Budapesti Hírlap, 1921. december (41. évfolyam, 271–295. szám)

1921-12-28 / 292. szám

1921 december 28. Budapesti Hírlap 292­1*­ — (Rendes bíróság­ elé kerü­l a hűvös­völgyi rablógyilkos.) Friedrichkeit Ferenc, a­ki a Hűvösvölgyben Neuwirth Henriknél meggyilkolta és kirabolta, a rendes bíróság elé kerül. Az ügyész­ség ugyan azt indítványozta, hogy állítsák a rögtön­it él­ő bíróság elé, időközben azonban a kormány a lázadás és hűtlenség bűntettének kivételével meg­szüntette a statáriális eljárást és így Friedrichkeit ügyét is a rendes bíróság fogja tárgyalni.­­ (Letartóztatott csaló.) Bécsből jelentik: Lederer Frigyest, a­kinek a neve egy hazárdpárti kapcsán vált ismeretessé, a­melyen húszmillió koro­nánál többet veszített, a múlt héten egy mahrisch­­osztraui ékszerész följelentésére Bécsben letartóztat­ták. Az ékszerész Lederernek augusztus hónapban állítólag hamis adatok alap­ján Karlszbadban négy millió cseh korona értékű ékszert adott hitelbe. Lederer Frigyes atyja, ezrv ismert nevéű nagyiparos, magára vállalta fia adósságának kifizetését, mire Lederert szabadon bocsátották. A karlszbadi bíróság megkeresésére, a­mely Lederer ellen csalás miatt megindította a kiadatási eljárást, Lederert a napok­ban a bécsi államügyészség rendeletére az országos törvényszék vizsgálati fogságba helyezte. Sárcipő legjobb minőségben Neumann-nál Nagymező­ u. 44. — Sok pénzt kaphat használt férfiruháért, fehér­neműért, szőnyegért, régiségért, stb. Rottenbergnél, Ki­­rály­ u. 40. Telefon 65—24. Kívánatra házhoz jövök. — Szőrmekabátok, rókaboák és snuffok, szolid ár­ban kaphatók, Evetovics szűcs, Erzsébet-tér 8­, I. em. — Karácsonyi papír és játékáru árjegyzéket küld, Szödényi, Budapest, IV., Veres Pálné­ utca három. — figyelmeztetés! Mindenki behozhatatlan kárt okoz magának, ha hangzatos hirdetésednek engedve, brilliánst, aranyat, ezüstöt, platinát, gyöngyöt, ékszert elad és nem fordul Fischer Testvérek-céghez, Bpest, Vili., Baross­ u. 75. — Megjelent a Frontiner-Lilipat 6.35 mm. mellény­­zsebpisztoly, kapható Skaba és Plöki Budapest, VI., Vil­mos császár­ út 33. TÁVIRATOK. Ukrán-német kereskedelmi tárgyalás, Harkov, dec. 27. Racovskit és Aussemet meg­bízták a Szovjetukrajna és Németország közt kö­tendő kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalás vezetésével. Rosenberg dr. lemond ? Bécs, dec. 27. A bécsi Telegraphen-Korres­­ponderizbureau jelenti: Az osztrák kormány Rosen­­berg dr. útján azt a kérelmet intézte a jóvátételi bi­zottsághoz, hogy az általános zálogjog végleges meg­szüntetéséig engedje meg neki, hogy aktívak sza­­baddá tétele által három millió font ideiglenes előle­get vehessen fel. A jóvátételi bizottság kijelentette, hogy erre a célra a gobelineket és esetleg egyéb zá­logokat is szabaddá teszi. Az ezen az alapon fel­veendő kölcsönre vonatkozó tárgyalásokat újév után folytatják. Rosenberg visszatérése után pénz­ügyi körökben az a hír terjedt el, hogy Rosenberg szaktanácsadói átlósáról lemond. Lemondásának oka állítólag Gürtler legutóbbi pénzügyi politikai in­tézkedései, a­melyekhez ő semmiesetre sem járul hozzá. Rosenberg dr. a sajtó képviselői előtt kije­lentette, hogy szándékairól egyelőre nem nyi­latkozik. A francia kamara határozata a kínai bank ügyében. Pária, dec. 27. (Havas.) A kamara elvetette azt az indítványt, a­melyet a kormány is ellenzett és a­mely bizottság kiküldését kívánja annak megálla­pítására, hogy a kínai bank ügyében kit terhel a fe­lelősség. A kamara ezután bizalmi napirendet f­oga­­dott el, a­mely hangoztatja a kamara eltökélt szán­dékát, hogy Franciaország hitelét a távol Keleten megvédi, a bűnösöket felelősségre vonja, másrészt azonban a politikának a pénzügyekbe és a pénz­ügyeknek a politikába való beavatkozását meg-­ akadályozza az által, hogy a parlament tagjainak, a tisztviselőknek és a minisztereknek megtiltja, hogy személyesen, vagy strómannok, vagy pedig jogi képviselőik útján a hitelintézetek igazgatóságá­nak tagjai lehessenek. A szerb-bolgár diplomáciai viszony. Belgrád, dec. 27. Theodorov, eddigi bolgár ügyvivőt, követté nevezték ki. Ezzel az aktussal Szerbia és Bulgária közt a diplomáciai kapcsolatot újra helyreállították. (MTI.) Gsicserint Londonba hívták. Hága, dec. 27. A Times jelentése szerint Csi­­cserin és Litpinoff február 8-ra meghívást kaptak Londonba, hogy Briand és Lloyd George tegnapi megállapodásainak megfelelően tárgyaljanak Orosz­ország és Nyugat-Európa kereskedelmi érintkezése újrafelvételének feltételeiről _____ ____... -­­ IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. * (Finn-svéd matiné.) Vasárnap délelőtt finn-svéd matinét rendezett a Lafontaine-Tár­saság az Uránia Színházban. Vikár Béla bemutatta Leffler Bélának Tegnér és a Frithjof-monda című népszerű essay­ét és részleteket a százéves jubi­leumához közeledő világhírű svéd költeményből. K. Pallós István tanár Jean Sibelius zeneköltészetét méltatta, s ezzel kapcsolatban Adler Tibor zongorán előadta Sibelius Valce triste című keringőjét, Balla Zsuzsika táncművésznő pedig saját koreográfiájában tánccal illusztrálta a kiváló zeneművet. Föllépett­ a matinén Dagma Parmas finn operaénekesnő is, annak ellenére, hogy lázas beteg volt és orvosa meg­tiltotta, hogy fölkeljen az ágyból. A finn művésznőt, a­ki Dientzl Oszkár zongorakíséretével néhány finn dalt énekelt, meleg ovációkban részesítette a kö­zönség. * (Művész-est az újságíró-eg­yesületben.­) A Magyarországi Újságírók Egyesületében vasárnap este a szokásos vasárnapi rögtönzött művészest ke­retében Marlow Mimi, a k­váló bécsi dizőz Engel- Berger Willi néhány népszerű új dalát énekelte a szerző zongorakíséretével. Föllépett még Balló Ele­mér, a Belvárosi Színház tagja, továbbá Grosz Alfréd zeneszerző, Oszkár­ bácsi és Szende Lola, a tízéves táncművésznő. A közönség a változatos pro­gramot nagy élvezettel hallgatta és melegen ünne­pelte a szereplőket. A rendezés ezúttal is Lovászy Károly és Ivor Dénes ügyes munkája volt . (Művész-matiné.) Rózsahegyi Kálmán művésziskolájána­k volt és jelenlegi növendékei vasárnap délelőtt matinét rendeztek a Resnaissance­ Színházban az iskola fennállásának tizedik évfor­dulója alkalmából. A volt növendékek közül olyan hírességek szerepeltek, mint Péchy Erzsi, Hajdú Ilona és Bérczi Géza. A mostani növendékek közül föltűnést keltett a mozivászonról előnyösen ismert Gaál Annie, a­ki egy hangulatos vers elszavalásával igazolta színpadi talentumát. * (A Kisfaludy-Társaság­) december 29-én délután 5 órakor ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia kis üléstermében. Az ülésen Vojnovich Géza rendes tag előterjeszti a jelentését a Greguss­­jutalomról, a­melyet az idén az utolsó hat esztendő alatt leginkább kitűnt színészi alakítást jutalmazzák. Előzően 4 órakor zárt ülést tart a társas­ág. * (Soproni almának.) A­míg a soproni ma­gyarság idegtépő nyugtalansággal, de lelke mélyén a győzelem meggyőződésével várta a sorsát eldöntő népszavazást, azalatt a város irodalmi életét kép­viselő Frankenburg Irodalmi Kör kedves meglepe­tést készített elő. Almána­iot szerkesztett nagy gond­dal, szeretettel, bízó, hivő magyar lélekkel. A győ­zelmet hirdető napokban meg is jelent a pompás év­könyv, hogy a szellemi kuliúra szavával pecsételje meg a soproni magyarság diadalát. Ez a könyv hit­vallás Sopron magyarsága mellett és tiltakozás min­den törekvés ellen, a­mely Sopront a magyarságtól el akarja rabolni. Megszólalnak benne a soproni irodalmi jelesek, szárnyat bont néhány szép remé­nyű hely, tehetség, de szót kérnek azok is, a­kik tá­volról aggódó szívvel figyelték Sopron vergődését és biztató, lelkesítő szavakkal fordultak feléje vers­­ban, novellában, levélben, a ki, hogyan a szive és a tolla diktálta. Nincs helyünk arra, hogy az almá­nak gazdag tartalmát ismertessük és irodalmi érté­két méltassuk, de kötelességet teljesítünk, a­mikor fölsorolj­uk, azoknak a nevét, a­kik ebben a szép magyar munkában tehetségükkel, lelkesedésükkel részt vettek. Íme a névsor úgy, a­hogyan a nevek egymást követi az almanakban: Csaplonyi József, Végvári, Rákosi Jenő, Mészáros Sándor, Mihályi Ernő, Bárd Miklós, Pekár Gyula, Rupprecht Tibor, Payr Sándor, Wolfahrth Olga, Tormay Cecil, Men­ tes Mihály, Östör József, Ivány Bella, Ráhel László, Szentimrey Lajos, Ámon Vilmosné, Berecz Dezső, Mohi Adolf, Németh István, Kosáryné Réz Lola, Pottyonay József, Pozsgay Géza, St­áhner Vilmos, Hollós József és Szendrői József. Ne hagyjuk meg­említés nélkül Ágoston Ernő szép címlapját, külön emeljük ki­ Szentimrey Lajos titkár gondos figyel­mét, a mellyel az értékes irodalmi anyagot sajtó alá rendezte. A Rábaközi-nyomda, a melynek saj­tója alól a könyv kikerült, nagyon ízléses munkát végzett. * (Előadások, fölolvasások.) Lázár Béla dr. holnap, szerdán délután 5 órakor az­ Ernst-múzeumban a nagy francia festőről, Poussin-ről tart előadást. — Az Izraelita-Magyar Irodalmi Társulat holnap, szerdán este 6 órakor az izraelita hitközség dísztermében (Sip­ utca 12.) fölolvasó ülést tart. Mezey Ferenc dr. Rajzok a zsidó életből címmel, Méhde Jenő Zsidók a modern fizi­kában címmel olvas föl. — A Magyar Gyermektanul­mányi Társaság miként az elmúlt évben, az idén is ren­dez népszerű előadásokat a gyermektanulmány köréből. Az előadássorozat előadói és tárgyai a következők: Bártucz Lajos dr.: A gyermek testi fejlődésének törvé­nyei, (január 5. és 12.), Nógrády László dr.: A csecsemő testi és lelki élete (január 19. és 26 ), Tuszkay Ödön dr.: A serdülő korú gyermek élettana és lélektana (február 9. és 16.), Ságody Otmár: A gyermek muzi­kalitásának fejlődése­­(február 23. és március 2.), Kár­mán Elemér dr.: A gyermek erkölcsi életének rendelle­nességei (március 9. és 16.), Nemesné Müller Márta: A munka szerepe a gyermek nevelésében (március 23. és 30.). Az előadásokat a Fővárosi Könyvtár elő­adó­termé­ben este 6—7 óráig tartják meg.­­ A Magyar Numiz­­matikai Társulat december 29-én, csütörtökön délután 1 órakor a társulat helyiségében (Csepreghy­ u. 4.) tar­­tandó fölolvasó ülésén Román Bálint dr. Károly Róbert valutareformjáról, Szentgáli Károly pedig a római pórt e­zek habitusáról értekezik. * (The Hungarian Ration) című angol nyelvi havi folyóirat decemberi száma Krisztics Sándor dr. egyetemi magántanár és Delisle Artúr dr. szerkesztésében most jelent meg. A füzet gazdag tartalmából kiemeljük Lord Newtonnak Erdélyben szerzett tapasztalatairól írott cikkét, Ludwig Ernő főkonzulnak a nyugatmagyar­­országi helyzetet ismertető cikkét, Wlassics Gyula báró­­nak a nemzetek önrendelkezési jogáról írott tanulmányát A folyóiratot a magyar kérdés ismertetése körül a kül­földön elért eredményei a magyar társadalom legmesz­­szebbmenő támogatásra teszik méltóvá. Előfizetési díja egy évre 300 korona. Szerkesztősége IV., Mária Valé­­ria­ utca 1. * (Révész Vilmos dr.) ismert nevű írónak népszerű szabadelőadása a negyedik dimenzióról pénteken 6 órakor lesz a Zeneakadémia kamara­termében. Beszélni fog a bölcselet mértékrendszerei­ről, a relativitás történetéről és a tudomány és mű­vészet határkérdéseiről. Jeglyek a Skálánál és a Zeneakadémiában. Színház. * (Szilveszter-est a Renadssance­ Színház­­ban.) Szilveszter napján a rendes esti előadáson kívül, a­mikor a Hossz és bessz kerül színre, még két kabaréelőadást is tart a Renaissance­ Színház.. Az egy­ik este h-at órakor, a másik hajnalban fél órakor kezdődik. A pénztárnál már csak néhány jegy kapható. * (Burián Károly jubileuma.) A magyar királyi Operaházban pénteken, dec­ember 30-án Burián Károly kamaraénekes művészi szereplésének harmincadik évfordulóját ünnepelik Tristán és Isolde előadásával. A jubiláns Tristán szerepét éne­keli, Isolde Sebeők Sára lesz. Közreműködnek még Bazilidesz Mária (Brangéne először),­­ Szende (Kur­­venál először), Venczel, Závodszky (Melót először), Kér­ész és Déry. A 6 órakor kezdődő előadást fel­emelt helyár­akikal tartják meg. * (Hét órakor kezdődik a Bálvány bemu­tatója.) A Vígszínházban a Bálvány szombati be­mutatóját kivételesen pontban hét órakor kezdik. Később érkezőik nem léphetnek a nézőtérre. * (Gyermekelőadás a Vígszínházban.) Gyermekelőadás lesz fél helyárakkal csütörtökön délután a Vígszínházban. Az Agyafúrt köszörűst, a kedvelt énekes látványosságot, adják. * (Jazz-banda az Andrássy­ úti Színház­ban.) Fedák Sárinak a Donna Pedrillá­ban bemu­tatott schym­mi -paródi­áj­át, a­melyet esténként viha­ros tapssal fogad az Andrássy­ úti Színház közön­sége, jazz-banda kíséri. A jazz-banda két muzsikusá­­nak ki­ünő karrikirozói Kabos és Békeffi. A mulat­ságos darab keretében Fedák Sári több gyönyörű új dalt énekel. Hangverseny. * (Koncz János) mára hirdetett hegedűestéjét elhalasztja, mert hegedűje eltűnt. (Harmónia.) Kabaré. * (Az Apolló-Színpad) pompás műsora már csak rövid ideig kerül színre. Rendkívüli sikere van minden este a Fehér elefánt, Kék szalon és A kabala című daraboknak, valamint a mulatsá­gos és szellemes mag­ánszámoknak. Jegy Bárdnál is kapható. * (Már csak néhány napig) játszák az In­tim­ Kabaréban a kitűnő műsort. (Ideális feleség, Rómeó és Júlia stb.) Szilveszter­ estén 2 előadást tart az igazgatóság, az egyiket a személyzet javára. Jegy előreváltható a pénztárnál és a jegyirodákban. Filmszínház. * (Magányos szig­et az Óceánon.) Ez a színtere az Uránia nagyszerű fioorizon-filmjének. (4, %6, %8, % 10.) * (Szilveszteri tarka-est az Omniában.) Már csak néhány jegy kapható. Fellépnek: Sándor Erzsi, Medek Anna, Paulay Erzsi, Kökény I., Be­­kefy, Bánóczy, Baross, Kemény Melinda bárónő, Balázs Árpád, Kindlow, Somló stb. * (A századok legendái) hat fejezet a sátán naplójából, táblás házak előtt kerül bemutatásra a Royal Apollóban. A nagyarányú filmszenzáció az idei évad leghatalmasabb mozgófényképe. Az elő­adások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. * (A Szilveszter-estét az Omniában tölt­jük.) Ott lépnek föl a főváros legjobb művészei. Jöjjön el ön is! * (Henry Porton) legújabb mesteralakítása, a Hegyek leánya, szombattól kezdődően a Renais­­sance­ Moziban. * (Hajótörés a tengeren) szerepel az Uránia Robinsonok című filmjében. (4, 16, Y78, 1410.) * (Az üldözött, Alfa May) legszebb filmje az Omniában, 5, 7 és 9 órakor. * (A Mozgókép-Otthonban) m­ár csak ma és holnap vannak műsoron a szenzációs sikert ara­tott Ilyen az élet­. • • I cimű 6 fölvonásos ameri­kai regény és Az autókirály (4 fölv.) ciműi felülmúl­hatatlan amerikai sport­regény. (5, 7, 9.) 7

Next