Budapesti Hírlap, 1926. március (46. évfolyam, 49–73. szám)

1926-03-13 / 59. szám

8 szobrát. Gyülekezés az Országház-kávéház előtt. Az OMIKE főiskolai hallgatók csoportja március 14-én, vasárnap délben 12 órakor az OMIKE Mensa Academica dísztermében (VIII., Rákóczi-út 17. I. emelet) márciusi ünnepet rendez.• A főkapitányság államrendészeti osztálya ma döntött a március 15-iki felvonulások, illetve ünnepségek sorsáról. Miint ismere­tes, a szociáldemokrata párt márciu­­­1-én délután 3 órára felvonulásra és­cius 15-én a Petőfi­ téren tartandó márciusi ün­nepségre kért engedelmet. A keresztény­­szocialista szervezetek pedig vasárnap dél­előtt 11 órára folyamodtak engedelemért felvonulásra és ugyancsak a Petőfi­ téren tartandó ünnepségre. A főkapitányság mai döntésében megadta az engedelmet mind a két ünnepség megtartására, de a felvonu­lásokat betiltotta. A közönségnek már a Petőfi-téren, rögtön az ünnepség befejezése után szét kell "­szólnia. Az egyetemi Hiú­ság március 15-i hagyományos ünnepségei ez évben sem maradnak el, sőt értesülé­sünk szerint a diákok számára a felvonu­lást március 15-re hagyományszerűen en­gedélyezni fogják. A márciusi ünnepségek­kel kapcsolatban messzemenő rendőri in­tézkedések lesznek s egész vasárnap és hétfőn teljes rendőri permanencia lesz. NAPIHÍREK. Európai színvonalra emelik a balatoni fürdőket. A Magyar Kü­lügyi Társaság idegen­for­­galmi szakosztálya teg­nap Öttevényi Olivér szakosztályi elnök elnöklésvel ülést tartott, ameynek a tárgya Németh József nyug­­miniszteri tanácsos előadása és javaslatai­nak a tárgyalása volt: „A Balaton mint ide­genforgalmi tényező“ címmel. A Külügyi Társaság ülésterme ez alka­lommal ismét megtelt az ügy iránt érdek­lődő szakférfiakkal, akik közül felemlítjük K­ordon Róbertet, a Délivasút vezérigazga­tóját, Spur István balatoni kormánybiztost. Czájlik István mint tanácsost, Hamvassy István székesfővárosi főjegyzőt, Bánlaky Gézát, a Szent Gellért-fürdő és Bánó De­zsőt, a Balatonfüred gyógyfürdő vezérigaz­gatóit, Bodor Antal, a Faluszövetség igaz­gatóját, Breit József altábornagyot, Tausz Bélát az Idegenforgalmi Hivatal igazgató­helyettesét, Semjén Géza főkonzult, Okoli­­csányi Lászlót, Szabadi­ Antalt, a Balaton Társaság titkár­át, Tábori Kornélt, Gerlóczy Béla kormányfőtanácsost és irtásokat. Az elnök megnyitójában rámutatott arra, hogy a Külügyi Társaság mint értékes kül­földi összeköttetésekkel rendelkező társa­dalmi szervezet a balatoni kultuszt is azért vette fel programjába, hogy ily módon elő­kelő idegeneknek hazánkba jövetelét minél intenzívebben szolgálhassa. Természetes, hogy figyelemmel a külföldnek a fürdő- és nyaralóhelyek tekintetében magas színvo­nalon álló fejlettségére, mi is csak az­ esetre tudunk hazai fürdőink számára idegen kö­zönséget szerezni, ha itthoni üdülőhelyeink a külföldiekkel való versenyt minden tekin­tetben kiállják. Ezért vet nagy súlyt a Kül­ügyi Társaság arra, hogy a magyar fürdő­helyek, — tehát elsősorban a Balaton is — ellátás és ott tartózkodás szempontjából oly színvonalra emelkedjenek, amely a külföl­dieknek idejövetelét valószínűvé teszik. Az elnöki megnyitó után élénk vita fej­lődött ki a megjelen­tők között,, akik fontos gyakorlati indítványokat tettek a balatoni fürdők felvirágoztatását illetően. Az indít­ványok részletes tárgyalására a közeli na­pokban új ülést tart a társaság. — (Napirend.) 1926 március 13. Szombat. Róm. kat.: Szabin ut. Protestáns, Krisztián. A Nap kél 6 óra 19 perckor, nyugszik 18 óra 1 perckor. A Hold két 6 óra 20 perckor, nyugszik 17 óra 9 perckor. Miniszterek nem fogadnak. Nyitvalevő múzeumok: Nemzeti Múzeum ásványtára 9—14 2. Akadémia Szé­­chenyi-szoba 10—12 óra. Iparművészeti Mú­zeum 9—'1l óra. Mezőgazdasági Múzeum 10 —1 óra. Ráth György­ Múzeum 9—'12 óra. Szépművészeti Múzeum régi és grafikai tár­lat 10—12 óra. Nyitvalévő könyvtárak: Vá­rosi Nyilvános Könyvtár 9—7 óra. Akadémia Könyvtára 3—7 óra. Egyetemi K­önyvtár 9—2 óra. Nemzeti Múzeum Könyvtára 9—1 óra. Erzsébet Népakadémia Könyvtára 5—8 óra. Iparművészeti Múzeum Könyvtára 9—óra. Nemzeti Szalon Céhbellek 9—2 óra. Délelőtt 10 órakor Pestvármegye Községi és Körjegyzői Egyesületének ülése a vármegyeházán. Népegészségügyi Múzeum (VI., Eötvös­ utca 3. sz.) mindennap d. e. 10—1 óráig nyitva. Látogatás díjmentes. A Zeneművészeti Főiskola Liszt-Múzeuma, a Beethoven-zongorával. Nyitva hétfőn és csü­törtökön délelőtt 10-től 12-ig.­­ (Címadományozás.) A kormányzó a honvédelmi miniszter előterjesztésére Meszlényi Róbert dr. miniszteri osztályta­nácsosának nyugállományba helyezése al­kalmából a miniszteri tanácsosi címet ado­mányozta.­­ (A pécsi püspöki szék betöltése.) Ró­mából írják a Magyar Kurírnak: A Zichy Gyula gróf kalocsai érsekké történt kineve­zésével megüresedett és ideiglenesen az ő apostoli kormányzóságára bízott pécsi püspöki javadalom betöltésére vonatko­zóan a Vatikánban megtörtént­­ a döntés. Rövid időn belül hivatalos úton publikálni fogják az új pécsi püspök nevét. A Magyar Kurír római tudósítójának értesülése szerint a kinevezés sokakat meg fog lepni, mert az eddig kombinált főpapok egyikének neve sem szerepel Róma döntésében. A kinevező okmányokat rövidesen elküldik a budapesti nunciaturára, amely hivatalosan közli a ki­nevezést a külügyminisztériummal.­­ (Államtitkári címadományozás.) A kormányzó a belügyminiszter előterjeszté­sére Madarász Elemér nyugalmazott mi­niszteri tanácsosnak kiválóan buzgó és ér­tékes szolgálata elismeréséül az államtit­kári címet adományozta.­­ (A kultuszminiszter a pécsi főispán­hoz.) Pécsről jelentik: Fischer Ferenchez, Pécs város, valamint Baranya és­ Somogy vármegyék főispánjához Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisztertől meleghangú leirat érkezett, melyben a kultuszminiszter han­goztatta a főispánnak az egyetem elhelye­zése körül szerzett érdemeit és köszöne­tet mond az egyetem érdekében kifejtett önzellen munkásságáért.­­ (Püspöki konferencia.) A magyaror­szági róm. katolikus püspöki kar tagjai március 17-én, szerdán délelőtt 10 órakor tartják meg évenként szokásos tavaszi kon­ferenciájukat a hercegprímás budai palotá­jában. A konferencia tanácskozásait Cser­­noch János bíboros-hercegprímás fogja ve­zetni.­­ (Miniszteri elismerés Ranschburg ta­nárnak.) A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter Ranschburg Pál dr. egyetemi rend­kívüli tanár, magyar királyi egészségügyi főtanácsosnak a gyógypedagógiai pszicho­lógiai laboratórium vezetéséről való le­mondását elfogadta s a laboratórium ala­pítása s fennállása óta kifejtett eredmé­nyt­ és kiváló működéséért, valamint a pszichológiai oktatásügy terén kifejtett ér­demes munkásságáért meleg elismerését és köszönetét nyilvánította.­­ (A Szent István-kórház új igazgató­főorvosa.) Ripka Ferenc dr. főpolgármes­ter a Halniss Géza dr. nyugalombavonulá­­sával megüresedett Szent István­ kórházi igazgatófőorvosi állásra Basch Imre dr. egészségügyi főtanácsost nevezte ki. Az új igazgatófőorvos tegnap már le is tette a főpolgármester kezébe a hivatali esküt.­­ (Egyházi zene.) A belvárosi főplébá­­nia-templom énekkara vasárnap délelőtt 10 órakor Kersch Ferencnek, az esztergomi ba­zilika volt karnagyának Szent Ambrus tisz­teletére írott miséjét adja elő orgonakísé­­rettel. Az Offertóriumot Goller gyűjtemé­nyéből, a többi változó részt pedig a vati­káni Gradualeból éneklik.­­ (Lelkigyakorlat.) A VI. kerületi külső Váci-úti (tripoliszi) egyházközségben már­cius 14—20-ig P. Somogyi Károly karme­lita atya este fél 7 órakor lelki gyakorlatot tart a VI. kerületi Tomori-utcai leányisko­lában lévő kápolnában. A szentgyakorlat befejezése után közös gyónás és 21-én kö­zös áldozás lesz, melyet Orsenigo Cézár pápai követ fog kiosztani szentmiséje alatt.­­ (Egy régi romvárost fedeztek fel.) Guayaknilból lávirratozzák: Isquierda őr­nagy, aki az ecuadori hadseregben szol­gál. Carchi tartományban, a Huaco-hegy­­ségben öt négyzetkilométerre terjedő rom­várost fedezett fel. A kormány elhatározta, hogy Hille Miksa német régésztudós veze­tésével expedíciót küld ki a romok felku­tatására.­­ (Márciusi hő.) Az idén alaposan be­bizonyult, milyen igazat mondanak az idő­járásra vonatkozó, régi megfigyeléseken alapuló szentenciák. Ma Gergely napja volt, amelyről azt tartja a hagyomány, hogy szeles, hideg és sokszor havat hoz. Mintha csak a mai napra találták volna ezt ki. A márciusi hó nagyon félénken, csak néhány percig, már tegnap délelőtt is jelentkezett, ma azonban már bátrabb lett és hajnali öt órától csaknem délig rövidebb-hosszabb szünettel, szemetelő esővel váltakozva ör­vendeztette meg azokat, akik hisznek és bíznak a márciusi hó szépséget adó hatal­mában. Azt tartják ugyanis, hogy a már­ciusi hóval aki mosat­szik, az nem kap szeplőt és megszépül. Persze ez is csak annyira helytálló, mint a sashalmi delejes asszony tudománya, de a magyar lányok­nak és asszonyoknak különben sincs szük­ségük a márciusi hó csodatevő erejének ki­próbálására, hiszen amúgy is szépek vala­mennyien. Ennek a márciusi hónak kísérő körülményei azonban meglehetősen kelle­metlenek voltak. Most, amikor a tavasz hónapjának nevezett időben csak nyolc nap választ el bennünket a tavasz kalendárium­ kezdetétől, valóságos téli időjárás boszan­­tott mindenkit. Hideg szél fújt, pirosra csípte az arcot, orrot, nagyon kívánatossá tette a fűtött szobát, amitől pedig már na­gyon szeretnénk leszokni és nagyhuncutul lekapta a kalapot, hogy meghengergesse a gyorsan elolvadt márciusi hó sármaradé­­kában. És hogy a mai kegyetlenül kelle­metlen nap után ne legyen senki túlságos bizalommal az időjárás valóban tavasziasra fordulása iránt, a hivatalos időjárási jelen­tés azzal biztat, hogy még „változékony szeles időt várhatunk sok helyen csapadék­ka­l“. De hát ez sem tarthat sokáig és mégis csak be fog köszön­­eni a várva várt tavasz.­­ (A NyUKOSz. országos nagygyűlése.) Pénteken délután tartotta a nyugdíjas ka­tonatisztek Szövetsége folyó évi országos nagyválasztmányi gyűlését a Tiszti Ka­szinó nagytermében. Az évi jelentés fel­olvasása után megejtették a választást, amelynek eredményeképpen országos el­nöknek Lukachich Géza báró nyugalma­zott altábornagyot s ügyvezető alelnöknek Tallián Zsigmond nyugalmazott altábor­nagyot újabb három évre megválasztották.­­ (Gyászrovat.) özvegy Lehner Péterné ma délelőtt 71 éves korában rövid betegség után Székesfeh­érvárott elhunyt- Az elhunytban Lendvai István édesanyját gyászolja. Müller Miklós építész 33 éves korában a háborúban szerzett betegségében hosszas szen­vedés után e hónap 9-én elhunyt. Földi ma­radványait pénteken helyezték örök nyuga­lomra, a ref. egyház szertartása szerint a rá­koskeresztúri temetőben. Debrecenből jelentik. Pénteken délelőtt 10 órakor temették el Szent-Királyi Tivadar kor­­mányfőtanácsost, a kereskedelmi és iparka­mara elnökét. A beszentelést a kamara szék­házában Lindenberger János dr. püspöki hely­­nök, prépostplébános végezte nagy papi se­gédlettel Fodor Jenő helyettes államtitkár a kormány nevében. Száván Gyula pedig a ke­reskedelmi és iparkamarák nevében mondott búcsúztató beszédet. A temetési menet útján a kereskedők gyászuk jeléül zárva tartották üzleteiket.­­ (A kultuszminiszter és a félbemaradt iskolaépítés.) A vallás- és közoktatásügyi miniszternek tudomására jutott, hogy egyes helyeken a hitfelekezeti jellegű elemi is­kolák és tanítói lakások már megkezdett építése az utóbbi idők gazdasági nehézsége miatt félbenmaradt. Ezért megkereste az egyházi főhatóságokat, hogy amennyiben a rendhatóságsuk alá tartozó hitfelekezeti iskolafenntartók valamelyike anyagi erő hiányában kénytelen lett volna a ma is feltétlenül szükséges elemi iskola, vagy ta­nítói lakás felépítésének befejezését elha­lasztani, ezt vele sürgősen közölték. Az egyházi főhatós­ágok rögtönös jelentésté­telre szólították az iskolaszékeket.­­ (Osztálysorsjáték.) Az osztálysorsjá­ték mai húzásán a következő nagyobb nyereményeket húzták ki: 20 millió koro­nát nyert a 28228 28600 57268; 10 millió koronát a 60913; 6 millió koronát a 36839 42273; 5 millió koronát a 24173 25513 38072 42442. Ezenkívül 2 millió koronát nyert 23 szám, 1 milliót 60 szám és 750.000 koronát 907 szám. A húzás foly­tatása e hónap 17-én délelőtt 9 órakor lesz.­­ (Tilos a leventék foglalkoztatása Is­­tentiszetelet idején.) Több helyről felpana­szolták, hogy a leventeegyesületeket vasár­nap délelőtt hivatalosan foglalkoztatják és ezzel az ifjúságot elvonják az Istentiszte­lettől. Az Országos Testnevelési Tanács ezirányu rendelete, kivételes eseteket nem tekintve, megtiltja a leventéknek vasár- és ünnepnapokon a délelőtti Istentisztelet ideje alatt való foglalkoztatását, egyben elrendeli, hogy az oktatók a leventéket az Istentiszteleten való megjelenésre is köte­lezzék.­­ (Hat tűzoltó halála oltás közben.) Pfarkirchenből jelentik: A szomszédos Furth községben egy fogadós házában tűz ütött ki. A szoba menny­ezete beomlott és két tűzoltó meghalt, három pedig súlyosan megsebesült. A romok eltakarítása közben az ereszalja leomlott és ezúttal három tűz­oltó ugyancsak meghalt.­­ — (Az egyházi hatóság és az iskolai szü­net.) Több helyen megtörtént, hogy fele­kezeti iskolák egy kultuszminiszteri rende­letre való hivatkozással gazdasági körül­ményeikre utalva évközi szüneteket eszkö­zöltek ki a vármegyei közigazgatási bizott­ságoktól. Zichy Gyula gróf kalocsai érsek most felszólítja azokat az iskolákat, ame­lyek szünetet kértek, hogy haladéktalanul jelentsék be az egyházmegyei főtanfelügye­lőségnek, mennyi szünetet kaptak. A jövő évben ilyen szünet az érseki hatóság elő­zetes engedelme nélkül nem kérhető.­­ (Vass miniszter nem fogadta az ipa­rosok és kereskedők küldöttségét.) A MOT a rendőrség hivatalos kőnyomatosa közli. A fővárosi iparosok és kereskedők f­anu­ár végén nagygyűlést tartottak a régi képvvi­­selőházban, amelyen tiltakoztak a műhe­lyek és boltok felszabadítása ellen. A nagy­gyűlés százas küldöttséget választott azzal, hogy állásfoglalását terjessze a népjóléti miztiszter elé. Amikor azonban a küldött­ség kihallgatásra jelentkezett, Vass népjó­léti miniszter titkára útján közölte, hogy ebben a kérdésben nem fogadja a küldött­séget. Ez az elutasítás nagy elkeseredést szült az iparosok és kereskedők körében. A Kézműiparosok!­ és Kereskedők Országos Szövetsége, amely a nagygyűlést rendezte, Andrássy­ úti központi helyiségében meg­tartott népes taggyűlésén sajnálattal vette tudomásul a miniszter elzárkózását és elha­tározta, hogy a nagygyűlés határozatát pos­tán küldi meg a miniszternek.­­ (A fényűzési adó a vendéglőkben.) A Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestü­lete megegyezett az Adóügyi Út­mutató és Ellenőrző Hivatallal, hogy mely vendéglői cikkek azok, amelyek után min­denkor és mindenhol fényűzési adót kell fizetni. Fényű­zési adó alá tartozik minden­nemű fagylalt, krém és parfé, akár formá­ban, akár adagolva szolgálják fel. Ugyan­csak fényűzési adót kell fizetni a sütés vagy szárítás útján készült édes mé­zsák után, ideértve az ostyákat is, azonban az élesztős tészták és a gyermekpiskóták után nem kell adót fizetni. Az élesztős tészták közül is fényűzési tárgy a fánk, a rétesek közül azok, amelyeknek tölteléke édes anyagból áll (például a krémes rétes) Ezek szerint a káposztásrétes nem luxusadóköte­les. Viszont luxusadókötelesek édes és sós teasütemények, a grillázs, a gesztenyepüré, a szultánkenyér, a cukorral vagy cukor­­pótlószerrel befőtt gyümölcsök, továbbá a birsalmából vagy más gyümölcsből készült sajt. Adóköteles mindenféle pástétom és mindenfajta pezsgő. *A belföldi borok, ha kimérés esetén literenként 25.000 koroná­nál olcsóbbak, palackborok pedig, ha a pa­lack árát is beleszámítva, literenként 30.000 koronánál olcsóbbak, adómentesek. A for­ralt borra vonatkozóan ugyanez az ár irányadó. Az Adóügyi Útmutató Hivatal különben szigorúan ellenőrzteti ellenőreivel azokat a vendéglősöket, akik az átalányban való fizetésben nem állapodtak meg, hogy lerój­ják-e szabályszerűen a fényűzési adót. A közönségnek a fent felsorolt cikkek után csak abban az esetben kell fényűzési adót fizetnie, ha az az étlapon vagy helyiségben külön feltűnően fel van tüntetve és a cik­kek árába a fényűző­­ adó nincs bele­számítva.­­ (Az orvosi továbbképzés) központi bizottsága júniusban több tanfolyamot ren­dez és pedig a budapesti, a szegedi, a pécsi és a debreceni egyetemek klinikáin, to­vábbá Budapest székesfőváros kórházai­ban és a Poliklinikán. Ezenkívül június 7-15- 25-ig iskolaorvosi és június­­ 1- ig fogászati továbbképző tanfolyamok lesz­nek. A részletes program húsvét után jele­nik meg. A programot az orvosi tovább­képzés központi bizottsága irodája (II., Mária­ utca 39., I. sz. szemklinika) irá­b­li megkeresésre készségesen megküldi. Az or­vosi lapok az egyes tanfolyamok terminu­sait még húsvét előtt közölni fogják. — (Tűz egy bécsi színházban­) Bécsből jelentik. Az Apolló-színház épületének tete­jén tegnap este fél kilenc óra tájban tűz tá­madt. Másfél óra múltán a tüzet teljesen elfojtották. A ház kiürítése teljes rendben és nyugalomban ment végbe. A tűzvész nagy feltűnést keltett. A tűz helyén Schober rendőrfőnök is megjelent több nagyrangú rendőrtiszt társaságában. A mentők szintén kivonultak, de beavatkozásra nem került sor, mert semmiféle baleset nem történt.­­ (Pusztító földrengés Peruban.) Li­mába érkezett jelentések szerint Peru déli részében heves földrengés volt, amely nagy pusztítást vitt véghez. A vasúti forgalom szünetel. — (Az időjárás.)­­ Meteorológiai Intézet jelentik. Északról hatalmas ciklonáris rendszer ismét visszaszorította a nyugati maximumot, amely tegnap már úgy látszott, hogy a hely­zet felett uralkodóvá lesz. Ezáltal ismét majd­nem a tegnapelőtihez hasonló helyzet állott elő: erős északnyugati légáramlás mellett, amely ma még aránylag enyhe, a lecsapódá­sok Közép-Európában megújultak. Hazánk­ban a tegnapi derülés folytán éjjel erős lehűlés állott be, ugy hogy a hőmérő a keleti része­ken —6, —7° C-ra is sülyedt. Ma reggelre azonban az idő borúsra és csapadékosra for­dult, többhelyütt 2—3 cm-nyi hó is­­esett. Időjóslás: Változékony, szeles idő, sokhelyütt csapadékkal és átmenetileg hó­emelkedéssel. BÚTOR Alkalmi vétel! Mo­dern és antikban lázár-u. 3 v egén h&xb&n. Budapesti Hírlap 1926 március 13. (59. sz.)"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék