vígszínházban. * (Ünnepi előadás) lesz ma, kedden este a Városi Színházban. Huszonötödször adják a Szeren­­csetáncot, Stolz népszerű burleszk-operettjét, a­mely­nek mulatságos szövege, fülbemászó zenéje és ki­tűnő előadása az évad végének művészi szenzáció­jává avatta ezt a darabot. A mai jubileumi estén is ugyanazok játszanak, a­kik a Szerencsetáncot a bemutatón diadalra vitték: Magyar Erzsi, Tisza Ka­rola, Scrb­ndy, Sziklai József,­ Hadnay, Solymossi. * (Három vígjáték) váltakozik a Re­­naissance­ Színház műsorán. A Faun kedden, csütör­tökön és szem­­­aton kerül előadásra, Rajnay Gábor szenzációs alakításával. Szerdán és pénteken Az őrgróf, vasárnap a Pesti asszony szerepel a műso­ron. * (Belvárosi Színház.) Huszonötödik elő­adása van kedden, június 14-én a Belvárosi Színház­ban Lakatos László Zafírgyűrűjének, a­mely immár két színház közönségét hódította meg meglepő for­dulataival és nagyszerű párbszédeivel. A zafírgyürű­ Báthory Cilával, T. Oláh Böskével, Tarnási Ernővel és Abonyi Tivadarral kerül színre. Az estét A zafír - gyűrűn kívül­ Lakatos László még egy egyfelvonáso­­sána­k, A nagy komédiásnő­nek kiváló előadása tölti be. * (A Skála Színház szenzációs újdonság­a.) A tündérek cselédje (Iréné) szombati bemutatóján eg­y sereg kiváló alakítást hoz. A címszereplő Horthy Hannián kívül még egy kitűnő táncos imbrett­­primadonna szerep is van a darabban, a­melyet Viola Margit játszik. A két énekes bonvivant-szere­­pet Qalettg és Falus, a két táncos-komikus-szerepet Kabos és Ilike, egy kitűnő komika-szerepet Rozsnyai Ilona játsza. Jelentős szerepet kap még a darabban Tarnai Leona, Nyárainé és Barna Sári is. A szom­bati bemutató iránt nagy az érdeklődés. * (Olvassa a Színházi Világ­ot!) Kabaré. * (Új műsor a Jardinban.) Ma, kedden este teljesen új műsor kerül színre a Jardin Kabaréjá­ban. Főbb számai: A piros bugyelláris bécsi előadá­sának paródiája, Solti Herminnel és Máig Gerővel­ a főszerepekben; Kerpely Jenő világfil­r­i csellómű­­vész föllépése színpadon először; Beren­d Ida pom­pás klasszikus táncaival, Márkus Gábor, az új­­dal­­énekes, külön érdekessége a műsornak, Békeffy László új színházi és társadalmi konferanszai. Az előadás fél 9 órakor kezdődik. * (A Városligeti Colosseum) június 15-én, szerdán délután fél 5 órai kezdéssel új műsort mu­tat be. * (Szenzáció) a címe az új drámának, a­melynek főszerepét Törzs Jenő játsza a Colosseum június 15-én tartandó bemutatóján. A nyári nap sok hölgy arcbőrének legnagyobb ellensége, a Diana-púder­ás Diana-crés­ie pedig legjobb barátai. Már a legelső próba a legbámulatosabb hatásról győzi meg, mert tüneményes gyorsasággal eltűnnek arcáról, kezeiről a szeplők és pattanások. A Diana-púder és Diana ereme rendkívül finom, válogatott anyagánál fogva, valamint gondos készítési módja folytán a legkitűnőbb modern szépitőszerek. Kis doboz, illetve alumínium tégely ára K 18.— Nagy­­ , * K 30.­I mindenütt kapható! mibisbhy. Wimiks a megyeri esrsenyen.­ ­— Két zsokét kitiltottak. — A vers-,enyegyesületek között a Pestvidéki Ver­­senyegyesü­let fordította a legnagyobb gondot a zsoké­­nevelésre. Káposztásmegyeri pályáján a legtöbb alkal­mat a fiatal lovásziunknak adta az érvényesítésre, a ver­senyek zömét az ő részükre tartotta fönn és a céltuda­tos törekvésnek jelentkezett is az eredménye abban, hogy a kis megyeri pályán tűntek föl azok az új­­te­hetségek, a­kik a hírneves magyar zsoké-nagyságoknak a nyomdokaiba léptek. A fiatalok azonban nem becsül­ték meg magukat mindannyian, többen visszaéltek a helyzettel és a bizalmat saját céljaikra aknázták ki. A versenyegyesületek igazgatóságának éber figyelemmel kellett őrködni éppen a fiatal lovasok miatt, mert u­os­­ontalan nyomára jutottak visszaéléseknek, a­melyekben az ifjú lovasgárda tagjai játszották a főszerepet. A csa­lásokról a tegnap lezajlott versenynap rántotta le a leplet. A Pestvidéki Versenyegyesület júniusi miting­­jének utolsó napja folyt le vasárnap s a versenyen két ízben is hatalmas botrányt provokált a lovasok manővere. A napot megnyitó irinyi pusztai-díjban két ló­ in­dult csak: Csajkás és Gitarre. Csajkás lovasa, a fiatal, nem hétköznapi tehetséggel felruházott Szabó Lajos Gitárra győzelmét akarta elősegíteni, de terve a véletlen következtében kudarcot vallott. Az indítás ugyanis nem sikerült, a tét ló elindult, de anélkül, hogy a starter jelt adott volna. Végig is futották a pályát s Gitarre, a favorit Csajkás előtt érte be a célt nagy örömére azok­nak a beavatott fogadóknak, a­kik előre tudván az ered­ményt, nagy összegeket helyeztek el Gitarre győzel­mére. Csakhogy az öröm korainak bizonyult, az igaz­gatóság a közönség zajos tüntetésének hatása alatt el­rendelte a verseny megismétlését azon a címen, hogy az első futásnál szabályellenes volt az indulás. Mielőtt azonban az új versenyre fölállottak volna a lovak, be­idézték Szabó Lajost és figyelmeztették, hogy becsülje meg magát, mert gyanús volt a lovaglása, erre az in­dította az igazgatóságot, hogy Csajkás managere a ver­seny előtt bejelentette, hogy több oldalról kapott figyel­meztetés szerint K­'abót megvesztegették. A megismételt versenyt azután megnyerte Csajkás, de csak azért, mert Gi­arre a fáradságtól nem állotta végig a távolságot. Az igazgatóság ezután összeült és Szabót csalárd lovaglás­ért és az utasítás be nem tartásáért eltiltotta a lovag­lástól. A program ötödik számát alkotó akadályverseny­ben újabb, hasonló botrány izgatta föl a közönséget. Itt­ Halflesz visszafogta Szerencse nevű lovát és átengedte a győzelmet Vi­ispánnak. A visszaélést oly ügyetlenül hajtotta végre Halflesz, hogy lehetetlenség volt észre nem venni. A zsokét a verseny után több botütés érte s az igazgatóság őt is kitiltotta. Az ügy most a Lovar-­­egyesület elé kerül s máris folyik a vizsgálat a vissza­élésekben részt vett, fogadók személyének a megállapí­tása érdekében. A zajos napnak részletes eredménye ez volt: X. 1. E­gyedy A. Csajkás (6:10), 2. Gi­arre (16). Tót.: 20:26.­­— II. 1. Issekutz Gy. Jupiter (4), 2. Imi (16), 3. Hogy-Hogy (1­ 4). Tót.: 20:7­8, 20:26, 70, 26. — III. 1. Román Gy. Rózsi II. (4), 2. Black Girl II. (5), 3. Cornette (5)."Tót.: 20:108, 20:40, 42, 44. — IV. 1. Issekutz Gy. úrnő Livorno (4), 2. Vipidia (2­), 3. Mac (3). Tót.: 20:120, 50:52, 74. — V. 1. Kinsky Zs. gróf Vicispán (3), 2. Szerencse (3), 3. Pomeranze (2). Tót.: 20:72. — VIII. 1. Horvát A. Színésznő (4), 2. Pintyőke (5), 3. Bojár (12). )( A budapesti ügetőverseny első nyári so­rozata a mai nappal befejeződött. Érdekes versenyekben volt része a közönségnek. Az eredmény itt következik: 1. 1. Vindobana-ménes Axtett Custer (2%), 2. Deres (2%), 3. Jobban (1%). Tot.: 10:27, 10:11, 11, 10. —­ II.­­ Körmendi-ménes Sárika (2:1), 2. Dobrudzsa (3), 3. Samu (5). Tot.: 10:41, 10:15, 13: 20. — III. I. Lughoffer J. Reimers (fogadások nélkül), 2. Katica (5), 3. Civil (1­ 4 reá). Tot.: 10:162, 10:37, 16. — IV. 1. Bukovicai­ ménes Gyurka (1% reá), 2. Bogdán (4:1), 3. Meernixe (2%). Tót.: 10:14, 10:12, 16. — V. 1. Óbecsei ménes Pazar (1­ 4' reá), 2. Szert Mária (1­4), 3. Koos (5). Tót.: 10:15, 10:10, 10. — VI. 1. Fritz S. Our— Pearl—Putifár­ (2­3), 2. Csatár—­Etea _(10), 3. Grod­ek­^

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék