Budapesti Hírlap, 1926. március (46. évfolyam, 49–73. szám)

1926-03-13 / 59. szám

1926 március 13. (59. sz.) Budapesti Hírlap 7 melynek során egy detektív lelőtte Kan­­czot. Néhány hónappal ezelőtt azután egy kü­lönös öngyilkossággal kapcsolatban szere­pelt újra a mulató neve, melyet időközben Excelsiorról Pacsirtá-ra változtattak. A mu­latóhelyen volt szerződésben egy Kőváry Baba nevű artistanő, akit egy éjszakán a mulatóhely üzletvezetője összeszidott, mert nem votl elég előkelőén öltözve. A táncos­nőt annyira elkeserítette ez a bánásmód, hogy’ édesanyjának homok-utcai lakásán veronállal megmérgezte magát és két napra rá, a Rókus-kórház hírhedt 28-as számú öngyikos kórtermében kiszenvedett. Nemsokára ezután megint egy tragikus esemény indult ki a mulatóhelyről. Emlé­kezetes ugyanis, hogy a nemrégiben külö­nös körülmények között meghalt Pásztorii Lola táncosnő halála ügyében hosszú ideig folytatott nyomozást a rendőrség. Pár tory Lolát, aki elvált uriasszony, egv a mulatóhely szerződéses artistáié rendeutasitotta, mire az ideges tánc .ló sírva beszaladt az öltözőjébe és magára zárta az ajtót. Néhány perc múlva azután leszaggatott ruhával, a padlón fetrengve akadtak rá az öltözőben Pásztori/ Lolára. Értesítették a mentőket, akik Pásztory Lo­lát beszállították a Rőkus-kórházha, ahol titokzatos körülmények között meghalt. A különös haláleset ügyében a rendőrség na­pokon át.folytatta a nyomozást és ennek során olyan vallomások is elhangzottak, hogy Pásztory Lolát az öltözőben súlyosan bántalmazták, ezt azonban nem sikerült bi­zonyítani. A szomorú eseményeken kívül még akasztófahumorizü, derűs apróságok is ját­szódtak le a Pacsirta-mulatóban. Igv töb­bek között néhány nappal ezelőtt betért a helyiségbe két fővárosi fehérnemükeres­­kedő, akiknek a mulató tulajdonosai öt­­százhuszezer koronával tartoztak. A két kereskedő, mivel úgy látták, hogy nem tud­nak hozzájutni pénzükhöz, elhatározták, hogy a tartozást „lekvittelik." Ez az elha­tározásuk azonban csak óhaj maradt. Mi­kor a két vendég — akikről tudták, hogy mi a tervük, — vacsorát rendelt, a pincér kijelentette, hogy amit kérnek, elfogyott Ugyanez történt a bor rendelésénél is, mire azután a két kereskedő észrevette, hogy nemi akarják őket kiszolgálni. Tilta­koztak az eljárás ellen, ennék során az­után hangos szóváltás keletkezett, mire a tulajdonos utasítására a mulatóban szolgá­latot teljesítő detektív kivezette a két ke­reskedőt­llvcn kalandos élet után éri véget az Excelsior—Pacsirta-mulató, melynek meg­szűnésével kevesebb lett eggyel azoknak a mulatóknak a száma, ahol eddig eggyel több alkalma volt dőzsölni a szomorú ezer­­kilencszázhuszonhatos esztendő éjszakai v lúgának. Sági Pál. A rendőrség próbalevonatokat készít a frank-klisékről. Mint már előre jeleztük, Ulain Ferenc dr. nemzetgyűlési képviselő ma reggel ki­lenc óra tájban egv szolga kíséretében megjelent Sztrache Gusztáv főügyésznél és átadta neki a két hamrsfrank-nyomó követ tartalmazó csomagot. Mikor Ulain Fe­renc átadta a kliséket, a főügyész azonnal értesítette a francia megbízottakat, akik ebben az időben éppen a főkapitányság épiileében tartózkodtak. A francia megbízottak az értesítés utón nyomban az ügyészségre siettek és meg­tekintenék a kliséket. A franciák annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy — mint már megírtuk. — a hamis franko­sok tulajdonképpen nem ezeken a kliséken készüllek, mert ezeket még Schultze veze­tése ideién, a kísérlet első stádiumában készítették. Megállapitoták azonkívül azt is, hogy a ma beszolgáltatott két klisé az ezerlrankos bankiegyek rajzának egyik oldalát ábrázolja, tehát, hogy a kliségarni­­túra teljes legyen, ahhoz még két darab, a bankjegyek másik oldalát ábrázoló klisé hiányzik. A klisék megtekintése után Al­fonz Royere visszatért a főkapitányságra. Sztrache Gusztáv főügyész pedig autón a várba sietett és felkereste Pesthy Pál igaz­­ságügyminisztert. Ma délután 6 órakstr a francia megbí­zottak megjelentek Sztrache Gusztáv fő­ügyésznél és körülbelül egy óra hosszáig tartózkodtak nála. Szóbakerült a további nyomozások ügye és Collard Hostingue, mint szakértő, tüzetesen megvizsgálta a beszolgáltatott kliséket. Az egyik kő 6 cm. magas, 22 cm. széles és 27 cm. hosszú. A rajta levő rajzok az ismert nőifejeket ábrázolják, a jobb sarokban azonban van eg- üres négyszög, amelyben nincs még rajz. Megállapította tehát a francia kikül­dött, hogy ez a klisé még befejezetlen, te­hát nem lehetett alkalmas arra, hogy róla bankjegyeket készítsenek. A másik kő mé­rete megegyezik az elsővel, a rajta levő rajzok pedig a frank-bankjegyek ornamen­tikáját ábrázolják. Mindkettő kék festék­kel van bevonva két különböző színárnya­latban. Azon, amelyik az ornamentikát áb­rázolja, a kék festék vastag rétegben rakó­dott le. Ebből azt a következtetést vonják le, hogy a kliséről igen sok levonatot ké­szítettek. Mindkét klisén finom kis rések vannak, valószínű tehát, hogy hasznavehe­tetlenek. Collard Hostingue véleménye szerint a kliségarnitura ezzel a két klisével még nem teljes, még mintegy öt darab klisé hiányzik. A tanácskozások során szóba kerültek a további kutatások részletei is. A beszolgál­tatott két követ különben holnap átviszik a rendőrségre annak megvizsgálása céljá­ból, hogy a kövekkel való kísérletezés mi­lyen stádiumig jutott el. A főkapitánysá­gon ez ügyben már ma tárgyalásokat foly­tattak a Daktiloszkópiai Hivatal vezetői­vel, akiknek felügyelete mellett fogják majd a próbalevonatokat elkészíteni. A főkapitányságon különben ma több kihall­gatás történt a frank-klisék rejtekhelyének ügyében. Egyes délutáni lapok olyan hirt közöl­tek, hogy a rendőrség házkutatást tartott Mészáros Gyula Csaba-utcai lakásán. Meg­állapíthatjuk, hogy a házkutatás nem tör­tént meg. A franciák csak holnap tesznek erre vonatkozóan előterjesztést, azonban ettől függetlenül a rendőrség holnap a házkutatást úgyis megtartja. A kihallgatások során elhangzottak olyan vallomások, hogy a frank-kliséket beolvasztották, a francia megbízottak azonban nem adnak hitelt ezeknek a val­lomásoknak és azonkívül, hogy az első kí­sérleteknél használt és még hiányzó öt darab követ keresik, a rendőrség segítsé­gével pontosan meg akarják állapítani, hogy hova kerültek ózok a klisék, amelye­ken a Térképésízeti Intézetben a tulajdon­képpeni hamisításokat elvégezték. Dánér Béla dr- bejelentése a irankklisékről. Annak a bejelentésnek, amelyet Dánér Béla dr. a frank-klisék megtalálásáról in­tézett Sztrache Gusztáv dr. főügyészhez, szószerinti szövege a következő: — Méltóságom főügyész ur! Szendey László ur arról értesített, hogy’ tudomás­sal bír annak a két kőnek a hollétéről, amelyet annak idején a frankhamisítás céljára készítettek. Egyúttal arra kért, hogy erről a körülményről az illetékes hatóságokat értesítsem. Amidőn ezt mél­tóságodnak bejelentem, egyúttal arra ké­rem, kegyeskedjék a francia bank itt levő megbízottait arról értesíteni, hogy Win­­dischgraetz Lajos herceg ezt a két követ a maga jószántából szolgáltatta be a vég­ből, hogy a Banque de Francé itteni kép­viselői sikeres munkájuk végeztével minél előb hazatérhessenek szép hazájukba. Ki­váló tisztelettel Dánér Béla. Windischgraetz Lajos herceg jogi képviselője s. k. A rendőrség nyomozása a hamistranbok és a klisék rejtegetője után A főkapitányságon ma tovább folytatták Szendey László kihallgatását. Katona fő­tanácsos. a bűnügyi osztály vezetője sze­mélyesen is kihallgat'a Szendeyt. Előbb keresztkérdések alá fogta, majd igyekezett szép szóval rábeszélni, hogv nevezze nveg azt az egyént, aki a hamisframkokat tar­talmazó bőröndöt a nyugati pályaudvar ruhatárában elhelyezte és mondja el, hogy ki rejtette el és honnan kerültök elő a frankklisék. Szendey azonban a kérdé­sekre megtagadta a feleletet és semmit sem akar elárulni. Szendey Lászfó előtt kihall­gatása után kihirdették az előzetes letar­tóztatásról szóló végzést. A végzés szerint bűnpártolás büntette miatt tartóztatták le. Szendey Lászlót átszállítják az ügyészség fogházába, ahol a vizsgálóbíró folytatja kihallgatását és dönt majd további sor­sáról. Szendey letartóztatásával és az ügyész­ségre vaió szállításával azonban koránt­sem ért még véget a hamis frankokat tar­talmazó bőrönd és a frank-klisék rejtege­tője után folytatott nyomozás. A detektí­vek három olyan embert tartanak megfi­gyelés alatt, akikről föltehető, hogy köze­lebbi tudomásuk volt a bőrönd é*> a kli­sék ügyéről, azonkívül vidéken és mind­azokon a helyeken, ahol Szendey László az utóbbi időben megfordult, sorozatos házkutatásokat tartanak. ií.ti**£Taw v» Károlyi Imre gróf elleu nem alkalmaznak kényszer­­rendsza bályokat. Megírtuk tegnap, hogy Károlyi Imre gróf a vizsgálóbíró előtt megtagadta a val­lomástételt arra való hivatkozással, hogy adott szava köti, és amennyiben becsület­szóra tett ígéretét megszegné, szégyen há­­ramlanék rá. Az ügyészség ennek követ­keztében azt az indítványt tette a vizsgáló­bírónak, hogy a bűnvádi pörrendtartás 194. és 195. szakaszai értelmében Károlyi Imre gróf ellen kényszer-rendszabályokat alkalmazzon. A vizsgálóbiró ma az ügyész­ség indítványát elutasította részint a Ká­rolyi Imre gróf által hangoztatott okból, részint pedig azért, mert a gróf előadásá­ból a titok megőrzésének szándéka annak ellenére is bizonyos következtetések utján meg volt állapítható, hogy az az irat, amelyre hivatkozott, tényleg azonos azok­kal az információkkal, amelyeket Win­­dischgraelz herceg följegyzések formájá­ban bocsátott Ulain Ferenc védő rendel­kezésére. Emez azonosság folytán meg­állapította a vizsgálóbiró, hogy Károlyi Imre gróf tanúvallomása úgy sem volna figyelembe vehető, mert a büntető pör­rendtartás 204. szakasza értelmében a védőügyvéd a neki adott információkra vonatkozóan tanúként nem hallgatható ki. de nem hallgatható ki az sem. aki akár mint az ügyvéd segédje, akár mint az ügy­ben • nem szereplő egyén, habár illetékte­lenül is tudomást szerzett azokról a védői információkról, amelyek a pörrendtartás értelmében bizonyítékul föl nem használ­hatók. A vizsgálóbiró határozata ellen az ügyészség felfolyamodott a vúdtanácshoz. Ujrafelvéiel a szokolhamisitás ügyében-Az 500 szokolos cseh bankjegyek hami­sítása ügyében a cseh-szlovák kormány diplomáciai utón azzal a kéréssel fordult a magyar kormányhoz, hogy a szokolha­­misitás ügyében 1923-ban hozott megszün­tető végzést pótlóan kézbesítse ki a cseh­szlovák nemzeti banknak. A királyi ügyész­ség ennek a kívánságnak eleget tett s most a cseh-szlovák nemzeti bank budapesti jogtanácsosa utján a végzés ellen • felfolya­modást jelentett be. Az ügyészség a felfo­lyamodásnak helyt adott s elrendelte, hogy újra indítsák meg a bűnvádi eljárást mind­azok ellen, akiket a szokolhamisitással an­nak idején gyanúsítottak. Wiudischraetz herceg ismerte a hamis frankok és a klisék rejtekhelyét-IV indischgraetz többszöri kihallgatása során tett olyan kijelentéseket, melyek szerint tudomása van arról, hogy nemcsak a Szörtseyné! keresett hamis frankok lé­teznek, de rejtegetik azonkívül a kliséket is. Mikor megkérdezték, hol vannak a kli­sék, azt felelte, hogy csak a létezésükről van tudomása, azt azonban nem tudja, hol vannak elrejtve. Abból a körülményből, hogy a franciák­hoz ugyanazon a napon érkezett, a hamis frankokkal telt bőrönd rejtekhelyét felfedő névtelen levél, mint az ügyészségre Dánér Bélának a klisék hollétére vonatkozó be­jelentése, az a vélemény alakult ki a fran­ciák előtt, hogy a hamis frankok és klisék felfedezése körül, — ha közvetve is, -r­­azonban szerepet lehet tulajdonítani Win­­dischgraetz Lajosnak. A frankügy a vádtanács előtt. A büntetőtörvénvszék vádtanácsa ma kezdte tárgyalni azokat a kifogásokat, amelyeket Windiscliaraetz Lajos herceg és társai az ügyész vádirata ellen adtak. A tárgyalás a vádlottak és a védők nagy számára való tekintettel az esküdtszék! teremben folyik Ottrubau Dezső dr. el­nökilcsével. Néhány perccel kilenc óra előtt kisérte egy-egv fogházőr a terhelte­ket a tárgyalóterembe. Elsőnek jött Windischgraetz Lajos herceg nvárias ru‘ hóban, téli kabát nélkül. A herceg a fog­ság alatt nagyon megrokkant. Feltűnően sápadt s szinte bicegve jár. Reumatikus fájdalmaik gyötrik. Windischgraetz után Gerő Lászlót. Rábát, majd a többieket kisérték a vádtanács elé. Nádosv és Zad­­ravetz nem jelentek meg. Az utóbbinak a védője bejelentette, hogv a püspök ha­laszthatatlan dolga miatt ma nem jöhetett el. de holnap már megjelenik a tárgyalá­son. Nem jelent meg Nádosv Imre sem. aki különben csaik a pótvádirat ellen adott be kifogásokat. Windischgraetz herceg az utolsó napokban visszavonta ugyan a vádirat ellen beadott kifogásait, mindazonáltal kérte, hogv vezessék a vád' tanács elé. A vádlottak összesen huszonötén van­nak Tizenkilencen fogva vaunak, hatan pedig szabadlábon védekeznek. Két hosz­­szu sorban foglaltak helvet szemben a bírói emelvénnyel, míg a védők, akiknek száma szintén huszonöt főre rúg. az es­küdtek padjaiban és a birói emelvénytől jobbra és balra foglaltak helvet. Az ügvészséget Sztrache Gusztáv dr. főügyész, valamint Makkay Jenő dr. ügyészségi alelnök képviseli. Féltiz órakor kezdődött a tárgyalás, amely mindvégig zárt lesz és körülbelül négy napig fog tartani. A mai tárgyalás délután két óra­kor ért véget, amikor is a fogva lévő ter­helteket visszakisértók cclláiukba. Holnap délelőtt kilenc órakor folytatják a tár' gvalást. Március 15 előkészületei. A ..Gábor Áron' Székelu-Magyar Mun­kás Szövetség március 14-én fogja meg­ünnepelni a magyar szabadság legna­gyobb ünnepét: március Idusát! Délelőtt 10 órakor gyülekezés a Szövetség helyisé­gében (Baross-utca 15.1 ahonnan az egész Szövetség zászló alatt a „Ketet“ szobrához vonul fel. Ott ünnepi beszéd kíséretében agyagiul vi llenui István orsz. elnök koszorút helyez el. Zsabka Kál­mán főtitkár pedig szaval. Este hét óra­kor a Szövetség helyiségében ünnepi elő­adás lesz. melynek keretében Zsabka Kálmánná. Schuszter Soma. László Imre és Zsabka Kálmán működik közre. Az ünnepi beszédet agvagfalvi Heggi István és Kosztandy István ügvv. Igazgató tartja. A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szö­vetségének Oktató Osztálya március 15-én este fél nyolc órakor a Viaadó nagyter­mében nemzeti ünnepet rendez a követ­kező nagyszabású műsorral: 1; Hiszek­egy. Honfi dal: énekli a székesfővárosi énekkar Karvaly Viktor vezénylésével. 2. AZ ERNáT.MUZEUM AUKCIÓI XXXI. és dr. Bakonyi Károly gyűjteménye kiAllitas : Máre. 14—17-I|j d. e. 9-töl d. u. 5-ig. AUKCIÓ Márc. 18—20-ig naponként d. u. 7,5-tól. Ünnepi beszéd, tartja Maróthv Jenő dr. 3. Operaáriák. előadja Némethv Ella. az Operaház tagja, zongorán kiséri Antonv Károly zongoraművész. 4. Alkalmi kői" teménvek. szavalja Pálmav Kálmán pol­gári iskolai igazgató. 5. Petőfi dalok, ve­gyeskarra átírta Harmath Arthur. elő­adja a székesfővárosi énekkar. 6. Alkalmi köfteménvekí, szavalja Pethes Margit, a Nemzeti Színház tagja. 7. Dalok a sza­badságharcból. énekli Pusztav Sándor, az Operaház tagja, zongorán kiséTi An­tonv Károly zongoraművész. 8. Csai­­kovszkv: Chanson Triste. Popper: Magyar rapszódia, gordonkán előadja Zsámbokv Miklós, a Zeneművészeti Főiskola tanára, zongorán kiséri Antonv Károly. 9. Ka­­csóli: PitvpaLattv. EgressV: Szózat, elő­adja a székesfővárosi énekkar. A 11. kerületi Iparoskor március 14-én, vasárnap este 8 órakor tartja dísztermében márciusi ünnepségét. Az ün*t népi beszédet Szombatiig Kálmán mondja.; Békéscsabán a szokásos ünnepséggel ülik meg március 15-ét. Délután 3 órakor ií Rudolf-reálgimnázium tart hazafias ün­nepséget, majd a közönség a Kossuth-szo­­borhoz vonul, ahol Banké Antal tanár mond beszédet, az egyesített békéscsabai daloskörök pedig hazafias énekeket adnak elő. A Gábor Áron Országos Munkásszövet­ség 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor! egyesületi zászlaja alatt felvonul és meg­koszorúzza Kelet szobrát. A szobornál Agyagfalvi Hegyi István dr. mond beszé­det. Gyülekezés délelőtt 10 órakor az egye­sületi helyiségben, Baross-utca 15. Este 7 órakor gazdag müsoru est az egyesületi helyiségben. Á Sopronmegyei Kör március 15-én dél­előtt fél 12 órakor megkoszorúzza Nyugat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék