Budapesti Hírlap, 1927. október(47. évfolyam, 222–247. szám)

1927-10-22 / 240. szám

8 Kemal basa harminchat­­órás beszámolót mondott. A török ifjúságnak kell megtartani az új életre ébresztett Törökországot. Angola, okt. 21. Kemal basának a török néppárt nagy­gyűlésén mondott nagyszabású beszéde összesen harminchat és fél óra hosszat tar­tott. A beszéd elmondása hat napot vett igénybe. Amikor az államfő befejezte min­den részletre kiterjedő beszámolóját, a gyűlés közönsége lelkesen ünnepelte. Kemal basa nagyszabású beszédének a végén pompás lendülettel a török ifjúság­hoz fordult s ez­t mondta: — Azokat az eredményeket, amelyekhez most eljutottunk, megváltottuk a nemzet évszázados balsorsával és a haza minden talpalatnyi földjén ontott vérünkkel. Tö­rökország fiatalságának oltalmába ajánlom ezeket az eredményeket. A fiatalság kö­te­­lessége, hogy megőrizze és megvédje min­den időkben az ország függetlenségét és köztársasági berendezését. Ez egyedüli alapja a fiatalság létének és jövőjének. Ez az alap a fiatalság legértékesebb kincse. — Lesznek a jövőben — mondotta az államfő — rosszakaróid úgy a belföldön, mint a külföldön, akik meg akarnak majd fosztani téged, török fiatalság, ettől a kin­csedtől. Ha egy napon kötelességednek fo­god érezni, hogy megvédjed az ország füg­getlenségét és a köztársaságot, akkor — bármilyen súlyos csapások érnék is az or­szágot — ne veszítsd el bátorságodat. Le­het, hogy hódítók törnek be az országba, lehet, hogy minden erődünk ellenséges kézre jut, minden csapatunk szétszóródik, lehet, hogy az egész nemzet szegénységbe és nyomorúságba süllyed. De neked még ekkor sem szabad elcsüggedned. Erőt fog adni ehhez ereidben folyó nemes véred. A Protestáns Nőszövetség női munkakiállítása. Ma délben nyitotta meg nagybányai Horthy Miklósné a Protestáns Nők Országos Szövetségének nőimunka-kiállítását a Viga­dóban. A főméltóságú asszonyt Fáy Aladár ny. államtitkár üdvözölte. Az ünnepies meg­nyitás után a jelenvoltak —közöttük Beth­len Istvánné grófné, Pesthy Pálné, Petry Pálné, Ráday Gedeonné grófné, Szászy Bé­­láné, a honvédelmi miniszter képviselet­ében Takács György tábornok, Sztrókay István vezérigazgató, Sétáló Emil finn konzul, Györgyi Kálmán, a Képzőművészeti Társulat igazgatója, Raffay Sándorné, Józan Miklósné, Horváth Gézáné, Cuyper Katalin és a tár­saság sok más előkelő tagja — megtekin­tették a kiállítást, melynek rendezése első­sorban Sztrókay Istvánná és Mirkovszky Gézáné érdeme. A kiállítás anyaga közel tízezer darabból áll, amit összesen háromszáz kiállító kül­dött be az ország minden részéből. Sajnos, nincs módunkban, hogy valamennyit érdeme szerint méltassuk. A művészi szépség és a célszerűség nézőpontjából igen értékes mun­kák közül fölemlítjük Fáy Aladárné finom rajzú, magyaros Hunnia-csipkéit, Szontágh Aranka művészi tervezés alapján készült, hajszálvékony horgolásai, melyekben szin­tén a magyar motívumok uralkodók. So­mogyi Katinka új technikával készült rece­­munkáit és egy meglepő színhalású, a ma­­tyóhímzés legendáját ábrázoló párnáját, továbbá Simig Gyuláné bájos miniatűr dísz­­festményeit, Nagy Éva és Viola virág-, ka­lap- és bőrmunkáit. Igen jól halnak Futó Erzsébet kézifestésű porcellánjai, artisztikus színhatásukkal. Kindi Mariska iparművésznő sok munkája között feltűnik egy nagy, figurális góbién, melyen egy magyar mese, a Lepkekirályfi témáját dolgozta föl, a régi francia goblé­­nek stílusában. Igen csinos egy sárközi hím­zésű táska, továbbá a buzsáki és torockói hímzések. Nagyon érdekesen hat a szür­­technika, faldíszre alkalmazva. Tóth Adél művészi hallberendezést készített, rábaközi aplikációval. Wittig Rezsőné hímzett szőnyeget állított ki, melyeknek gyapjúanyagát házilag fon­ják, szövik és festik meg. Cornides Ala­dárné divatos gyöngymunkákkal, Pataky Lászlóné és leánya, Piri, iparművészeti tár­gyakkal, Molnár Béla tollból készült mű­virágokkal, Szendrey Júlia goblénnel, Vinay Margit perzsaszőnyeggel, Edvi­ Illés Anna vízfestményekkel szerepel. A kiállítás a pesti Vigadóban reggel tíz­től este hétig van nyitva, október 26-án estig. Délután hat óra után kiváló művé­szek szereplése szórakoztatja a vendégeket, köztük Bakó László, Palló Imre, Laurisin Lajos, Kárpáti Ernő és mások. A bütte egész nap nyitva van. Belépődíj délelőtt fél fillér, három óra után 1 pengő. Budapesti Hírlap 1927 okt­ób­er 22.­­(240. sz. NAPIHÍREK. A négy szobor. Irta Szab­tmáry István, Ott áll magában büszke és komor, Dacos fenséggel négy magyar szobor. Négy megkövült könny. Égbe szökkenő Nióbe-gyász. Leláncolt őserő. Páris szivébe egy markolt csupán, Négy jajdul itt fel négy Elzász után, Négy néma kő, mely tud sikoltani: Örök fájdalmunk Memnon-szobrai. Szent, százszor szent a tér, hol állanak, Azzá avatta omló vérpatak, Azzá avatta börtön és golyó, A Jognak hőseit legyilkoló. Ledőlt az ódon, csúf kaszárnya rég, S a napsütésben most szikrázva ég, Ragyog uj, díszes paloták sora, S vidáman zúg az emberár­­ora. Egymásra rontó, csöppnyi kis hadak A parkban háborúsdit játszanak. S a csítta végén mind a két sereg A négy szobornak némán tiszteleg. Ha arra tévedsz, vedd le kalapod: A négy szobor négy drága, szent halott, S a zajló Élet, víg gyermek­tusa Föltámadásuk büszke himnusza­ és a tűzeset részleteiről még nem érkezett jelentés. Bécs, okt. 21. Ma éjszaka a „Zur schönen Wienerin" nevű, ismert práteri vendéglő oldal­szárnyának­ első emeletén tűz támadt. A vendéglő oldalszárnyának földszinti ré­szében versenyistálló van s az első emeletet szénaraktárnak rendezték be. A tűz gyor­san terjedt tova a szénában és hamarosan átcsapott a tetőre is. Füstgomolyok töltöt­ték be az egész házat, különösen a verseny­­istállót, a versenylovakat azonban mégis si­került biztosságba helyezni. A tűzoltóság csak nagy fáradsággal tudta a tüzet elol­tani. A kár igen nagy. — (Napirend.) 1927 október 22. Szombat. (Arany János meghalt 1882-ben Budapesten.) Róm. kat.: Kord. sz. ut. Gör. kát.: Aberc pk. Prot.: Előd. Szr. 26 S. Beresith A Nap kél 6 óra 27 perckor, nyugszik 17 óra 1 perckor. A Hold kél 2 óra 48 perckor, nyugszik 16 óra 19 perckor. Nyitvalevő múzeumok: Nemzeti Múzeum régiségtár 9—2. Mezőgazdasági Múzeum (Szé­­chenyi-sziget) 10—1. Szépművészeti Múzeum (Aréna-út 41.) mindenkori szobrászat, gipsz­­gyűjtemény 10—fél 2. Iparművészeti Múzeum (Üllői-út 33.) textil, kerámia 9—fél 2. Közle­kedési Múzeum (Hermina-út 18.) 9—12. Ke­reskedelmi Múzeum (Iparcsarnok) 8—6. Er­zsébet királyné emlékmúzeum (Királyi-palota) 9—1. Széchenyi-szoba (Akadémia) 10—12. Iparművészeti Társ. állandó kiállítás (An­­drássy-út 69.) 9—2. Aquincumi Múzeum (Szentendrei-út 7.) 9—7. Ráth György Mú­zeum (Vilma királyné-út 12.) 9—fél 2. Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeum (Andrássy-út 103.) 10—1. Nyitvalevő könyvtárak: Fővárosi Nyilvános Könyvtár 9—7. Akadémia Könyvtár 3—7. Egyetemi Könyvtár (Ferenciek-tere 5/a) 9—2. Egyetemi olvasóterem 9—7. Iparművészeti Könyvtár (Üllői-út 33.) 9—12. Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtár (Szemere-u. 6.) 9—2. Magyar Földrajzi Társ. Könyvtár (Főherceg Sándor-u. 8.) 5—6. Statisztikai Hiv. Könyv­tár (Keleti Károly-u. 5.) 10—1. Széchenyi Könyvtár (Múzeum-körút 14.) 9—4. Vakok Könyvtára (Ida­ u. 5.) 8—12. Erzsébet Nép­akadémia Könyvtár (Német­ utca 40.) 5—8. Állatkerti Könyvtár (Állatkert) 4—-fél 2. Nyitvalevő kiállítások: Délelőtt 1 órakor a Nemzeti Szalon tiroli reprezentatív kiállítá­sának megnyitása. A Szépművészeti Múzeum­ban Zichy Mihály grafikai kiállítás 10—fél 2. — (Az időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: A nagy légnyomás Közép-Európa fe­lett megerősödött és egyenletes eloszlása mel­lett az idő csöndes és jobbára ködös. Na­gyobb nyomáskülönbségek csak Európa északkeleti részein a depresszió-területen vannak. Hazánkban a csapadék kevés kivétel­lel megszűnt. Az idő megtartotta enyhe jelle­gét. Időjelzés: Enyhe idő, csapadék nélkül.­­ (Vízállás.) A földmivelésügyi miniszté­rium vízrajzi osztállya jelenti: A Duna végig apad, Pozsonyig igen alacsony, lejebb ala­csony vizállásu. Mai vízállások: Passau 200, Stein mínusz 55, Komárom 216, Budapest 152, Baja 143, Mohács 176. A Tisza Vásáros­­namény és Záhony között árad, máshol apad, alacsony vizállásu.­­ (Bérmálás József királyi herceg csa­ládjában.) Magdolna királyi hercegnőt, Jó­zsef királyi herceg és Auguszta királyi her­cegasszony leányát szombaton délelőtt ré­szesíti a bérmálás szentségében Szmrecsá­­nyi Lajos dr. egri érsek a királyi hercegi palota kápolnájában. A szentséget kiszol­gáltató egri érseknek Csiszárik János dr. és Nemes Antal dr. címzetes püspök, Mé­száros János perlátus-kanonok, érseki hely­tartó, Subik Károly címzetes apát, egri érseki irodaigazgató és Knebel Miklós dr. pápai kamarás, érsekhelynökségi titkár fog segédkezni.­­ (Hazahozzák és Kenderesen temetik el Horthy Szabolcsot.) Kaptuk a következő gyászjelentést: Vitéz Horthy István ny. lo­vassági tábornok és testvérei, Horthy Zol­tán a leányával, vitéz Horthy Miklós, Ma­gyarország kormányzója és neje Purgly Magda gyermekeikkel, Horthy Erzsébet, férjezett Czernin Arturné, Horthy Jenő és neje, Bethlen Rózsa grófnő, sógora, Graefl Jenő gyermekeivel tudatják, hogy az orosz harctéren 1914. november hónapban kirá­lyáért és hazájáért hősiesen küzdve, ellen­séges golyótól találva, életét vesztett szere­tett testvérük, illetőleg sógoruk, nagybáty­juk, nagybányai Horthy Szabolcs dr., a cs. és kir. 13-ik Jász-Kun huszárezred főhad­nagya, Jász-Nagy-Kun-Szolnok megye főis­pánja a hadiékitményes katonai érdemke­­reszt tulajdonosa, földi maradványait Ra­­domskóból hazaszállítva, október hónap 29-én délelőtt 11 órakor fogjuk Kendere­sen a családi sírboltban örök nyugalomra helyezni. — (Négy évtizedes jó hírnév) fűződik a Zoltán-féle csukamájolajhoz, amely az or­vosok véleménye szerint kiváló és értéke közismert. — (Rendőrfőorvosi kinevezés.) A kor­mányzó a belügyminiszter előterjesztésére Tirser Ernő dr. magyar királyi egészség­­ügyi főtanácsost, rendőrorvos-főtanácsost, a magyar királyi állami rendőrség buda­pesti főkapitányságához rendőrfőorvossá kinevezte. Tirser Ernő dr. 32 év óta teljesített szolgá­latot a rendőrfőorvosi hivatalban, mint a rendőrfőorvos helyettese. A rendőrorvosi kar Tizierben kitűnően szakképzett, az ad­minisztratív ügyekben is kiváló vezetőt kapott. A jeles rendőrfőorvos az orvostu­domány minden ágában kiváló alkotó munkát végez megjelenő legújabb orvos­­tudományi munkáival is.­­ (Kinevezés az államépítészeti hivatal­hoz.) A kereskedelemügyi miniszter a ma­gyar királyi államépítészeti hivatalok mér­nöki személyzetének létszámában megüre­sedett állásokra Bereczky Vilmos Zoltán királyi mérnököt és vitéz Karácson Jenő okleveles mérnök, székesfővárosi I. osztá­lyú mérnököt kir. főmérnökökké, Schmid Antal királyi segédmérnököt királyi mér­nökké nevezte ki.­­ (Csernoch-rekviem.) A budapesti Or­szágos Központi Oltáregyesület ma, pénte­ken engesztelő szentmiseáldozatot mutatott be az Örökimádás-templomban néhai Cser­­noch János bíboros-hercegprimás lelki üd­véért. A gyászistentiszteletet, amelyen az Oltáregylet választmányi és rendes tagjai, valamint terjesztőnei szép számmal jelen­tek meg, Mészáros János dr. érseki hely­tartó celebrálta. —­­Shvoy püspök a papjai körében. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök pénte­ken Szigetujfalura érkezett, ahol részt vett a csepeli esperesi kerület papságának őszi koronáján.­­ (A vallás- és tanulmányi alapokat el­lenőrző bizottság ülése.) A vallás- és tanul­mányi alapokat ellenőrző bizottság csütör­tökön délben Szmrecsányi Lajos egri érsek elnökletével ülést tartott, amelyen a bizott­ság tagjai közül részt vett: Cziráky János gróf, Mailáth József gróf, Radnai Farkas címzetes érsek, Glattfelder Gyula és Mikes János gróf megyéspüspök, Kállay Tibor, Esterházy Móric gróf, Gévay-Wolff Nándor államtitkár, Zsembery István, Steinecker István és Rüblein Richard miniszteri taná­csos. Az értekezlet Almásy László előadása alapján határozott az eléje terjesztett kér­désekben.­­ (Házasság.) Mihályffy Győző nyugal­mazott honvédelmi minisztériumi miniszteri tanácsos és felesége Hoitsy Hermin, Hoitsy Pált felsőházi tag testvére, ma tartotta szűk családi körben ara­nylakodalmát. — (Kimulóban a zajos Jazz) és a dél­utáni tánc az előkelő hotelekben. Az Asto­riában az 5 órai teához ismét egy művészi quartett szolgáltatja a zenét. — (Gyűjtés Tisza István gróf szobrára.) Az Országos Tisza István Emlékbizottság széleskörű mozgalmat indított, hogy Buda­pesten Tisza István gróf emlékét szoborral örökítsék meg. A belügyminiszter most megengedte, hogy a bizottság a szobor ja­­vára november elsejétől kezdve egyévi idő­tartamon át gyűjtőlapokkal az ország egész területén pénzt gyűjthessen.­­ (A Kisegítő Kápolnaegyesület közgyű­lése.) A Kongregációs Otthon dísztermében csütörtökön tartotta közgyűlését a Kisegítő Kápolnaegyesület. Samassa Adolfné el­nöki megnyitójában visszatekintett egy év­tized fáradságos, de eredményes munká­jára, majd kegyeletes szavakkal emlékezett meg az egyesület elhunyt pártfogójáról, Csernoch hercegprímásról és felsorolta a legújabban létesített kisegítő kápolnákat: a gellérthegyi sziklatemplomot, az óbudai Donátus-kápolnát, Mészáros János érseki helytartó mondott köszönetet a megnyi­tóért, mire rónaszéki Trux Jenő terjesz­tette elő főtitkári jelentését. Samassa Aurél h. államtitkár pénztári beszámolója után a közgyűlés újra megválasztotta a régi tiszti­kart, mire az egyes helyi bizottságok, számszerint tizennégyen, terjesztették a közgyűlés plénuma elé jelentéseiket végzett munkájukról. Ezután Mészáros János ér­seki helytartó indítványára elhatározták, hogy a tagdíjak maximumát a pengőben limitálják. Végezetül Bangha Béla S. J. az egyesület eszméjének egyik felvetője szólt a megjelentekhez. A közgyűlés Mé­száros érseki helytartó köszönő és buzdító szavaival ért véget. — (Színházban) krákogás, tüsszentés, nátha ellen véd Anacot-pasztilla rendszeres szopogatása. — (Őrzik az angol hadügyminisztert.) Londonból jelentik, hogy a Daily Mail sze­rint Worthington Evans brit hadügyi ál­lamtitkár rendőri őrizetét a hozzáérkező fenyegető levelek miatt megerősítették. Az idegenforgalom érde­kében egyezményt kötünk Ausztriával. Bécs, okt. 21. A lapok értesülése szerint holnap kez­dődnek meg a tárgyalások a magyar kor­mány egy delegációjával egy egyezmény megkötéséről, amely kölcsönösen biztosítja Ausztria és Magyarország idegenforgalmi propagandáját, mint ahogyan annak idején Budapesten megvitatták. Szombaton előké­szítő értekezlet lesz, amelyen ugyanis min­den részletet meghánynak-vetnek kü­­lönösen azokat a lehetőségeket, amelyek az idegenforgalmi érdekeknek külföldön való kölcsönös előmozdítását érintik. Ezen az értekezleten a két kormány szakreferen­sei és az érdekelt testületek kiküldöttei vesznek részt. Az itt hozott határozatokat hétfőn teljes ülésen tárgyalják, amelyen Schürff dr. kereskedelmi miniszter elnö­köl. Ugyanezen az ülésen ratifikálják az egyezményt. A nők veszedelme. Növekszik a halandóság a dohányzás miatt Bécs, okt. 21. Hivatalos adatok szerint az utóbbi idő­ben növekszik a halandóság a fiatal nők körében. Ennek okát abban keresik, hogy a nők is hódolnak a dohányzás szo­kásának és hogy a nők modern ruházata nem ad védelmet a hideg és nedves hóna­pokban. Ezt a megállapítást a Wissen­­schaftlicher Nach­richtendienst tette. Ha­sonló megállapításra jutott Bécs város egészségügyi hivatala is. A hivatal meg­jegyzi, hogy később valószínűen még in­kább fog nőni a halálozás, mert a dohány­zás káros hatása csak több év múlva nyil­vánul meg erősebben. Pusztító tűz. Nagy tűz Héjjas Iván gazdaságában Versenylovak veszedelme. Kecskemét, okt. 21. Ma hajnalban nagy tűz pusztított Baracs­­pusztán, Héjjas Iván országgyűlési képvi­selő gazdaságában. A tűz éjjel fél kettőkor keletkezett az istállóban, amely csakhamar lángba borult. Borbás Pál kocsis az istálló­ban levő lovak és tehenek kimentésére az égő istállóba rohant. Több állat kötőfékét sikerült elvagdosnia, de mentés közben ar­cán és kezén több sebet kapott. Az ajtótól távolabb levő állatokat már nem tudta ki­szabadítani és így több állat az istállóban égett. Az istállóról a tűz veszedelmes gyor­sasággal elterjedt a lakóházra, amelyben Héjjas Iván képviselő aludt, aki az utolsó pillanatban riadt föl álmából és csak annyi ideje volt, hogy kimenekülhetett. A tűz nagy méreteket öltött és mivel az oltáshoz nem álltak rendelkezésre kellő eszközök, az egész épület leégett. A kár nagyságáról a Budapesti Hírlap telefonszámai: József 300—43. József 300—63. József 300—33. József 323—84.

Next