Budapesti Hírlap, 1924. október(44. évfolyam, 205–231. szám)

1924-10-07 / 210. szám

1924 október 7.­­(210. sz. Cimpesti Mia? ­ Ilin Hifii magában rejti a délszaki növé­nyek aromás illatát és a forró égöv gyógyító sugarait. A sö­téten fénylő kávébab élet- f­ek­szi­. A bölcs arabs azonban­­ csak valódi babkávét iszik min­den pótlék nélkül. „Cohuzli”­­nak, magyarul erö-nek nevezi a kávét. Meinil Squass 1A 7 . (A hercegprímás felavatta a tétényi szerzetesházat.) Az isteni igéről nevezett missziós társaság budatétényi székh­ázát és intézetét, melynek megalapításáról és cél­­járól már megemlékeztünk, hétfőn avatta fel Csernoch­ János bíboros-hercegprímás, a­ki nagy segédlettel celebrált és mise után a szabad ég alatt szózatot intézett a nagy szám­ban összesereglett ünneplő közönség­­hez, megismertetvén velük az uj szerzetes­­rend célját és a község lakóinak jóindula­tába ajánlotta az uj missziós szerzetesren­det. Délben ebéd volt az uj remiházban, a melyen felköszöntőkben ünnepelték a pá­pát, a kormányzót, a hercegprímást, a szer­zetesrendeket, mely utóbbiak áldásos tevé­kenységét a hercegprímás méltatta pohár­köszöntőben.­­ (Csehszlovákia budapesti követe.) A prágai Slovenski Dennik jelentése szerint Kállai­ szlovenszkói miniszter lesz a cseh kormány budapesti követe. — (Anatole France állapota. Bécsből je­lenti tudósítónk telefonon. A legutolsó or­vosi jelentés szerint,­­Anatole France álla­potában nem történt lényeges változás. •Táplálkozás hiányában a beteg állandóan gyöngül. — (Orvosi hír.) Hollán Henrik dr., az Újságírók Kórház- és Szanatórium-Egyesü­letének rendelő-orvosa és Hollánné Hennik Malvin dr., ugyanannak az egyesületnek szakorvosa, szabadságukról visszaérkeztek és rendelésüket V., Fáik Miksa­ utca 13. szám alatt ismét megkezdték. — (Házasság.) Nu­­szler László főhadnagy Október 8-án d. n. 16 órakor vezeti oltárhoz a belvárosi plébániatemplomban Almása Rózsi­kát, Almása László nemzetgyűlési képviselő, az egységes párt ügyvezető alelnökének és feleségének szül. Rákóczi Máriának leányát. Az elkelés szertartását Vass József népjóléti mi­niszter, kalocsai nagyprépost végzi. Pesthis Pál dr. igazságügy miniszter leányát, Lilit, Uzdon eljegyezte bérét Bartha Miklós dr., a Nemzeti Hitelintézet cégvezetője és a Nem­zeti Földmivelő Részvénytársaság igazgatója.­­ (George Paish előadása.) Sir George Paish, az angol tudományos és közgaz­dasági élet egyik kitűnősége, a­ki részt vett a békeszerződések gazdasági rendelkezései­nek előkészítésében Keynessel, de a­kiknek terveit a szerződésekbe nem vették fel, ok­tóber 9-én Budapestre érkezik, a­hol a Cobden­ Szövetség felkérésére a kereske­delmi kamara nagytermében este fél hét órakor előadást fog tartani. Paish legutóbb a génuai konferencián szerepelt, majd az angol-amerikai tartozások ügyében angol részről veszte a tárgyalást. Paish előadá­sának tárgya: Európa gazdasági újjáépí­tése.­­ (Meghalt Kepes Gyula dr. vezérfőtörzs­­orvos.) Kepes Gyula dr. vezérfőtörzsorvos, a honvéd orvosi tisztikar volt főnöke, a­ki annak idején részt vett a Payer és Wayprecht által vezetett északsarki expedícióban, teg­nap 78 éves korában a Szent János-kór­­házban meghalt. Kepes Gyula Bereg megyé­­ben, Váson született, a­hol édesapja földbir­tokos volt. Középiskoláit Ungvárott és Bu­dapesten végezte s a bécsi orvosi egyete­men szerzett diplomát. Miután két évig egy bécsi közsz­órházban mint alorvos működött, az a megtisztelő meghívás érte, hogy mint orvos és természetbúvár vegyen részt az akkor tervezett osztrák-magyar északsarki expedícióban. Kepes örömmel fogadta a meghívást és 1872-ben az expedícióval, a­melyet Payer és Wayprecht vezettek, útnak indult az északi sark felé. Az expedíciónak tudvalévően hihetetlen nélkülözések és em­berfölötti fáradalmak után sikerült a Fe­renc József­-földet felfedeznie. Az egész vi­lágsajtó a legnagyobb elismerése, nyilat­kozott akkoriban a vakmerő északsarki utíliók eredményes utazásáról. Az expedí­cióról visszaérkezve, kepest, a­ki akkor 27 éves volt, törzsorvossá nevezték ki, a ki­rály pedig a harmadosztályú vaskorona­­renddel tüntette ki. Kepes dr. az ország majdnem valamennyi nagyobb városaiban tartott előadást északsarki utazásáról. Min­denütt nagy kitüntetéssel fogadták és több város díszpolgárává választotta. 1895-ben elsőosztályú főtörzsorvossá léptették elő, majd öt évvel későbben vezértörzsorvossá nevezték ki és ugyanakkor Zágrábból, a­hol mint honvéd kerületi katonai főorvos hosz­­szabb ideig működött, Budapestre helyezték át. 1910-ben vezérfőtörzsorvossá nevezték ki­­ és ő volt az első, a­ki ezt a fokozatot a kfi­gyelmes címmel elnyerte. Négy évvel később saját kérésére nyugalomba helyezték. Az osztrák magyar északsarki expedíció 50 éves fordulója alkalmából Horthy kormányzó rendkívül meleg levélben üdvözölte Kepes­­ dr.-t, a­ki ekkor már olyan­ nagybeteg volt,­­ hogy nem állott módjában, hogy a kittin­­i tetésért személyesen fejezze ki köszönetét,­­ hanem levélben rótta le ezt a kötelességét.­­ Kepes dr. számos belföldi és külföldi ki­tüntetésben részesült. Temetése e hónap 9-én délután három órakor lesz a farkasréti zsidó temetőből. .. (Kérelem a volt túszokhoz.) A József Ferenc ldr. herceghez intézett üdvözlő irat diszes kiállításban elkészült s a gyűjtőfog­­h­ázbeli volt túszok felkéretnek, hogy azt a Tisza István-Körben (VII., Károly-körut 3, 1.) minél előbb aláírni szíveskedjenek.­­ (A színházak nem adnak többé sza­badjegyet.) A Budapesti Színigazgatók Szö­vetsége vasárnap Beöthy László elnöklésé­vel ülést tartott, a­melyről a következő hi­vatalos jelentést adta ki: A Budapesti Színigazgatók Szövetsége va­sárnap tartott ülésében behatóan tárgyalta azt az abúzust, a­mely a színházi szabad­jegyek terén a legutóbbi időben lábrakapott. A tűrhetetlen visszaélések miatt egyrészt, másrészt a gazdasági viszonyokra való te­kintettel is, a szövetség egyhangú határo­zattal megtiltotta a kebelébe tartozó szín­házaknak, kabaréknak, varietéknek szabad­jegyek kiadását. Egyetlen színházi vállalat­nak sincs tehát joga ahhoz, hogy az ál­landó hatósági és sajtójegyeken kívül bár­kinek is szabadjegyet adjon. A­mely válla­lat ezt a legszigorúbb kötelezettségét meg­szegi, esetenkint egymillió korona kötbért tartozik a szövetség javára lefizetni-Ennek a határozatnak előzménye a többi közt az, hogy elcsípték egyik színház jó­­nevű tagjának a levelét, a­mely egy szén­kereskedőnek szemmegrendelés kapcsán a színházi évad tartamára tizenhat páholyt ígért négy különböző színházban. Ez a le­vél nagy fölháborodást keltett a színház­igazgatók körében, a­kik rájöttek nem egy esetre, a­mikor nagyon jónevű emberek szintén valamiféle uton-módon szerzett sza­badjeggyel állandóan ingyen jártak szín­házba. Most vége szakad ennek a szabad­­jegy-járványnak.­­ (Zsófia idr. hercegnő a Katolikus Leá­nyok Országos Szövetsége közgyűlésén.) A Katolikus Leányok Országos Szövetsége va­sárnap délelőtt tartotta meg évi rendes köz­gyűlését a Szent István Társulat nagytermé­ben. A közgyűlésen résztvett Zsófia királyi hercegnő is. A­ közgyűlésen a szövetség védőelnöke, a Rómából rövid tartózkodásra ideérkezett P. Buttykay Antal elnökölt, a­ki annak idején a szövetséget megteremtette. A folyó ügyek letárgyalása után P. Butty­­kay Antal intézett a szövetség tagjaihoz beszédet, a­melyben buzdította őket, hogy a csorbítatlan katolikus hittel egyesített ősi asszonyi erkölcsöktől el ne tántorodjanak. A tradíciókat ne hagyják el és a régi v­agy asszonytípusukat tartsák mindig követendő példáknak. Beszéde végén pápai áldásban részesítette a szövetség tagjait és a közgyű­lés vendégeit.­­ (Jackie Coogan Budapestre érk­ezik.) Jackie Coogan, a világhírű kis filmstár, európai útján ellátogat hozzánk is Buda­pestre. Október 10-én, pénteken érkezik kíséretével, mely szülein kívül két titkárból és egy nevelőnőből áll. Budapesten az Orion-filmgyár, Loon-Metro amerikai gyár középeurópai vezérképviselője fogadja. Az illusztris kis vendég számára a Ritz-szálló­ban apartmant foglaltatott le.­­ (A bécsi Collegium Hungariemn.) Bécsből jelentik. Ma nyílt meg a Kiebels­­berg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter kerdésére alakult bécsi Kollégium Hungaricum, a­melybe bevonult a kijelölt tizennyolc magyar főiskolai hallgató A kollégium a magyar gárda museumstrassei palotájában van. A kollégistákat a kollé­gium igazgatója, Lábán Antal dr. fogadta, a­ki az intézmény szervezeti szabályzatának megismertetése után megtárgyalta az egyes hallgatókkal a tanulmányi programot, majd­­ bemutatta őket a bécsi magyar tudomá­nyos intézetek főfelügyelőjének, Károlyi Árpádnak. A Collegium Hungaricum szer­vezetéről és céljairól Lábán Antal dr. a kö­vetkezőket mondotta: — A kollégium hallgatói a magyar főis­kolai­­szakprofesszorok ítélete alapján szak­májukban a legjelesebb hallgatók közé tar­toznak. Van köztük német szakos tanárje­lölt, joghallgató, közgazdász, orvostanhall­gató, kémikus, arkeológus és filozófiával foglalkozó egyetemi hallgató, lágy részük már befejezte tanulmányait, másik részüü­k már három-négy esztendőt töltött magyar egyetemeken. A kollégiumnak az a célja, hogy a kollégistáknak alkalmat nyújtson arra, hogy szakismereteiket a bécsi főisko­lák és tudományos intézetek gyűjtemén­yei­nek igénybevételével gyarapítsák, tágabb látókörre tegyenek szert és közvetetten érintkezésbe lépjenek a nyugati kultúrával.­­ (Ravasz László püspök Baján.) Bajá­ról jelentik: Vasárnap reggel érkezett meg Ravasz László dr. református püspök hiva­talos körútja során, a református egyház látogatására Bajára. A pályaudvaron Füle László dr. bajai református lelkész veze­tésével a presbitérium fogadta. Délelőtt 10 órakor kezdődött az istentisztelet a refo­r­­mátus templomban, a­mely megtelt közön­séggel. Mivel a templom csak 200 lélek befogadására képes, ezrek szorultak ki az utcára. Ravasz László dr. a templomban egyórás beszédet mondott, melyben az álta­lános emberszeretetről és az Istenhez való emelkedésről beszélt. A beszéd igen nagy hatással volt a hallgatóságra. Az istentisz­telet után a püspök a küldöttségeket fo­gadta, majd az ünnepi bankett után foly­tatta szemleútját Szeremlére.­­ (Gyászrovat.) Kisgeszéni Szabó Ernőné, született egrégi Zlinszky Ludovika asszony tizombailletvén meghalt 68 éves korában. Bú­csúban temették el e hónap 4-én. Ozv. krasznikvajdai Szent-Imrei/ Gellérk­.A szül. iglói Szontagh Ágnes csele Gl-ik évében meghalt Bódvaszilason és ott temették el a ref. egyház szertartása szerint.­­ (Balatonf­üred vendégei.) Balaton­­füredre újabban a következő vendégek ér­keztek: Simon László, Somogyi Mihály, Foll Ferenc, Révész Mihály, Révész Sán­dor dr., Sándor Jánosné, Deutsch­ Alfréd, Patyi Jánosné, Baross Boriska, Uray Mik­lós dr., Hajdú József, Lichtstein Lajos dr., Steinitz Miksa, Donnáik Gyula, Futó Mi­­hályné, Taubel Antal, Sándor Tivadar, Szi­lágyi Erzsébet, Székessy Ferenc, Rózsa Imre, Erdélyi Jánosné.­­ (Az első női középfokú gazdasági iskola.) Kiskunfélegyházán vasárnap nyitot­ták meg a néhai Fazekas Kálmán dr., ifjéivé leánya, Blandina nővér áldozatkészségéből lé­tesült s a kalocsai iskolanővérek vezetése alatt álló Konstantinna katolikus leánynevelő inté­zet kebelében alakult első női középfokú gaz­dasági iskolát. Az ünnepély előtt az intézet kápolnájában misét mondtak. Ezután az inté­zet tornatermében Holló Béla dr. polgármes­ter üdvözölte a megjelenteket és a város ne­vében ígéretet tett az új intézet anyagi és er­kölcsi támogatására. Utána Farkas Mária in­tézeti növendék az uj intézet programját is­mertette. Ezután Horváth Elemér pápai ka­marás, püspöki titkár Hanauer A. István püs­pök nevében az intézetet átadta hivatásának és működésének , és rá az Isten áldását kérte. Schandl Károly földművelésügyi államtitkár kijelentette, hogy az intézet kiépítését a föld-, mivelésü­gyi kormány igen fontosnak tartja. Toldii Jenő esperes-plébános záróbeszédében elismeréssel szólott az iskolanővérek hazafias­­magyar munkásságáról és a kiskunfélegyházai Fazekas-család áldozatkészségéről, a­mely ezt az intézetet életre hívta.­­ (Lengyel vendégek Budapesten.) A krak­ói egyetem geográfus professzorainak és hallgatóinak tanulmányi csoportja vasárnap este érkezett meg a fővárosba, miután a dél­után folyamán Esztergom nevezetességeit tekintették meg. A nagy késéssel érkező bécsi hajónál a késő éjszakai idő ellenére is nagy­számú közönség várta a vendégeket. A fővá­ros nevében Lobmayer tanácsos francia nyel­ven, a geográfusok nevében Kogutowicz pro­fesszor magyar és Tomcsányi János len­gei nyelven üdvözölte a vendégeket. Az érkezettek között vannak Sawicki Lubomir egyetemi ta­nár és felesége, Korbei Sztaniszlav professzor Kappel Gyula ezredes, a krakói egyetem ma­gva lektora, I­ubijowicz és Gadomszki dr., va­lamint Medvecki Mária és Leszkowa Aniel a gimnáziumi tanárok, Kussbaum és Robak egyetemi asszisztensei, stb. A vendégek (hu­­szonhatan vannak) két napot töltenek a fővá­rosban.­­— (Máriarem­ete ünnepe.) A főváros kö­zelében levő Máriarek­­­ete szép ünnepet ült vasárnap. Most van negyedszázada, hogy ezen a bucsujáróhelyen a mai kegyelem­­templom föl­épült. Ebből az alkalomból Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári me­gyéspüspök, a­kinek püspöki fönhatósága alá tartozik Máriaremete, vasárnap délelőtt ünnepi szentmisét pontifikált nagy segéd­lettel és az összesereglett rengeteg ájtatos­­kodó előtt rövid beszédben méltatta a nap fontosságát.­­ (A nemzetközi gyermekjóléti kon­gresszus.) Bécsből jelentik: A gyermek­jóléti kongresszus a szövetségi elnök jelenlétében ma nyílt meg. Seitz polgármester üdvözlő beszéde után Schmitt miniszter hangoztatta, hogy a kormány igyekezni fog az ifjúságról való gon­doskodás ügyét előbbre vinni. Az osztrák gyer­mekvédelmi bizottság nevében Hainisch Mária üdvözölte a kongresszust. Az ülések első része tudvalévően Bécsben lesz, második része pedig csütörtökön, pénteken és szombaton Budapes­ten. A kongresszus tagjai csütörtökön délután három órakor érkeznek meg a Keleti pályaud­varon . (Lendvai István sajtó;­ője.) Lendvai István" nemzetgyűlési képviselő tavaly egyik­­ ágban cikket írt Levél a ceglédiekhez címen. A levélben támadást intézett a par­lament ellen, a­melyet tingli-langlinak és latrok barlangjának nevezett el. A magyar állam és nemzet megbecsülése ellen elkö­vetett vétségért került vád alá Lendvai Ist­ván, a­kit a büntető törvényszék annak idején a nemzetgyűlés ellen elkövetett rá­galmazásban mondott ki bűnösnek és 360.000 korona pénzbüntetésre ítélt. A vádhatóság fellebbezésére a királyi tábla, Degré Miklós kúriai biró elnöklésével, ma megváltoztatta a törvényszék ítéletét és Lendvait harmadfél millió korona pénz­­büntetésre ítélte.­­ (Kettős öngyilkosság.) A Visegrádi­­utca 43—45. számú házban lévő Lakásán Liebermann-Szécsi Józsefnél öngyilkossági szándékból marósúggal megmérgezte ma­gát és életveszedell­es állpotban szállítot­ták a mentők a Rókus-kórházba. Kevéssel az asszony kórházba szállítása után értesí­tették a főkapitányságot, hogy az asszony férje Liebermann-Szécsi József a Visegrádi­­utca 43—45 számú ház pincéjében fel­akasztotta magát és mire észrevették, ha­lott volt. A rendőri bizottság a­ holttestet a törvényszéki orvostani intézetbe szállíttatta. A kettős öngyilkosság okát nem tudják. — (Gastiglioni és a Depositenbank.) Bécsből jelentik: Pénzü...-i körökben hire jár, hogy azok a n­agy bankok, a­melyek a Depositenbanknál leginkább vannak ér­dekelve, közvetetten érintkezést keresnek a Banca Commerciale igazgatójával, Rossi­­val. Eddigelé csak bevezető tárgyalás folyt köztük. Maga Castignoni azon az álláspon­ton van, hogy nem fizethet a Depositen­­bankért, mert ez a készsége egyenlő volna a beismeréssel. Ellenben hajlandó a nyo­morgó tisztviselők és különösen a kárval­lott betevők, valamint közhasznú intézmé­nyek érdekében valamit tenni, de minden kényszer nélkül. Az összeget ma még nem határozhatja meg, mert nem akar a Banca Commerciale döntésének elébe vágni. A Banett Commerciate jogtanácsosa, Guissamo dr. jelentéstételre Milánóba utazott. A bank többi képviselői még Beerben vannak. Be akarják várni, vájjon lehetséges-e a Depo­sitenbank vagyonfél­ügyel­őségével valamely megállapodásra jutni. A­mennyiben azon­­ban a vagyonfelügyelőség olyan követelése­ket támasztana, a­melyek Castiglioni pénz­ügyi helyzetével összhangba nem hozhatók, az esetben a Banca Commerciale kénytelen volna a tervbe vett szanálásról lemondani és a Castiglioni-koncernt, valamint annak vállalatait sorsukra bízni. Késő éjjel érke­zett hírek jelentik, hogy talán mégis fog si­kerülni a megegyezés, mert figyelemmel kell lenni arra, hogy a Castiglioni-cég ösz­szeomlása Ausztria gazdasági életére súlyos következményekkel járhatna. A Banca Commerciale megbízottjai kijelentették, hogy a végleges elhatározásra legföljebb kedd reggelig várnak.­­ (Új rendeletek a Közegészsé­r-ügy erde- íléscen.) A belügyminiszter a­­KöVegéSZzágügy ér­dekében két új rendeletet adott ki. Az egyik arról szól, hogy minden ivóvizet szolgáltató kút vizét törvényhatóságonként megállapítandó sorrendben vegyi és szükség esetén bakterioló­giai vizsgálatnak kell alávetni. A másik rende­let a lakóházak egészségesebb építésére nézve ad útm­utatást és állít föl bizonyos követelmé­nyeket, így kiköti. Hogy a lakóhelyiségek mé­rete 2,6 méternél kezdődjék, a földszinti fala­kat megfelelően szigetelni kell; a lakószoba legalább 12 né­gyzetméter, de a lakás egy szo­bája minden körülmények közt legalább 15 négyzetméter területű legyen; az ablakokat külső és belső szárnyakkal kell ellátni; az adó­nak legalább 0,90 méter szélesnek és 2 méter magasnak kell lennnie; a padlónak deszkából vagy más tisztán tartható anyagból kell ké­szülnie —­­Kosztka István dr. fogva marad.) A vizsgálóbíró tudvalévően Kosztka István dr. jogügyi főtanácsos ellen szándékos em­berölés bűntette címén elrendelte az elő­zetes letartóztatását. A vizsgálóbíró végzése ellen Kosztka­ István felfolyamodást jelen­tett be a vádtanácshoz, a­mely ma jóvá­hagyta a vizsgálóbíró végzését. Kosztka István tehát egyelőre fogva marad.­­ (Agyonlőtte felesége csáklóját.) Deb­recenből jelentik: Véres tragédia játszó­dott le hétfőn a biharmegyei Sárrét község szállójában. Dél felé a szálló vendéglőhe­­lyiségében megjelent Katona Imre nyu­galmazott biharugrai főjegyző, a cséffai kerület volt nemzetgyűlési képviselője s magához hivatta Varga Dénes református tanítót, a ki többe­­ magával ült az egyik asztalnál. Varga Dénes azonnal felkelt az asztal mellől s Katona Imréhez ment, a ki ekkor hirtelen revolvert rántott elő s mi­közben a tanítóra rákiáltott Nesze, te gaz­ember, elcsábítottad a feleségemet! — köz­vetetten közelről agyonlőtte. Katona tette után jelentkezett a csendőrségen. Az alig huszonegy éves Varga Dénest most vá­lasztották meg Bencida községben első tanítónak. Részletfizetésre ! kedvesö falté! jj férfi- és női ruhasze­| vetők, lepedővásznak, I sifon­ok, kanavász, jj zefirek, kartonok, nő! ! és férfi fehérneműei'.,! ! Divat- és Te | Budapestc,VH, Doh­ány ti elek (tiellett kombinék, harisnyái', jj úri és női cipők stb.'l kaphatók, öleső keszeggel. A Xtilám­ Rt. 16. Telefon: József 143-EP 1s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék