Budapesti Hírlap, 1923. július (43. évfolyam, 146–170. szám)

1923-07-18 / 159. szám

4 IfraBífei igazgatólLa Barmen, jul. 17. (Wolff.)­­A birodalmi bankfróknak még Garmen megszállása idején elfogott igaz­gatóját a franciák Dornap közelében kitet­ték a nyílt országútra. Az igazgatóval egy­idejűen elfogott rendőrtisztviselőket még nem bocsátották szabadon. Linshing, Jul. 17. (Wolff.) A birodalmi bank itteni pénz­tárát pénteken a franciák megszállták. A pénztár igazgatóját és néhány hivatalnokát éjjel-nappal marokkói katonák tartják őri­zetben hivatalos helyiségükben. A franciák ily módon akarják a hivata­lnokokat a pénz­­­szekrénykulcsoknak kiszolgáltatására bírni. [A kézipénztárban a franciák 375 milliós márkát foglaltak le. Sm«s?«s sí feelse csatatéré» SissirsoSiaia London, júl. 17. (Reuters) :A délafrikai pártnak Pieter­­hnaritzburgban tartott kongresszusán Smuts­­tábornok beszédet mondott, a­melyben ki­jelentette, hogy teljes mértékben helyesli ki Baldwin angol miniszterelnök magatartá­sát és a tartandó angol birodalmi konfe­rencián Délafrika nevében „a béke csata­­­zerén“ fog harcolni. P®2!M<SaP<§ gESBBSSJSSéa luJogeliemeseBS6* föggwa tsai®« ~fOtt SB*S®«2©iiifc BsisUstf» Páris, jul. 17. (Havas.) Az Eclair szerint Poincaré mi-^­i­niszterelnök közölte az emberi jogok ligá­jával, hogy Németországban négy franciát­­jogellenesen fogva tartanak. ül­ies^ n­eiüiiiß? A mi újat imni tudunk, csak relative uj. A­ mai nap kettős piaci szenzációja a tej­­árának 50 koronával és a borjúhús árának 1500 koronáról való drágulása. Előbbivek­­természetesen együtt jár a tejtermékek árá­nak és rosszaságának a „szilárdulása“ is.­ A tej tehát mától kezdve 350 korona, tej­­ifelé 1200, a túróé 750—800, a kevésbé szagos és tisztább úgynevezett jobbminő­­ségű vaj pedig alig-alig látható. Ennél egy percre meg kell állni. A törzsökös buda­pesti embernek ugyanis fogalma sincs ar­ról, mi a jó tej, tejfel, túró és vaj. Any­ Liyira nincs, hogy az öreg faggyúdarabok-­b­ól és lehetsen masszákból összegyúrt sárga anyagot is csettintve üdvözli, mint a me­lyet a lelkiismeretesnek még gúnyból sem mondható kereskedő szép csomagolásban rak elébe. E sorok szerény és szegény írója gyerekkorát falun töltötte s igy nem a köz­vágóhíd útvonaláról ösmeri a tehenet, s a­­mi jót ez az igazán reális jószág ad. Ezt a realitást azonban kereskedőink annyira le­nézik, hogy hidegvérrel sózzák a teljesen tudatlan vevő nyakába a megsavanyodott, margarinnal kevert tehéntúrót mint finom „liptói túrót“. Az egyetlen mentség a hozzáértésnek az a hiánya, melyet alkal­mam volt egyes kereskedőknél is tapasz­talni, a kik maguk se tudták, hogy a liptói túró eredetét a juhtej savójában kellene keresni s legfeljebb annyit tudtak, hogy :■Budapestnek mely obskúrus utcájában „­gyártják“ azt a piszkot, a mit ő méreg­­drágán és a méreggel egyenlő hatással "árul. Mert — engedelmet e kis k­ésérésért —• ha már azt nem lehet megmagyarázni, miért kell napról-napra mindennek drá­gulni, államérdek ugyan kivánhatja-e, hogy ebben a rothadt városban tudatosan és hatósági asszisztenciával mérgezzék e csonka ország lakosságának egyhetedét. Gyerünk tovább. A tojást nem hamisít­ják, mert nem lehet, de jóllehet ma is tele volt vele a piac, a­helyett, hogy olcsóbb lenne, ugyancsak felfelé törekszik az árlis­tán, akárcsak a sertéshús, mely ma tovább drágult, hosszakkal maradva el azonban a­­drágulásban a borjúhús mögött, melynek ára általános elszörnyedésre egyszerre 500 koronával ugrott fel. Igaz, hogy az állam- hatóságnak­ nehéz a helyzete, mert legel­­sőbb magán kellene végigvágni, de ha már van botbüntetésünk, ne csak az adót, de az ilyen ötszázas árugrásokat is valorizálni kellene mogyorófapálcában. Miután úgy sem teszik meg, természetes, hogy az új burgonya árusai is megcsökönyösödtek. Bő­ven van ebből a cikkből s a múlt hét óta mégis 100 koronával drágult. Ugyanezt cse­­lekszi, állítólag a szárazság miatt (két hét előtt az eső volt a hiba!) a paprika s bár­mennyi gyümölccsel árasszák el a piacot, a világért sem akar olcsóbb lenni. Inkább ro­hadni hagyják. Igazán ostoba dolog, hogy a piac tele van őszibarackkal és mégis 1000 —1600 koronát kérnek kilójáért, m­íg a tiszavirágéletű sárgabarack lekvárnak szánt aprószemü tömegét — red­e szemetjét — , még mindig 5—600 koronáért merészelik­­árulni. Egyetlen vigasztaló momentum, hogy •a zöldfőzelék valamivel olcsóbb s a paradi ■ •' ■ . ( .y.. )­ A csomót ma már 700 koronáért is adják. Pa­radicsomi állapot ez a miénk! És bizony abból sincs semmi hasznunk, hogy a búza ára gyöngül és alig van forgalom a gabona­piacon. Mert ez nem a mi kedvünkért van, hanem azért, hogy a sokat szidott gazdától olcsón vehessék össze a búzát. Ha már megtörtént a bevásárlás, akkor azután neki­lendülhet a gabona­hossz, a­melynek diffe­renciáit mi fogjuk fizetni. Hogy miből, vagy mivel, annak csak az állandó előételnek szereplő jogrend a megmondhatója. BBtAPlSTI HiSÜP 1923 julius 18. (159, sa.) A nyomorék gyermekek ügye. — A Magyar Gyógypedagógiai Társaság országos értekezlete. — Fontos, életbevágó, élénken aktuális problémába világit bele a Magyar Gyógy­pedagógiai Társaság, a fogyatékosok ügyébe. Az érzéki, szellemi és erkölcsi fogyatko­zása embertársaink: siketnéma, vak, gyönge tehetségű (hülye), a züllésnek kitett, züllő és züllött gyermekek szakszerű nevelésén kívül, a fogyatékosságok megelőzésének kérdését is programjába tette és ezzel rá­mutatott a probléma kétirá­nyít megoldá­sára. Tehát először a fogyatékosok taní­tása, nevelése, illetőleg okszerű foglalkoz­tatása, másodszor a fogyatékosok számának apasztása, megelőző eljárásokkal, preventív intézkedésekkel. A második lesz most az első. Először is a megelőző eljárások, a profilaxis kérdésének ismertetésével lép a Magyar Gyógypedagógiai Társaság a nagy nyilvánosság elé. A módszeres eljárás, a tervszerű munka kívánja meg, hogy először az mondassák meg: ki vagy? mi vagy? honnan származol? s miért vagy az, a­mi s nem más, különb? miért nem ép, normá­lis? Szemébe kívánunk nézni a bajnak, a kórokozóknak, reá akarunk mutatni a fo­­­­gyatékosságok kutforrásaira; a vakságot, si­­ketséget, szellemi fogyatékosságot és zül­löttséget előidéző okokra; tudomására akar­juk hozni a magyar társadalom minél szé­lesebb rétegeinek azokat a népszerű intéz­kedéseket, a­melyekkel a fogyatékosság kü­lönböző neme könnyen elkerülhetők. Meg akarjuk ismertetni ama higénikus nevelői, pedagógiai, társadalmi, közegészségügyi, közigazgatási és házi tudnivalókat, a­me­lyek alkalmasak a baj megelőzésére és a fogyatékosok számának apasztására. Lelkes és tudományos testület, orvosok, jogászok és pedagógusok fogtak össze, hogy a pro­bléma magvába minél több embert beleve­zessenek, átvizsgálják a kérdést orvosi, jogi és gyógypedagógiai szempontból, hogy országos értekezlet keretében vigyék az egy­házi, közigazgatósági és tanügyi szakembe­rek, valamint az érdeklődő közönség elé. Eme hasznosnak ígérkező vállalkozás iránt az illetékes minisztériumok is erősen érdeklődnek s a társaságot az előkészítés munkájában hathatósan támogatják, az or­szágos értekezlet pedig a gyermekvédelem kérdésében érdekelt minisztériumok védő­­sége alatt állt A fogyatékosokat munkaképessé tenni, tanításukat és nevelésüket megjavítani a probléma egyik oldala, a fogyatékosok számát csökkenteni a probléma másik fele. A magyar társadalomnak hivatalos és ma­gánköreit ez a kérdés, különösen a mai időben erősen érdekelheti, a­mennyiben je­lenlegi állapotunkból kifolyólag társadal­munk területére újabb károkozó tényezők vonultak be és a fogyatékosságok területei­nek megnagyobbodása feltétlenül elkövet­kezik, ha a megelőzés kérdésével idejeko­rán nem foglalkozunk. Az országos érte­kezletet október közepén kívánja a társaság megtartani. Tagsági díj magánosoknak mi­nimum 500 korona, hatóságoknak és in­tézményeknek, pedig 5000 korona, mely tagsági díj ellenében az országos értekezlet anyagát nyomtatásban bocsátja a társaság a tagok rendelkezésére. Jelentkezni lehet a Magyar Gyógypedagógiai Társaság főtit­kári hivatalában, Budapest, VII., Her­­mina­ut 7. szám alatt. NAPIHÍREK.­ ­ (Az időjárás.) A Meteorológiai Inté­zet jelenti. Az időjárási helyzet lényegé­ben nem változott: az izlandi minimum kissé keletebbre tolódott, míg a nagy lég­nyomás délnyugaton kissé visszavonult. Az idő a kontinensen részben felhős, szórvá­nyosan esős, a hőmérséklet kissé sülyedt. Hazánkban több helyen volt, többnyire ki­sebb zivataros eső; számottevőbbek: Pécs 13, Tokaj 9, Putnok 18 mméter; a hőmér­séklet tegnapi maximuma 35 fok az Alföl­dön, ma reggeli minimuma 15—16 fok több helyen. Időjóslat: Túlnyomóan szá­raz, meleg idő várható, helyi zivatarokkal.­­ (Címadományozás.) A kormányzó a föld­­mivelésügyi miniszter előterjesztésére a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érde­meik elismeréséül Batta Sándornak, a mező­hegyesi ménesbirtok vezetésével megbízott jó­szágigazgatónak, Juhász Árpád és Bánvárth Sándor gazdasági akadémiai rendes tanárok­nak, Platthy Mihálynak, az abaúj-tornavárme­­gyei gazdasági egyesület elnökének, Dobozy Pál és jószáshelyi Purgly János földbirtoko­soknak, Csikvándi Ernő nagybérlőnek és Elek Gyulának, a Magyar Ősterm­elő Részvénytársa­ság vezérigazgatójának a magyar kir. gazda­sági főtanácsosi címet, továbbá Bertsch Ottó gazdasági tanárnak, Herbély József uradalmi intézőnek, Kardos János földbirtokosnak, Harth Gusztáv arnóti lakosnak és Bartha Im­rének, a Selecta Magtermelő Részvénytársaság vezérigazgatójának a magyar királyi gazda­sági tanácsosi címet adományozta. — (Az Újságírók Kórház- és Szanató­rium Egyesülete) július 18-ikán, szerdán, délután fél 4 órakor az Otthon-körben igazgatósági ülést tart. — (Gyémántmisés püspök.) Kránitz Kál­mán fölszentelt püspök, nagyprépost, veszprémi püspöki hely­nek, a ki egyúttal az egyházmegyének nesztora is, augusztus hó elsején ünnepli meg pappá szenteltetésé­­nek hatvanadik évfordulóját. Gyémánt­­miséjére Rott Nándor dr. veszprémi me-­­­gyéspüspök körlevélben hívja fel a papság és a hívek figyelmét s elrendeli, hogy a jubileum napján a szentmisékben emlékez­zenek meg róla.­­ (Kormányzói elismerés egy nyuga­lomba helyezett követnek.) A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére megen­gedte, hogy zsombolyai és janovai Cseko­­nics Iván gróf rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszter nyugalomba helyez­tessék és neki ez alkalommal a külügyi igazgatás terén fáradhatatlan ügybuzga­lommal teljesített kiváló tevékenységéért elismerését tudtul adják.­­ (A pápa újabb adománya a német diákok támogatására.) Kölnből jelentik: A pápa, a Kölnische Volkszeitung jelentése szerint, a diákság gazdasági támogatására a kölni érsek közvetítésével 100 millió­­ márkát utalt ki. ■— (Vakmerő rablótámadás Berlinben.) Bécsből jelenti tudósítónk telefonon: Ber­linben a Leipziger Strasse egyik legnagyobb vendéglőjében fényes nappal vakmerő rabló­­támadás történt. A vendéglő pénztárában állandóan két pénztárosnő teljesít szolgála­tot. Ma délben, mikor az egyik nő rövid időre eltávozott, a másik pedig a napi be­vételt számolta, egy úr lépett a kasszához és azt mondotta, hogy nem sokkal előbb a helyiségben felejtett egy bőrtáskát. A pénz­tárosnő a büdéhez utasította, a­hol az el­vesztett és megtalált tárgyakat szokták őrizni. Az illető úgy tett mintha a büffé felé indulna, de hirtelen megfordult s egy marék törött borsót hintett a gyanútlan nő szemébe. A nő az első perc ijedelmében és fájdalmában szólni sem tudott. Ezt a pilla­natot használta föl a rabló, arra, hogy a pénztár asztalán levő összeget, összesen 23 millió márkát felkapja. Mire a pénztárosnő segítségért kiáltott, a támadó eltűnt.­­ (A Pátria-klub hajókirándulása.) A Pátria-klub július 21-i hajókirándulására, a­melyen hangverseny keretében az Opera­ház és a Nemzeti Színház művészei fognak fellépni, a jegyeket a Középponti Sajtó­­vállalat könyvesboltja (Rákóczi­ út 1.), va­lamint a klub irodája (Wenckheim­­palota) árusítja. Személyjegy 1000 korona, négyszemélyes családi jegy 3000 korona. — (Árion angol fogkrémet) minden für­dőhelyen kaphat. — (Izgalmas jelenet a bécsi hajón.) Ma este hét órakor a Petőfi­ tértől induló bécsi hajón a szokásos útlevélvizsgálat közben a folyamőrök az egyik utasnak, név szerint Artner Ferenc 22 éves berlini kereskedő­nek útlevelét kifogásolták, mert hiányzott róla a vízum. A kereskedő hevesen kikelt a folyamőrök ellen s a szóváltás hevében az egyik folyamőr mank­kerének szuronyá­val oldalba szúrta a kereskedőt. A seb, szerencsére, nem volt súlyosabb természetű. Artner Ferencet előállították a főkapitány­ságra, a­honnan kihallgatása után a Rókus­­kórházba szállították.­­ (Elkészült a nagyváradi drótnélküli távirőállomás.) Bukarestből jelentik: A nagyváradi drótnélküli távirőállomás vég­leg elkészült. Az állomás igazgatójának meghívására több előkelőségnek alkalma volt a párisi nagy­opera egy koncertjét drótnélküli távíró után az állomáson végig­­hallgatni.­­ (Egy tőlük asszonyt hadnaggyá ne­veztek Sír.) Parisból jelentik: Konstantiná­polyból jelentik a lapoknak. Az elmúlt pénteken a mecsetbe imára menő kalifa kíséretében egy török asszony is haladt, Kara Fatime Hanum, a­ki részt vett a gö­rögökkel vívott harcokban és hadnagyi rangot szerzett. •­ (Új államtitkárok és miniszteri tanúri esősek.) A hivatalos lap holnapi száma nagyszámú kinevezést tartalmaz. Ezek so­rában a kormányzó, a pénzügyminiszter előterjesztésére Ivády Tihamér drt, a nép­jóléti miniszter előterjesztésére Pap Géza drt helyettes államtitkárrá nevezte ki, Bütt­ner Miklósnak pedig a helyettes államtit­kári címet adományozta. Miniszteri tanácsosok lettek és pedig rész­ben a már meglevő címhez a jellegnek való adományozásával, részben címzetes minisz­teri tanácsosok a közoktatásügyi miniszter előterjesztésére: Kisfaludy Kálmán dr., Bar­­tos Róbert, Rácz Kálmán dr., Hoffmann Károly, Joó István; a pénzügyminiszter elő­terjesztésére: Szász Gyula dr., Bányai Ala­dár dr., Kneppó Sándor dr., Vucsidcs Zol­tán, Ringeisen Ottó dr., Bognár Elek dr. Koller Oszkár, Wetzel Ernő, Szabó Gyula, Fülöp János, Beiger István, Urbán Béla, Gallon Károly, Bárdos Lajos; az igazságügy­­miniszter előterjesztésére Scholtz Géza dr. és Mayer Géza dr.; a belügyminiszter előter­jesztésére Ajtay K. Barna dr; a honvédelmi miniszter előterjesztésére Vén Antal; a föld­művelésügyi miniszter előterjesztésére Viski- Várady László dr., Horváth Jenő­ dr., Mayer Henrik, Maurer Gyula, Ráduly János; a ke­reskedelemügyi miniszter előterjesztésére Török László dr., Olgyay Kálmán, Fritz Géza dr. Ezeken kívül a különböző miniszté­riumokban, valamint a legfőbb állami számvevőszéknél, a statisztikai hivatalnál és a közmunkák tanácsánál a többi rangosztá­lyokban és nagyszámú kinevezés és előlép­tetés történt.­­ (Győri falufejlesztési és gazdasági ki­állítás.) Az ötvenedik jubiláris falufejlesz­tési és népművelődési kiállítás augusztus vé­gén és szeptember eljén Győrben impozáns méretek közt fog lefolyni. A megye és a vá­ros vezető emberei, szakintézményei, köztük a vármegyei gazdasági egyesület, a mező­­gazdasági, az ipari- és kereskedelmi kamara, a Mansz. és GyOSz. fiókja, ipartestület, ker­tészszövetség, méhészegyesület stb., szerve-­­zik a 15 fő- és alcsoportot (háziipar, mező­gazdaság, kertészet, méhészet, kézmű- és gyáripar, építészet, egészségügy, közművelő­dés, stb.) Ezek anyaga a vasútállomás mel­letti városi parkban s a leánygimnázium ha­talmas épületében nyer elhelyezést. Kapcso­latosan országos többtermelési kongresszus, állatvásár, kocsiverseny, kerületi kertész­­gyűlés, dalosverseny is lesz. Győr hatalma­san kifejlődött mezőgazdasági gyáripara ez alkalommal mutatkozik be impozánsan, de több fővárosi gyár szintén bejelentette már résztvételét a kiállítási irodánál (Győr­é megyeház) vagy a Fa­luszö­vets­égnél (Buda­pest, Vas­ utca 19. sz.).­­ (Feltalálták a kanyaró elleni oltást.) Párisból jelentik: Az Echo de Paris szerint a francia tudományos akadémiában beje­lentették, hogy két francia orvos feltalálta a kanyaró elleni megelőző oltást. — (Gyermek-szavalóverseny a Városligetben): Az Országos Gyermekügyi Kiállítás elnöksége a fővárosi gyermekek között szavalóversenyt rendez. A versenyt holnap, szerda délután négy órakor s azután naponta tartják a város­ligeti műcsarnokban. A legjobban szavaló gyermekek értékes jutalmakat és elismerő okleveleket kapnak. A szavalatok elbírálására az elnökség több kiváló művészt és írót kért fel. E bíráló bizottság tagjai: Hegedűs Gyula, Rózsahegyi Kálmán, Törzs Jenő, Balló Elemér Márkus Emilia, Várady Aranka, Péchy Blanka, Szomory Dezső, Krúdy Gyula, Pakots József, Kosztolányi Dezső és Szomaházy István.­­ (Házasság.) Nagyalásonyi Barcsa István (Budapest) és veresmarthi Boythor Adrienne (Pestszentlőrinc) házasságot kötöttek.­­ (Beiratkozás a debreceni magyar kir. gazdasági akadémiába.) Az 1923/24-ik tan­évre a debreceni magyar kir. gazdasági akadémiára a beiratások október 1­8-áig tartanak. Érettségi beküldésével az előjegy­zések már folyamatban vannak. Kétszáz hallgató teljes ellátására berendezett aka­démiai konviktusban megüresedett helyekre a pályázat augusztus 30-ig nyújtandó be az akadémia igazgatóságához. — (Elkoboztak egy francia regényt) Vik­tor Marguerite francia író La gazeon című regényét, mely Lerbier kisasszony regényeiért címen magyar nyelven került forgalomba, a vizsgálóbíró erkölcstelen tartalma miatt, el­­koboztatta. A főkapitányság utasítására az illetékes detektívcsoportok bejárták a könyv­­kereskedéseket és az ott talált példányokat elkobozták.­­ (A Nép sajtópere.) A Nép egyik már­ciusi számában éles támadást intézett Fábián Béla dr. nemzetgyűlési képviselő ellen. Egye­bek között azzal vádolta meg Fábiánt, hogy mikor oroszországi fogságából hazatért a ke­reskedelmi Csarnokban a bolosevizmust nép­szerűsítő előadást tartott, és hogy a főváros egyik közgyűléséről a felháborodott magyarok kipofozták, mert nemzetgyalázást követett el. Fábián Béla dr. sajtó útján elkövetett rágal­mazás és becsületsértés miatt följelentést tett. A Nép ellen. A vizsgálat során megállapították, hogy az inkriminált cikk elejét Turchányi István, a többi részét Zsabka Kálmán A Nép munkatársai írták, a­kiket vád alá is helyez­tek. A sajtóper tárgyalását mára tűzte ki­ Seszták Lajos dr. bíró s harminc tanút idé­zett meg, köztük Huszár Károlyt, Pakots Jó­­­zsefet, Dési Gézát, Sipőcz Jenő polgármestert,­­ Langer Jenő kúriai bírót, Rassay Károlyt éa­ még többeket. Minthogy egyik vádlott sem jó­i

Next