Budapesti Hírlap, 1923. május (43. évfolyam, 98–121. szám)

1923-05-19 / 112. szám

4 Budapesti Hirlaf 1923 május 19. (112. sa.) NAPIHIREK. miniszterelnök Rómából való elutazása előtt meg fogja látogatni a pápát és Gas­­parri kardinálist. SségswlseíöEs RSssfl^sroB'SEäg ftérelsnéröl. Pária, máj. 18. A Magyar Távirati Iroda tudósítója beszél­getett Constat Victor képviselővel, a kinek, mint a pénzügyi bizottság tagjának módjában lesz a Magyarországnak engedelmezhető pénz­ügyi engcdelmekkel foglalkozni és a ki e kér­désről a következőket mondotta: — Midőn arról volt szó, hogy Ausztriának az ötvenötmilliónyi kölcsönt megadjuk a pénz­ügyi bizottságban a legenergikusabban tilta­­líoziam az ellen, hogy mi egy olyan hatalom­nak nyújtsunk előnyöket, a mely a legutóbbi háborúban ellenünk vett részt. A miniszterel­nök érvei azonban olyan természetűek voltak, hogy az ő nézetéhez csatlakoztam. A mi Ma­gyarországot a mostani körülmények között illeti, a helyzet tökéletesen ugyanaz. Fentar­­tom magamnak azonban azt a szabadságot, hogy nézetemet megváltoztassam, ha a mi­niszterelnök által velünk közölt érvek meg fognak engem győzni annak szükségéről, hogy Magyarországon segítsünk. Chabruns képviselő, Franciaország kato­likus pártjának egyik legmarkánsabb egyéni­sége a 'tudósitó előtt igy nyilatkozott: — Azt hiszem, hogy ügyesen megadott cn­­gedelmekkel kibékíthetnénk irányunkban Ma­gyarországot, a melyben meggyőződésem sze­rint megvan a hajlandóság arra, hogy francia­baráttá tegyen. Mindazonáltal nem hunyha­tunk szemet az előtt, hogy Magyarországnak a franciák iránt érzett szeretete, legalább eb­ben a pillanatban, nem éppen* húzott. S ha előnyöket kell neki nyújtanunk, akár kölcsön alakjában, akár pedig akként, hogy a szövet­ségeseknek a magyar nemzeti vagyonra bizto­sított zálogjogát feloldjuk, ezt csak bizonyos óvatossággal tehetjük. Különben a francia kormány dolga, hogy megfontolja azt, vájjon politikájával összefér-e a Mayyarországnak adandó segítség, a mely ellentétben áll azzal a megkülönböztetett jóindulattal, a melyben eddig a kisantantot részesítette. ü politika kipei. SVSästässtezri tarsücjsNoaáé. A kormány tagjai ma délután Daruváry Géza helyettes miniszterelnök elnöklésével megtartották a rendes heti miniszteri. ta­nácskozást, a melyen folyóügyeket tárgyal­tak le. A H Nemzeti Polgápi Párt és a Véudposi wáSaszfiök KiSiijeggzéke. A Nemzeti Polgári Párt ma este Hein­rich Ferenc elnöklésével rendkívül látoga­tóit értekezletet tartott, a melyen a vá­lasztói névjegyzékek összeállításánál ész­lelt különböző visszásságokat tették szóvá. Heinrich Ferenc felkérte a párt tagjait, hogy a jogosultsággal bíró választók meg­­okolatlan és jogosulatlan kihagyását min­den esetben hozzák a párt tudomására, hogy a párt az illetékes tényezők tudomá­sára adhassa és orvoslást kereshessen. Nem tartja célravezetőnek a kihagyottak név­sorának kifüggesztését, mert itt is ugyan­olyan tévedések és hiányok lehetnek, mint az összeállításnál. A visszásságoknak eddig akkora tömege jutott a párt tudomására, hogy a párt illetékes tényezőknél lépéseket tett egy uj, alapos választói jegyzék össze­állítása céljából. Az értekezlet teljesen ma­gáévá tette az elnök kijelentéseit és felkér­ték, járjon el ilyen értelemben a kormány­nál. A párt minden héten kedd este 8 órakor pártvacsorát tart a városligeti Gundel-féle vendéglő különtermében. A3 kéruöntybizottság ülése. A nemzetgyűlés kérvényt bizottsága má­jus 24-én déli 12 órakor az I. számú bizott­­sáig teremben ülést tart. Tárgy: A feliratok és kérvények második sorjegyzékénék tár­gyalása. Viseljünk Palma-sarkot 1 Megtakarítjuk vele a cipőjavitást és kíméljük idegeinket. — (Az időjárás.) A Meteorológiai Inté­zet jelenti: Az időjárás ismét bonyolultabb lett: az Atlanti óceán felől nagy légnyomás nyomul az európai szárazföldre, mig a kis légnyomás Izlandtól a Skandináv-Félszige­­ten, Dánián, Lengyelországon át terjed a Fekete tenger felé több minimummal. Az idő a kontinenesen változékony, hűvös és sok helyen esős. Hazánkban is sok helyen volt, többnyire kisebb eső s nyugat felől hősülyedés indult meg. Időjóslás: Észak­nyugati szelekkel változékony, hűvös idő várható helyenkint esővel. — (Nyílt levél Foch tábornagyhoz.) Becsből jelenti tudósifónk telefonon: Foch tábornagy Csehországban való utazásával kapcsolatosan a baloldali pártok sajtóor­gánuma, a Szlovák című lap, nyílt levelet intéz a tábornagyhoz, a melyben a többi között a következőket Írja: — A tótok vérrel vásárolták meg maguknak a szabadságot. De ezt a szabadságot még min­dig nem kapták meg. Azok a csokrok és virá­gok, a melyekkel a tábornagyot különböző városokban üdvözölték a szlovákok tengernyi könnyével voltak átifalvíf. Emlékezzék meg a tábornok, ha visszatér hazájába a tótok szen­vedéseiről, hiszen ők együtt ontották vérüket a franciákkal. — (Jean de Bonncfon a hercegprímás­nál.) Csernoch János hercegprímás május 21-én délben az esztergomi hercegpriinási palotában vendégül látja Jean de Bonne­­font, a Magyar országon tartózkodó francia Írót. — (A szülőföldjükről klüldözöttek vá­lasztójoga.) Több panaszból az Országos Menekültügyi Hivatal tudomást szerzett arról, hogy a választói névjegyzék kiigazí­tása rendjén többen kimaradtak a választói névjegyzékből azzal a megokolással, hogy az illetők nem magyar honosok. Tekin­tet nélkül arra, hogy a hivatal a maga ha­táskörében is megteszi a szükséges lépést, hogy ez az állapot orvosolíassék, ezen az utón is felhívják a szülőföldjükről kiüldö­zötteket, hogy állampolgári jogaik védelmé érdekében saját hatáskörükben is járjanak el s felszólamlásaikat az illetékes kerületi elöljáróság utján tegyék meg. — (Pozsonyban csak a tó! és a német a hivatalos nyelv.) Prágából jelentik, hogy a pozsonyi bíróságoknál hivatali nyelvnek ezentúl kizáróan csak a tót és a német nyelvet ismerik el. — (A főváros külföldi kölcsöne!.) A fő­város pénzügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor tárgyalta a külföldi kölcsönök ren­dezésének ügyét. A pénzügyi osztály terje­delmes jelentésben számolt be az egész ügy­ről, ismertette a bázeli tárgyalások jegyző­könyveit és a bázeli megállapodás szövegét, melyeket már részletesen ismertettünk. Az ügyosztály azt az előterjesztést tette, bőgj» a bizottság az egyezséget pártolóan terjessze a május 25-én tartandó rendkívüli közgyű­lés elé, a mit el is fogadtak. — (Szomorú számok.) A főváros állami anyakönyvi hivatalok áprilisi forgalmának statisztikája jutott ma kezünkbe, mely szo­morú világot vet Budapest közegészség­ügyére. A múlt hónapban az állami anya­­könyvekbe 1501 születést és 2052 halálo­zást vezettek be, 551-gyel több volt a halá­lozás, mint a születés. Legtöbb születés, 459, a Józsefvárosra esik, a legkevesebb — 6 — pedig a Belvárosra. A halálozási statisztikában 500-zal a Ferencváros vezet, inig 54-gyel a Il-ik kerület jutott az utolsó helyre a kerületek között. Házasságot ápri­lisban 841-et kötöttek és mig a Vl-ik kerü­letre 170 esik, addig a III-ik kerületre csak 28. (Kommunisták és rendőrök harca Dortnnmdbán.) Dortmundból jelenük: Egy tüntető menet, a melynek az élén több kommunistaszázad haladt, a dortfeldi tár­nák felé nyomult, hogy olt a munka be­szüntetését kikényszeritsék. A tárnát meg­szállva tartó rendőrtisztviselőket a tünte­tők botokkal és kövekkel támadták meg. Számos lövés is eldördült. A kevés lét­számú rendőrség a tér megtisztítása céljá­ból kénytelen volt fegyverét használni és ennek következtében egy polgári egyén életveszélyesen megsérült. A rendőrség tag­jai közül hatan késszurásoktól, illetőleg kődobásoktól súlyosan, hárman pedig köny­­nyebben megsebesültek. A bánya üzemé­ben fennakadás nem volt, mert a déli cs az éjszakai műszak teljes számban leszál­lón a bányába. — (A rikord-gyorsiróverseny dijai.) A Gyakorló Gyorsírók Társasága szombat délután fél 4 órakor rendezi a Barcsay­­utca 5. szám alatt levő főgimnzáziumban országos gyorsiróversenyét, a mely a négy­száz szótagon túlmenő gyorsíró rikordver­­sennyel kezdődik. Ennek I. dija harminc­ezer korona, II. dija huszonötezer korona, III. dija húszezer korona. Ezenkívül úgy ezen, mint a többi kisebb gyorsasági fo­kon nagy dijakat tűztek ki. A versenyen bárki, bármely rendszer követője részt­­vehet. Szombat este 8 órakor a vidékről feljövő gyorsírók tiszteletére ismerkedő társasösszejövetel lesz a Modern-kávéház­­ban (Eskü-tér). A versenyt vasárnap reg­gel 9 órakor folytatják; délután 4 órakor a Gyakorló Gyorsírók Társaság diszgyülé­­sén (Szemere-utca 6. szám alatt) hirdetik ki a verseny addig megállapított eredmé­nyét. — (Címadományozás.) A kormányzó a mi­niszterelnök előterjesztésére Szász Dezsőnek, a Magyar-Német Bank részvénytársaság vezér­­igazgatójának a közélet terén kifejtett érde­mes tevékenysége elismeréséül a magyar ki­rályi kormányfötanácsosi címet adományozta. — A kormányzó a földmivelésügyi miniszter előterjesztésére a hazai mezőgazdaság fejlesz­tése körül szerzett érdemeik elismeréséül Cscmez István és Weber 'János földbirtoko­soknak a magyar királyi gazdasági főtanácsosi cimet, Friedrich Károly földbirtokosnak pedig a magyar királyi gazdasági tanácsosi cimet adományozta. — (Maróczy, Aljcchin és Bogoljubov a karlszbadi sakkverseny győztesei.) A nem­zetközi mcsterverseny utolsó fordulóján a mestertriász hármas holtversenyben ért célhoz. A magyar bajnok és Aljechin dön­tetlent értek el Nimzouics, illetve Réti ellen, az orosz nagymester ezenkívül a Spiel­­mann elleni félbemaradt játékát föladta. Bogoljubov viszont a Treybal elleni győzel­mével került az első helyre. Réti a Sűmis elleni függő játékát döntetlenné tette s igy egyenlő pontszámot ért el Grünfelddel, a ki viszo'nt Tártokomért megverte. A to­vábbi eredmények: Tarras nyert Teich­mann ellen, Rubinsten Sümis ellen, Bern­stein Thomas ellen. A Spielmann—Chajes-, valamint Wolf—Tafes-pártjk eldöntetlenül végződtek. A verseny végső eredménye sze­rint az I—II—III. díjon — ex aequo —í Maróczy Géza (Magyarország), Aljechin A és Bogoljubov E. D. (Oroszország), osztoz­tak 12 >2 nyert ponttal, IV—V. Réti Ri­­kárd és Grünfeld E. 10 lA, VI—VII. Nimzo­­vics A. és Treybal K. 10, VIII. Yates 9 'A, IX. Teichmann R. 9. Következtek még: Tartakower 8'A, Tarras 8, Rubinstein 7'A. Bernstein 7, Wolf 6A, Sämis 6, Thomas 5A, Spielmann és Chajes 5. — (Gy&szrovat.) Algőver Andornak, az ág. hitv. ev. egyház Vili. kerületi vallástaná­­rának felesége, szüléiéit Abelcsz M. Berta, a kit jó szivéért széles körökben becsültek és tiszteltek, e liónap 13-án váratlanul meghalt. A kerepesi-uti temetőben helyezték nyugovóra 15-én az evangélikus lclkészi kar, több iskola tanárai, tanárnői, sok növendék és az el­hunyt tisztelőinek nagy tömege részvételével. Benke Elemér nyugalmazott Máv. főfel­ügyelő május 15-én meghalt Szeged-Felsőía­­nván. ' Wirth János nyug. ezredes, a ki a háborút végigküzdötte az összes frontokon, ma dél­után elhunyt. Temetése vasárnap, e hónap 20-án, tesz a kerepesi-uti' temető halottasháza­­ból délután négy órakor. Beregi József könyvkereskedő tegnap 54 éves korában meghalt. Az elhunytban Beregi Miklós hirlapirótársunk fivérét gyászolja. Te­metése vasárnap délelőtt háromnegyed 10 óra­kor lesz a rákoskeresztúri temetőben. — (Mire egy leányból asszony lesz) cimü Újhelyi-kötet megjelent (Egy asszony nap­lója). , — (Nagy tüzkatasztrőfa egy északame­rikai iskolaünnepen.) Cemdenből jelentik: Egy iskolában rendezett előadás alkalmával a színpadon felborult egy lámpa s az egész .épületet lángba borította. Nagy pánik kelet­kezett. Hetven gyermek, illetve szülő el­égett. Számosán megsebesültek. — (Balatonfüredre) e héten a többi kö­zött a következők érkeztek: Roboz Imre színigazgató Budapest, Horth Hella szín­művésznő Budapest, Chernél László any­jával, cs. és kir. kamarás Budapest, Rá­­kosy Andor és neje, kér. elüljáró Buda­pest, Ambrózy Agátha grófnő, földbirtokos leánya Tana, Szilv Tamás nemzetgyűlési képviselő Budapest, Beke Zsolt és családja, ny. fhgy. fbirtokos Hejőszalonta, Bokor Ernő igazgató Budapest, Zeisler Ferenc és kísérője, gazdálkodó Borsod-Harsány, Va­dász Géza hivatalnok Budapest, K. Mándy Sámuel fbirtokos, v. nemz. gyűlési képv. Baranyaszcntlőrinc, Tichay Alfrédné dr.-né, igazgató neje Budapest, Csuka Lajos igaz­gató Budapest, Katona Józsefné és gyer­mekei, mérnök neje Budapest, Szemző Ist­vánná és kísérői, birtokos ’Budapest, Szil­­váss.y László dr. és neje, gyógyszerész Bu­dapest, WatsdorfT Lajosné báróné és ko­­mornája Somlószőllős, Bruckner Albert igazgató Budapest, Holló Sándor és neje, igazgató Budapest, Torda Tivadar dr. és neje, mérnök Budapest, Décsi Viktor és leánya, bankigazgató Budapest, Horváth A. János és neje, tkp. igazgató Budapest, Ki­rályi Miklós gyógyszerész Szabadszállás, Vecscy Jenő és neje, gép,-mérnök-igazgató Budapest, mocsai Breuer Lajosné, ezredes özvegye, Csillag Mária dr. tanárnő Buda­pest, Lampl Ödön és neje, gyáros Buda­pest, Mattiasich Dezső dr. kir. közjegyző Hódmezővásárhely, Kétly Károly br. dr. egyet. r. tanár Budapest, Reiter Manó gyá­ros Budapest i— (Vilmos császár felesége visszafej Dómba.) Hágából jelentik: Hermina her­cegnőnek, a német császár feleségének hol­napra várják Dóriiba való visszatérését — (A közüzemi alkalmazottaknak isméi föl­emelték a bérét.) A főváros keresztényszociá­­lista közüzemi alkalmazottai a múlt hónapi eredménytelen sztrájk után is tovább folytatták bcrmozgalmukat s a drágasággal arányos bér­emelést kértek. A főváros tanácsa azonban nem hívta össze a munkaügyi bizottságot, úgy; hogy a bérmozgalom nem járt sikerrel és e miatt a közüzemi alkalmazottak között meg­lehetősen n'agy volt az elkeseredés. A munka­ügyi bizottság csak ma, közel egy hónappal a sztrájk befejezése után ült össze, hogy an alkalmazottak bérmozgalmával foglalkozzék. Az ügyosztály 15 százalékos újabb béremelést javasolt, a bizottsági tagok egy része azonban 21 százalékos iavitásban állapodtak meg. Ek azt jelenti, hogy a napi létminimum 1200 ko­rona lesz. — (Az első német nemzetgyűlés hetven­esztendős jubileuma.) Majnafrankfurtből jelentik: Abból az alkalomból, hogy az első német nemzetgyűlés hetven esztendő­vel ezelőtt a Szent PóZ-templomban össze­ült, itt emlékeztető ünnep volt, a melyen a. birodalom és a tartományok miniszterei is resztvettek, Ebert elnökkel élükön. Dél­után fél három órakor ünnepies menet vonult a Szent Pál-templomba,. a hol a frankfurti főpolgármester üdvözölte a mintegy ötszáz főnyi vendéget. — (Meggyilkolták a berlini földhitelinté­zet elnökét.) Berlinből jelentik: Mievinszki nagybirtokos tegnap három revolverlövéssel megölte Olvinszkit, a Földhitelintézet elnö­két. A merénylő, a kit elfogtak, kijelentette, hogy örül, hogy ezt a korrupt embert el­pusztíthatta. Néhány lap annak a gyanú­jának ad kifejezést, hogy a gyilkosságnak politikai háttere van. — (Pestisesetek Malagában.) Malagából jelentik: A város területén pestis eseteket állapítottak meg. — (Tennisz-eipő,) Neumann, Nagymező­utca 44. — (Evangélikus istentisztelet a pünkösdi ünnepek alatt.) A Deák-téri evangélikus tem­plomban a pünkösdi ünnepek alatt délelőtt 11 órakor az istentisztelet és az urvacsora-osztást Baffay Sándor püspök fogja végezni. — (Sztrájk Belgiumban.) Brüsszelből je­lentik: A genfi postaalkalmazottak csatla­koztak a vasutasok sztrájkjához. Antwesstc pen és Brüsszel között autőbuszforgalmaL rendeztek be. Az utcák katonai felügyelet­­alatt állanak. Theunis miniszterelnök a kamarában kijelentette, hogy a kormány a munkások által megindított akció köve­teléseit meg fogja vizsgálni, azonban fe­nyegetésekkel nem engedi magát befolyó* soltátni. —- (A legegészségesebb reggeli) 1 csészá tejre 3 kávéskanál Ovomaltine. Orvosilag ajánlva. — (Keresztényszocialista földei Ívesek orszá­gos kongresszusa.) A Keresztényszocialista Földmunkások cs Földmivesek Országos Szö­vetsége május 20-án délelőtt féltiz ópai kezdés­sel, a régi országház (Sándor-uica 8.) termé­ben, országos kongresszust tart, melynek pro­gramján a többi közt a következő pontok sze­repelnek: Az elnökség lemondása és uj veze­tőség választása; alapszabálymódositás; a föld­­biríokreform s a munkásság és mezőgazdasági szociális kérdések. — (Árion) angol fogkrémhez csak tiszta viz kell, fogkefe nem fontos. — (Betiltott újság.) A fő kapitány sági napi­parancs közli, hogy a belügyminiszter a Va­sárnapi Déli Hírlap további megjelenését és terjesztését megtiltotta. A főkapitány ennek alapján elrendelte a lap bárhol található pél­dányainak elkobzását és a terjesztők ellen az eljárás megindítását. — (Csendélet Erzsébetfalván.) A követ­kező sorokat kaptuk: Május 7-ről 8-ra vir­radó éjjé) erzsébetfalvai lakásomba betör­tek s a legszükségesebb ruha- és fehérne­műt, egyéb tárgyakkal együtt elvitték. Ugyanaz éjjel még két- polgár baromfi-állo­mányát vitték el a Csoma-utcából. A kö­vetkező nap a Pázmány-utca és Thurzó­­utca sarkán levő korcsmát akarták kifosz­tani, .itt azonban szerencséjük nem volt, mert — a déli időben — az utón volt férj váratlanul hazaérkezett s a rablót éppen a felesége fojtogatása közben lefülelte. A mi­nap történt, hogy Erzsébetfalván szolgála­tát teljesítő egyik rendőrt öt suhanc meg­támadta és félholtra verte s fegyverzetétől megfosztotta. Természetesen éjjel történt az eset s a rendőr egyedül lévén, a túlerővel szemben védekezni nem tudott, jóllehet a támadók közül egyet lelőtt. A sok bűntett­ből tudomásomra ennyi jutott rövid ffz nap alatt. Bizonyos, hogy ez csak kis részét te­szi a nap-nap után elkövetetteknek. Az élet* és vagyonbiztossagot immár veszedelembe sodró erzsébetfalvai állapotokat ajánlom az illetékes körök figyelmébe, mert a jelen helyzet a régi rablóvilágra emlékeztet, mely a békés polgárokat folytonos rettegésben tartja. Mi polgárok a baj okát az igen cse­kély rendőrlétszámban látjuk.. Vagyok a tekintetes szerkesztőségnek Erzsébetfalván, 1923 május 16-án, teljes tisztelettel (alá­írás)-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék