Budapesti Hírlap, 1927. február (47. évfolyam, 25–47. szám)

1927-02-20 / 41. szám

so * (Rexa Dezső) író Tallózás Pest vár­megye levéltárában előadássorozatát foly­tatja hétfőn délután fél 4 órakor az Urá­niában. Ez alkalommal Bogár Imréről fog intimitásokat elmondani. * (Laurentzy Vilmos dr.) egyetemi ma­gántanár Az osztrák örökösödési háborúról tart előadást kedden délután fél 4 órakor az Urániában. * (Fischer Mór) MÁV főfelügyelő .4 százéves vasútról tart előadást szerdán dél­után fél 4 órakor az Urániában. * (Cholnoky Jenő dr.) egyetemi tanár .4 kereskedő ember címmel folytatja Az em­ber tragédiája című nagyérdekű előadás­ciklusát csütörtök délután fél 4 órakor az Urániában. * (Méhes Gyula dr.) tanár A Dzsungel pusztulásáról tart előadást péntek délután fél 4 óraikor az Urániában. Az előadást eredeti álló és mozgófényképek illusz­trálják. * (Novák Béla dr.) nyugalmazott királyi törvényszéki bíró Tulajdonképpeni váló­perek és ezek különféle esetei címmel folytatja Házasság és házasságjogi kérdé­sek II. aktuális előadássorozatát szombat délután fél 4 órakor az Urániában. KÉPZŐMŰVÉSZET. Új csoportkiállítás az Ernszt-Múzeumban. Az Ernszt-Múzeum holnap megnyíló cso­­portkiállításának legérdekesebb része Aba- Novák Vilmos gyűjtménye. A fiatal mű­vész az újabb festő nemzedék egyik leg­­­ izmosabb tehetsége. Eleinte Szőnyi István nyomdokán haladt, ennek stílusát utánozta modorosabban, vaskosabban, most azon­ban, úgy látszik, megtalálta önmagát. A fény lett Aba-Novák kedvenc festői té­mája, de nem az impresszionizmus zsongó, levegős napsütését, hanem a látományszerű szinteivillanások kápráztató fényképeit festi. A testek plasztikája most kezd föl­­oldódni nála, a világossággal szemben nem állhatnak ellen a szigorú elhatárolást jelző körvonalak. De Aba-Novák feszültséggel te­lített fényillassága nem szívja föl a színe­ket, sőt ellenkezőleg, felfokozza ezeknek füzét, zengőbbé, ragyogóbbá teszi a kéke­ket, zöldeket, sárgákat. Már az őszi egy­­házművészeti kiállításon is láthattunk tőle egy ilyen felfogású Assisi Szent Ferenc kompozíció-tervet, most pedig A fény című nagy vásznán teljes bátorsággal zár elibénk egy égő, kápráztató víziót. A szigorú kri­tika ugyan találhat a képen egyenetlensé­geket, megoldatlanságokat, de ugyanakkor el kell ismernie az egésznek zseniális, egyénien festői fogantatását. Kisebb képei között is a fénnyel teli alkotásai a legérde­kesebbek, így különösen az Útépítés és a Bányaváros című festmények figyelemre­méltóak. Grafikái között sok ismert, jeles munkájával találkozunk. Patkó Károly rokon­ tehetség Aba-No­­vákkal, de stílusa még nem alakult ki kö­vetkezetesen. Régi és új, egyéni és örök­lött nem hatja át még egymást képein, sokszor modorosságok korlátozzák az őszinte kifejezést. A testiséget hangsúlyozó vaskos formákhoz gyakran nem illenek a régi mesterektől átvett pózok és a túlhan­­gos színek nem olvadnak össze megnyug­tató harmóniába. Talán az Alvó nő című festmény a legbefejezettebb alkotása. Ezen következetesen hat minden. Legsikerülteb­bek azonban a művésznek tus- és szépiaraj­zai, mlyekben közvetlenebbül áll a te­mé­­szettel szemben. Itt Millet távoli hatása is jó­tékonyan érvényesül. Az Ülő nő erre a leg­jobb példa, a szoborszerű Női fej (réz­karc) is dicsér­­reméltó alkotás. Reméljük, hogy Patkó leg­közelebbi bemutatkozása alkalmából a tehetséges művész stílusa már harmonikusabb lesz. Ziffer Sándor már rég nem szerepelt nagyobb gyűjteménnyel a nyilvánosság előtt. Állandóan Nagybányán él, az ottani iskola stílusát fejleszti tovább. Megtartotta az erős színeket, de sötétebb harmóniákat keres. Néha monumentális vágyak is veze­tik ecsetét, lásd a Lovak című kompozí­cióját, máskor meg kissé plakátszerű tö­rekvéseket árul el. Stílusának legérettebb eredményei hegyvidéket ábrázoló tájképei. A Tavasz előtt és a Lelátás a Virághegyről című képein a színekkel meglepő forma­­határozottságot és távlatot éreztet. Feiks Jenő művészete merőben idegen az előbbiek stílusától. Egy raffinált, ízléses dekadens az erőtől duzzadó, sokszor par­­lagias fiatalok közt. Újat a művész nem mond, mi sem ismételhetjük róla nemré­gen hangoztatott véleményünket. Művé­szete szellemes, előkelő. A képek elárul­ják, hogy egy sokat látott világfi kezétől valók. A kiállításon még Kelemen Emil szere­pel figyelemreméltó grafikákkal. Néhány tanulmányfeje különösen dicséretre méltó munka. Ybl Ervin. Budapesti Hirup 1927 február 20. fll. sz.) * (Magyar festő nagy sikere Párisban.) Párisból jelentik: Frank Frigyes magyar festőművész párisi kiállítását a francia kritika szokatlanul meleg és egyhangú el­ismerésben részesíti. A Figaro reprezenta­tív festőt lát Frankban, akinek mély szín­skálája Munkácsyra emlékeztet. A Temps kritikusa is dicsérettel adózik a kiállítás­nak. A Comoedia hosszabb cikkben mél­tatja Frank képeit. A Revue Mondiale is részletesen és meleg elismeréssel foglalko­zik a kiálltással. Kívánatos­­volna. — írja — ha ezt az erős temperamentuimi mű­vészt megszeretnék Párisban, hogy művé­szete teljes mértékben kibontakozhas­­sék itt. * (A Horizont kiállítása Újpesten.) Né­hány hónappal ezelőtt Újpesten megalakult a budapesti Fészek Klub mintájára a Ho­rizont írók és Művészek Klubja, amely Új­pestnek egész író- és művésztársadalmát egyesíti magában. Az új klub ma lépett a nyilvánosság elé nagyszabású képzőművé­szeti kiállítással, amelyen harmincnégy művész vesz részt. A kiállító művészek közt van Perlmutter Izsák, Pállya Celesztin, Andrejka József, Gyenes Lajos, Pörge Ger­gely és Rubovics Márk is. A kiállítás ma délelőtt nyílt meg az újpesti Könyves Kál­mán reálgimnázium dísztermében (Ferenc József-tér). TESTEDZÉS. Teljes ütemben a labdarugósport Nemzetközi mérkőzés, professzionalista liga és amatőr bajnoki küzdelmek, díjmérkőzések - A vasárnapi program.­­ — A Vienna - Ferencváros és a Hungária -Sabária küzdelem a nap fő eseménye. — A vasárnapi­ labdarugó mérkőzések. — A tavaszi labdarúgó idény megnyitójá­nak tulajdonképpen a holnapi napot kell tekinteni és nem az elmúlt vasárnapot, amidőn „csak" a Bécs—Budapest profesz­­szionalista válogatott és egynéhány Ma­gyar Kupa-mérkőzés zajlott le. Holnap azonban már komoly bajnoki csatára vo­nulnak föl a csapatok és ez adja meg az igazi jellegét a „tavaszi" küzdelmek meg­kezdésének Igaz ugyan, hogy az elsőosz­­tályú ligában csak egy mérkőzés, a Hun­gária—Sabária szerepel a döntésre váró­­ küzdelmeik listáján és ez sem a tavaszi ta­lálkozás, hanem az őszről elmaradt mér­kőzés, de ez azonban semmit sem von le a meccs értékéből, sőt emeli azt. A máso­dik osztályú professzionalista ligában és az amatőrbajnokság minden osztályában azonban teljes gőzzel indul meg a harc a bajnoki pontokért. A Hungária—Saborut mérkőzés mellett a bécsi Vienna vendég­­szereplése a Ferencváros ellen lesz a va­sárnap másik főeseménye, míg a nemzet­közi és bajnoki programot három Magyar Kupa- és egy Corinthian-díjm­érkőzés egé­szíti ki. A nap legfontosabb és így a legnagyobb érdeklődést keltő mérkőzése a Hungária összecsapása a vidék legjobb csapatával, a szombathelyi Sabár­iával. A Hungária csapatában nem fog szerepelni Braun és Opata, akik nincsenek formában, a Sabá­­riából pedig hiányozni fog a csapat fő­­erőssége, Holzbauer. A mérkőzés kemény és változatos játék mellett fog lefolyni, de a Hungária győzelmét mégsem tartjuk két­ségesnek, sőt úgy véljük, hogy a Sabaria, bármennyire is beledobja magát a harcba, két-három góllal marad legyőzve a Hun­gária nagyobb technikai tudása és a na­gyobb felkészültsége által. A két elsőosztályú csapat találkozását megelőzi a bécsi Vienna—Ferencváros mérkőzés. Egyik csapat sincsen még olyan előrehaladt formában, hogy a játék nívós küzdelmet eredményezne.­­ Vienna az el­múlt vasárnap is gyengén szerepelt Bécs­ben, a Ferencvárost sem előzi meg ked­vező hír, ezek azonban mégsem zárják ki azt, hogy a játék élvezetes sportot fog nyújtani. A honi pálya és annak közön­sége a Ferencvárosnak nagy előnyt jelent. A második osztályú professzionalista ligában három mérkőzés Budapesten, há­rom pedig a vidéken fog lezajlani. A ligá­ban vezető Attilának nem lesz nehéz dolga saját pályáján a Húsosokkal elbánni, ugyancsak könnyű feladat előtt áll a Bocs­­kay a Terézvárossal szemben, de nagyon kemény és nyílt meccs lesz Kaposvárt a Somogy és Turul között. A Bak FC ismét az Erzsébetvárossal játszik, de aligha is­métli meg a múlt vasárnapi 8:0 arányú győzelmet. A bajnoki pontok azért a bir­tokába kerülnek. A Rákospalota—Kossuth, Pesterzsébet—Ékszerész és Soroksár—Vá­rosi AC mérkőzéseken az elől nevezett csa­patok győzelmére lehet számítani. Az elsőosztályú amatőrbajnokság Sprin­­ger-csoportjában döntő­­jellegű lesz az FTC —UTE küzdelem eredménye. A győztes a bajnokság élére kerül, ahol jelenleg egyenlő pontszámmal az első két helyet foglalják el. A REAC ha legyőzi a BRSC-t, ismét közelebb jut a vezetőkhöz Magyar Kupa-mérkőzésen találkozik a Stadionban az Újpest a Csabai AK-al, amely alighanem megbánja a fővárosi utat. A Postás favorit a III. ker. TVE el­len, a professzionalista Vasas pedig aligha győz az amatőr BSE ellen. A Corinthian­­olíjért Dorog játszik a Droguisták ellen. A vasárnapi mérkőzések részletes pro­gramja a következő: Nemzetközi mérkőzés: Vienna (Bécs)—­Ferencváros (Hungária-út). Dé­ltán fél 4 órakor.­­ Professzionalista liga. Első osztály. Hungária—Sabária (Hungária-út). Délután fél 2 órakor! Második osztály. Rákospalota—Kossuth (Rákospalota). Dél­után 3 órakor. BAK FC—Erzsébetváros (Stadion). Délután fél 1 órakor. Ékszerészek—Pesterzsébet (Erzsébet­ utca) . Délután 3 órakor. Somogy—Turul (Kaposvár) Délután 3-kor . Attila—Húsos (Miskolc). Délután 3 órakor. Terézváros—Bocskay (Debrecen). Délután 3 órakor. Városi AC—Soroksár (Soroksár). Délután 3 órakor. Amatőr bajnokság. Első osztály. Springer-csoport. FTC—UTE (Üllői-út). Délután 3 órakor. BEAC—BRSC (Lágymányos). Délután 3-kor. TTC—UTE (Amerikai-út). Délután 1 órakor. Oprée-csoport. Ékszerészek—MTK (Hungária-út). Délután fél 1 órakor. KAC—RAC (Sárkány-utca). Délután 3-kor. Vasas—KAOE (Lóversenytér). Délután 3-kor. Magyar Kupa. Újpest—Csabai AK (Stadion). Délután 3-kor. Postás—III. ker. TVE (Határ­ utca). Délután 1 órakor. BSE—Vasas (Millenáris) Délután 3 órakor. Corinthián-díj. Dorry—Droguisták (Dorry). Délután 3-kor. Santelli mester vivóakadémiája. — Nedo Nádi és Gombos Sándor dr. Európa-bajnok kardmérkőzése. —­ Santelli Italo lovag, a magyar vivők nagy tanítómestere, március 3-án este a Vigadó nagytermében Horthy Miklós kormányzó fővédőségével és Durini di Monza gróf, olasz követ elnöklésével rendezi ezidei vivő­­akadémiáját. Az ősz mester ezúttal mellőzi a programból a bemutató mérkőzéseket és az akadémián kizáróan meghatározott számú russra menő mérkőzések kerülnek el­döntésre, amelyek a nemzetközi vivóélet­­ben jól ismert vivők szereplése révén mél­tán tarthatnak az egész sportvilág érdeklő­désére számot. Az akadémia főeseménye az olaszok vi­lághíres mestervivójának, a livornói Nedo Nadi­ nak szereplése lesz. A kitűnő vivő meghívásánál az a cél vezér­te Santelli mestert, hogy a magyar vivők, akiknek egy része, különösen a fiatal nemzedék, a fuss kedvéért letért a klasszikus vivómű­vészet útjáról, látva Nedo Nádi tiszta stílusát, ví­vásának eleganciáját és esztétikáját, visz­szatérjen ahhoz a nemes formához és stí­lushoz, amelyen alapult békebeli vivőink kivételes tudása és ezzel kapcsolatosan a nemzetközi versenyeken mindent elsöprő fölénye. Nedo Nádi neve a kardvívósportban nemzetközi fogalom. A klasszikus olasz kardiskola tipikus és legkiválóbb képvise­lője, aki a vivás művészetét nagynevű ap­jától, Beppo Náditól teljes mértékben örö­költe. Ellenfele Gombos Sándor dr. Emopa 1926. évi kardvivóbajnoka, Svitelli mester tanítványa, a Tisza István Vívó Club tagja lesz, aki erős tréninggel készül a küzde­lemre. Gombos dr. gyors és ötletes vivómo­­dorával méltó partnere lesz az olasznak és a 12 tussra tervezett meccs bizonyára bő­velkedni fog szebbnél-szebb akciókban és izgalmakban. A két jeles vívó mellett külföldről Sinis­­culco és Tirelli olasz mesterek tőr- és epe­­meccsben, az osztrák He­schmann Ottó dr. ­ kardmeccsben fog a magyar közönségnek bemutatkozni. A külföldiek ellenfelei a leg- s kitűnőbb magyar vívók sorából kerülnek ki. Santelli meghívására eddig részvételre je­lentkeztek Berzi László, Rády József, Ga­­ray János, vitéz Tersztyáinszky Ödön, Gly­­kais Gyula, Petschauer Attila, Hajdú János és Kovács Andor dr., úgy, hogy a napok­ban már a részletes programot is összeál­líthatja a mester. Kiss Gyula lemondását nem fogadták el. — Az MLSz országos tanácsülése. — A Labdarugó Szövetség országos ta­nácsa ma este tartott ülésében terjesztette elő jelentését Kiss Gyula szövetségi kapit­­ány s a rigói magyar—spanyol mérkő­zésről adott beszámolójával kapcsolatban megokolta tisztségéről történt lemondását is. Az országos tanács nagy figyelemmel hallgatta meg a szövetségi kapitány elő­adását, amelyben nemcsak a spanyol út kirívó mozzanatait vonultatta el a tanács tagjai előtt, de hangot adott annak az ag­­godalmas­kodásának is, hogy a magyar futballsport jövőjét nem látja biztosított­nak. A válogatott mérkőzések ügyének féltékeny gonddal való kezelésére hívta föl a tanács figyelmét és reklamálta azt az intelligens fiatalságot, amelyet a közép­iskolai diák sportintézmény teljesen, el­­­­vont a labdarúgó sporttól. A szövetségi kapitány után Mamusich Mihály dr. szólalt föl s bár elismerte, hogy sok tekintetben helytállóak Kiss Gyula ér­­■­vei, panaszai és aggodalmai, a fönnálló helyzetnek a súlyát azonban el kell tudni viselni. Kifejtette, hogy a manapság már kiterjedt nemzetközi érintkezésben meg kell barátkozni az idegenben lejátszandó mérkőzések hendikepjével s el kell viselni, hogy a hazai pályán játszó ellenfélé ma­rad rendszerint a győzelem. A szövets­égi kapitány lemondását elfogadja, hasonló­képpen elfogadja a lemondást Fodor Hen­rik dr. is, aki a maga részéről nem hely­telenítené, ha a válogatott mérkőzéseken megszüntetnék a győzelmi prémium rend­szerét. Lénárt Ernő, a Budapesti Labdarúgó Szövetség megbízásából tisztségének meg­tartására hívta föl a szövetségi kapitányt­­majd Kertész Jenő dr. és Földessy János dr. szólt a kérdéshez. Még Fodor Henrik dr. válaszolt Földessy János dr. felszóla­lására, végül Malaky Mihály társelnök in­tézett kérdést szép szavak kíséretében Kiss Gyulához, föntartja-e, vagy visszavonja lemondását. Kiss Gyula arra kérte a ta­nácsot, fogadja el visszalépését, ha azon­ban másként határozna, gondolkodási időt kért az elhatározásra. Ezután szavazás következett, amelynek eredményeként az országos tanács nagy többséggel nem vette tudomásul a szövetségi kapitány lemon­dását. Az országos tanács Malaky Mihály el­nöklésével letárgyalta a terjedelmes napir­ rendnek valamennyi pontját. Elfogadta a­z intéző bizottság javaslatát, amelynek ér­telmében a szövetségi serleg a jövőben Dréhr Imre dr. szövetségi serleg nevet viseli, elfogadta továbbá a tanács a­­ nyári tilalmi időre vonatkozó elnöki javaslatot, az 1926. évi pénztári jelentést és a jövő évi költségelőirányzást * A birkózócsapatbajnokságok második fordulója. Vasárnap, a birkózóegyesületek nagy csatájának második fordulóján nagy küzdelem várható a birkózó csapatok kö­zött a régi képviselőházban, ahol az egye­sületek a következő párosításban fognak találkozni: BAK—MTK, Postás­-Beszkárt, MAC—Törekvés, MÁV gépgyár—UTE és MTE—FTC. Az első forduló eredményei után azok a csapatok, amelyek ott vereséget szenved­tek, — amennyiben a második fordulóban a mérkőzéseiket meg­ nem nyerik — kies­nek a további küzdelemből. A veszedelmes zónába került egyesületek, a BAK, MTE, FTC, Beszkárt és Törekvés, amelyek közül a két utóbbi egészen bizonyosan kiesik, míg a három előbbi a végsőkig menő har­cot fog vívni a kiesés ellen. A küzdelmek, hogy azok korábban be­­fejezhetők legyenek, már délután 4 órakor megkezdődnek, úgy, mint a múlt vasár­nap, zenekíséret mellett. * Ausztria új boxolóbajnokai. Bécsben az Olimpia Saalban nagy közönség előtt ma este fejezték be az osztrák boxolóbaj­­noki küzdelmeket. Az új osztrák bajnokok a következők: légsúlyban Semrad (Rapid); bantamsúlyban Spunner (WAC); pehely­súlyban Bartha (Rapid); könnyű­súlyban Gutfreund (Punching); neh­ezsulyban Ze­­hermayer; középsulyban Kraus (AVSC); középnehézsulyban Anderschlitz (Rendőr­ség); nehézsulyban Ofner (Punching). * Lovasü­nnepség a Nemzeti Lovardában, A Nemzeti Lovarda felbuzdulva azon a sikeren, amelyet január 29-én és 30-án rendezett lovasünnepségével elért, ma, szombaton megismételte a lovasjátékokat. Az ünnepség nagy sikert hozott

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék