Budapesti Hírlap, 1923. február (43. évfolyam, 25–47. szám)

1923-02-25 / 45. szám

8 A Petőfi-centenárium — Az angol társadalom hódolata Petőfinek. — Petőfi-ünnepségek a vi­déken. — Május 20-án lesz a Kiskun­félegyházai Petőfi-ü­nnep. Mint Londonból jelentik, Szápáry László gróf londoni magyar királyi követ a Petőfi­­cent­enárium­­ alkalmából palotájában fé­nyes ünnepséget rendezett. A palota nagy­­pompával és művészien földíszített termei­ben megjelent az angol társadalom színs­­zava, valamint az összes követségek képvi­selői. Az ünnepség művészi programja ki­záróan magyar művészek műveiből volt összeállítva és csak magyar művészek sze­repeltek, Dohnányi Ernő Liszt és Bartók zon­goraműveit és saját kompozícióit adta elő, továbbá legújabb esz-moll zongora­­kvintettjét, a Waldbauer—Kerpely-vonós­­négyes közreműködésével. A Liszt-féle kompozíció kivételével valamennyi darab újd­onság volt az angol közönség számára. A közreműködő művészeket, a­kik külön­ben a londoni közönségnek régóta elismert kedvencei, játékukért viharosan megtap­solták. A zenei előadások keretében a tu­lajdonképpeni Petőfi-emlékünnep az angol ízlésnek megfelelő hangulatos hódo­lás volt a Legnagyobb magyar költő emlékének. Torday Emil tanár az angol tudományos társulatok­­szövetségének alelnöke, emlék­­beszédben festette Petőfinek, a költőnek, a szabadságharcosnak és nemzeti hősnek pályáját. Majd Vera Beringer, a híres angol művésznő, Petőfi-költeményeket szavalt, a­melyeket Torday tanár fordított. * A Pető­fi-év szilveszteri zenitjén már túlha­ladtunk, de azért még egyre kapjuk a híre­ket a vidéki városok és községek Petőfi-ünne­p­­ségeiről. Minden hely, a­melyhez Petőfi életé­nek valamely eseménye vagy epizódja fűződik, méltó fénnyel és lelkesedéssel emlékezik meg a költőről. Legutóbb Kunszentmárton, Szalk­­szentmárton és Soroksár rendezett Petőfi-ün­­nepet. Mind a három helyen gazdag program tette emlékezetessé az ü­nnepet. A Petőfi-Tár­­saság nevében Kunszentmártoniban és Sorok­sáron Szávay Gyula főtitkár, Szalkszentmár­­tonban pedig Havas István tartott ünnepi be­szédet. Holnap, vasárnap Pápa városa rendez Petőfi-ü­nnepet; itt Szávay Gyula, Lampérth Géza és Szathmáry István képviseli a társasá­got. Március 4-én Székesfehérvár, március 10-én Debrecen p­etőfi-ü­nne­­e következik, Vojnovich Géza, illetőleg Dalia Ignác közremű­ködésével. Sopron és Szombathely áprilisban rendez Petőfi-ünnepet. A siskunfélegyházai országos Petőfi-ünnepet március 15-ike helyett május 20-án, pünkösd vasárnapján tartják meg. A félegyházai Petőfi­­szobor bizottság ezt legutóbb tartott ülésén azért határozta el, mert március 15-én lesz a főváros Petőfi-ünnepe és a szobor­bizottság a fővárosnak elsőbbségi jogát készséggel elis­merte. *A félegyházai ünnep elhalasztásáról a szobor­bizottság értesítette a Petőfi­ Társaságot, úgyszintén Budapest és Kiskunfélegyháza vá­ros képviselőtestületét. Az aszódi főgimnázium a minap ünnepelte egykori diákjának, Petőfinek emlékezetét. Most elkészült az emlékezetére átalakított rajz­terem. Ennek ócska vályogfalára a tanulók háromévi szorgos munkával magyar stílusú kézifestésű faldiszítményeket rajzoltak, míg tanáruk, Velten Armand, a­ki nyáron a rajz­tanárok versenyén a főváros díját nyerte el, két szép freskót festett Petőfi életéből. Az ITC­-nek spanyolországi futására hétfőn induló csapata búcsúzóul a Zuglói AC-al játsza le bajnoki mérkőzését. Döntetlennél jobb ered­ményre bajosan számíthatnak a zöld-fehérek hívei, mert a FTC tűrhető csatársora igen ke­mény védelmet talál magával szemközt, viszont a Zuglóiaknak gyenge csatázósora nem re­mélhet pozitív sikert az FTC energikus védel­mével szemben. Jó sporttal, érdekes küzde­lemmel kecsegtet a Törekvés—Fog­ és Fém­munkások SC mérkőzése, a­melyben a győzel­met főképpen a Weiss­—Hirser balszárny, valamint Erik jó formája biztosíthatja, a Törekvésnek. A MAC a Kispesti AC ellenében mutat­hatja ki javulását. Egy pontra jogosan szá­míthat, győzelme pedig nagy lépéssel vinné előre a csapatot azon az utód, a­melyen ve­szedelmes helyzetéből kimenekülhet. A MAC csapata csak a pályán mentheti meg magát, minden más irányú kísérlet sportszerűtlen s méltatlan volna az egyesülethez. A BTC—MAFC mérkőzése két gyenge ellen­felet hoz össze alkalmasint döntetlen ered­ménnyel. A MAFC belső életében erős áram­latok hullámzatnak, a­melyek több neves játé­kosnak a kiválását is magukkal hozzák. A ki-, lépések mér meg is indultak s a legutóbb Havast veszítette el a műegyetemieknek a csapata. A másodosztályú bajnoki mérkőzéseknek a sorában a legjelentősebb a BEAC—­NSC meccse. A­ részletes programra a következő: Első osztály: MTK—VAC (Ameri­kai-ut, d. u. 3). III. ker., TVE—UTE­­ (Ha­tár-u., d. u. 3), FTC—Zuglói AC (Üllői-út, d. u. 3), BTC —MAFC (Üllői-ut, d. u.­­2), Törekvés—Vas- és Fémmunkások SC (Halom-u. d. u. 3), MAC— KAC (Margitsziget, d. u. 3). Második osztály: UTSE—KTK (Újpest, d. u. 3), BEAC—NSC (Lóverseny-tér, d. u­. t.2), Postás—Ékszerész (Lóverseny-tér, d. u. 3). ..33 BFC—Testvériség (Amerikai-ut, d. e. 11), TTC—Húsiparos SC (Üllői-út, d. e. 1212), BAK—VII. ker. SC (Hungária-ut, d. u. 3), KAOE—BTK (Bertalan-u., d. u. 3). , 4 A magyar válogatott csapat. A jövő vasár­napon, március 4-én zajlik le Genuában Ma­gyarország—Olaszország válogatott mérkő­zése, március 11-én pedig Lausanneban jele­nik meg a magyar válogatott csapat, hogy re­­vánsot adjon Svájc reprezentatív csapatának a múlt esztendőben Budapesten tett látogatá­sáért. A­míg az olaszok és a svájciak gőz­erővel készülődnek a magyar csapattal való erőpróbára, addig nálunk régi jó magyar szo­káshoz híven, azoknak az eszközöknek a ku­tatásán fáradoznak, a­melyekkel a saját erőn­ket gyöngíthetjük. Úgy látszik, ezen a téren si­kert is mutathatunk föl, mert ime megtalálták a módját, miként apaszthatják a harcba in­duló játékosoknak a kedvét és a küzdő vá­gyát. A­mint a múlt nyáron, a­mikor váloga­tott csapatunk északi túrájára volt indulóban, most is ráakadtak arra a pontra, a­honnan a mesterséges erősorvasztás folyamata megin­dulhat. Tegnap este, a Labdarúgó Szövetség tanácsülésén elhangzott egy fölszólalás, a­mely tiltakozott a legjobb magyar kapuvédő­­nek, Platkó Ferencnek a génuai és lausannei mérkőzésben leendő szerepeltetése ellen. Sú­lyos vádakkal illette a fölszólaló Platkót, ha­zaárulónak és professzionalistának bélyegezte s a tanácsnak nem egy tagját sorakoztatta föl ellene. A hazafias érzés sugalta állítólag a föl­lépést, akadtak azonban más, a hazaszeretet és becsület érzésétől nem kevésbbé áthatott sportférfiak is az MLSz tanácsában, a­kik a nemzet sportjának az érdekeit szögezték a szólamok ellen és a vádak bizonyítását köve­telték. Platkónak a fiatalember könnyelműségével elkövetett ballépéseit mindenki ismeri. A szö­vetség büntetésben is részesítette és Platkó viselte is cselekedeteinek a következményeit. Azóta azonban kivételes képességeit érvénye­sítheti a magyar sportnak a szolgálatában, részt vehet az MTK bajnoki és egyéb mérkő­zéseiben s a magyar színeket is képviselő MTK csapatában elismerést szerzett a magyar fut­ball­sportnak Spanyolországban is. Senki nem emelt vétót eme szereplései ellen, most azon­ban, a­mikor arról van a szó, hogy esetleg reá bízzák a magyar kapu védelmét, kiáltanak s pellengérre állítják s vele együtt lerántják a sárba egyesületét is. Egy játékosnak ilyetén módon való üldözése már igazán nem tartozik a sportnak a keretébe s igen furcsa hatást gyakorolhat azokra a széles rétegekre, a me­lyek a sportot a maga szépségeiért, vonzó tu­lajdonságaiért és a benne rejlő emberi érté­kekért karolja föl és támogatja csodálatos lel­kesedéssel. A hajsza mindenféle megnyilatko­zásában visszataszító s különösen csúnya eb­ben az esetben, a­mikor már határozottan igazságtalan is. Nem is hisszük, hogy a Lab­darúgó Szövetség elnöksége engedne a terror­nak és meghajolna azok előtt a törekvések előtt, a­melyek a Platkó elleni hajsza mögött jól láthatóan megmutatkoznak. A Labdarúgó Szövetség a Platkó ellen el­hangzott vádakat sürgősen meg fogja vizs­gálni, részben maga az elnökség, részben fe­gyelmi­ bizottsága útján s a hétfőn megejtendő vizsgálat eredményétől teszi függővé, hogy megengedi-e Platkó­nak a mérkőzésben való szerepeltetését. A szövetségi kapitány már kijelölte a kettős válogatott mérkőzésnek a résztvevőit, esetle­ges változás azonban még bekövetkezhetik. A mai diszpozíciók szerint a következő játé­kosok utaznak el szerdán délután Genuába: Fehér, Platikó—Fogl II., Fogl III., Zwolen­­szky—Kertész II., Baubach,­­ Blum—Braun, Opata, Molnár, Orth, Priboj, Hirzer, Weisz. A­mennyiben még utánpótlás is szükségessé válnék, Hajós, a Törekvés játékosa utazik a csapat után. I * Schlosser Svédországban. Schlosser Imre I elhagyja Magyarországot s a jövől hónap kö­zepétől Svédországban, mint a norrköpingi Kamraterna hivatásos trénere fog működést kifejteni. * Birkózás és boxolás. A birkózó versenye­ket rendező egyesületeknek a sorában vasár­nap a Munkás­­TE kér magának szerepet. Junior birkózóversenyt rendez egész napra terjedő programmal az FTC üllői­isti sport­telepének a tornahelyiségében.­­ Debrecenben vasárnap zajlik le a küzdelem Debrecen bir­kózóbajnokságaiért a fővárosi birkózógárda legjobbjainak a részvételével. — A boxolás híveit az FTC junior boxolóversenye fryűjti össze vasárnap este 7 órakor a régi képviselő­­házban. * Vívás. A Nagy Béla vándordíjért mérkőz­­t­nk legjobb vivőink vasárnap délután fél 6 órakor a MOVE székházában (VI., Podma­­niczky­ utca). A versenyben minden résztvevő egyesületet egy vivő képvisel. A vándordíj védője Uhlyarik Jenő dr. (MOVE). * Mezei futó­verseny. Vasárnap nyílik meg a mezei futóversenynek az évadja s mindjárt a beköszöntő napon két verseny is sorom­póba gyűjti az atlétákat. A Margitszigeten a MAC rendez kezdő szenioroknak mezei ver­senyt 4800 méter távolságon. A rendező egye­sület mellet az MTK, UTE, Csillaghegyi MOVE, ESC, FTC és a BEAC gárdája vesz részt a szezonnyitó versenyben s a győzelmet való­színűen a MAC fogja megszerezni. Az­­ egyéni győzelemre is a MAC versenyzője, Zoltány a legjogosultabb jelölt. Jó hírek előzik meg nagynak, a BEAC versenyzőjének a startját is. A másik mezei verseny a Hungár­ia-sport­telep környékén zajlik le az MTK rendezésé­ben 3 kilométeres távolságon s ifjúsági kezdő atlétáknak a résztvételév­el. A konkurencia itt is élénk lesz, a­mennyiben az MTK, BEAC, MTK, FTC és a Csillaghegyi MOVE indít csa­patot, a csapatgyőzelmet a BEAC fogja ki­vívni, az egyéni győzelemnek a kérdése ellen­ben teljesen nyílt. TOSTODZÍS. * Labdarúgás. A hét elején leesett hatalmas hótömegeknek az eltakarításához idejében neki­láttak ugyan s a sporttelepeket meg is tisztí­tották, még is, a hirtelen beállott olvadás kö­vetkeztében egyik-másik mérkőzésnek a meg­tartása kétessé válik, így teljesen bizonytalan, hogy a határ­ utcai pályán esedékes UTE— 111. ker. TVE meccse lebonyolítható lesz-e. A pálya talaját nevezetesen a víztömegek annyira, ■süppedékessé tették, hogy bajnoki mérkőzésre alkalmatlannak látszik s csak abban az esetben javul a helyzet, ha halnapra fagy állna be. A pályát egyébként vasárnap délelőtt folyamán megtekinti a mérkőzés vezetésére kijelölt bíró s a­mennyiben a meccset valóban nem lehet lejátszani rajta, még idejében közüki az ■ UTE-val, hogy ne fárassza ki a csapatot hiába Újlakra. A mérkőzés egyébként az UTE pont­jainak számát gyarapítaná, jóllehet a III. ker. TVE csapata a múlt vasárnapon szenvedett kudarc után lényegesen megerősödött. Elfog­lalja a helyét ismét Szabó Jenő hátvéde, va­lamint Harrer is, a­ki a legutóbb szenvedett sérüléséből már fölépült. A mostoha talajviszonyok általában a na­gyobb technikával rendelkező csapatoknak fog­nak kedvezni. Így az MTK-nak kevés tartani valója valn a WAC-al szemközt, a­mely az­­ amerik­ai-úti pályára invitálta ellenfelét. A­­ bajnokcsapatot ez a körülmény aligha fogja irritálni, csupán közönségének lehet majd oka a méltatlankodásra, mert a pálya gyarló néző­­térsége megfosztja megszokott kényelmétől. Arany­pótló szájpadlás nélküli FOGAK Amerikai korona- és híd­­rendszer MŰFOGAK mindenféle kivitelben, legjobban és legolcsóbban írásbeli jótállással készülnek VÁMOS JENŐ forsműtermében, Vi. Király ucca 82. X ésn. I — Poghuzás, fogtömés fájdalom mentes. — BUDAPESTI HÍRLAP (a. ».) r IZ feljm­ítsr 2K MINDEN HÖLGY! táját érdekében írja fel a következ­ő cimet: Szalai Jenő speciális paplanüzlete Budapest, VIZ , Kertész uccu 35. FŐVÁROSI OcyEH. — A Belváros uj elöljárója. A Magyar Országos Tudósító jelenti: A Keresztény Községi Párt belvárosi tagjai az üresedés­­í­en lévő IV. kerületi elöljárói állásra egy­hangúan Ander Béla d­r. főjegyzőt az V. kerület helyettes elöljáróját jelölték. — Fizetési mozgalom a városi tisztvi­selők között. Ráncos homlokú, gondoktól terhelt emberek járják a városháza folyo­sóit. Városi tisztviselők, valóságos életmű­­vészek, kik a mai drága világban nyomo­rúságos fizetésük mellett emberfeletti küz­delmet folytatnak a létért. A nyomorral karöltve jár az elkeseredés, melyet a fő­város tanácsa február elsején egy szigorú rendelkezésével ismét növelt azzal, hogy január elsejéig visszamenően minden tisztviselőnek levonta a kereseti adót, a­mi az úgyis rosszul dotált tanácsjegyzőknél ötszáz koronát, sőt ennél is többet tett ki. Nem nagy összeg a mai világban, de egy­két napig mégis el lehet belőle tengődni. A levonás következtében előfordult az a tragikomikus eset is, hogy a január else­jén nagyobb fizetési osztályba került tiszt­viselő február elsején kevesebb fizetést kapott, mint a múlt év decemberében az alacsonyabb státusban. Az elégedetlenséget most még az is nö­veli, hogy a tanács minden előzetes beje­lentés nélkül a tisztviselői kedvezményes gázt az eddigi ár kilencszeresére emelte, a kedvezményes villámáramot az eddigi 35 fillér helyett 4 korona 20 fillérért szolgál­tatja hektovattonként, évi 3000 hektowat­­ton túl pedig 7 koronát kell fizetni a tiszt­viselőnek egy hektowattért. A város hiva­talnokai összehasonlításokat tesznek az ő fizetésük és a főváros munkásainak jöve­delme között. Azt mondják, hogy egy tiszt­viselő átlagos havi összjövedelme — bele­értve a különmunka díját is — tíz-tizenkét ezer korona. Ezzel szemben a főváros munkaügyi bizottságának határozata értel­mében a város munkásainak létminimuma havonként tizenötezer korona. És megesik az, hogy míg egy napszámos tizenötezer koronát, egy kőműves vagy lakatos har­mincezer koronát is keres havonként, a városi fogalmazó alig jut húszezer koro­nához. A tisztviselők sűrűn tartanak már ta­nácskozást helyzetük javítása végett és valószínű, hogy rövid időn belül memo­randummal fordulnak a tanácshoz. — A szociálpolitikai bizottság ülése. A szo­ciálpolitikai bizottság Lobmayer Jenő dr. ta­nácsos­­elnöklésével ülést tartott. A népjóléti minisztérium beküldött© a­ fővároshoz a nők, gyermekek és fiatalkorúak védelméről szóló törvénytervezetet véleményezés végett.. Az ügyosztály a tervezetet áttanulmányozta s a nők, gyermekek és fiatalkorúak fokozottabb védelme érdekében több kisebb módosítást ja­vasolt. Tárgyalta ezután a bizottság a tavalyi gyermeknyaraltatásról szóló jelentést. 16­ 1 gyermeket nyaraltattak s a jelentés szerint a gyermekek szépen gyarapodtak, a legkisebb gyarapodás , fél fégr. volt, a legnagyobb 3.20 Elbúj csodás, küszvény és cukorbaj ese­tén a Ferenc József keserűvíz javítja a gyomor és a belek működését, élénkíti az emésztést és előmozdítja az anyagcserét. kiló. Egy gyermek napi eleemerési­­költsége 100 K volt. A bizottság a jelentést tudomásul vette és felkérte az ügyosztályt, hogy az idei gyermeknyaraltatás előkészületeikez korábban fogjon hozzá s nagyobb arányu nyaraltatást próbáljon keresztülvinni. Ez annál inkább­ le­hetséges lesz, minthogy az idei költségvetésbe 10 millió van ezen a címen beállítva. — Új építkezések a fővárosban. A főváros magánépítési albizottságának legutóbbi ü­lésére a következő építési engedélyek kiadását java­solta a tanácsnak. Márton László Béke-utca 4. (emeletráépítés), Kohner Adolf Bécsi-utca 8. (emeletráépítés), Angyalffy Károly Gyömröy­­út 8532. hrsz. (raktár és kerítés), Marton Jó­­zsefné Egressy-ut 7a (családi ház), özvegy Mathiász Józsefné VII., Névtelen-utca 1959. hrsz. (földszintes ház), Bercy István Alsó­rá­­kosi rétek 1997. hrsz.­ (két földszintes ház), Keglevich György gróf Bécsikapu-tér 1. (tol­dalék), Konta Mihályné Fürész-utca 1955.­hrsz. (földszintes ház), Kovács Jenő Gyep-utca 25. (toldalék) és Sichermann Bernát Alkotás-utca 39/c (földszintes ház). — A 24-ik számú jogegységi döntvény revíziója. Nagy feltűnést keltett annak idején jogászkörökben a Kúria jogegységi tanácsának 24. számú határozata, a­mely­ben kimondotta, hogy a perrendtartás 413. szakaszában megállapított ama j jog, hogy a gazdasági viszonyok változása következ­tében az ítélettel megállapított járad­ék, Összegfelemelés kérhető, a baleset folytán bizonyos járadékot élvezőket nem illeti meg. Vagyis a mai jogállapot az, hogy pél­­dául az a gyári munkás, a­ki 1913-ba­n munkaköziben jobb karját vesztette, tehát teljesen munkaképtelenné vált, az 1913- ban hozott ítélettel megállapított rApi két korona járadékkal kénytelen beérni, mert a perrendtartás kedvezménye a fentebbi idézett kúriai hatá­rozat szerint rá nem vonatkozik. Ennek a döntésnek inhumánus volta arra indította a legfőbb bíróságot, hogy a 24. számú döntést revízió végett . •Kúria teljes ülésének fóruma elé terjessze. Ez a teljes ülés, értesülésünk szerint, ápril­­lis 12-én lesz. ( Szabadlábra helyezték a Fővárosi Ope­­rettszínház egyik merénylőjét.) A Fővá­rosi Operettszin­ház ellen elkövetett me­,­­énylet ügyében a vád táraics a minap 500 ezer korona óvadék ellenében szabadlábra-­ helyezte az egyik letartóztatott tettest,­ Balkó József rendőrdijnokot. Heffner Ká­­roly mérnök, védője útján ma szintén kér­vényt adott be a vádtanácshoz, a­melyben 60 ezer korona óvadék ellenében szabad-­­­ábrahelyezését kéri. A kérelem dolgában­ a napokban dönt a vádtanác®. Heffneren kívül már csak Hozmetz Ferenc Károly­­közgazdasági egyetemi hallgató ül vizsgá­lati fogságban. Ez Eszláry Károly fogva marad. A multi hónapban nagy szenzációt keltett Eszláry­ Károly bank tisztvt­selő merénylete, a­ki­ Friedwaldszky Andrást, a Wiener Commer­­zial Bank titkárát agyonlőtte, mert azt hitte, hogy ő volt az oka elbocsátásának.­ Eszláry Károlyt letartóztatták és úgy a vizsgálóbíró, mint a vádtanács elrendelte­­ további fogva tartását. Eszláry a határozat­­­tok ellen felfolyamodást jelentett be az I ítélőtábláihoz, a­hol Degré Miklós dr. kúriai­­ biró tanácsa ma a felfolyamodást eliita- v­eltotta.­­ Felmentő ítélet az árpaszállítási ügyben Egy hetes tárgyalás után a budapesti büntető­­törvényszék, mint uzsora,bíróság ma délelőtt hirdette ki ítéletét az árpaszállítási perben. A­­bíróság Bibó Kálmánt, Kánya Albertet, Hana Szigfridet, Rudas Bélát­, Kelemen Gyulát, Szántó Ernőt, Landau Izsót, Aldor Adolfot, ifj. Deutsch Samut, Tschürl Ferencet, Weiter­­ István dr.-t. Woitswick Artur dr.-t az árdrá­gítás bűntettének vádja alól felmentette. El­­­lenben Borza Ede vegyészt bűnösnek mondta ki árdrágító visszaélés vétségének kísérletében és ezért 20 ezer korona, pénzbüntetést© és 3 évi hivatalvesztésre ítélte. A bíróság ítéleté­ben kimondta, hogy a bűnjelként lefoglalt nagymennyiségű árpa rakományok a Magyar Leszámítoló Banknak visszaad­andók. Az ítélet terjedelmes indokolásában a bíróság megálla­pította, hogy Bibó Kálmán és társai törvényen kiviteli engedélyek alapján szállították ki az árpát,­­legjobb tudásuk szerint jártak el, meg­feleltek a kiviteli záradék követelményeinek, és a vizsgálatot végző vegyészek is legjobb tudomásuk és szaktudásuk szerint adták meg véleményüket. A földművelésügyi minisztérium és a tárcaközi bizottság kiviteli engedélyeinek záradékát különböző módon lehetett értell­mezni, különben is abszolút utasítást a zára­­dék nem adott. A minisztérium 463 vagonra adott kiviteli engedélyt, logikai ellenmondás tehát , az, hogy a minisztérium nem tudta azt, minő árpát szállítanak ki. Boronkay kir. ügyész "semmiség! panasszal élt. Borza Ede szintén felebbezett, Bibó Kálmán és társai az Ítéletben megnyugodtak. ______ • 1MHNIA/KESZTIH ÖV- és RETIKÖL- 'ff LUKACS M, KÜLÖNLEGESSETEK ♦ IV., Kígyó ucca 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék