Budapesti Hírlap, 1923. július (43. évfolyam, 146–170. szám)

1923-07-18 / 159. szám

í'923 Julius 18. (159. «*,) ßüBÄPESTI ÍÍÍRltF lent meg, a bíróság úgy határozott, hogy *. legközelebbi tárgyalásra Zsabka Károlyt elő­vezetteti, Turchányi Istvánt pedig, a­kinek az idézést nem kézbesítették szabályszerűen, újra megidézi. Az uj tárgyalás október 16-án lesz., — (A telefon védelme.) A telefon el­len elhangzott panaszokra Demény Károly államtitkár úr, a posta és telefon vezér­igazgatójától hosszabb nyilatkozatot kap­tunk, melyből a következőket közöljük: — Soha sem tagadtam a budapesti telefon bajait, — mondja az államtitkár úr — a­me­lyek természetes következményei a háború és az azt követő felforgatás rombolásainak és a­melyek természetüknél fogva — sajnos — má­ról-holnapra el nem tüntethetők; azonban az orvoslás munkája úgy technikai, mint üzemi téren serényen folyik és ez fokozatosan okve­­tetlenül meghozza a szanálást, még­pedig an­nál biztosabban és gyorsabban, mennél job­ban bízunk a sikerben és mennél kevésbé szid­juk a szolgálatot, mert ez viszont okvetetlenül káros lelki depressziót vált ki a súlyos körül-’­mények közt levő és a világ legtöbbet beszélő közönségét kiszolgáló budapesti telefon­kap­csoló személyzetnél. (Budapesten az előfizető átlag naponta 18-at, a legnagyobb forgalmú nyugati és amerikai városokban 9—10-et be­szél.) Ma azonban tiltakoznom kell ama sú­lyos meggyanusítás ellen, mintha a budapesti?, telefon személyzete összejátszanék a rendbontó kilengésekkel, a­mely valóság esetében nem­zeti szerencsétlenség volna. Szerencsénkre azonban nem valóság, hanem csak a telefon­láz paroxizmusának szüleménye. Nyugodt lelkiismerettel és hosszú évi becsületes köz­­szolgálati múltamra való hivatkozással állít­hatom, hogy a vélt összejátszásnak a kellően megrostált és üdvös lelki metamorfózison át­ment telefonszemélyzetben nyoma sincs és nem is lesz még forradalom esetén sem. De eltekintve ettől, a közizgalmat kiváltó ese­ményeknél ismétlődő telefonálási nehézségek magyarázata éppen nem szorul ilyen sötét föl­tevésekre, mert megfejtését leli az úgynevezett „run" természetes és elkerülhetetlen hatásai­ban. Éppen úgy, mint a­hogyan a legjobban megalapozott pénzintézet is meginog, ha bármi okból összes hitelezői egyszerre megrohanják, a telefon nem tud helytállani, ha technikai be­rendezéseit meghaladó mértékben veszik egy­szerre igénybe. Minden munkahelynek 15 kap­csoló zsinórja van, ha mind a 15 zsinór igénybe van véve, újabb kapcsolás azon a munkahe­lyen csak akkor történhetik, ha valamelyik beszélgetés megszűnik. Továbbá minden elő­fizető egyszerre csak annyi hívó részére kap­csolható, ahány összekötő áramköre van a középponttal; ha ezek már igénybe vannak véve, újabb kapcsolás nem adható, még akkor sem, ha a munkahely üres kapcsoló zsinórral rendelkeznek stb. Ezek a kapcsolási lehetősé­gek technikai határai, a­melyeken belül még sok más akadálya lehet a sikeres kapcsolás­nak, de a­melyen túl nincs semmi lehetőség. A nagy szerencsétlenségek, politikai események stb. hatása alatt nálunk rendesen telefon­ban indul meg, legtöbbnyire a rendőrség, tűzoltó­ság, mentők, közhatóságok felé, hogy hama­rosan kimerül a kapcsolások lehetősége és a további hívások sikertelensége, vagy termé­szetszerűen késedelmes kapcsolása csak fokozza az izgalmakat, a­nélkül, hogy valamit is len­dítene a dolog lényegén. Ez (Női bajoknál) kiváló hatású az Erzsé­bet sósfürdő. — (A morva-osztrani sakkverseny.) A morva-osztraui nemzetközi mesterverseny mai, tizenkettedik fordulóján, mint tudó­sítónk táviratozza, Lasker nyert Tartako­­wer ellen. A Réti—Grünfeld, Emué—Tar­­rasch, valamint a Pokorny—Seresniew-féle játékok eldöntetlen eredménnyel végződ­tek. A vezető mesterek állása a következő: Lasker 10 és fél, Réti 8 és fél (1), Tar­­takower és Selesniew 7 és fél, Euwe 7, Spielmann és Tarrasek 6 (1), Bogoljubov 5 (1).­­ (Erhard­t kapitánynak segítőtársai voltak.) Berlinből jelentik: A birodalmi igazságügyi minisztérium, a­ birodalmi fő­ügyészség és a lipcsei rendőrfő­­ökség kép­viselői szemlét tartottak a lipcsei fogházban és mint a Berliner Tageblatt jelenti, a fel­ügyelőszemélyzet szigorú vallatása után megállapították, hogy Erhardtnak a fog­ház alkalmazottai között segítőtársai vol­tak. Több fogházőrt letartóztattak. Hoh­en­­lohe-Öhringen hercegnét, a­kit jogtanácso­sával polgári rendőrök őrizete alatt hoztak Lipcsébe, az állami törvényszéknek átadták, hogy az ítéljen fölötte.­­ (A vámcsalók az ügyészségen.) A rend­őrség a múlt héten nagyarányú vámcsalást lep­lezett le. Több budapesti szállítócég össze­játszott Csipak József vámtiszttel, a­ki a Bu­dapestre irányított, jobbára textil­árukat, mint tranzitó árut kezelte és bűntársainak: Felber Géza, Frank Hugó, Ugró Zoárd és Klein Gyula szállítóknak kiszolgáltatta. Csipak jutalom fe­jében a vámdifferencia felét kapta. A rendőr­ség Csipakot és a szállítókat letartóztatta és átkísérte az ügyészség Markó­ utcai fogházába. Az ügyész valamennyiek ellen közokirathami­­sítás bűntettéért az előzetes letartóztatás fenntartását indítványozta.­­ (Nem engedik be a szent szőnyeget vivő karavánt Mekkába.) Kairóból jelentik: Az egyiptomi kormány elhatározta, hogy visszahívja azt a zarándokkaravánt, a­mely a szent szőnyeget szállítja Mekkába. A visszahívás oka az, hogy Husszein hedzsaszi király, a kinek területére Mekka esik, nem engedte hedzsaszi területre lépni *’3s.T ton­ettkészlet útitáskában megvátolra kerestetik. Használtat is megvásárolok. Ár és minden közelebbit kérem Goldsmid, 438. alá a Hungária* szállodába azonf­al közölni. a karaván egyiptomi orvosi kíséretét. Az egyiptomi kormány elhatározását a legfőbb egyiptomi vallási tényezők is helyeslik. A szent szőnyeget általában Mohamed saját imaszőnyegének tartják. Ez a szőnyeg egyiptomi őrizetben áll s évente egyszer viszik el Mekkába.­­ (Rendőrök és nemzeti szocialisták összeütközése Münchenben.) Münch­enből jelentik: A rendőrség a Krone-cirkuszban tegnap délutánra összehívott mindkét­ Hit­­ler-gyűlést betiltotta. A cirkusz közelében összegyűlt a nemzeti szocialisták és vidéki német tornászok egy nagyobb csoportja, a­mely miután hosszabb ideig hasztalan várt Hitlerre, menetbe alakult és régi birodalmi zászlók alatt tüntető menetre indult. A Schellingstrassen a rendőrség megpróbálta a menetet feloszlatni. Közben megjelent Hitler, a­kinek sikerült az embereket szét­­oszlásra birni. Este a nemzeti szocialisták két gyűlést tartottak, egyiket a Salvator­­pincében, a másikat a Malteserbräu helyi­ségeiben. Míg az első gyűlés baj nélkül folyt le, a Malteserbräuban összeütközés támadt a nemzeti szocialisták és a másképp gondolkodó vendégek között. A kék rend­őrség állította a helyiségben helyre a ren­dőrt. Időközben az utcán nagy tömeg, kü­lönböző pártok hívei gyűltek össze, a­kik erőszakos uton próbáltak a Madeserbrauba jutni. A tartományi rendőrség pár százada megtisztogatta az utcákat, mire a tömeg szétoszlott.­­ (Elfogott rablógyilkos.) Tegnap délután az Észt­ergora felől jövő személyvonaton az egyik utas ittas állapotban botrányt okozott. Az angyalföldi pályaudvaron a rendőr igazo­lásra szólította s ugyanakkor Lovassi János panasszal ment a rendőrhöz, hogy a botrányt­­okozó férfi a vonaton 5000 koronáját ellopta. A rendőr a pénzt meg is találta nála. Az iga­zolásnál kiderült, hogy Kulcsár Antal 33 éves napszámos, a­ki már ötször volt büntetve lo­pás miatt és most a budapesti hadosztálybi­­róság rablógyilkosság miatt körözi. A főkapi­tányságon letartóztatták.­­ (Gyászrovat.) Bágyi Baczó Mózes, szász­városi református lelkész, hosszas szenvedés után Szászvárosban elhunyt. Bánlaki­ Adorjánná, született andaházi és dubrovai Andaházy Etelka, 48 éves korában július 13-án Budapesten elhunyt. Louis Couperus, ismert hollandi regényíró, tegnap vérmérgezésben meghalt Mezőkeresztesi Bodiz Zoltán, a gödöllői m. kir. koronauradalom intézője, e hónap 16-án életének 37. évében vérmérgezés folytán Buda­pesten elhunyt. A boldogult e hónap 17-én délután 3 órakor lett a kerepesi­ uti temető halottasházában beszentelve és e hónap 18-án délután 5 órakor lesz Tinnyén, a családi sír­boltban örök nyugalomra helyezve. — (Ezüst farkas) Breitfeld szűcs, Váci­utca 10. — (Egy kéményseprőmester huszonöt­éves jubileuma.) A minap ülték meg Hau­ser Gyulának, Rákosszentmihály sok éven át érdemes községi bírójának, huszonötesz­tendős kéményseprőmesteri jubileumát. Az ünnepre eljött Csécsy Nagy Imre altábor­nagy, Kószó István államtitkár, Csécsy Nagy József min. tanácsos, Csécsy Nagy Miklós udvari tanácsos, Pálfy Dániel nem­zetgyűlési képviselő, Szilágyi Gábor főszol­gabíró, Purebl Győző városi tanácsos, Pilisy Sándor és Lajos miniszteri titkárok, Kopa Károly vármegyei főjegyző, Gergely György rendőrkapitány és még sokan ünnepeltek együtt Rákosszentmihály társadalmának ve­zető köreivel *— („Hagyjanak békében, mert fölrob­bantom a srapnelül“) Ma este a Klauzál­­téren riadalmat keltett egy valószínűen elmebeteg ember. Az illető Fuhrmann Lajos negyvennégyéves irodaszolga volt,, a­ki a járókelők figyelmét különös viselkedé­sével vonta magára. Hóna alatt papiros­csomagot szorongatott s a mikor a járóke­lők kíváncsibb része szorosan körülfogta, harsogó hangon rájuk kiáltott: — Hagyjanak békében, mert felrobban­tom a srapnellt. Hagyjanak, mert a leve­gőibe röpítem magukat. A közönség a közeli rendőrőrszem­et hívta a most már dühöngő ember megfékezésére. A rendőr felszólította a robbanással fenye­getőző embert, hogy adja át a csomagot. A dühöngő dulakodni kezdett a rendőrrel, a­kinek végül is sikerült a veszedelmes cso­mag birtokába jutni. Kiderült, hogy a papi­ros csak egy üres srapnellhüvelyt takart. A dü­höngőt ezután előállították a főkapitány­ságon. — (Usetty Ferenc temetése.) Usetty Fe­renc temetéséről téves értesítést kaptak a lapok. A temetés holnap, szerdán délután 4 órakor lesz a kerepesi­ uti temető halot­tasházából. — (Carnarvon lord leánya férjhez megy.) Londonból jelentik. A londoni társaságo­kat érdekes házassági hír foglalkoztatja. Lady Evelyn Herbert, Carnarvon lord és lady Carnarvon egyetlen leányát eljegyezte Beauchamp lord. Lady Evelyn, a­ki el­hunyt édesapjával együtt jelen volt Tuth­­ankhamen fáraó sírjának feltárásánál, egyike a londoni arisztokrácia legkiválóbb szépségeinek.­­ (Elítélték a lírahamisítókat.) Hetek­kel ezelőtt két olasz ember több darab 1000 és 500 lírásokat akart beváltani, de kide­rült, hogy a lírák hamisak, mire a rendőr­ség a két olaszt letartóztatta. Az egyik ha­misító, Renato Ahec, bevallotta, hogy ösz­­szeköttetésben áll egy nagy olasz pénzha­misító bandával s attól kapja a hamis lí­rákat A másik hamisítót Bultulo Luiginek hívják. Ezt az embert a Pénzintézeti Közép­pont egyik tisztviselője leplezte le. A két olasz bűnügyét ma tárgyalta a büntető tör­vényszék és Kroó Izor dr. védelme után fe­­jenkint nyolc hónapi börtönre ítélte őket. .. (Hej, az a magyar Himnusz!) Prágá­ból jelentik, hogy Lelley magyar keresztény­szocialista képviselő a felvidéki teljhatalmú miniszterhez interpellációt adott be az ér­­sekújvári járásfőnöknek törvényellenes zak­latásai dolgában. Az érsekújvári rendőrség ugyanis 16 ottani lakos útlevelét, fegyver­­tartási engedelmét és fegyvereit megokolás nélkül bevonta, az eljáró közegek szóbeli közlése szerint azért, mert az illetők gyer­mekei a március 16-iki ünnepen a templom­ban a magyar himnuszt énekelték. A gyer­mekeket —­ mint jelentik — emiatt már iskolai büntetésben részesítették. — (A hentessegéd témádói.) Ivanics Jenő hentessegédet, mikor tegnap este munkájából hazafelé igyekezett, Wéber Adolf és Robusz Sándor napszámosok megtámadták, mert Iva­nics fenyegetésekre sem állt ki a munkából. Véber Ivanicsot a nála levő fejszével többször fejbevágta, súlyos sebeket ejtve rajta, s mikor menekülni próbált, utána futottak és még több csapást mértek rá. A segítségre siető rendőr nehezen tudta elfogni a futásnak eredt táma­dókat, a­kiket a rendőrség őrizetbe helyezett. Véber nemrég került ki feltételes szabadságra a Csillagbörtönből. B©m«s »nilatkozata párisi t­ftjának cél­aSs*ela Pária, jul. 17. Benes dr. cseh külügymi­niszter a Havas-iroda tudósítója előtt ki­jelentette, hogy párisi útjának céljai vol­tak: a francia-cseh kereskedelmi szerződés ügyének megvitatása. Masaryk elnök párisi látogatása részleteinek megállapítása, és egyéb problémák, mint Magyarországra vonatkozóan annak a kérdésnek beható megvitatása, a­mellyel a jóvátételi bizottság legutóbb foglalkozott. Benes dr. kijelentette, hogy mind e kérdésekben a felfogások tel­jes összhangját sikerült elérnie és a külön­böző problémák tekintetében követendő pol­­itikára nézve megegyezés jött létre. Kíván­ságának megfelelően Benest tájékoztatták a nyugati hatalmaknak a jóvátételi kérdés­ről vallott pillanatnyi felfogásáról is. Mindaz, a­mit e közlésen kívül hiresztelnek, nem egyéb fantáziánál. Teljes raegegifezés Lausanneb­an. — Bt­­-jwö kcdsiisn írják alá a békeszerződést. — Lausanne, jul. 17. (Svájci Távirati Iroda.) A konferencia három albizottságá­nak teljes ülése, a­mely délután öt órakor kezdődött, röviddel este nyolc óra előtt ért véget. Valamennyi vitás pontban megegye­zés jött létre. A békeszerződést kedden, 24-én írják alá, mosdanak és a demokrácia szuverenitása alá helyezik. • Ez azea j­ól a cserház a Beagsäfalista rsnsaSsz®«* ms^válHoztatása ®8E®n. Elvetettük Snoiwden javaslatát. London, jul. 17. (Wolff.) Az alsóház tegnapi ülésén nagy szótöbbséggel elutasí­totta Snowdennek több hónappal ezelőtt benyújtott javaslatát. A javaslat azt köve­telte, hogy a kapitalista rendszert uj gaz­dasági és ipari igazgatással pótolják, a­melyben valamennyi termelési eszközt álló­ háromnapos lesz a szinajai fronfeerencia. Bukarest, júl. 17. Lapjelentések szerint a szinajai konferencián csupán a kisantant három államának képviselői vesznek részt. Az aténi és varsói kormányt a tárgyalások folyamáról állandóan értesíteni fogják.­ A konferencia három napig fog tartani.­­ (Közszolgálati alkalmazottak országos gyűlése.) A Közszolgálati Alkalmazottak­ Nemzeti Szövetsége államvasúti csoportjá­nak, irodakezelők, állomáselöljárók, állo­­másfelvigyázók, kezelőnők, távirászok szak­köre július 22-én, vasárnap délelőtt 9 óra­kor az államvasúti négy középiskolát vég­zett és tisztviselői munkakörben foglalkoz­tatott alkalmazottak anyagi és erkölcsi helyzetének javítása érdekében, a Podma­­niczky­ utca 87. szám alatt országos tag­gyűlést tart.­­ (Beiratkozás a Pázmány Péter Tudomány­egyetem orvosi fakultására.) A budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetemnek Orvostanhallgatók Segélyző- és önképző Egye­sülete ezúton értesíti azokat a leérettségizette­­ket, a­kik a budapesti egyetem orvosi fakul­tására akarnak beiratkozni, hogy a felvételi kérvények beadási határideje augusztus elsején lejár. A segítő­ egyesületben (VIII., Üllői­ út 26. L emelet 3.) felvilágosító iroda van, a­mely hetenkint kétszer, kedden és pénteken délelőtt 12—1 óra között nyújt úgy felvételt, mint tanulmányi kérdésekben a leendő elsőévesek­nek részletes és díjtalan felvilágosítást . (Vizumcsalás.) Stadler Ödön panaszt tett a főkapitányságon, hogy a Gundel-féle ven­déglőben megismerkedett Heinbach Adolf 27 éves gazdatiszttel, a­ki a Holandia-szállóban lakik és két útlevél szerzésbe ajánlkozott. Harmincezer koronát kért és kapott Szájertól, a­kinek az ígért útleveleket átadta, de a vizc­í­mot nem szerezte meg. Heinbachnál megmotor­zásakor több útlevelet találtak különböző ne­vekre kiállítva. A rendőrségen Heinbach Adol­fot őrizetbe helyezték. — Gala-sarok, a régóta kitűnőnek’ ismert­ olcsóbb, mint a többi. — Mint értesülünk, az arany- és ezüst-­ beváltáson kivül brilliáns ékszer-beváltás is eszközölhető IV., Vármegye-utca 7. sz. Brilliáns-beváltás 10—12—16. Pénztári órák aranyra és ezüstre 9—5—10. — Lessive Hiénix mosópor a legjobb 30 év? óta közismert. Kapható mindenütt!­ z m­oraink sártányosak ! Tekintse meg kirakatainkat. Very Well !&mL FŐVÁROS. fiz­igpolgárrotesterelc választása a Si@ri@szfissa«® községi pár»t értelmezBetén. A városházi életben s az egyes pártok kerületi találkozóhelyein napok óta nagy élénkség észlelhető, alpolgármesternek vá­lasztására készülődik a törvényhatósági bi­zottság. A második alpolgármesteri­ szék sorsa már eldőlt, mert Buzáth János mos­tani harmadik alpolgármesterrel senki sem versenyzett és a kilátástalan küzdelem elől a többi pályázó visszalépett. Annál nagyobb a korteskedés a Buzáth megválasztásával megüresedő harmadik al­polgármesteri állás betöltése körül. Csupor József, Berczell Jenő és Zilahy-Kiss Jenő a pályázók, a­kiknek érdekében a város­atyák nagyon exponálják magukat. Annak ellenére, hogy a keresztény községi párt ma esti értekezletén Zilahy-Kiss Jenő mellett foglalt állást, Berczellnek és Csupornak sok szavazat fog jutni a holnapi választáson, mert ezeket a baloldal is támogatja szava­zatával, azonkívü­l titkos lévén a szavazás, kérdés, hogy a mai párthatározatot meny­nyire honorálják a keresztény községi párt tagjai. Egyébként a keresztény községi párt Wolff Károly elnöklésével ma este tartott értekezletén foglalkozott az alpolgármesteri és címzetes alpolgármesteri állásra való jelö­léssel. Az értekezlet egyhangúan hozzájá­rult az intéző- és a harmincas bizottság ama határozatához, hogy az alpolgármes­teri állásra Buzáth János címzetes alpol­gármestert jelölték. A címzetes alpolgár­mesteri állásra való jelölésnél Wolff Ká­roly felszólalásában azt mondotta, hogy ennél a kérdésnél figyelembe kell venni a­ keresztény nemzeti szempontból való meg­bízhatóság kérdését is. A régi városházi uralom — mondotta Wolff — nem volt nemzeti irányú és ez hívta életre a vörös fővárost. Ha valaki a régebbi szolgálati idővel rendelkező mellőzésével kapcsolatban azt mondaná, hogy ez erőszakos választás,, akkor meg kell állapítani, hogy a­ mai korban csak az erőnek van létjogosultsága Ezután közölte, hogy a kiküldött két bi­zottság a címzetes alpolgármesteri állásra, egyhangúan Zilahi-Kiss Jenő közoktatás­­ügyi tanácsost jelölte, ehhez kérte a párt hozzájárulását. Sipőcz Jenő h. főpolgármester felszóla­­lása után, a­ki szintén Zilahy-Kiss támo­gatását kérte, az értekezlet titkos szavazás­sal negyvenhat szavazattal Zilahy-Kiss Je­nőt jelölte a harmadik alpolgármesteri ál­ .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék