Budapesti Hírlap, 1926. május (46. évfolyam, 98–120. szám)

1926-05-27 / 117. szám

8 adatoknak, melyek elé papi és hazflui hi­vatása állítja. Senki sem bírhatná el a fe­lelősséget Isten és ezzel a sokat szenvedett hazával szemben, ha hatáskörében — le­gyen az kicsiny vagy nagy — kölcsönös megértéssel, mely kölcsönösség a sikernek elengedhetetlen feltétele, meg ne tenne min­­den lehetőt ennek a célnak elérésére. Nincs külön protestáns valláserkölcs és nincs kü­lön katolikus valláserkölcs, csak keresz­tén­y txilláserkölcs van és ennek a keresz­tény valláserkölcsnek az ápolásában egye­sülnie kell a vallásfelekezeteknek. Jaj volna ennek az országnak, ha ez nem így volna, mert akkor elbuknék az eszme és elsorvadna az ország. Bottlik István báró felköszöntőjét nagy tetszéssel fogadták. Sémán István görög hitt. érseki helynök a keresztény kooperáció szükségességét hangoztatta. A keresztény felekezetek kö­zötti együttműködésnek a nemzeti eszme szolgálatában meg kell kezdődnie. Révy Kálmán dandárparancsnok és Pukli Endre képviselő köszöntötték meg felszólalásaik­ban az úri gondnokot. A református konvent közgyűlése. A református egyház legfőbb fóruma, az A református egyház le­gfőbb fóruma, az egyetemes konvent, ma szerdán kezdte meg évi rendes közgyűlését az Abonyi­­utcai székházban. Baltazár Dezső püspök szép imával nyitotta meg a közgyűlést, majd kegyeletes sza­vakkal emlékezett a magyar gályarabok sza­badulásának és Ruyter hollandi tenger­nagy halálának 250 éves fordulójára. El­­búcsúztatta a püspök az egyház halottait, köztük Napi­ Károlyt és Scholtz Gusztáv püspököket. Éljenzéssel vette tudomásul a közgyűlés Makkai Sándornak erdélyi püspökké való megválasztását. Ezután Degenfeld József grófot üdvözölte abból az alkalomból, hogy a gróf — akit csak nem­rég tüntette­k ki az I. osztályú magyar ér­demkereszttel — most már 34 esztendeje­­működik a konvent­ben. Az éljenzéssel fo­gadott elnöki szavak végeztével, megkezdő­dött a folyóügyek tárgyalása. Ravasz L­ászló püspök javaslatára elhatározták, hogy lépéseket tesznek a református is­tentisztelet egységesítése, érdekeiben. Nagy érdeklődést támasztott a tiszántúli egyház­kerület előterjesztése, amely a konvent közbelépését kéri az erkölcsrontó sajtó és irodalom, s a divat kinövései ellen. Az egyházkerület kívánja, tiltsák el a ledér láncokat, s intézzenek felhívást a társada­lomhoz, a régi erkölcsök visszaállítása ér­dekében. Végül is elhatározták, hogy a kormányt fel fogják kérni, hogy szigo­rúbban ellenőrizze a sajtót és az irodal­mat. Nagy Emilné, a volt igazságügymi­niszter felesége kérte, hogy a rabok, vizs­gálati foglyok számára, az eddiginél több­ször tartsanak istentiszteletet, s legyen rajta az egyház, hogy a letartóztatottak kiszabadulásuk után egzisztenciához jus­sanak. Ravasz László püspök pártolással terjesztette elő a kívánságot, s a konvent ebben az értelemben határozott, az ember­védelmi kiállításon nem vehet részt a re­formátus egyház, mert a meghívás elkésve érkezett, pedig — mint az erről szóló elő­terjesztés mondja,­­ örömmel vitték volna a közönség elé az egyház szociális művelődési és jótékony munkájának bi­zonyságait. Benedek Zsolt konventi tanácsos, kor­mányfőtanácsos számolt be a körívet.­­a­­gyónónak, az úgynevezett közalapnak az állásáról. Délután két órakor félbeszakították a gyülésezést. Négy órakor tanácskoztak a bizottságok. A kezülést holnap délelőtt folytatják. A haragos tűzhányó. — .A Tokachi-vulkán állítólag ezer ember életét oltotta ki. — Paris, máj. 26. A Newyork Herald tokiói jelentése sze­rint a Tokachi-vulkán kitörése következté­ben összesen ezer ember vesztette életét. Ezt az adatot a lap tudósítója egy japán újságból vette. Tokió, máj. 26. Hivatalos jelentés szerint eddig több, mint száz halott kilétét állapították meg a Tokachi-vulkán kitörésének áldozatai kö­zül. Nyomban megindult a mentés, de ez nagy nehézséggel jár. A Tokachi ismét el­csendesedett. A vulkán kráteréből még min­dig füstfelhők gomolyognak elő. Köszvénynél, elhájasodásnál és cukorbetegség­nél a természetes ,,Ferenc József" keserűviz javítja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyagcsere bán­­talmak gyógyító eljárásainak több kutatója, megállapította, hogy a Ferenc József víz­kóra nagyon szép eredményhez vezet. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer­­üzletekben. *­­­­ NAPIHIREK. — (Napirend.) 1926 május 27. Csütörtök. Róm. kat.: Lucián. Prot.: Kont. Nap kél 4 óra 11 perckor, nyugszik 19 óra 43 perc­kor. A Hold kél 19 óra 41 perckor, nyugszik 4 óra 24 perckor. Nyitvalévő múzeumok: Nemzeti Múzeum 9—1s2. Mezőgazdasági Mú­zeum (Széchenyi-sziget) 10—1. Szépművészeti Múzeum (Aréna-ut 41.) régi kép és szobortár 10—112. Iparművészeti Múzeum textil és ke­rámiai osztály 9—1. Közlekedésügyi Múzeum (Hermina-ut 16.) 10—1. Kereskedelmi Mú­zeum (Iparcsarnok) 8—6. Ernst Múzeum (Nagymező­ u. 8.) 9—2. Erzsébet királyné em­lékmúzeum (Királyi palota) 9—1­­3—5. Aka­démia Széchenyi emlékmúzeum 10—12. Petőfi­­ház (Bajza-u. 21.) 9—2. Iparművészeti Társa­ság állandó kiállítás (Andrássy-út 69.) 9—2. Népegészségügyi Múzeum (Eötvös-u. 3.) 10— 1. Aquincumi Múzeum (Szentendrei-ut 7.) 9—7. Ráth György Múzeum 9—*/12. Nyitvalévő képtárak: Nemzeti Szalon állandó képkiállí­­tás: 9—2 Nyitvalévő könyvtárak: Fővárosi Nyilvános Könyvtár 9—7. Akadémia Könyv­tár 3.—7. Egyetemi Könyvtár­i Ferenciek­ tere 5.­ 9—1. Iparművészeti Könyvtár 10—1­3—8. •Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtár (Sze­­mere-u. 6.) 9—2. Földrajzi Társaság Könyv­tár 5—6. Ráday Könyvtár (Ráday-u. 25.) 4—6. Statisztikai Könyvtár (Keleti-u. 5.) 10—1. Széchenyi Könyvtár (Múzeum-körut 14.) 9—4. Technológiai olvasóterem (József-körút 6.) 5—8. Vakok könyvtára (Ida-u. 5.) 2—6. Mi­niszterek fogadnak. Földművelésügyi minisz­ter 12 óra u­lán. Népjóléti miniszter 5—8. — Sporttörtészeti kiállítás a Nemzeti Múzeum­ban 9—­1­2, 4—7. 6 órakor Magyar Görög­­katolikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Vasvári Pál Körének záróközgyű­lése (Wesse­­lényi­ u. 38. II. 35.) — Délután 5 órakor szé­kesfőváros pénzügyi bizottsága tart ülést. — (A győri nagyprépost 22 milliós újabb adománya.) Győrből írják: A győri székeskáptalan nagyprépostja, a jótékony­ságáról ismert Mladoniczky Ignác vál. püspök 22 millió korona költséggel Győr város két nevezetes műemlékét restaurál­­tatja: a frigyszekrényt és a Káptalandom­bon lévő Szent Mihály-szobrot. A munka már javában folyik.­­ (Címadományozás.) A nemzetgyűlés elnöke Gyarmati Dezső dr. gyorsi­rodai osztálytanácsos, m­ásodfőnököt a gyorsiro­dai tanácsosi és Hollós Bálint dr. elnökségi titkárt az osztálytanácsosi cim­ használa­tára jogosította fel.­­ (Plébánosok tömeges beiktatása a szombathelyi egyházmegyében.) Szombat­helyről jelentik: Mikes János gróf megyés­püspök szerdán reggel a szombathelyi püs­pökvár házi kápolnájában a következő plé­bánosokat iktatta be javadalmaikba: Haj­szányi Adolfot a vasaljai, Bódics Istvánt a nagycsákányi, Török Mihályt az egyházas­­hollósi, Ferenc­g Gyulát a lentii, Bedics Istvánt a novai, Kóbor Istvánt a kerkaszent­­miklósi, Kiss Józsefet a vasszécsényi, Gry­­neusz Györgyöt a szentkirályi, Mészáros Fe­rencet a meszleni, Willesits Ferencet az őri­­­szentpéteri és Steffanits Eleket a söjtöri plé­bániába. Az új plébánosok a püspök kezébe letették a szokásos plébánosi esküt. Ugyan­akkor beiktatta a püspök Geiszlinger Béla rábagyarmati plébánost az őrségi esperes­­ségbe.­­ (Vitézek avatása.) A Magyar Távirati Iroda­­jelenti: Magyarország kormányzója június 20-án 9 órakor fogja az arra érde­mes egyéneket a MAC sportpályáján ü­nnepiesen vitézzé avatni. Az avatásra kerülő folyamodók az Országos Vitézi Széktől június első napjaiban névre szóló értesítést kapnak. Az avatás helyére csak névre szóló belépőjeggyel lehet belépni. Az egy személyre és névre szóló belépőjegy a budapesti nagyközönség részére június 14— 18-áig 9-től 1-ig Budapest főváros Vitézi Székénél (IV., Váci­ utca 62., földszint 7.) szerezhető meg. Az 1927. évi avatásra csak azokat veszik majd tekintetbe, akiknek tel­jesen fölszerelt kérvényei, az elöljáróságok útján, legkésőbb szeptember 1-ig az illeté­kes székkapitányságokhoz beérkeznek.­­ (A pécsi szegények püspöki ebédje.) Pécsről Írják: Virág Ferenc megyéspüspök pünkösd vasárnapján a jótékony nőegye­sület helyiségében a város többszáz szegé­nyét megvendégelte. A püspök vendégeit Littke Jenőné elnöknő vezetésével a nő­egyesület tagjai szolgálták ki.­­ (A porosz kultuszminiszter Budapes­ten.) Becker Károly Henrik porosz köz­­oktatásügyi miniszter, aki most adja vissza Klebelsberg Kunó gróf magyar kollégájá­nak az őszszel Berlinben tett látogatását, ma érkezett Magyarországba. Esztergom­ban látogatást tett a hercegprímásnál, majd megszemlélte az esztergomi múzeum gazdag anyagát, azután a kincstárt és a bazilikát, ahol a káptalan fogadta. Becker miniszter, aki Richard­ Werner, az egye­temi ügyek államtitkára és Gragger Róbert, a berlini egyetem magyar professzora kí­séretében érkezett, Esztergomtól Budapes­tig a META Zsófia nevű szalongőzösén jött, amelyen Klebelsberg Kunó gróf közokta­tásügyi miniszter vezetésével Petri Pál és Tóth Lajos államtitkárok, Benzler német követségi tanácsos, Antal Géza református püspök, Kenéz Béla, Czettler Jenő, Szekfű­ Gyula, Tangl Károly, Domanovszky Sán­dor, Vámossy Zoltán, Hekler Antal, Né­meth Gyula, Tinemann Tivadar, Csiky Jó­zsef, Bakay Lajos, Húsz Richárd, Zemplén Géza és Grósz Emil dr. egyetemi tanárok, Hutyra Ferenc állatorvosi főiskolai rektor, Hóman Bálint, Petrovics Elek, Végh Gyula,­­ Lukinich Imre múzeumi főigazgatók, Ma­gyari­ Zoltán miniszteri tanácsos, Farkas, Gyula Eötvös­ kollégiumi tanár, a berlini egyetem volt magyar lektora és Jánossy Dénes országos levéltárnok várták. A hajó este 10 órakor érkezett Budapestre. A ha­jón Schön német követ és Lewetzow né­met követségi tanácsos fogadták, majd a magyar egyetemi ifjúság küldöttsége nevé­ben Varga Endre üdvözölte a porosz mi­nisztert, mint a magyar ifjúság barátját és jóakaróját, akinek a legnagyobb érdeme van a berlini magyar tanszék és a berlini magyar intézet felállításában és bőkezű fej­lesztésében. A Dunaparton a bajtársi szö­vetségek két díszszázada várta és díszme­­netben vonult el a magyar és porosz köz­oktatásügyi miniszterek előtt. A porosz miniszter több napig marad Budapesten. Holnap a miniszterelnök fo­gadja villásreggelin, este pedig tiszteletére díszelőadás lesz az Operában, ahol a Far­sangi lakodalom­nak, a diadalmas magyar operának 50-ik előadása lesz, amelyet Beethoven Leonora­ nyitánya fog megelőzni, amit a vendég tiszteletére játszanak.­­ (Hősi halottak emléke.) Vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Kapisztránról elnevezett helyőrségi templomban a hősök emlékére ünnepl és szentmise lesz. Elő­adásra kerül Schöpf G-dúr miséje. Gra­­duale: Sugár Jenő: Fohász, énekli Juhász Ferenc, a magyar kir. Operaház tagja. Offertórium: Gounod, O Salutaris hostia, férfikar. A férfikarokat a magy. kir. Opera­ház tagjai éneklik. Orgona: Topolánszky Jenő orgonamű­vész, Domokos P. Pál. Ve­zényel Ruszwurm Rezső. A belügyminisztérium a háborúban el­esett hősi halottainak emlékét a bel­ügyminisztérium újjáalakított palotájá­nak előcsarnokában elhelyezett emlék­táblával örökítette meg, amelynek le­­leplezése 30-án, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz. Az emlékünnepen, amelyen a kormányzó is meg fog jelenni, az ünnepi beszédet Rakovszky Iván belügyminiszter mondja. A Pesti Szr. Hitközség és a Chevra Ka­­disa vasárnap, 30-án, délelőtt 11 órakor a rákoskeresztúri zsidótemetőben, a zsidó hősi halottak emlékére emlékünnepet ren­dez, melyre ezúton hivja meg az ott nyugvó­­hősi halottak hozzátartozóit.­­ (Dobsina ünnepe.) Dobsina bánya­város 600 éves fennállásának emlékére az ősi fészküktől távol élő „Bulénerek", jú­nius 2-án Rudabányán a Borsodi Bánya­társulat Tiszti Kaszinója helyiségeiben ünnepet ülnek.­­ (Német orvosok Budapesten.) Tegnap este a Dunagőzhajózási Társaság Erzsébet hajóján Brauer dr., a hamburg—eppen­­dorfi kórház igazgató-főorvosa vezetésével mintegy hatvan orvos érkezett Budapestre, hogy a főváros fürdőit megtekintse, vala­mint hogy Korányi Sándor dr. professzort hatvanéves jubileumi ünnepsége alkalmá­ból üdvözölje. A vendégek három napig időznek Budapesten és ez alatt az idő alatt megtekintik a fővárosi fürdőket. A ven­dégek tiszteletére a székesfőváros holnap a Gellért-szállóban bankettet ad.­­ (A Klotild szeretetház ötvenéves ju­bileuma.) A Ripka Ferenc dr. főpolgár­mester elnöklésével működő Klotild szere­tetház igazgatósága felkéri az intézet nö­vendékeit, akik 1876 óta az intézet gondo­zásában részesültek, hogy a szeretetház 50 éves fennállásának megünneplése céljából, a meghívók szétküldése érdekében címüket mielőbb közöljék az intézet igazgatóságá­val (Budakeszi­ út 8.). Egyúttal kéri az igaz­gatóság a volt növendékeket arra is, hogy közöljék mindazoknak a növendéktársaik­­nak a címét is, akiknek sorsáról tudnak valamit, hogy a jubileumon az intézet nö­vendékei valamennyien együtt lehessenek.­­ (A világ első szabad vízturbinája.) Bécsből jelentik: Ma helyezték üzembe a világ első szabad vízturbináját. A feltaláló Suess mérnök, a híres osztrák geológus fia, módot talált arra, hogy a természete­sen folyó víz energiáját szellemesen meg­­szerkesztett propellerrel a tényleges áram­­energia 74 százalékának erejéig kihasz­nálja. Az ünnepies megnyitáson a köztár­sasági elnök képviseletében Löwenthal osztályfőnök, továbbá Schürff miniszter, Buresch tartományi főnök, valamint a di­plomáciai testület számos tagja vett részt. — (,,Cosima“ villák és gyógypenzió) Bad Reichenhallban, a Kurpark átellenében, Axelmanstein-féle gyógyintézet mellett van. Mérsékelt polgári árak és elismert kitűnő konyháról a tulajdonos, Speckner Hugó gondoskodik. Reichcnhall-fürdő, Salzbur­­ ger-strasse 6. — (Kőkorszakbeli lelet Kolozsvárott.) A kolozsvári református egyházközség új leánygimnáziumának építkezése közben nagyértékű őskori leletre bukkantak. Az ásatás során, amelyet Herczeg János gim­náziumi tanár vezetett, egymásután kerül­tek napvilágra különböző kőkorszakbeli fegyverek és edénydarabok, amelyeket most a kollégium növendékei gyűjtenek össze. Különös érdekessége a leletnek az, hogy eddig Kolozsvár belső területén kő­­korszakbeli leletre sohasem bukkantak. Az ásatás nem régiség felkutatására irányult. E­miatt a tárgyak nagyobb része össze­törve került ki a földből. A talált cserép­darabok cifrázottak, ami kőkorszakbeli le­leteknél ritkaság. Találtak szarvasagancso­kat és állatcsontokat is, amiből arra követ­­­keztetnek, hogy a város területén valami­kor bölénycsordák csatangoltak. — (Házasság.) Héber Sándor és neje szül. Tangiveil Malvin ma ünnepüli ezüstlakodal­mukat. — (Kirándulás.) A MÁV Gépgyári Sport­kör turista osztálya e hónap 30-án, vasár­nap kirándulást rendez Vác, Naszály, Nóg­­rádverőce, Magyarkut útirányon. Vezeti Szabó Béla. Indulás 6.20 órai vonattal a Nyugati pályaudvarról.­­ (Uj munkásvédelmi intézmény Olasz­országban.) Rómából táviratozzék: Opera Nazionale del Dopolavoro címen a fasisz­­mus országos intézményt létesített abból a célból, hogy a munkásosztály tagjait hat­hatósan megvédhesse minden olyan vesze­delemtől, amely a munka utáni szabad időben érheti őket. Az intézmény mind­össze egy év óta áll fenn, de máris igen tekintélyes fejlődést ért el. Élén Mario Giani vezérigazgató áll; fővédője az aostai herceg. Az olasz közgazdasági miniszté­rium állandó ellenőrzést gyakorol az in­tézmény munkássága felett. A Dopolavoro kebelében különböző osztályok működnek, amelyek oktatásügyi, háztartásügyi, m­un­­kásjóléti és sportkérdésekkel foglalkoznak. A tagok jelentékeny kedvezményekben ré­szesülnek az államvasutak vonalain, to­vábbá a színházaknál és a nagyobb áru­házakban.­­ (Tüzeset és lőporrobbanás Varsóban.) Varsóból jelentik. A krakói városházán nagy éjszakai tűz pusztított. A városháza, XVIII. századbeli pompás épület, telve nagyértékű műtárgyakkal, súlyosan meg­rongálódott. A tűz a tetőzeten és a II. eme­leten pusztított és különösen a nagy ta­nácstermet és a polgármester szobáját ron­gálta meg. Az utóbbiban sok történeti arc­kép tönkrement. A kárt több millió zlotyra b­ec­sülik. A zagozdi katonai lőszergyárban 130 ki­­logram lőpor felrobbant. A katasztrófának számos áldozata van. A súlyosan sebesül­tek között van Mourour, a francia misszió ezredese és Eygnem tizedes.­­ (Felhívás.) Felhívom azt a 43 tisztbaj­­társamat, aki az 1918 novemberi összeomlás után kötelességhűen önként jelentkezett Új­vidéken nákim a Duna részének megvédelme­­zésére, küldje címemre június 15-ig jelenlegi teljes címét, az akkori rangfokozat és­­ be­osztás megjelölésével. Amennyire lehetséges egy levelezőlap nagyságú fényképet is kérek, amelyen olvasható aláírással jelöljék meg ak­kori rangjukat. Ha valakinek tudomása volna arról, hogy valamely bajtárs a megszállott te­rületen él, írja megvannak a nevét is. E kért adatok a „Bácska elvesztésének történetéhez" szükségesek. Friedl János mint volt parancs­nok Búj (Szabolcs megye). — (Kézigránát a sírásó házában.) Oros­házáról jelentik: Szűcs Pál sírásó házában egy kézigránát felrobbant és a kézigránát­tal játszadozó két gyermeket súlyosan meg­sebesítette. Szűcs János, a sírásó hatéves kisfia jobbkezéről a robbanás leszkitolta három ujját, Scsetár István négyéves fiú arcát pedig összeroncsolta, a súlyosan sé­rült fiukat a vásárhelyi közkórházba szál­lították, ahol kiderült, hogy a kisebbik gyermek mind a két szemére megvakult. A vizsgálat megindult.­­ (Repülés Berlinből Parisba.) Berlin­ből jelentik: Ma reggel 8 óra 55 perckor indult útnak a tempelhofi repülőtérről a berlini párisi rendszeres légiforgalom első repülőgépe. A repülőgép a párisi le bour­­get-i repülőtérre, menetrend szerint, dél­­után 5 órakor érkezik meg. Budapesti Hírlap 1926 május 27. (117. sz.) — (Az időjárás.) A Meteorológiai Intézet jelenti: A délkeleti alacsonynyomású terület­tel kapcsolatban Magyarországon izobárikus behajlás keletkezett, amely a Franciaország­tól Németország és a Balti-tenger vidékére vo­nult magasnyomási területtel szemben na­gyobb nyomási különbséget, erősebb szeleket és esőket okozott. Az Írországhoz érkezett mélyebb minimum egyelőre nem fog nagyobb befolyáshoz jutni. Európa időjárása enyhe és száraz jellegű. Hazánkban az idő felhősebb és a megélénkült szelek mellett kissé hűvösebb lett. Többhelyütt eső is volt, különösen az Al­földön. Túrkevéről 120 mm-nyi rendkívüli esőt jelentettek. Időjóslat: Változóan felhős idő, lényegtelen ívváltozással és egyes helye­ken esővel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék