Budapesti Hírlap, 1926. március (46. évfolyam, 49–73. szám)

1926-03-13 / 59. szám

1926 március 13. (59. sz.) Budapesti Hírlap melynek során egy detektív lelőtte Kon­­czot. Néhány hónappal ezelőtt azután egy kü­lönös öngyilkossággal kapcsolatban szere­pelt újra a mulató neve, melyet időközben Excelsiorról Pacsirtá­ra változtattak. A mu­latóhelyen volt szerződésben egy Kőváry Baba nevű artistanő, akit egy éjszakán a mulatóhely üzletvezetője összeszidott, mert nem vott elég előkelően öltözve. A táncos­nőt annyira elkeserítette ez a bánásmód, hogy­ édesanyjának homok­ utcai lakásán veronállal megmérgezte magát és két napra rá, a Rókus-kórház hírhedt 28-as számú öngyikos kórtermében kiszenvedett. Nemsokára ezután megint egy tragikus esemény indult ki a mulatóhelyről. Emlé­kezetes ugyanis, hogy a nemrégiben külö­nös körülmények között meghalt Pásztorfi Lola táncosnő halála ügyében hosszú ideig folytatott nyomozást a rendőrség. Pár­tory Lolát, aki elvált úriasszony, egy a mulatóhely szerződéses artistáié rendeutasította, mire az ideges tánc­oló sírva beszaladt az öltözőjébe és magára zárta az ajtót. Néhány perc múlva azután leszaggatott ruhával, a padlón fetrengve akadtak rá az öltözőben Pásztori­ Lolára. Értesítették a mentőket, akik Pásztory Lo­lát beszállították a Rókus-kórházba, ahol titokzatos körülmények között meghalt. A különös haláleset ügyében a rendőrség na­pokon át­ folytatta a nyomozást és ennek során olyan vallomások is elhangzottak, hogy Pásztory Lolát az öltözőben súlyosan bántalmazták, ezt azonban nem sikerült bi­zonyítani. A szomorú eseményeken kívül még akasztófahumorizó, derűs apróságok is ját­szódtak le a Pacsirta-mulatóban. Így töb­bek között néhány nappal ezelőtt betért a helyiségbe két fővárosi fehérneműkeres­­kedő, akiknek a mulató tulajdonosai öt­­százhúszezer koronával tartoztak. A két kereskedő, mivel úgy látták, hogy nem tud­nak hozzájutni pénzükhöz, elhatározták, hogy a tartozást „lekvittelik." Ez az elha­tározásuk azonban csak óhaj maradt. Mi­kor a két vendég — akikről tudták, hogy mi a tervük,­­ vacsorát rendelt, a pincér kijelentette, hogy amit kérnek, elfogyott Ugyanez történt a bor rendelésénél is, mire azután a két kereskedő észrevette, hogy nem­ akarják őket kiszolgálni. Tilta­koztak az eljárás ellen, ennek során az­után hangos szóváltás keletkezett, mire a tulajdonos utasítására a mulatóban szolgá­latot teljesítő detektív kivezette a két ke­reskedőt­Ölyen kalandos élet után ért véget az Excelsior—Pacsirta-mulató, melynek meg­szűnésével kevesebb lett eggyel azoknak a mulatóknak a száma, ahol eddig eggyel több alkalma volt dőzsölni a szomorú ezer­­kilencszázhuszonhatos esztendő éjszakai v­lágának. Sági Pál. A rendőrség próbalevonatokat készít a frank-klisékről. Mint már előre jeleztük, Ulain Ferenc dr. nemzetgyűlési képviselő ma reggel ki­lenc óra tájban egy szolga kíséretében megjelent Sztrache Gusztáv főügyésznél és átadta neki a két hamisfrank-nyomó követ tartalmazó csomagot. Mikor Ulain Fe­renc átadta a kliséket, a főügyész azonnal értesítette a francia megbízottakat, akik ebben az időben éppen a főkapitányság épü­letben tartózkodtak. A francia megbízottak az értesítés után nyomban az ügyészségre siettek és meg­tekintenék a kliséket. A franciák annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy — mint már megírtuk­ — a hamis franko­sok tulajdonképpen nem ezeken a kliséken készültek, mert ezeket még Schultze veze­tése idején, a kísérlet első stádiumában készítették. Megállapítoták azonkívül azt is, hogy a ma beszolgáltatott két klisé az ezerf­ankos bankjegyek rajzának egyik oldalát ábrázolja, tehát, hogy a kliségarni­­túra teljes legyen, ahhoz még két darab, a bankjegyek másik oldalát ábrázoló klisé hiányzik. A klisék megtekintése után Al­fonz Royere visszatért a főkapitányságra. Sztrache Gusztáv főügyész pedig autón a várba sietett és felkereste Pesthy Pál igaz­­ságügyminisztert. Ma délután 6 órakozr a francia megbí­zottak megjelentek Sztrache Gusztáv fő­ügyésznél és körülbelül egy óra hosszáig tartózkodtak nála. Szóba került a további nyomozások ügye és Collard Hostingue, mint szakértő, tüzetesen megvizsgálta a beszolgáltatott kliséket. Az egyik kő 6 cm. magas, 22 cm. széles és 27 cm. hosszú. A rajta levő rajzok az ismert női fejeket ábrázolják, a jobb sarokban azonban van egy üres négyszög, amelyben nincs még rajz. Megállapította tehát a francia kikül­dött, hogy ez a klisé még befejezetlen, te­hát nem lehetett alkalmas arra, hogy róla bankjegyeket készítsenek. A másik kő mé­rete megegyezik az elsővel, a rajta levő rajzok pedig a frank-bankjegyek ornamen­tikáját ábrázolják. Mindkettő kék festék­kel van bevonva két különböző színárnya­latban. Azon, amelyik az ornamentikát áb­rázolja, a kék festék vastag rétegben rakó­dott le. Ebből azt a következtetést vonják le, hogy a kliséről igen sok levonatot ké­szítettek. Mindkét klisén finom kis rések vannak, valószínű tehát, hogy hasznavehe­tetlenek. Collard Hostingue véleménye szerint a kliségarnitúra ezzel a két klisével még nem teljes, még mintegy öt darab klisé hiányzik. A tanácskozások során szóba kerültek a további kutatások részletei is. A beszolgál­tatott két követ különben holnap átviszik a rendőrségre annak megvizsgálása céljá­ból, hogy a kövekkel való kísérletezés mi­lyen stádiumig jutott el. A főkapitánysá­gon ez ügyben már ma tárgyalásokat foly­tattak a Daktiloszkópiai Hivatal vezetői­vel, akiknek felügyelete mellett fogják majd a próbalevonatokat elkészíteni. A főkapitányságon különben ma több kihall­gatás történt a frank-klisék rejtekhelyének ügyében. Egyes délutáni lapok olyan hírt közöl­tek, hogy a rendőrség házkutatást tartott Mészáros Gyula Csaba­ utcai lakásán. Meg­állapíthatjuk, hogy a házkutatás nem tör­tént meg. A franciák csak holnap tesznek erre vonatkozóan előterjesztést, azonban ettől függetlenül a rendőrség holnap a házkutatást úgyis megtartja. A kihallgatások során elhangzottak olyan vallomások, hogy a frank-kliséket beolvasztották, a francia megbízottak azonban nem adnak hitelt ezeknek a val­lomásoknak és azonkívül, hogy az első kí­sérleteknél használt és még hiányzó öt darab követ keresik, a rendőrség segítsé­gével pontosan meg akarják állapítani, hogy hova kerültek azok a klisék, amelye­ken a Térképésízeti Intézetben a tulajdon­képpeni hamisításokat elvégezték. Dánér Béla dr- bejelentése a frankklisékről. Annak a bejelentésnek, amelyet Dánér Béla dr. a frank­ klisék megtalálásáról in­tézett Sztrache Gusztáv dr. főügyészhez, szószerinti szövege a következő: — Méltóságom főügyész úr! Szendey László úr arról értesített, hogy’ tudomás­sal bír annak a két kőnek a hollétéről, amelyet annak idején a frankhamisítás céljára készítettek. Egyúttal arra kért, hogy erről a körülményről az illetékes hatóságokat értesítsem. Amidőn ezt mél­tóságodnak bejelentem, egyúttal arra ké­rem, kegyeskedjék a francia bank itt levő megbízottait arról értesíteni, hogy Win­­dischgraetz Lajos herceg ezt a két követ a maga jószántából szolgáltatta be a vég­ből, hogy a Banque de France itteni kép­viselői sikeres munkájuk végeztével minél elők hazatérhessenek szép hazájukba. Ki­váló tisztelettel Dánér Béla, Windischgraetz Lajos herceg jogi képviselője s. k. A rendőrség nyomozása a hamistrandok és a klisék rejtegetője után A főkapitányságon ma tovább folytatták Szendey László kihallgatását. Katona fő­tanácsos, a bűnügyi osztály vezetője sze­mélyesen is kihallgatta Szendeyt. Előbb keresztkérdések alá fogta, majd igyekezett szép szóval rábeszélni, hogy nevezze m­eg azt az egyént, aki a hamis frankokat tar­talmazó bőröndöt a nyugati pályaudvar ruhatárában elhelyezte és mondja el, hogy ki rejtette el és honnan kerültek elő a frankklisék. Szendey azonban a kérdé­sekre megtagadta a feleletet és semmit sem akar elárulni. Szendey László előtt kihall­gatása után kihirdették az előzetes letar­tóztatásról szóló végzést. A végzés szerint bűnpártolás bűntette miatt tartóztatták le. Szendey Lászlót átszállítják az ügyészség fogházába, ahol a vizsgálóbíró folytatja kihallgatását és dönt majd további sor­sáról. Szendey letartóztatásával és az ügyész­ségre való szállításával azonban koránt­sem ért még véget a hamis frankokat tar­talmazó bőrönd és a frank-klisék rejtege­tőse után folytatott nyomozás. A detektí­vek három olyan embert tartanak megfi­gyelés alatt, akikről feltehető, hogy köze­lebbi tudomásuk volt a bőrönd é­s a kli­sék ügyéről, azonkívül vidéken és mind­azokon a helyeken, ahol Szendey László az utóbbi időben megfordult, sorozatos házkutatásokat tartanak. it.ti**£Taw v» Károlyi Imre gróf ellen nem alkalmaznak kényszer­­rendsza­bályokat. Megírtuk tegnap, hogy Károlyi Imre gróf a vizsgálóbíró előtt megtagadta a val­lomástételt arra való hivatkozással, hogy adott szava köti, és amennyiben becsület­szóra tett ígéretét megszegné, szégyen há­­ramlanék rá. Az ügyészség ennek követ­keztében azt az indítványt tette a vizsgáló­bírónak, hogy a bűnvádi perrendtartás 194. és 195. szakaszai értelmében Károlyi Imre gróf ellen kényszer-rendszabályokat alkalmazzon. A vizsgálóbíró ma az ügyész­ség indítványát elutasította részint a Ká­rolyi Imre gróf által hangoztatott okból, részint pedig azért, mert a gróf előadásá­ból a titok megőrzésének szándéka annak ellenére is bizonyos következtetések utján meg volt állapítható, hogy az az irat, amelyre hivatkozott, tényleg azonos azok­kal az információkkal, amelyeket Win­­dischgraetz herceg följegyzések formájá­ban bocsátott Ulain Ferenc védő rendel­kezésére. Emez azonosság folytán meg­állapította a vizsgálóbíró, hogy Károlyi Imre gróf tanúvallomása úgy sem volna figyelembe vehető, mert a büntető per­rendtartás 204. szakasza értelmében a védőügyvéd a neki adott információkra vonatkozóan tanúként nem hallgatható ki, de nem hallgatható ki az sem, aki akár mint az ügyvéd segédje, akár mint az ügy­ben­­ nem szereplő egyén, habár illetékre­ Újrafelvétel a szokolhamisítás ügyében­ Az 500 szokálos cseh bankjegyek hami­sítása ügyében a cseh-szlovák kormány diplomáciai után azzal a kéréssel fordult a magyar kormányhoz, hogy a szokolha­­misítás ügyében 1923-ban hozott megszün­tető végzést pótlóan kézbesítse ki a cseh­szlovák nemzeti banknak. A királyi ügyész­ség ennek a kívánságnak eleget tett s most a cseh-szlovák nemzeti bank budapesti jogtanácsosa utján a végzés ellen­i felfolya­modást jelentett be. Az ügyészség a felfo­lyamodásnak helyt adott s elrendelte, hogy újra indítsák meg a bűnvádi eljárást mind­azok ellen, akiket a szokáshamisítással an­nak idején gyanúsítottak. A frankügy a vádtanács előtt. A büntetőtörvényszék vádtanácsa ma kezdte tárgyalni azokat a kifogásokat, amelyeket Windisch­arnetz Lajos herceg és társai az ügyész vádirata ellen adtak. A tárgyalás a vádlottak és a védők nagy számára való tekintettel az esküdtszék­ teremben folyik Ottrubay Dezső dr. el­nök­lésével. Néhány perccel kilenc óra előtt kisérte egy-egy fogházőr a terhelte­ket a tárgyalóterembe. Elsőnek jött Windischgraetz Lajos herceg nyárias ru­­hóban, téli kabát nélkül. A herceg a fog­ság alatt nagyon megrokkant. Feltűnően sápadt s szinte bicegve jár. Reumatikus fájdalmaik gyötrik. Windischgraetz után Gerő Lászlót, Rábát, majd a többieket kísérték a vádtanács elé. Nádasy és Zad­­ravetz nem jelentek meg. Az utóbbinak a védője bejelentette, hogy a püspök ha­laszthatatlan dolga miatt ma nem jöhetett el, de holnap már megjelenik a tárgyalá­son. Nem jelent meg Nádasy Imre sem, aki különben csa­k a pótvádirat ellen adott be kifogásokat. Windischgraetz herceg az utolsó napokban visszavonta ugyan a vádirat ellen beadott kifogásait, mindazonáltal kérte, hogy vezessék a vád­­tanács elé. A vádlottak összesen huszonöten van­nak Tizenkilencen fogva vannak, hatan pedig szabadlábon védekeznek. Két hosz­­szú sorban foglaltak helyet szemben a bírói emelvénnyel, míg a védők, akiknek száma szintén huszonöt főre rúg, az es­küdtek padjaiban és a bírói emelvénytől jobbra és balra foglaltak helyet. Az ügyészséget Sztrache Gusztáv dr. főügyész, valamint Makkay Jenő dr. ügyészségi alelnök képviseli. Féltíz órakor kezdődött a tárgyalás, amely mindvégig zárt lesz és körülbelül négy napig fog tartani. A mai tárgyalás délután két óra­kor ért véget, amikor is a fogva lévő ter­helteket visszakísérték cellájukba. Holnap délelőtt kilenc órakor folytatják a tár­­gyalást. Március 15 előkészületei. A ..Gábor Áron­ Székely-Magyar Mun­kás Szövetség március 14-én fogja meg­ünnepelni a magyar szabadság legna­gyobb ünnepét: március idusát! Délelőtt 10 órakor gyülekezés a Szövetség helyisé­gében (Baross­ utca 15.) ahonnan az egész Szövetség zászló alatt a „Ketet“ szobrához vonul fel. Ott ünnepi beszéd kíséretében agyagiul vi­llenyi István orsz. elnök koszorút helyez el. Zsabka Kál­mán főtitkár pedig szaval. Este hét óra­kor a Szövetség helyiségében ünnepi elő­adás lesz, melynek keretében Zsabka Kálmánná, Schuszter Soma, László Imre és Zsabka Kálmán működik közre. Az ünnepi beszédet agyagfalvi Hegyi István és Kosztandy István ügyv. igazgató tartja. A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szö­vetségének Oktató Osztálya március 15-én este fél nyolc órakor a Vigadó nagyter­mében nemzeti ünnepet rendez a követ­kező nagyszabású műsorral: 1. Hiszek­egy. Honfi dal: énekli a székesfővárosi énekkar Karvaly Viktor vezénylésével. 2. Ünnepi beszéd, tartja Maróthy Jenő dr. 3. Operaáriák, előadja Némethy Ella, az Operaház tagja, zongorán kiséri Antony Károly zongoraművész. 4. Alkalmi köl­­temények, szavalja Pálmay Kálmán pol­gári iskolai igazgató. 5. Petőfi dalok, ve­gyeskarra átírta Harmath Arthur, elő­adja a székesfővárosi énekkar. 6. Alkalmi költemények­, szavalja Pethes Margit, a Nemzeti Színház tagja. 7. Dalok a sza­badságharcból, énekli Pusztay Sándor, az Operaház tagja, zongorán kiséri An­tony Károly zongoraművész. 8. Csaj­­kovszky: Chanson Triste. Popper: Magyar rapszódia, gordonkán előadja Zsámboky Miklós, a Zeneművészeti Főiskola tanára, zongorán kiséri Antony Károly. 9. Ka­­csóh­: Pu­ypa Latty. Egressy: Szózat, elő­adja a székesfővárosi énekkar. A 11. kerületi Iparoskör március 14-én, vasárnap este 8 órakor tartja dísztermében márciusi ünnepségét. Az ünet­népi beszédet Szombatiig Kálmán mondja.­ Békéscsabán a szokásos ünnepséggel ülik meg március 15-ét. Délután 3 órakor is Rudolf-reálgimnázium tart hazafias ün­nepséget, majd a közönség a Kossuth-szo­­borhoz vonul, ahol Bankó Antal tanár mond beszédet, az egyesített békéscsabai daloskörök pedig hazafias énekeket adnak elő. A Gábor Áron Országos Munkásszövet­ség 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor­ egyesületi zászlaja alatt felvonul és meg­koszorúzza Kelet szobrát. A szobornál Agyagfalvi Hegyi István dr. mond beszé­det. Gyülekezés délelőtt 10 órakor az egye­sületi helyiségben, Baross­ utca 15. Este 7 órakor gazdag műsora esz az egyesületi helyiségben. A Sopronmegyei Kör március 15-én dél­előtt fél 12 órakor megkoszorúzza Nyugat AZ ERNST.MUZEUM AUKCIÓI XXXI. és dr. Bakonyi Károly gyűjteménye kiállitás : Márc. 14—17-től d. e. 9-től d. u. 5-ig. AUKCIÓ Márc. 18—20-ig naponként d. u. 7,5-tól. t­ lenül is tudomást szerzett azokról a védői információkról, amelyek a perrendtartás értelmében bizonyítékul fel nem használ­hatók. A vizsgálóbíró határozata ellen az ügyészség felfolyamodott a vádtanácshoz. Windischraetz herceg ismerte a hamis frankok és a klisék rejtekhelyét­ I W­indischgraetz többszöri kihallgatása során tett olyan kijelentéseket, melyek szerint tudomása van arról, hogy nemcsak a Szörtseynél keresett hamis frankok lé­teznek, de rejtegetik azonkívül a kliséket is. Mikor megkérdezték, hol vannak a kli­sék, azt felelte, hogy csak a létezésükről van tudomása, azt azonban nem tudja, hol vannak elrejtve. Abból a körülményből, hogy a franciák­hoz ugyanazon a napon érkezett, a hamis frankokkal teli bőrönd rejtekhelyét felfedő névtelen levél, mint az ügyészségre Dánér Bélának a klisék hollétére vonatkozó be­jelentése, az a vélemény alakult ki a fran­ciák előtt, hogy a hamis frankok és klisék felfedezése körül,­­ ha közvetve is, az­­azonban szerepet lehet tulajdonítani Win­­dischgraetz Lajosnak.

Next