Budapesti Hírlap, 1925. augusztus (45. évfolyam, 171–194. szám)

1925-08-20 / 186. szám

12 ­— (Rakovszky belügyminiszter Pakisban.) Pakisból jelentik, hogy Rakovszky Iván belügyminiszter tegnap oda érkezett. — (Marton Erzsi állapota változatlanul súlyos.) Harmadik napja fekszik eszmélet­len állapotban a Pajor-szanatórium egyik kórtermében­­. Marton­ Erzsi színésznő, aki vasárnap éjszaka veronállal megmér­gezte magát. Az elmúlt három nap alatt állapota egyáltalában nem változott, semmi javulás sem állt be, úgy, hogy még min­dig mesterségesen táplálják a teljesen el­­gyöngült asszonyt, akinek életét azonban a­ gondos orvosi kezelés talán meg tudja menteni.­­ (Rajnavidéki szőlősgazdák Pécsett.) Pécsről jelentik: Ma este 25 rajnavidéki előkelő német szőlősgazda, köztük a német földmivelésügyi és a hesszeni pénzügy­miniszter tanulmányútra érkezett Pécsre.­­A vendégeket Foersler Jenő gazdasági ta­nácsos vezetésével a város és a megye kép­viselői fogadták. Este a vendégek tisztele­tére társasvacsora volt, melyen a Király­­díjas pécsi dalárda hangversenyezett. Hol­nap a vendégek megtekintik a villányi sző­lőgazdaságokat, pénteken pedig a pécsvidéki szőlőket, majd Budapestre utaznak. — (A „Magyar Detektív“) című társa­dalmi, szépirodalmi és riportlap, amely a Magy. Kir. Államrendőrség Detektívtestülete Nyugdíj­pótló és Segélyező Egyesületének hivatalos lapja, minden számában meglepe­téssé­ szolgál olvasóinak. Riportjai színe­sek, érdekesek, rovatai élénken szerkesztet­tek, irodalmi rovatában a legkitűnőbb mo­dern magyar írók, szakrovatában kitűnő tollú rendőrtisztviselők írnak érdekes szak­cikkeket. A lap főszerkesztője Császár Ká­roly detektivfőnök, felelős szerkesztője pe­dig Holló Jenő. . . A M. kir. osztály-sorsjáték résztvevői kéretnek, hogy sorsjegyeiket az 5. osztályra legkésőbb augusztus 25 én este 6 óráig újít­sák m­eg, különben összes jogaikat elvesztik. Etánrendeléseket vagy új megbízásokat a főelárusítók — míg a kis készlet tart, — azonnal teljesítenek a hivatalos árakon:­­ Egész 600.000, fél 300.000,negyed 150.000 korona.­­ (Tűzvizsgálat a Bethesda-kórházban.) Részletesen megírtuk ma, hogy a Hemline­­nti Bethesda-kórházban könnyen veszedel­messé válható tűz pusztított. Ma délután bizottság szállt ki a kórházba, annak meg­álla­pítására, hogy miként keletkezett a tűz. A mérnöki hivatal, a rendőrség és a tüzrotökág kiküldöttjeiből­ álló­­bizottság tüze­tpsen átvizsgálta a leégett gazdasági épület, padlását, vált mint a konyhát, mert az eddigi feltevések szerint valószínű, hogy a konyhából kivezető kéményből kipattant szikra okozta a tüzet. Közel egy orrhosz­­szat tartott a tűzvizsgálat, melynek ered­ményéről a bizottság tagjai pénteken fog­ják írásbeli beszámolójukat a hatóság elé terjeszteni.­­ (Az autó áldozatai.) Megírtuk, hogy a minap a Kyrisztina-körúton, a Délivasút mellett, egy feketére festett automobil el­ütötte Fü­löp Ferenc 55 éves vámtisztet s azután lámpáit eloltva, tovább robogott. Fülöp Ferencet az ifj Szent János-kór­­házba vitték, ahol sérüléseibe ma délelőtt belehalt. A főkapitányság a gázolás ügyé­ben megindította a nyomozást és az eset szemtanúinak vallomása alapján megálla­pította, hogy a gázolás alkalmával egy arra haladó motorkerékpáros üldözőbe vette a gázoló gépkocsit, de ez a Karácsonyi­ utcá­ban eltűnt és így sikerült elmenekülnie. "A rendőrség most felhívja az üldöző ke­rékpárost, hogy vallomástétel végett .Jelent­­kezzen a főkapitányságon, a II. emelet 131. számú szobában, Lehoczky fogalmazónál. •— Ma délután a Rákóczi út 8. számú ház előtt a Kp. 16—119. számú autótaxi, me­lyet Szemők Pál soffőr vezetett, elütötte az úttesten áthaladó Rigler Alajos 56 éves magánhivatalnokot, aki súlyos belső sérü­léseket szenvedett.A kihívott mentők be­vitték a közeli Rókus-kórházba, ahol ki­hallgatni még nem lehetett. Az autó soffőr­­jét előállítóitól, a főkapitányságra.­­• (Leopárdvadászat Parisban.) Megír­tuk, hogy Párisban egyik állatkertből ki­szabadult egy leopárd, amelyre valóságos vadászatot rendeztek a Bois de Boulogne erdejében. A vadászatra még egy elefántot is mozgósítottak s fényszórókkal kutatták át a sötétedő erdő részeit. Az első napot eredmény nélkül zárták be a párisi leopárd­vadászok. Ma — mint Pak­sból jelentik —, tovább folytatták a leopárd felkutatását s a reggeli órákban egy iskola kertjében a csendőrök megtalálták a „szökevényt“ és agyonlőtték. — (A lipótvárosi plébános temetése.) A hirtelen elhunyt Kováts Kálmán dr. apát­plébános temetésére a végleges intézkedé­sek már megtörténtek. A holttestet a lipót­városi Szent István Bazilikában ravataloz­zák fel, ahol Szent István napján déli 12 órakor lesz a rekviem és az első beszente­­lés. Utána a holttestet a kerepsi-úti teme­tőbe viszik, ahol a főváros által adomá­nyozott díszsírhelyen temetik el. A rekvie­met és a beszentelést Mészáros János dr. prelatus-kanonok, budapesti érseki hely­tartó tartja, gyászeeszédet Pápay Ferenc prépost, terézvárosi plébános mond. A köz­szeretetben álló plébános­­elhunyta alkal­mából nagyon sokan keresték fel részvét­­nyilatkozataikkal a lipótvárosi plébániát.­­ (Gyászrovat.) Knapp Nándor hittanárt és a vízivárosiak volt kedvelt lelkészét, aki a minap hosszú szenvedés után 41 éves korában elhunyt, nagy részvét mellett temették el a Farkasréti temetőben. A temetés szertartása a vízivárosi Erzsébet-apácák templomában kez­dődött. A beszentelést Várady Géza tábori fő­pap végezte, a gyászbeszédet pedig Molnár László pápai kamarás mondotta. A sírnál a felsővizivárosi egyházközség nevében Juhász István dr., a csalogány­ utcai tanítóképző ta­nárai és növendékei nevében az intézet igaz­gatója búcsúzott el a halottól. A temetésen Sagmüller József apátesperessel és Krywald Ottó préposttal az élén a budapesti papság igen nagy számban vett részt. Bornemissza Lajos földbirtokos, volt ma­gyar országgyűlési képviselő, mint Eperjesről jelentik elhunyt. Nagy részvéttel kisérték utolsó útjára. Slavici János tanár, ismert román író, mint Bukarestből jelentik, 77 éves korában meg­halt Slavici Világoson született. Budapesten járt az egyetem jogi fakultásán, később Nagy­szebenben a hírhedt Tribuna szerkesztője volt. Ebben a lapban a legféktelenebb izgatást vitte véghez s a sajtóbiróság egy ízben egyévi államfogházra ítélte. Kertész Lóránd könyvnyomdatulajdonos te­metése késedelmes vasúti szállítás miatt el­maradt. A megboldogul­ásat ma, csütörtökön délután 5 órakor fogják örök nyugalomra he­lyezni a Kerepesi-uti temetőben.­­ (Sajó Aladárod nyilv. jogú elemi is­kolája.) A gyermeki lélek tanulmányozása alapján működő, teljesen egyéni nevelést biztosító, a gyermek játékos kedvét és ak­tivitását a pedagógia szolgálatába állító, otthonos környezetben oktató intézet, amely csak korlátolt számmal vesz fel növendé­keket. A szeptemberben megkezdődő tan­évre már most lehet beiratkozni. A gyer­mekek érdekében és a szülők tehermentesí­tése céljából az iskola benlakásra és fél­benlakásra is elfogad növendékeket, akik így reggeltől estig élvezik a nevelés jóté­kony hatását. A nevelőmunka magyar és német nyelvű kisdedóvóval kezdődik, amelyre szintén már most lehet beirat­kozni. Minden gyermekkel a legnagyobb gondossággal és szeretettel foglalkoznak az intézetnek pedagógusai. Érdeklődőknek szí­vesen rendelkezésére áll az igazgatóság. U.. A­ndor­ utca 23., telefon: 211—Op. •­­ — (Közszolgálati alkalmazottak üdülése.) Balatonféltel, a közszolgálati alkalmazottak, nyugdíjasok, özvegyek és hozzátartozóik részére kedvezményes üdülést biztosít a KANSz. A teljes ellátás (napi négyszeri ét­kezés, lakás, villanyvilágítás,­ fürdő haszná­lat, gyógy- és zenedíj, adók) napi 55.000 K-ba kerül. Az új turnus augusztus 24-én kezdődik. Bővebbet a KANSz irodája (V., Országház­ tér 11, felem. 58. sz. alatt) nyújt. — Torino Martini és francia Vermuthok, Jol­r de Cordial-Medve Borhegyi F.-s­él, Vö­­rösmarty-tér 4. — (Könyv, amely a megjelenés előtt elő­jegyzésben elfogyott.) H. G. Wells történeti műve ...„ Világtörténet alapvonalai“■ első ki­adásának 5700 példánya előjegyzésben kelt el s igy megtörténik most az a magyar könyv­kiadás történetében eddigelé példátlan eset, hogy a kiadónak még az első kiadás megje­lenése előtt gondoskodnia kell a másodikról. Ez indította a Genius r. t.-ot arra, hogy már most előkészítse Wells Nagy Világtörténetének új kiadását. Körülbelül másfél hónappal az első kiadás megjelenése után, december kö­zepe táján kerül majd a könyvpiacra ez az új kiadás, amelynek példányaira ugyanolyan elő­nyös fizetési feltételek mellett, — kedvezmé­nyes áron havi 110.000 koronás törlesztésre,— eszközölhető!; megrendelések, mint eddigelé. Természetesen mindazok, akik már megren­delték Wells Nagy Világtörténetét, még az első kiadásból november elején megkapják példányaikat.­­ (Tragédia.) Rómából jelentik: Setella mellett egyik helységben az egyik paraszt­­ház ismeretlen okokból kigyulladt. Az a paraszt, aki elsőnek rohant a tűz színhe­lyére, beugrott az égő házba, h­ogy az ott maradt két gyermeket megmentse. A gyer­mekek azonban akkorra már összeégtek. A paraszt oly súlyos égett sebeket szenve­dett, hogy néhány óra múlva ő is meg­halt.­­ (A posta figyelmeztetése.) A Budapesti Székesfővárosi Postaigazgatóság, a közönség köréből fölmerült panaszokra, félreértések elkerülése végett közli, hogy a „Posta és Táviró Tarifá k­iadóhivatala (Budapest, 641. postafiók 195)“ című sajtótermék nem postai hivatalos, hanem magánkiadmány, amely ma­gánvállalat szerkesztésében s kiadásában jele­ntik meg a „Posta és Táviró Kalauz“, a „Ma­gyar Szent Korona Országai Helységnévtárá­nak kkidhivatala“ és a „Posta és Távir Ta­rifák sürgönyeim beiktatási és előfizetési osz­tálya“ című sajtótermék is. E sajtótermékekre a befizetéseket a magánvállalat többek kö­zött postai megbízással szétküldött nyugták­kal szedi be. A nyugták a „Posta és Táviró Tarifák előfizetési osztálya Budapest 641. postafiók 195“, vagy pedig a ,.Posta és Táviró Tarifák Sürgönyeim beiktatási és Előfizetési osztálya“ aláírással és tojásdadalakú „Poéta és Táviró Tarifák“ feliratú betűző­­lenyom­at­tal vannak ellátva. Ámbár a nyugták hát­oldalán olvasható figyelmeztetés hivatalos jellegűnek látszik, az ilyen nyugták mégsem postai hivatalos, hanem kizárólag magán­­nyugták. Az ezekre befizetett pénz ilymódon nem a postát, hanem a magánvállalkozást illeti.­­ (Reáliskolai érettségi vizsgálat.) A szeptemberi javító-, pótló-, kiegészítő- és teljes érettségi vizsgálatokat a budapesti főreáliskolai tanulók részére az V. kerü­leti (Markó-utcai) állami Bólyai-reálisko­­lában fogják megtartani. Jelentkezni kell a díjak egyidejű lefizetése mellett a javító- és kiegészítő vizsgálatokra augusztus 29-ig, naponta délelőtt 10—12 óra között, a tel­jes érettségi vizsgálatokra legkésőbb szep­tember elsején déli 12 óráig. Az érettségi írásbeli vizsgálatok szeptember 2-án, 3-án és 4-én reggel nyolc órakor kezdődnek. A javító érettségi vizsgálatokat szeptember 2-án délután három órától tartják. A VIII. osztályú magánvizsgálatok augusztus 29-én reggel nyolc ón­kor, az I­YÍT. osztályú magánvizgálatok szeptember 3-án reggel nyolc órakor kezdődnek.­­ (Lopások a fürdőkabinból.) Mathias Kálmán nyugalmazott Máv. főfelügyelő tegnap délután a Császárfürdőben fü­rdött, ahol a 117. számú kabinjából, az ott el­helyezett ruhája zsebéből, ismeretlen tet­tes ellopta 450.000 korona készpénzét és 2 millió koronát érő aranyóráját. — A Luk­ács fürdőben Motyorcsák Jenő posta­­távird­a fel­ügyelő kabinjából ismeretlen tet­tes kilopta 2.800.000 korona készpénzét és duplafedetű­ aranyóráját az aranyláncával együtt. Mind a két lopás ügyében megindí­tották a nyomozást. — (Zsebtolvajok a villamoson.) Ipper Miklós kereskedő feljelentő­t tett a főka­pitányságon, hogy kedden délután a 8-as villamoson kabátja zsebéből ismeretlen tet­tes kilopta a pénztárcáját, amelyben 14 millió korona készpénz és 5—6 millió ko­ronáról nyugta volt. — Ugyancsak ismeret­len tettes kilopta Achim György magánzó zsebéből a 25-ös jelzésű villamoson 2 mil­lió koronát tartalmazó pénztárcáját. A zseb­tolvajok kézrekerítése érdekében a nyomo­zás megindult. — (A párisi banktisztviselők sztrájkja.) Pakisból jelentik: A sztrájkoló banktiszt­viselőik­ ma délelőtt gyűlést tartottak és határozatot fogadtak el, amellyel követelik a bank­üzemek állami monopóliumát; a banktisztviselők köteleznék magukat, hogy szolgálatukat az államl vezetése és ellen­őrzése­­mellett tovább folytatják­, míg a megfelelő engedményeket megkapják. Hi­vatalos körökben azzal a gondolattal fog­lalkoznak, hogy a konfliktust döntőbíró­ság elé terjesztik, amely a kormány egy tagjából és a két fél közös megegyezésé­vel választandó pénzügyi szakemberből állna. A sztrájkoló tisztviselők ügyük ér­dekében Paris érsekéhez folyamodtak. Az egyházfejedelem erre levelet intézett a sztrájkolókhoz, amelyben, bár elismeri, hogy az alkalmazottaknak a mindennapi élet szükségleteinek fedezésére elegendő fizetést kell kapniuk, másrészről azonban azt a tanácsot adja nekik, hogy a jelenlegi körülmények közt a haza érdekeire ártal­mas sztrájkot minél hamarább fejezzék be. Bolgár kommunista diákok merény­lete Párisban.) Parisból jelentik: Kuljev, a bolgár szobranje elnöke és Vasen alelnök, akik az iparművészeti kiállítás megtekin­tése céljából tartózkodnak Párisban, teg­nap este könnyen veszedelmessé válható kalandon estek át. A kiállítás bejáratánál mintegy negyven bolgár kommunista ne­kik rontott és botokkal ütlegelte őket. Hirtelen beugrottak egy arra haladó autó­buszba és igy menekültek meg támadóik elöl. A rendőrség közben ott termett és ki­vont karddal szorította vissza a kommu­nistákat. Kettőt közülük letartóztattak. Mindkettő bolgár diák volt régebben: az­ egyik kommunista egyesület tagsági iga­zolványát találták náluk.­­ (Autó és teherkocsi összeütközése.) Tegnap este üröm vasúti állomáson túl körülbelül egy kilométernyire a külső Bé­­csi­ úton állott a székesfővárosi autóbusz­üzem Bp. 21240 számú autóimobilja. Az országúton Meczger József kocsissal haladt Feldhofner Márton pilisvörösvári lakos kocsija, amely vasúti sínekkel volt meg­rakva. A lovak ismeretlen okból megbok­rosodtak és vágtatni kezdtek a teherkocsi­val, miközben beleszaladtak az országút szélén álló automobilba. Az összeütközés következtében Meczger József több helyen megsérült. A kocsist a Szent Margit-kór­­házba vitték, ahol bekötözték sebeit. fioDAPEsn hírlap 1920 augusztus 20­. f­ 18). Banyovszky-atont leánynevelői-intézet és internátus a vitland­rypolb­en, szabadon álló trillában. Bentlakó, felbentlakó és bejáró növendékek részére. Legelsőrendü továbbképzés, idegen nyelvek, iparmű­vészet, varrás. Elemi, polgári, gymnáziumi oktatás a leg­kiválóbb tanerőktől. Elsőrendű ellátás, torna, sportok. Mérsékelt dijak- Beiratkozás naponta 3—5-ig. Prospektust küld: Dr. Forstner Gyulán* igazgatónő* Budapest,VT.,Bulyovszky*utca 10. t­ele on 171-93. TÁVIRCITOK. Angol vélemény az esztendei megegyezésről. Emelkedett a részvények árfolyama. London, aug. 19. Arra a benyomásra vonatkozólag, ame­lyet az esztendei adósságegyezmény keltett, a Magyar Távirati Iroda londoni tudósító­ját mértékadó pénzügyi körökben biztosí­tották arról, hogy bár a City az adósnak nyújtott koncessziókat túlságos nagynak találja, az adósságok rendezésének ténye mégis nagy megelégedést keltett. London ebben a kölcsönben csak 1 és félmillió fontig van érdekelve, de morális hatása van annak a ténynek, hogy Budapest a fennálló nehézségek ellenére megfizeti adósságait, ami hitelképességét bizonyára emelni fogja. A tőzsde a megegyezést azzal honorálta, hogy a részvények árfolyamát 28-ról 31-re szöktette föl. Amerika nem vesz részt a biztossági paktumban. Washington, aug 19. Hivatalos körökben annak a meggyőző­désnek adtak kifejezést, hogy nem tekint­hető jogosultnak az a híresztelés, amely­­ szerint az Egyesült Államok részt vesznek a biztossági pakt­­m­ba­n. Ha az Egyesült Álla­mok meghívást kapnának, valószínűleg el­utasítanák, nehogy részvételüket félrema­gyarázzák. Az Egyesült­ Államok támogat­nak minden törekvést, amely az európai béke megszilárdítására irányul, m­egvannak azonban győződve arról, hogy a biztosság k­zelése kizárólag Európa hatalmi körében fekszik. Belga-amerikai megegyezés a háborús adósságok visszafizetéséről, Washington, aug. 19. Az amerikai adósságügyi bizottság és a belga delegátusok ma végleges megállapo­dásra jutottak a belga háborús adósságo­k visszafizetése tekintetében. A megegyezés a következő határozatokat tartalmazza. A háború alatt felvett belga adósságot, amely­nek összege 170 millió dallás. 62 év alatt fogják visszafizetni és kamatot nem számí­tanak utána. Azt a 246 millió dollárnyi adósságot, árbelivel Belgium a fegyverszü­­­net után terhelte meg magát, szintén 62 év alatt fogják visszafizetni, még­pedig 3 és fél százalékos kamatozással. SZÍNHÁZ ÉS KIDZI. Budapest, csütörtök, 1925. augusztus 20. Budai Színkör: D. u. (3): A falu rossza, este 0,8): A nóta vége.­­ Budapesti Színház: D. u. 044): A meztelen Pest t este (148): Az Apolló-Színház művé­szeinek vendégjátéka. Tó-Mozi. (Telefon 153 — 83 és 20—82): Fekete kancellár (Maciste-film, 8 felv.) Buster Kea­ton: Pilokti burteszk. Híradó. Előadások kezdete és­­10 órakor., Kamara: (1. 140—27). Kokain (amerikai attrakció, 8 felv.) és a kiegészítő műsor. Előadások kezdete tól, 5, 247, 2,9 és 10 órakor. Corvin Színház: Farkasok csodája (Miraiku­tum 8 fejezetben). Buster Keaton 2 felv. burleszkje, Híradók. Csütörtökön és vasár­nap 5, V18, ízlő, hétköznapokon V7l és 9 órakor. Homeros Kert Mozgó. (Vakokat Gyámolitó Országos Egylet. VIE, Hermina­us 7. sz. Tel. 1. 91—46. a 19. 25, 33, 35 és 65 sz. villa­m­os kocsik megállóhelyénél.) • Botcsinálta konzul. (Pathé gyártmány). Vígjáték 7 fel­vonásban. Főszereplő: Douglas Maclean. Három ménföld. Nagy amerikai attrakció 6 felvonásban. Főszereplő: Madge Kenedy. (Pénteken.) Az utolsó tánc. Betty C­ompson legjobb filmje. Románc az asszonyszívről 7 fejezetben. Marjorie néniké. Zangwit­ vígjá­­téka 5 felvonásban. Főszereplő: Mary Miles Mister. Márkus Emilia Parkmozgó (Rákóczi-út és Mú­­zeum-körut sarok. Tel : I. 152—87. .1. 74— 90.) Gaumont-journal. A bű­n piacán. Fő­szereplő: Lili Dagover. Csak 16 éven felüliek számára. Bimbula, a gazember. Előadások kezdete 248 és­­10 órakor. Turán-Mozi. Veszedelmes ártatlanság. Ameri­kai történet, 7 felv. Főszerepben: Laura La Plante és Ergen O. Brien. Az elveszett ha­jók szigete. Dráma. 8 felv. Főszerepben: •Anna A. Nillson és Milton Sills. Mozgókép-Otthon. (182—82. Belv.) A bíbor tatár (Richelieu bíboros.) # 10 felvonás. —. Három mérföld. 6 felvonás. Főszereplő: Madge Kennedy. — Hiradó. Előadások: 6, 8. 10. Uránia. (Tel.: J. 121—35). Darwinnak igaza van. Bohózat 6 felvonásban. Ég az erdő. Atrakció 7 felvonásban. Tom Mix. Előadá­sok kezdete 6, 8 és 10 órakor. Capitol: Filmpalota. Keleti p. u. mellett. Te­lefon: 1. 43—37. Darwinnak igaza van. Bo­hózat 6 felvonásban. Ég az erdő. Tom Mit, Burlex- Hiradó. Előadások kezdete: fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. . ................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék