Budapesti Hírlap, 1927. január (47. évfolyam, 1–24. szám)

1927-01-13 / 9. szám

8 Itt azonban pontot kell tennünk a tárlat­ról szóló ismertetésünkben. Amiről eddig születtünk, az már a magyar művészettör­ténet lezárt korszakát jelenti. A kiállítás többi termében már vagy élő művészek munkáit, vagy élő művészetet láthatunk. Ezekről a szobrászi munkákról majd más alkalommal szólunk. De most is igaz elis­merésünket kell kifejeznünk Majovszky Pálnak és Petrovics Eleknek. Majovszky rendkívüli önfeláldozással és hozzáértéssel gyűjtötte össze a gazdag retrospektív anya­got, Petrovics Elek pedig kitűnő érzékkel rendezte el a kiállítást. NAPIHÍREK. Hanzély főhadnagy. •Atyját a csehek Josefstadtba vitték. Magyar volt, meghalt, hősi vértanú. .. Utóda büszke, égretörő cédrus. Két deli, délceg, daliás fiú, Gracchutsek anyja óvta, védte őket. S bátyját mégis a Sors gázolta le. .. a fiatal, ragyogó főhadnagy Maradt a család fénye, mindene! Gavallér volt, lelkes, magyar gyerek, Bátor, vakmerő, szépre-jóra kész, ,— S most a szolnoki nagy tragédiánál, Megdöbben a szív és megáll az ész, A vér erünkbe fagy, ,s tanácstalan Nézünk a sírjra, mely mindent befed: Temetjük azt, ki megmentett a Végtől Egy márkapárt, két boldog életet!... Szörnyű ellentét: sötét éjszakában Föllobbanó fény, óh! te adj erőt, Hitünk köntösét hogy meg ne szaggassuk A fájó, magyar veszteség előtt. Az új erdőn egy büszke törzs kidőlt, S mi ,a mi gyászunk, csak könny és ború. De egy nagyasszony martyrhomlokára Ráfonódik az éjek éjszakája És egy­­ harmadik töviskor­mont!. . Ss. (N.) S. azt hiszi, hogy a karpttaruhás emberek be­törők voltak, akik cigarettára gyújtottak s az eldobott cigaretta végtől a padláson el­raktározott holmi tüzet fogott. Lovaggá­ avatás. Ma délelőtt avatták tabódi tőkésházi Ta­bód­y Tibor nyugalmazott őrnagyot, a Reg­mini Mariamim egyházközség világi elnö­két a szuverén Máltai Lovagrend tiszteleti és fogadalmi lovagjává. Minthogy Orseniga pápai nunciu is nem járult hozzá ahhoz, hogy az egész ünnep a királyi udvari és várkápolnában legyen, mert a lovaggá a vá­lás aktusa nincsen benne a római liturgiá­ban. Így az ünnep első része a Karát­sony­i gróf palotájában volt, ahol Karátsonyi­­Jenő gróf, a szuverén katonai Máltai Lo­vagrend rendkívüli követe és meghatalma­zott minisztere avatta Tabódy Tibort lo­vaggá és tűzte fel mellére a Máltai Lovag­rend keresztjét. Utána a jelen volt funkcionáriusok és az új lovag átvonultak a királyi udvari és várkápolnába, ahol a szentmisére előkelő nagy közönség gyűlt össze. Megjelentek: Izabella királyi hercegasszony, Albrecht királyi herceg, Auguszta királyi hercegasz­­szony, Gabriella királyi hercegnő, Horthy Miklósné, a kormányzó felesége, Lipthay Béla báró, Hohenlohe Clodtvig hercegné, Teilitzsch báró, Szír­may József gróf, Sterchtold Tibor gróf, Skerlecz Iván báró, Orsenigo pápai nuncius, Jánky Kocsárd tábornok, Perneczky Jenő altábornagy. Balázs Benedicta missziós nővér, Buzáth Jánosné, özv. Tabódy Jenőné, és Tabódy Ida alapítványi hölgy. Felicides Román miniszteri osztálytanácsos, Roessler Ervin, a MFTR igazgatója. Purébl Győző. Solti Lajos műszaki főtanácsos, Jekolfahrig Pál, Ingmilller József, Bercze­il Jenő tanácsos, Ergwald Ottó prépost, Merles apát, Bart­­m­ann Miklós miniszteri tanácsos, K­unkat Géza prépost, Stolisiczky Henrik, Hampel Vilmos és Zalmos Gyula plébános. A szentmisét Mészáros János érseki hely­­tartó mondotta, Halász Pál dr. és Takács János dr. segédletével. Az offertórium után Shvog Lajos szentszéki tanácsos, a Regmim Marianum plébánosa mondott szentbeszé­det. Beszéde végén az uj lovaghoz fordulva méltatta eddigi érdemeit, amelyeket mint Krisztus katonája szerzett és eléje tárta a feladatokat, melyek rája várnak. A szentmise közben a Regmim Maria­­num­ énekkara énekelt, Medek Anna, az Operaház tagja pedig az Ave Máriát éne­kel­te. Tűz és robbanás, Kolozsvár, jan. 12. A Ferenc József-úti Ardin­fl-palotában tűz tört ki, amely a háromemeletes palota egész tetőzetét elhamvasztotta. A tűz híre a földszinten lévő mozgószínház közön­sége körében óriási pánikot keltett. A né­zők fejvesztetten menekültek a vészkijára­tokon, súlyosabb természetű sebesülés azonban nem történt. A ház lakóit a tű­z idejére kilakoltatták. A vizsgálat szerint a tüzet gyújtogatás okozta. A földszinti mozgóképszínház gépésze mindjárt a tűz keletkezésekor fölszaladt a harmadik eme­letre, miközben két rongyos, katonaruhába öltözött emberrel találkozott, aki k­anyar­­homlok rohant le a lépcsőn. A rendőrség 15 százalék. — Az igazságosság elve. — A Magyar Pincérek Országos Szövetsége egy kőnyomatos laptudósítóban nyilatko­zatot tett közzé, amely a kiszolgálás száza­lékos díjának rendezése kérdésében a munkaadókat felszólítja, hogy minden számla után kávéházban 15, étteremben pedig 10 százalék legyen a kiszolgálás ki­kötött díja. Ez, mondja a nyilatkozat, tel­jesen megfelelne az igazságosság elvének. Ezt az igazságos elvet a kereskedelmi uta­zók hirdették a minap kimondott ama ha­tározatukkal, hogy ők ezentúl az említett százalékos alapon fogják megjutalmazni azt a fáradozást, amelyet a pincérek az ő kiszolgálásuk érdekében kifejtettek. Ha valaki nem pincér és nem kereske­delmi utazó, azért talán mégis joga van ahhoz, hogy hozzászóljon a borravaló-szá­zalék kérdéséhez, hiszen a kereskedelmi utazók és a pincérek tárgyalása és esetle­ges megegyezése, aminek megpecsételésére már előre felszólítják a pincérek a munkaadókat, nem csupán kettejük ügye, hanem mindenkié, aki kávéházba jár, vagy étteremben fogyasztja el az ebédjét. És azok a valakik, akik közé tartozik e sorok kránt is, úgy találják, hogy a kereskedelmi utazók gavallérsága és a pincérek gyors és készséges hozzájárulása éppenséggel nem felel meg az igazságosság elvének.A mi nézőpontunkból nem igazságos a 15 százalék, a mi zsebünk teherbírásából nem telik ennyire, és nem felelne meg tel­jesen az igazságosság elvének, ha csak úgy egymás kézibe csapva a pincér meg a munkaadó és nem törődve a közönség vé­leményével, új fölemelt­ adót varrna a nya­kába. A 15 százalék unokatestvére a 12.500-nak, amit annyira földicsértek, he­lyesnek, igazságosnak mondtak és most, hogy átvette uralmát, mindenki bosszan­kodik miatta. Ugyanígy lenne a 15 száza­lékkal is, hiába mondják m­ost '­­ pincérek, hogy teljesen megfelelne az igazságosság elvének. Az igazsággal meg az igazságossággal kü­lönben sem kell nagyon dobálózni, mert az Einstein relativitás elmélete talán sehol annyira nem állja meg a helyet, mint ép­pen ezen a téren. Nem csak korok, törté­nelmi szakok, hanem napok és emberek szerint is változik és más-más az igazság. Meg vagyunk győződve, hogy a pincérek is meg mernek esküdni a maguk igazára, de ne haragudjanak meg. Ám ugyancsak megesküszik a maga igazára a közönség, amely soknak, méltánytalannak, igazságta­lannak tartja az eddig szokásos 10 száza­lék helyett most ajánlott 15 százalékot. Budapesti Hírlap 1927 január 13. ,­9. szil tja. Sikkasztás miatt letartóztatták a Fasor-szanatórium titkárnőjét. A városligeti Fasor-szanatórium igazga­tósága néhány nappal ezelőtt bizalmas fel­jelentést tett a főkapitányságon Feldmann Vilma, a szanatórium titkárnője ellen. Feldmann Vilma évek óta áll a szanató­rium szolgálatában. Az igazgatóság telje­sen megbízott benne és a Halai, 25 éves tisztviselőnő gazdasági ügyeket is intézett, így rendszerint ő végezte a szokásos heti bevásárlásokat, néhány alkalmazott kísére­­lében. Egy héttel ezelőtt a kisérő alkalma­zottak közül Hauser Antal, Szombat Pál és Nagy Gyula felhívták az igazgatóság ügyel­met arra, hogy Feldmann Vilma visszaélé­­seket követ el. Elmondották, hogy a bevá­sárlások után nem térnek vissza egyenesen . (Vízállás.) A földmivelésügyi miniszté­rium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Duna­­pentele és Gombos között apad, máshol árad. Stévi és Bécs között közepes, másutt alacsony vízállású. Mai vízállások: Passitu 311, Siévi plusz 140, Komárom 245, Budapest 168, Baja 159, Mohács 184. A Tisza Vásárosnaményig apad, lejebb árad, Tokaj és Tiszafüred kö­zött közepes, másutt alacsony vízállást­. A jég Tokajnál áll, Tiszafüred és Csongrád között zajlik.­­ (Papus kitüntetés.) XI. Pius pápa Endrédy Imre pásztori lakost azért a pél­dás áldozatkész­ségéről, amellyel a Pásztori­ban felállítandó missziós ház céljaira 30 hold földet adományozott, a Pro Ecclesia et Pontifice érdemkereszttel tüntette ki. A missziós házban lazaristák fognak letele­pedni. Az érdem­keresztet Áronffy Ferenc lazarista tartományfőnök az egész község és a környékbeli hívők jelenlétében tűzte fel a kitüntetett mellére.­­ (Kelety Dénes tényleges szolgálatban marad.) A kereskedelemügyi miniszter a minisztertanács hozzájárulásával Kelety Dénes államtitkárt, az államvasutak elnö­két a tényleges szolgálatban továbbra is visszatartotta.­­ (A Külügyi Társaság szemináriumá­nak megnyitása.) A Magyar Külügyi Tár­saság által szervezett s négy hónapon át tartó Külügyi Szeminárium ü­nnepies meg­nyitása január 15-én,, szombaton este hat órakor lesz a IVI., Reáltanoda­ utca 7. szám­i házban lévő községi Eötvös József reáliskola II. emeleti díszter­mében. Appo­­nyi Albert gróf, a társaság elnöke fog elő­adást tartani Magyarország külpolitikai helyzetéről.­­ (A pincérek nagygyűlése.) A Magyar Pincérek Országos Szövetsége pénteken, január 14-én délután 4 órakor tartja évi rendes tisztújító közgyűlését ,a Vili., Prát­te­r­ utca 28. számú házban lévő egyesületi helyiségben a szanatóriumba, hanem a titkárnő utasí­tására a Dembinszky­ utca 23. számú ház­ban lévő lakására mennek és ott hányták a bevásárolt holmi tekintélyes részét. Az igazgatóság azonnal házi vizsgálatot indított, amely igazolta a vádakat, amire feljelentést tettek a rendőrségen. Feldmann Vilmát ma előállították a főkapitányságra, ahol Barthos Lajos rendőrkapitány kihall­gatta. A fiatal leány­­bevallotta a vissza­élések elkövetését és sírástól elcsukló han­gon mondotta, hogy költekező kedve ker­gette a bűn útjára és saját beismerése sze­rint közel hatszázmillió koronát szerzett a bűnös manipulációkkal. Kihallgatása után Feldmann Vilmát letartóztatták, az ügyben azonban tovább folytatják a nyomozást annak megállapítására, hogy voltak-e bűn­társai. — (Napimul ) 1927 január 1­1. Csütörtök. (Jedlik Ányos fizikus 1806. január 13-án Szá­mon született). Kóni­­kai.: B. Veronika. ProG: Vidtor. Szr.: 10. Sob. böjt. A Nap kél 7 óra 45 perckor, nyugszik 16 óra 32 perckor. A Hold kél 13 óra 7 perckor, nyugszik 3 óra 9 perckor. Nyitvatevő múzeumok: Nemzeti Múzeum 0—2. Mezőgazdasági Múzeum (Szé­­chenyi-sziget) 10—1. Szépművészeti Múzeum (Aréna-út 41.) régi képtár, közép és újkori szobrászat 10—fél 2. Iparművészeti Múzeum (Üllői-út 33.) textil, kerámia 9—fél 2. Keres­kedelmi Múzeum (Iparcsarnok) 8—6. Erzsé­bet királyné emlékmúzeum (Királyi palota) 9—1­­3—5. Széchenyi-szoba (Akadémia) 10— 12. Iparművészeti Társ. állandó kiállitá­s (An­­drássy-út 69.) 9—2. Népegészségügyi Múzeum (Eötvös-u. 3.) 10—1. Aquincumi Múzeum (Szentendrei-ut 7.) 9—7. Ráth György Mú­zeum (Vilma királynő-ut 12.) 9—fél 2. Nyit­­valévő könyvtárak: Fővárosi Nyilv. Könyv­tár 9—7. Akadémia Könyvtár 3—7. Egyetemi Könyvtár (Ferenciek-tere 5/a) 9—2. Egye­temi olvasóterem 9—7. Iparművészeti Könyv­tár (aHöi-út 33.) 10—1, 3—8. Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtár (Szemere-u. 6.) 9—2. Magy. Földrajzi Társ. Könyvtára (Főherceg Sándor-u. 8.) 4—6. Statisztikai Hiv. Könyv­tára (Keleti Károly-u­. 5.) 10—1. Széchenyi Könyvtár (Múzeum-körút 14.) 9—4. Techno­lógiai olvasóterem (József-körirt 6.) 5—8. Vakok Könyvtára (Ida-u. 5.) 8—12. Erzsébet Népakdémia Könyvtár (Né­met-u. 40.) 5—8. Állatkerti Könyvtár (Állatkerti 4—fél 2. —■ Miniszterek fogadása: Igazságügy miniszter fo­gad 12—2-ig. Földmivelésügyi miniszter fo­gad 11—1-ig. Külügyminiszter fogad bejelen­ted időben. — (Az idő jár:'*.) A Meteorológiai Intézet jelenti: A messze északon elvonuló izlandi depressziónak Dél-Skandinávia felett kifejlő­dött másodlagos képződménye és az Angliá­hoz közeledő új depresszió erősen szlyeszti a légnyomást úgy, hogy az azori maximum visszahúzódni kényszerül. Az időjárásnak ál­talánosan enyhe jellege megmaradt, csupán a Kekele-tenger táján vannak viharos szelek havazással egy légnyomási minimum hatás­körében. Közép-Európában az eső ismét nö­vekedett. Hazánk keleti részein a fekete-ten­­geri minimum érezteti íratását. A hőmérsék­let itt a fagypont alá sülyedt. A nyugati ré­szeken a maximumok tegnap 10 Fok Celsius fölé is emelkedtek. Kisebb-nagyobb csapadék csak nyugaton esett. Idő­jóslás: Változékony és­­ aránylag enyhe idő sokhelyütt csapadékkal. — (A Turul Klub alapító-estje.) A Ma­gyar Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egye­sület Országos Központja ma este tartotta a Turul Klub alapító-estjét. Megjelent Hekler Antal egyetemi nyilvános rendes tanár, primus magister, aki megnyitó be­szédet mondott. Klubavató beszédet mon­dott Lendvay Béla dr., a Werbőczy Baj­társi Szövetség vezére, aki a Turul ezüst­serleget kedves szavak mellett adta át vi­téz Bánságy György dr-nak, a Turul főve­­­zérének. A klubavató ünnepség után dí­szes vacsora, majd reggelig tartó tánc kik­vetkezett.­­­ (Beöthy Sándor eltűnése.) A főkapi­tányság eltűnési osztályán ma bejelentet­ték, hogy Beöthy Sándor 39 éves magán­­tisztviselő, néhai Beöthy Zsoltnak, a nagy­nevű tudósnak fia eltűnt a Mária­ utca 8. számú házban lévő albérleti lakásáról. A bejelentés alapján a rendőrség nyomozást indított az eltűnt Beöthy felkutatására. A családtól szerzett értesülésünk szerint a bejelentés elhamarkodott volt, mert Beöthy Sándor néhány nappal ez­előtt említette hozzátartozói előtt, hogy a napokban egy vidéken lakó barátjához utazik és való­színű, hogy most ennél a barátjánál tar­tózkodik.­­ (A csoda.) A legutóbbi spanyol kará­csonyi lutr­i, mint Madridból táviratoztak, nagy csodát teremtett. Aki ebben a kará­­cs­onyi lutriban rész­t vesz, egy sorsjegyre tizenöt millió pezetát nyerhet és termé­szetes, hogy minden ember, aki ekkora összegnek hasznát tudja venni, siet a já­tékban részt venni. A király is, Alba hercege is játszik és velük együtt a sze­gényebb emberek is, akiknek nincs ugyan elég­­pénzük, hogy egész sorsjegyet vásá­roljanak kétezer pezetáért, de beérik rész­­sorsjeggyel is. Kevesebbet nyernek ugyan, de még mindig eleget és csak ötven cen­timet kell megkockáztatniok. Ebben a ka­rácsonyi lutrizásban egyformán megpró­bálja a szerencsét a király és a cipőtisz­tító. Megpróbálta tehát egy, a hegyek közt élő szegény falusi plébános is, akinek a gondjára kis kórház volt bízva. Spanyol­­országban is csak úgy van, mint másutt: rosszak a viszonyok, sok a beteg, kevés a pénz, bajjal küzködnek a szegény plé­bánosok. A mi plébánosunk utolsó­­száz pezetájáért egy huszad sorsjegyet­­vásá­rolt, azután nagyot gondolt és merészet, tollat fogott és levelet irt a királyi pénz­verő igazgatójának, aki egyszersmind a lutri igazgatója is. A levélben elmondta a maga nyertiprúságos helyzetét, a kis kór­­ház száz baját és így végezte: — Mindezek következtében az a kérem, rendezze a dolgot úgy, hogy az én sorsjegyemre valami nagyobb nyeremény jusson. Ez önnek bizonyára nem esik ne­hezére és az Úristen meg fogja érette ju­talmazni. Sorsjegyemnek a száma 17229. A királyi pénzverő igazgatója, amikor ezt a levelet elolvasta, rettenetesen meg­ha­ngudott a szerencsétlen, naiv falusi plébánosra és már-már föl akarta őt je­lenteni megvesztegetés kísérletéért vagy a hivatali tekintély és becsület megsértéséért, de utóbb meggondolta a dolgot. Megjött a sorshúzás napja és megtörtént a csoda: a 17229. számú sorsjegyre esett a főnye­remény és a szegény plébánosnak 750.009 pezetát fizettek ki. Mélyen meghatva me­gint tollat fogott és ismét levelet irt a ki­rályi pénzverő igazgatójának: —­ Kedves barátom, hiszen most már igy nevezhetem önt, hálával­­köszönöm szives segítségét. Ezt finoman kiesztergá­­lyozta. Ekkora nyereségre nem is számí­tottam, de hiszen minden elkel a szegé­nyeknek. A plébános örül, az igazgató pedig el­átkoz minden csodát, hiszen most való­ban az a színezete van a dolognak, mintha ő irányította volna a szerencsét.­­ (A jószívű kormányzónk.) San An­tonióból jelentik. A texasi igazságügyi ha­tóságok elhatározták, hogy a jövő szer­dáig, amikor Fergussonnénak, Texas női kományzójának hivatali működése lejár, valamennyi bű­nper tárgyalását elhalaszt­ják. Erre az­­ intézkedésre Fergussonnének az az eljárása adott okot, hogy kétévi hi­vatali működése alatt rendkívül sok, ösz­­szesen 3177 esetben gyakorolt kegyelmet. Csak a tegnapi napon 32 elitéltnek kegyel­mezett meg.­­ (Szélvihar.) Győrből jelentik: A ja­­nuár 11-re virradó éjszaka hatalmas szél­vihar dühöngött Győr vidékén, amely az egész vármegyében és városban különösen a telefonvezetékekben okozott nagy kárt. A szélvihart nagy eső követte.

Next