Budapesti Hírlap, 1923. augusztus (43. évfolyam, 171–195. szám)

1923-08-23 / 188. szám

923 augusztus 23. (188. sz.) Budapesti Hírlap A belgrádi kormány vádja a budapesti angol követ ellen. — Jegyzékváltás Radics miatt. — Bécs, aug. 22. (Saját tudósítónktól.) Bel­grádi jelentés szerint a sz­erb kormány til­takozó jegyzéket­­küldött az an­gol kormány­nak, a­melyben felvilágosítást kér arra a nemzetközi szokással ellentétes eljárásra vonatkozóan, a­m­élly­el a budapesti angol követ Radicsnak londoni utazását elősegí­tette. A jegyzék­­hangsúlyozza, hogy manden eddig követett nemzetközi szokással ellen­tétben áll, hogy valamely ország ellenzéki politikusának, a­mikor csupán belpolitikai konfliktusról volt szó, a külföld segítségére seinten. A jegyzék igen energikus hangú s egyáltalában nem felel meg annak a tradi­cionális tónusnak, a­melyet a kisállamok a mga hatalmak­kal való érintkezésben hasz­nálni szoktak. Az ungvári püspök leteszi a hűségesküt. Bécs, aug. 22. (Saját tudósítónktól.) Prá­gai jelentés­­szerint, Papp Antal, ungvári római katolikus püspök, a­ki eddig vona­kodott a cseh állam hűségesküjét letenni, most Svéhiának írásba bejelentette, hogy leteszi a hűsége­sdit. Papp Antal eddig fa­natikus ellensége volt az uj cseh államnak és államellenes agitációja, magyaros érzése, lehetetlenné tette őt állásában. Úgy látszik, jegyzi meg a prágai jelentés, hogy a püspök belátta helyzetének tarthatatlanságát s meg­alkudott a körülményekkel . — (Az időjárás.) A Meteorológiai Intézet* Jelenti: Észak-Európát és Közép-Európa északi részeit nagy kiterjedésű depresszió borítja, me­lyet délről és keletről egyenletes nagy légnyo­más határol Eső volt a kontinens nyugati ré­szein, a­hol a hőmérséklet is valamivel kisebb lett Hazánkban az idő jobbára derült, száraz volt. A hőmérséklet kissé emelkedett, de még a normálison alul maradt maximuma 25° Budapesten és Turkevén, minimuma 3° Debre­cenben. Időjóslat: Helyenkint eső, vagy ziva­tar és hősülyedés.­­ (Kinevezés.) A kormányzó a kereske­delemügyi miniszter előterjesztésére Schil­ling Zoltán szabadalmi bírót, az Országos Középponti Árvizsgáló Bizottság alelnökét a kereskedelemügyi minisztérium közép­ponti műszaki személyzetének létszámába miniszteri tanácsossá kinevezte.­­ (A kormányzó elismerése.) A kor­mányzó a népjóléti és munkaügyi minisz­ter előterjesztésére megengedte, hogy Len­gyel Zsolt dr. miniszteri tanácsosnak a szé­kesfőváros, továbbá a Budapest környéké­hez tartozó városok lakossága ínségének enyhítése érdekében megindított akció veze­tésében kifejtett odaadó, buzgó és eredmé­nyes működése méltánylásaként elismerése tudtul adassék.­­ (Álhir a sajtófőnök távozásáról.) Egy esti lap közleménye kapcsán a Magyar Távirati Irodát felhatalmazták annak kije­lentésére, hogy az a hir, mintha Ángyán Béla miniszteri tanácsos, a miniszterelnök­ségi sajtóosztály vezetője megválni ké­szülne állásától, minden alapot nélkülöző kitalálás.­­ (Főigazgatói kinevezés.) A kormányzó ,a vallás- és közoktatásügyi miniszter elő­terjesztésére Trautmann Henrik felsőkeres­kedelmi iskolai főigazgatói címmel felru­házott budapesti kereskedelmi akadémiai igazgatót felsőkereskedelmi iskolai főigaz­gatóvá nevezte ki az V. fizetési osztályba.­­ (Az új főcserkész.) A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére Teleki Pál gróf volt miniszterel­nököt a Magyar Cserkészszövetségben szer­vezett főcserkészi tisztsége alól teljes elis­merésének kifejezésével felmentette és egy­ben tiszteletbeli főcserkésszé nevezte ki. A Magyar Cserkészszövetségnél ily módon megüresedett tisztségre Khuen-Héderváry Károly grófot nevezte ki a kormányzó fő­­cserkésznek.­­ (Megnyílt a pozsonyi Duna-vásár.)­­Bécsből jelenti tudósítónk telefonon: A po­zsonyi Duna-vásár ma nyílt meg fényes­­ünnepségek keretében. A megnyitáson a ke­reskedelemügyi miniszter is jelen volt. A magyar kereskedők 26-ára jelentették be­­érkezésüket Ez alkalommal történik meg először, hogy magyar kereskedők résztvesz­­nek cseh vásáron.­­ (Vitézi telekbe iktatás.)­ Alpáron és Kiskun­féle­gy­házán Szent István király ün­nepén iktatták be vitézi telkükbe Varga Kálmán, László Sándor és Bondor Antal tiszthelyetteseket Alpáron az ünnepség is­tentisztelettel kezdődött melynek végezte­ivel a község lakossága a történelmi neve­­szetességü Árpád-halmon gyűlt össze. Itt­­Szabó Dezső járási főszolgabíró, majd Má­tyás Sándor székkapitány, végül Agorasztó Tivadar alispán mondott beszédet mire be­iktatták Varga Kálmánt és László Sándort telkükbe. Az ünneplő közönség a kormány­zónak hódoló táviratot küldött, Hanauer István váci megyéspüspöknek pedig a telek­adományért köszönetét fejezte ki. Az alpári ünnepség után Kiskunfélegyházán a város­háza közgyűlési termében iktatták be tel­kébe Bondor Antalt. Itt Ring­ József dr. helyettes polgármester, Mátyás Sándor ez­redes, Toldy Jenő pápai kamarás, esperes, 'Agarasztó Tivadar dr. alispán és Hoffer 'József dr. nagybirtokos' mondott beszédet Az ünnepséget diszebéd követte.­­ (A tisztviselői fizetések kiutalása.) A tisztviselői fizetések kiutalása havonta a drágaság emelkedése szerint történik. Min­den hónapban az utolsó minisztertanács állapítja meg a kvótát. Az intenció helyes, hogy minél későbbi helyzetnek megfelelően történjék meg az intézkedés, de a kivitel körül bajok vannak. Ha a minisztertanács nem ad egy hetet a számfejtő hivataloknak munkájuk elvégzésére, elsejéig nem tudják az új fizetés összegét kiszámítani nagyobb létszámú körzetekben és így elsején nem kaphatják meg fizetésüket a tisztviselők. Azelőtt legalább megkapták az előző havi kisebb összeget, de szeptember elsején nem kapnak semmit.­­ (Index-megállapodás a nyomdaipar­ban.) A Grafikai Főnökegyesület fővárosi nyomdászat szakosztálya csütörtökön este 5 órakor ülést tart, a­melyre a tagokat, az idő rövidségére való tekintettel, ezúton hívja meg az elnökség. Az ülés tárgya: A mun­kássággal kötendő index-megállapodás.­­ (Gyászrovat.) Szakáts Árpád sz. kv. főhadnagy a III. oszt. vaskoronarend lovagja, a katonai érdemkereszt és számos más kitün­tetés tulajdonosa, kir. pénzügyi könyvszak­értő e hónap 21-én váratlanul elhunyt Istenén, hazáján és megkoronázott királyán kívül fiatal felesége iránt való szeretet tölte be életét, s szülőföldjének megszállása, királyának, majd hitvesének pár hónappal ezelőtt történt el­hunyta a lelkében kitörölhetetlen nyomot ha­gyott. Temetése e hónap 23-án, csütörtökön délután 3 órakor lesz a farkasréti temető ha­lottasházából. Özv. Xantus Jánosné, szül. Doleschall Gab­riella, a nagy tudós özvegye, e hónap 18-án, életének 75-ik évében elhunyt. Lévai Koós Béláné, született tolcsvai Me­­zőssy Gizella, Budapesten 44 éves korában meghalt. Temetése holnap, csütörtökön lesz Leveleken.­­ (Nemzetközi sakkverseny Angliában.) Az angol sakkszövetség Portsmouthban tar­tott kongresszusával kapcsolatos nemzet­közi főversenyen — mint tudósítónk táv­­iratozza — Aljechin orosz bajnok nyert Seitz és Heat ellen. Steiner E. (Budapest) nyert West ellen és vesztett Kahn ellen. Vajda dr. nyert Seitz ellen és Jeszyvet re­mist csinált. A verseny élén Aljechin, Stei­ner és Kahn állanak. A vezetők mögött Vajda dr. és Dreivitz következnek. A nem­zetközi mellékverseny egyik csoportjában Steiner L. (Budapest) nyert Kann és Rus­­thon ellen, úgyszintén i­smertel döntetlent csinált Az angol bajnoksági tornán Scott került a verseny élére 4 ponttal, Yates, Sir G. A. Thomas és Rév. Hammond előtt.­­ (Orvosi kir.) Kovács József dr. fő­városi tüdőgyógyász külföldi útjáról visz­­szatért és ismét megkezdte rendelését IV., Egyetem­ utca 3. Telefon: 158—73. — (Megszűnik a Fliegende Blätter.) Mün­­chenből jelentik: A tizenhat müncheni lap közt, a­melyek megszüntetik megjelenésü­ket, van a világhírű Fliegende Blätter is. — (A tihanyi sportház megnyitása.) A tihanyi ősi kolostor alatt, közvetetlenü­l a gőzhajóállomás mellett, új fürdőtelep épül. A partmenti telkeknek már gazdája is van. Izabella kir. hercegnő és József kir. herceg itt építenek nyaralókat. Odább hatalmas szálló emelkedik. Az első kész épületet, a sportházat vasárnap nyitották meg. A 14 szobás, harminc vendégre berendezett fehér épület széles terraszával a Balatonba nyú­lik, kupolája mulatóterem fölé emelkedik és lapos tetejéről kilátás nyílik a tájékra. Az épületet Bierbauer Virgil dr. tervezte és a fejlődő tihanyi fürdőélet középpontja lesz. — (Ötvenöt tűzoltó katasztrófája.) New­yorkból táviratozzék, Brooklynban nagy tűzvész pusztított. Az egyik ház bedőlése következtében ötvenöt tűzoltó az égő romok alá került. .— (Megszüntetik a berlini villamosvasút forgalmát.) Berlinből jelentik. A közúti vasút óriási deficitjére való tekintettel a városi tanács elhatározta, hogy a közúti vasút mostani üzemét megszünteti és az egész személyzetnek felmond. Mindent elkö­vetnek, azonban, hogy a forgalmat a meny­nyire lehet, mennél előbb újra megkezdjék. Városi üzemi társaságot akarnak alakítani és a német birodalommal, valamint a po­rosz állammal megkezdték a tárgyalásokat az üzem fenntartásához szükséges támoga­tás érdekében.­­ (A posta új szervezete.) A kereske­delmi miniszter, mint a hivatalos lap mai száma közli, újra szabályozza a posta szer­vezetét és hatósági ügykörét. A rendelet különválasztja a postát a kereskedelmi mi­nisztériumtól. A postaügyeket az új sza­bályzat szerint vagy maga a miniszter, vagy pedig a minisztérium szakosztályaként sze­replő postavezérigazgatóság intézi. A vezér­­igazgatóság élén áll az államtitkári hatás­körrel felruházott vezérigazgató. Az új sza­bályzat széleskörű önállóságot ad a posta­vezérigazgatóságnak. — (Jégverés.) Szegedről jelentik). Vasár­nap éjjel az Alsótanya egy részén s a király­­halmi kapitányság területén jégvihar pusz­tított. A szegedi határban mintegy tízezer holdnyi területen vert végig a jégeső s nem­csak a termést tette tönkre, hanem nagy pusztítást okozott állatokban is. Alsótanyán a szőlőtermés háromnegyed része, Király­halomnál pedig az egész termés elveszett. A kár hozzávetőleges számítás szerint meg­haladja a százmillió koronát. Szerb meg­szállott területről érkezett jeleentés szerint a jégeső még nagyobb kárt okozott. Hor­goson, Martonoson és Magyarkanizsán alig maradt egy ház is épen s a jégviharnak ott három emberáldozata is lett.­­ (Felboncolják-e Drózsai Mihály dr. orvost?) Az elmúlt héten nagy részvétet keltett Drózsai Mihály dr. elmeorvos tra­gikus halála. Az orvos második emeleti la­kása ablakából lezuhant az utcára és súlyos sérüléseibe belehalt. Az elhunyt orvos hozzátartozói azzal a kérelemmel fordultak a vizsgálóbíróhoz, hogy miután nyilvánvaló szerencsétlenség történt, mellőzze a bonco­lást. A vizsgálóbíró ebben az értelemben döntött, a­mi ellen azonban a soros ügyész felfolyamodást jelentett­ be. A kerületi tiszti orvos véleménye szerint ugyanis az elhunyt nem természetes halállal múlt ki, a­mi alatt az is érthető, hogy bűncselekmény gyanúja forog fenn. Ellenben a rendőri nyomozat adatai arra a következtetésre mutatnak, hogy bűncselekmény nem forog fenn. E két látszólag ellentétes feltevés tisztázása végett az ügyészség a még mindig temetet­­len holttest felboncolását indítványozza. A felfolyamodás folytán a vádtanács fog most érdemben dönteni. — (Öngyilkosság az anya sírján.) Ma délben fél 1 órakor a kerepesi temetőben az édesanyja sírján fejbelőtte magát Bubka István 55 éves operaházi zenész. Mellette nagy vértócsában feküdt nagy 12 mm-es pisztolya. Hátrahagyott levelében öngyil­kossága okául életuntságát hozza fel. Vég-*) rendeletét is a levelei között találták. Holt-* testét a törvényszéki orvostani intézetbe* szállították. — (Holland egyházi kiküldöttek Buda­­pesten.) A hollandiai nemzeti református egyház képviseletében Cramer dr. és Böhl dr. utrechti egyetemi tanárok a napokban­ Budapestre érkeznek a holland és magyar református egyházi élet közötti szellemi kapcsolatok elmélyítése tárgyában. Ünnc­.S­pies fogadásukat egyrészt az egyetemes* magyar ref. egyház konventje, másrészt a dunamelléki ref. egyházkerület készíti elő.) Vidéki csomópontok meglátogatása után Erdélybe utaznak, a­hol Cramer dr. ünne­­pies székfoglalóját fogja megtartani a ko­­­lozsvári ref. teológiai főiskolán, mint an-í nak tiszteletbeli professzora. Az erdélyi ma­ i gyár reformátusság ugyanis ezzel a címmel­ tisztelte meg a kiváló holland tudóst hálá-i­ból azért az úttörő minkáért, a­mit kül-­­földön az elszakított magyar egyházi ki-­­sebbségek érdekében végzett.­­ (A pénztárosnő bűne.) A rendőrség ma délben őrizetbe vette a Mewa fémipari részvénytársaság pénztárosnőjét, Darvas Annát, a­ki egy év alatt hamis könyvelés segítségével körülbelül harminc milliót siko­­kasztott a vállalat pénztárából. A fiatal­ leány, mint vallatásakor kiderült, egy par­­­kettáncosra költötte az elsikkasztott nagy összeget Kihallgatták a parkettáncost is,­ de kihallgatása után elbocsátották, mert­ igazolta, hogy a rája költött pénz eredetét’ nem ismerte és a leány nyilatkozata szerint­ jogosan hitte, hogy a leány egy gazdag ba­rátjától kap nagy összegeket.­­ (A mezőkövesdi sakkverseny.) A mezőkövesdi országos sakkverseny tizedik fordulóján döntő fontosságú volt a Gruber és Tóth közötti játszma, a­mely Gruber győzelmével végződött. Előreláthatóan holt­versenyben lesznek elsők. Kulcsár nyert Sloboda ellen, Szombathy Sáfrány ellen, Patai­ Kolozs ellen, Filep Heim ellen. A ver­seny állása a tizedik forduló után a követ­kező: Tóth Gruber 7, Filep 614, Patay 6, Kulcsár 5/4, Szombathy 5, Heim 414, Sáfrány 3, Barabás 2/4 (1 függő), Sloboda 1 (1 függő), Kolozs 1.­­ (Népfőiskola Kecskeméten.) Kecske­méten az elmúlt iskolai évben látogatott népfőiskolai tanfolyam működött, melynek előadói az ottani jogakadémia és közép­iskolák tanárai közül kerültek ki, a fenn­tartás költségét pedig a város és a közok­tatásügyi kormányzat viselte. A tanfolyam­ról most annak szervezője, Kováts Andor dr., jogakadémiai igazgató külön füzetben számol be, a­melyben a szabadoktatásnak Kecskeméten egészen a kiegyezés idejéig visszanyúló történetét is adja.­­ — (Önsegélyző r.-t.) A Közalkalmazottak és Katonák Önsegélyző Részvénytársasága, mint már jelentettük, 14-én tartotta meg ala­kuló közgyűlését, melyet Kugler Mihály mér­nök nyitott meg, mint korelnök. Az ülés to­vábbvezetésére Költő Ignác marostorda megyei alispán választatott meg, a­ki kijelentette, hogy a 10 milliónyi alaptőke tetemesen túl van je­gyezve, de legközelebb 100 millióra fogják emelni. Az ülésből táviratban üdvözölték a kormányzót, a nemzetgyűlés elnökét, a minisz­terelnököt és a pénzügyminisztert. Igazgatósági tagok lettek: Demény Károly államtitkár, Eberhardt János post. táv. főigazgató, Ferdi­­nándy Gyula ny. miniszter, Geöcze Bertalan dr. ny. vezérkari száz., jogtanácsos, vitéz Hel­­lebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, Hennyei Vilmos dr. h. államtitkár, Költő Ignác (ki a rt. elnöke lett), Kugler Mihály (a­ki ügyvezető lett), Leblang Ödön bankár, Lé­vay Gyula ny. altábornagy, Lichtenberg Kornél dr. egyet. ta­nár, Mettelka Frigyes ny. államvasuti főfelügy., fővárosi bizottsági tag, Tamásy Árpád ny. tá­borszernagy és Veress Sándor ny. műv. főfel­ügyelő, a máv. fogyasztási szövetkezet­­’el­nöke. Ezek között végrehajtó bizottságot is választottak, melyet Steiner Gyula volt kor­mánybiztossal és Rezicsek Imre post. táv. ta­nácsossal egészítettek ki. Felügyelő-bizottsági tagok lettek: Boróczy Dezső ny. állami pénz­ügyi tanácsos, Jalsoviczky Géza mérnök, kir. tanácsos, Novoth István iskolai felügyelő, igazgató, Tárnoky Mór ny. máv. főfelügyelő és Ghiczy Kálmán posta- és táviró számvevő­ségi igazgató. A részvénytársaság tagjai felhi­vatnak, hogy a tőkeemelés céljából a részvé­nyek és alapítási költségek hátralékos össze­gét az alapszabályokban foglalt jogvesztés terhe alatt 1923. szeptember 5-ig a Nemzeti Hitelin­tézethez befizessék.­­ (Betörés egy ruhaüzlet­be.) Ma éjjel Klein Izidornak a Szerencsen-utca 38. számú házban levő ruhaüzletébe ismeretlen tettesek betörtek és onnan körülbelül harminc ruhát, husz-huszonöt nadrágot és két télikabátot lop­tak el. A kár meghaladja a 10 millió koronát. A rendőrség a nyomozást megindította. angol gyapjúszövetek áruháza Budapest, IV. ker., Váci utca 25. Telefon: 14—73. Értesítjük nagyrabecsült vevőinket, hogy áruházunk nagymérvű kibőví­tése folytán átmenetileg beálló helyszűke szükségessé teszi, hogy köz­ismerten legelsőrendű férfi- és női szövetraktárunkban az idény alatt felgyülemlett maradékokat 1-től 4 márig kb. egy milliárd értékben a napi áraknál 20—25%-kal olcsóbban árusítsuk, dacára a devizák emelkedésének és a behozatal, vám- és illetékei folytán beálló drágulásnak. Győződjön meg mindenki ezen páratlanul álló előnyös eladás abszolút szolid voltáról, melyet cégünk jó hírneve garantál. Nagy választék különleges autó­­, kocsi- és utitakarókban. TB®

Next