Budapesti Hírlap, 1924. október(44. évfolyam, 205–231. szám)

1924-10-01 / 205. szám

m BÉKEFFI szellemes konferanszal a VIDÁM SZÍNPADON FILmszínház. A fiuk a filmen. (A magyar filmgyártás legújabb remeke.) Balogh Béla, a leglelkesebb magyar film­rendező, a­ki Molnár Ferencnek A Pál­­utcai fiúk című, világhírűvé vált ifjúsági regényét már egyizben feldolgozta filmre és nagy sikert aratott vele, most újra el­készítette ezt a filmet modern, fejlett tech­­nikával és a mai művészeti irányok és tör­vények figyelemmel tartásával. Az új feldolgozás teljesen frissen és mo­dernül hat. A film főszerepét, a kis Neme­­cseiket Faragó Gyuri, egy rendkívül bájos, tizenkétéves kis­fiú játssza, a­ki sok jele­netben nagy művészek alakításaira emlé­keztetően játszik. Gerébet, az árulót Szécsi Ferkó játssza, míg Boka szerepében Vere­bes Ernő remekel. A film nemcsak művészi, de technikai szempontból is megállja a helyét, mert fotográfiája, rendezése, beállításai, sőt a feliratai is ötletesek, finomak és újszerű­ek. A pompás magyar film megérdemelt, me­leg sikert aratott vasárnap délelőtt. I * (A Notre Dame-i toronyőr, a világ leg­nagyobb filmje.) Zsúfolt házak szakadatlan sora jelzi az Urániában és a Royal Apolló­­ban azt a hatalmas sikert, a­melyet a Notre Dame-i toronyőr méltán aratott ebben a mi kultúraszerető, minden szép és művészi iránt lelkesedő fővárosunkban. Budapest két előkelő színházának, a Royal Apolló­nak és Urániának pénztárait naponta való­ságos ostrom alá veszi a közönség, mert hire jutott a valóságnak, hogy a Notre Dame-i toronyőr előadásaira elővételben kell jegyet váltani annak, a­ki látni akarja a világ legnagyobb filmjét. Az Uránia elő­adásai 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10 óra 10 perckor, a Royal Apollóé fél 6, fél 8 és fél 10 órakor kezdődnek. Hangver­seny. * (Komor kamarazenekari hangverse­­nyei.) Négy bérleti est. Közreműködnek: Dohnányi, Springer, Somogyi, Szigeti Jó­zsef, Jámbor, Németh Mária. Népszerű helyárak. (Rózsavölgyi.) 1 ált azítélet éjszakájaco ? Puszták fia R S I 1 A ■ Fox-filmek. - -- ■O Korunk hőse meg fogja hódítani Budapestet, éki SZÍNHÁZ és MOZI. Budapest, szerda, 1924. október 1. Operaház: A bolygó hollandi (7). Nemzeti Színház: Kararanzoff testvérek (7). Nemzeti Színház Kamara Színháza: Grassalko­­vich, Becsületszó: Karolin (118). Városi Színház: Tosca (6). Renaissance Színház: Csókoljon meg 048). Vígszínház: Cseresznyéskert (%8). Belvárosi Színház (először): A nagyhercegnő és a pincér (A8). Fővárosi Operett Színház: A drótostót (%8). Magyar Színház: Sasfiók 048). Blaha Lujza Színház: I love you, Székelyfonó stb. 049). Király Színház: Árvácska 048). Budai Színkör: Pintyőke (7). Apolló Színház: Vonósnégyes; Egy úr két ku­tyával, Tavasz ébredése stb. (8). Terézkörúti Színpad: Az igazgató úr unja a nőket, Rex stb. 049). Royal Orfeum: Óriási új verseté műsor 049). Papagály: Kezdete 11 órakor. Vidám Színpad—Békeffy-kabaré. Kezdete pon­tosan 9 órakor. Corvin Színház: A kaland (Enid Bennett), Bar­bara (La Marr.) Ciklon II., Jazz band tréfa, Fogj meg, ha tudsz. Híradók. Előadások kezdete: hétköznap fél 6, fél 8, fél 10; va­sárnap fél 4, fél 6, fél 8, és fél 10 órakor. Uránia Színház: A Notre Dame-i toronyőr a világ legnagyszerűbb filmje, 12 fejezetben. Előadások kezdete 5, %7, 149, 10,10. Tele­fon: József 121—35. Mozgókép-Otthon• Zsuzsikám.. drága! Glin Elinor regénye: Hat nap (4, 6, 8, 10). Omnia: ítélet éjszakája 046, 148, %10). Budapesti Hírnap 1924 október 1. (205. sz. Bérkeffi Kabaréja a legolcsóbb, a legjobb, a legmulatságosabb MH verseny. )( A káposztásmegyeri verseny. Kedvezőtlen időjárás, mérsékelt látogatottság, de jó sport jellemezte a mai harmadik napok Részletes eredmény: 1. Egyedi A. Nosza (9:10 reá) lov. Patzák első, Schabes (p) második, Petite (12) harma­dik.. Tok: 1000,1400. II. Liptay L. Mah­veic (1 és fél) lov. Gimpl és Orssich gróf Pusztalegény (10) lov. Hutfless első, Csertő (5) harmadik. Holtverseny. Tot.: 1000,1500 Mahveib, 5000 Pusztalegény, 1100, 2000. III. Jóház I. Facette (4) lov. Lapos első, Alpion (3) második, Chicago (3) harmadik. Tot.: 1000,4800, 1600, 1600, 1500. IV. Mrs. Elliot Parisienne (1 és egynegyed) lov. Hutf lesz első, Lajos (3) második, Ne­mó­kázz (8) harmadik. Tot.: 1000,2100, 1300, 1400. V. Issekutz Gy. Mausiko (1 és egynegyed) lov. Gutai első, Tandi (1 és fél) második, Fénelon (6) harmadik. rr FOVIRHOS. — Közgyűlést pótló tanácsülés. A fő­város tanácsa október 8-án délután 4 órakor Ripka Ferenc kormánybiztos elnöklésével tör­vényhatósági bizottsági ülést tart, melynek napirendjén mintegy 50 tárgy szerepel. __ Küldöttségek Ripka kormánybiztos­nál. Ma délelőtt az Ipartestületek Országos Szövetségnek küldöttsége Boksa igazgató veze­tésével felkereste Ripka Ferenc dr. kormány­biztost, a­kitől azt kérte, hogy a főváros szün­tesse be a kézmű­iparosok érdekeit sértő üze­meit. Ugyancsak Boksa igazgató veztésével a kéményseprőmesterek is tisztelegtek Ripka kormánybiztosnál és a kéményseprői kerüle­tek beosztásának arányosítását sürgették. A Vendéglősök Országos Szövetségének küldött­ségét Kommer Ferenc vezette, a­ki arra kérte a főváros kormánybiztosát, hogy a vendéglő­sök múlt heti kongresszusán elhangzott sérel­mek orvoslását támogassa. — Till Antal tanácsos fegyelmi ügye. Hírt adtunk arról, hogy a bérautófuvarozók a miniszterelnökségnél feljelentést tettek Till Antal tanácsos ellen, mivel véleményük sze­rint ügyükben részrehajlással járt el és meg­vádolták őt azzal is, hogy hivatali kötelessé­gét megsértette és hanyagul teljesítette. A fel­jelentés a székesfőváros kormánybiztosához érkezett, a­ki az ügyet törvényszerű eljárás céljából a polgármesterhez tette át. A lefoly­tatott eljárás során a feljelentésben és a meg­­nevez­t tanúk vallomásában foglalt állítások, valamint az ügyiratok alapján beigazolást nyert, hogy a Tilt tanácsos ellen felhozott vá­dak részben alaptalanok, részben pedig olyan természetűek, hogy azok fegyelmi vétségnek nem minősíthetők. Ez okból Sipőcz Jenő dr. polgármester — Ripka Ferenc kormánybiztos kifejezett hozzájárulásával — véghatározatot hozott, a­melyben hosszabb és kimerítő meg­­okolás kapcsán a tanácsos ellen a fegyelmi el­járást megelőző vizsgálat elrendelését meg­tagadta. Till tanácsos felhatalmzást kért és kapott a polgármestertől, hogy a bérautófuva­rozók és Kazay László ellen rágalmazás miatt a királyi ügyészség útján bűnvádi el­járást in­díthasson. — A budai Körvasút építése. Részletesen ismertettük már a Széchenyi körvasút tervét, melyet Kugler Mihály mérnök készített. A köz­lekedési ügyosztály most hosszú tárgyalások után beleegyezett a területhasználati engedély megadásába, ezt azonban a következő feltéte­lekhez kötötte: A vasút a főváros területén csak közúti jel­legű lehet, kiinduló pontját a Budaörsi-út és a Villányi-út találkozásához helyezték. A vo­nalvezetés irányát és magassági fekvését a városszabályozási tervvel összhangzásba kell hozni s a vasút a főváros területén csak villa­mos üzemű lehet. Megjegyezte még az ügy­osztály, hogy a többi feltételt a területhasz­nálati szerződésben fogják megjelölni, melyet a területhasználati engedély kiadása előtt köt­nek meg és hogy az igénybe veendő területek használatára fentartják a közlekedési részvény­társaság előjogát. Az előterjesztéssel a köz­gyűlést pótló tanácsülés a jövő héten foglal­kozik.­­ Az Állatiért értékes állatokat vá­sárolt. Mióta a MÁV tarifáját aranyparitásra emelték, a kisebb utazó állatseregletek egymás után csődöt mondanak, vagy felosztanak. Ezek közül való Szegedi Teréz is, a­kit arab szár­mazása ura után a vidékiek csak Musztafa néninek ismernek mindenfelé. Az évtizedes vándor állatsereglet, a­mely egyedülálló és utolsó volt az országban, az utóbbi esztendők alatt már csak tengődött. Végre most a szál­lítási költségek elviselhetetlen terhe alatt vég­leg letörve, megmaradt vadállományát a buda­pesti Álatkertnek ajánlotta fel. Raissits Emil dr., az Állatorvosi Főiskola tanára és Cerva Károly állatkerti felügyelő a napokban meg­tekintették a felajánlott állatseregletet és a két törvényszék.­ ­ Nem adják ki Förster-Schultze Hen­riket. A budapesti büntető törvényszéken rendszeresített kiadatási tanács Töreky Géza kúriai bíró elnöklésével ma délben foglalkozott Förster-Schultze Henrik, Erz­­berger egyik gyilkosának kiadatási ügyével. A tárgyaláson, a­mely zárt ajtók mögött folyt le, az ügyészséget Boronkay Dénes királyi ügyész képviselte, mint védő Ulain Ferenc dr. jelent meg. A törvényszék folyo­sóján elterjedt hírek szerint a tanács úgy döntött, hogy nem javasolja Schnitze Hen­rik kiadatását, mert véleménye szerint a jelen esetben politikai gyilkosságról van szó. A tanács javaslata legközelebb az igazság­ügyminisztériumba kerül, a­hol végleg el fogják dönteni, hogy kiadják-e Förster- Schultze Henriket Németországnak vagy sem.­­ Megvizsgálják Sztáron Sándor elme­állapotát. A budapesti büntető törvényszék tudvalévően hatévi fegyházbüntetéssel súj­totta Sztáron Sándort, a­ki Horthy Miklós kormányzó ellen merényletet akart elkö­vetni, társait Pac­ina Gézát és Szokolai Gézát pedig fejenkint három hónapi állam­­fogházra ítélték. A királyi tábla Degré Miklós kúriai bíró elnöklésével ma foglal­kozott ezzel a bűnüggyel. A tábla a védő kérésére elrendelte Sztáron elmeállapotának megfigyelését. — A Szalámi-ügy. Jelentettük, hogy a rendőrség maga elé idézte Polczner Ernő tőzsdebizományost, a­kinek a Szalámi­­részvények körül elkövetett visszaélésben szintén jelentős szerepe volt, s a­ki csak tegnap érkezett vissza Párisból, a­hol üzleti ügyben járt. Polczner ellen a Szalámi-szin­dikátus nevében Sényi Miklós tett feljelen­tést több milliárd korona elsikkasztása cí­mén. A rendőrségen történt kihallgatásakor Polczner nem tudta megmondani, hogy a nála elhelyezett Szalámi-részvények jelen­leg hol vannak. Ma délelőtt Papp Géza dr. rendőrtanácsos folytatta­­Polczner kihallga­tását és sikkasztása bűntette miatt előzetes letartóztatásba helyezte. Egyúttal a vizsgáló­­bíró megkeresésére bűnügyi zárlatot rendel­tek el a tőzsdebizományos vagyonára. Rész­letes kihallgatása során Polczner elmon­dotta, hogy annak idején 5000 darab Sza­lámi-részvény fölött rendelkezett, illetőleg ennyi részvényt vett zálogba. Ezekből a részvényekből 4000 darabot eladott, 1000 darabot pedig megtartott magának. A vizs­gálóbíró intézkedésére törvényszéki könyv­szakértők átvizsgálták Polczner könyveit és megállapították, hogy a 4000 darab Szalá­mi-részvényre semmi fedezet nincsen. Polcz­ner kijelentette, hogy a hiányzó részvénye­ket pótolni fogja, s pár napi haladékot kért az ügy rendezésére. De csakhamar beval­lotta, hogy 1600 darab részvényt különböző ügyfeleinek adott el és ez idő szerint nincs abban a helyzetben, hogy a részvényeket visszaváltsa. Haim Jacques és Lukács Nán­dor ellen az ügyészség folytatja az eljárást, mert az az álláspontja, hogy az ő eljárásuk kimeríti a sikkasztás bűntettét. A főkapi­tányságon egyébként megállapították, hogy Haim Jacques török alattvaló, így tehát ide­gen állampolgár létére nem lehetett volna tagja a budapesti tőzsdének Ma megjelent a főkapitányságon a Szalámi-szindikátus több képviselője és feljelentést tett Móhr Béla dr. ellen, a­ki a szindikátus egyik ve­zető tagja volt. Azzal vádolták Móhr Bélát, hogy a rábízott részvényeket hűtlenül ke­zelte. A rendőrség azonnal bizottságot kül­dött Móhr Béla irodájába, a­hol megállapí­tották, hogy a feljelentés alaptalan, mert az összes részvényeket megtalálták Móhr Béla lakásán. nőstény oroszlánból, egy pár hatalmas, idomí­tott barna medvéből, három bunder majomból, egy negyedfél méteres pilonból és egy saskese­­lyűből áló, százmillióra tartott, értékes állat­állományt a főváros ötvenmillió koronáért megvette. Az Állatkert legújabb jövevényei tegnap már el is foglalták ketreceiket. — Elhalasztott árverés. A Krausz Mayer lelkek bérletére kiírt pályázat ma lejárt és a nyilvános szóbeli árverést ma délelőtt kellett volna megtartani. A megjelent pályázók a ki­sajátító bizottságnak bejelentették, hogy az előírt óvadékot a mai izraelita újév miatt nem tudják deponálni, mire a bizottság az árverést október 10-ikére halasztotta. A­­kik a kauciót már előzően letették, azok obligóban marad­nak, a többieket pedig felszólították, hogy 10-ikéig tegyék le az 50 millió bánatpénzt. NYILTTÉR. SZENZÁCIÓS SZŐRME­ÜJOK0&!SZÍC30§C ÁRBAN ELKÁH GYULA t1 §8, KAROLY-KURUT 19 Horoshierdó tekintettel óriási készleteinkre árainkat, mélyen lessel ütöttük. Böhm Kálmán k­eri­cgyár r.-t. Budapest, VI., Szabolcs ucca 19. Telefon 148 1*2 é-; 129 01 Sürgen­heim: Hordesböhm K­is mmma VI., Révai ucca 18» TELEFON: U—22. Ma premier ! A sikamlós darab és Gene-« ral Troddel bohózatujdonságok A főszere­­pekben J­ott és Steinhardt. Kezdete 8 órakor BBHifalflBSPRIST. U£&n.gill.éV, Székely Emil Király Tel.: József 105-35. ucca .31. (Terez-templ. szemben) Ezüst evőkészletek, nászajándékok, brillianti cksserek, gyöngysorok, olcsón vásárolhatók Schmelczer Benőnél, a Károly-körut 28. -Központi városház­­ókapunál, Fk. I. 18867/1924. sz. Mükereskedelmi vállalat végrehajtata javára a budapesti illit. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével 186.4*0000 kor. tőke és jár. er. elrendelt árverés folytán 1924 október 2., 3. és 4-én (csü­törtökön, péntokon és szombaton) d. u. 4 órakor Fő ucca 71.—78. szám alatti törvényházban, isz. 70. ajtó­szám alatt a következő ingóságok, u. m.: perzsa- és szsmirnaszőnyegrll, ólasz­festmények, vitrinek bronz* és ezüst- vá­gyak stb., közbenjöttömmel legtöbbet igérő* nek, decsaron a­ul is, nyilvánosan eladatnak. Budapest, 1924 évi szeptember 25-én. Engler Kálmán bírósági végrehajtó. Szenzációs a legújabb száma Ára BOQU kor, a legjobb közlekedés tájékoztató. Megjelenik minden hé 1-én és 15-én. TARTALMAZZA A MÁV, valamint az összes magyar magánvasutak és hajózási vállalatok legújabb menetrendjét, díjszabását, külföldi csatlakozásokat, útlevél ügybeni eljárásokat stb., stb. ár­ IS­OSI Horona TU­NSSRÄPI - LÄMPÄ Legtakarékosabb lámpát EgyfGSÜKt ÍZZJIM ÉS VíilaipOSSági f.­.t. Ülp831

Next