Budapesti Hírlap, 1928. január (48. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-14 / 11. szám

11*28 jannár 14. (lí. «J 9 Halálos vadászszerencsétlenség Eger mellett. Budapesti Hiriap — (Egy volt detektív öngyilkos kísér­lete.) Ma dé.után a Hungária-köruton zseb­késsel felvágta balkarján az ereket Tahi Miklós volt államrendőrségi detektív, akit már régebben elbocsátottak a rendőrség kötelékéből. Tahit a mentők e ső segítség­ben részesítették és mivel kiderült, hogy súlyos idegbajban szenved, egyik fővárosi kórház idegosztályán helyezték el. — (VonalösszeUtközés Bécsújhelyen.) Bécsböl jelentik: A bécsújhelyi pályaudva­ron ma délután 2 óra 5 perckor egy sze­mélyvonat a sűrű ködben nekiment egy mozdonynak. A két mozdony, valamint a szolgálati kocsi és egy személykocsi meg­­rongá ódott. A hirtelen összeütközés kö­vetkeztében negyven utas megsérült, de sé­rüléseik könnyű természetűek. A vasúti forgalomban semmiféle zavar nem kelet­kezett. — (Egy cseh Írónak és feleségének ön­­gyilkossága.) Prágából jelentik: Tesnohli­­dek cseh iró és újságíró, aki egyik regé­nyével az á.lam irodalmi diját nyerte el, tegnap Brünnben főbelőtte magát. Felesége pedig lakásán világitógázzal megmérgezte magát és ma délelőtt holtan találták. Hát­rahagyott levelében azt kérte, hogy férjé­vel együtt temessék el. Az ismert Írónak első felesége is önayilkosságot követett el. — (Újabb merénylet Jugoszláviában.) Belgrádból jelentik: Üszkübi jelentés sze­rint, ma dé.ben a város főutcáján merény­letet köveitek el Prelics Velimir, az üsz­kübi kerület jogi referense ellen. A me­rénylő Buljeva Mara fiatal nő, aki az utcán gyanútlanul haladó Prelicsre hátulról több revolverlövést adott le, amelyek az áldozat hátába fúródtak. A merénylő öngyilkossá­got akart elkövetni, de a járókelők ebben megakadályozták. Prelics állapota igen sú­lyos. Felépüléséhez kevés a remény. A Pravda szerint ez az újabb merénylet ismét a macedón komité müve. Prelics ugyanis nagy szerepet játszott a macedón komité elleni küzdelemben és a nemrégi­ben elitéit bolgár diákok hazaárulási peré­ben ő vezette a vizsgálatot. Buljeva Mara a macedóniai Tetovon született, évekkel ezelőtt Bulgáriába vándorolt, ahol férj­hez ment egy bolgár iparoshoz. Röviddel később visszatért Üszkübbe, ahol számos rokona él. — Újabb távirat szerint a me­rénylő ma délután belehalt sérüléseibe. Halála előtt közvetlenül azt a vallomást tette, hogy a merényletet politikai okokból követte el. — (Maróczy legyőzte Nagy Gézát.) A Debrecenben folyó sakkmérkőzés utolsó — nyolcadik — játékát tegnap bonyolították le, amelyet ismét Maróczy nyert meg és így a nagymester öt nyert játék mellett három eldöntetlen játékkal veretlenül győzte le legveszedelmesebbnek tartott magyar rivá­lisát, Nagy Géza dr.-t. Nagy dr. az egyedüli magyar sakkmester, akinek sikerült Maróczyt harmincéves sakk pályafutása alatt magyar földön versenyben megelőznie. Az 1924-ben rendezett győri sakkversenyen aratóit győzelme vetette fel ennek a mérkőzésnek a szükségét, amely most a veterán nagymester nagyarányú győzelmével végződött. Az ötvennyolcéves Maróczynak tehát sem versenyben, sem páros mérkőzésben még mindig nincs méltó magyar ellenfele. Debreceni vendégszereplésének befejezé­seképpen Maróczy nagymester ma szimul­tán versenyen vett részt, amely hat óra hosszat tartott. Maróczy harminchárom já­tékból huszonheiei megnyert. — (Adakozás.) Boros Samu nyomorban lévő gyáros számára Máriássi István (Pá­céi) 5 pengőt küldött hozzánk. — (A jószívű asszony.) Debrecenből je­lentik: Klein Sámuelné Budapestről Deb­recenen és Nyáregyházán át Nagyvárad felé utazott. A vonaton midó rosszullét fogta el, mire egy vele szemben ü ő nő a deb­receni állomáson beküldte a vendéglőbe, hogy igyák szódavizet, addig ő vigyáz a poggyászára. Amikor Kleinné visszatért, meglepődve látta, hogy ezer leüt tartal­mazó táskája és ruháskosara té ikabátjá­­val együtt eltűnt, s az asszonynak nyoma­­veszett. A nyomozást a rendőrség meg­indította. — (Gyermekfelruházás.) Az Országos Kereskedő és Iparos Szövetség jótékony nőegycsülete ma délután 50 szegény gyer­meket látott el meleg téli ruhával. A gyer­mekeket uzsonnával is megvendégelték. — (Az ango] szakszervezetek hanyatlása.) Az angol szakszervezetekről kiadott hiva­talos jelentés szerint az 1926. év folya­mán az angol Trade Uniónak összesen 300.000 tagot vesztettek s pénzalapjaik 12.750 font sterlingről 8650 font sterlingre olvadtak le. A tagdíjakból és egyéb hoz­zájárulásokból származó jövedelem 1926- ban 250,*b00 font sterlinggel csökkent az előző évi eredményekhez képest. Számsze­rűleg a legnagyobb veszteség a bányászok szakszervezetét érte. melvnek tag'étszáma 126.000-re csökkent, aránylag azonban a mezőgazdasági munkások szakszervezetei veszhettek legfőbbet. Az anyagi veszteségek között lényeges szerepel játszanak a sik­kasztás és hűtlen kezelés folytán előá.ló hiányok, melyeket a hanyag pénzkezelés és felületes ellenőrzés lényegesen elösegi-Eger, jan. 13. Ma g déK óráikban tragikus kimenetelű vadászszerencsétlenség történt a he vasme­gyei Boconád községben. Egy tizenhárom tagból álló előkelő társaság körvadászatot rendezett a boconádi határban. Már befe­jezték a vadászatot, megadták a trombita­­jelt, amikor az egyik vadász fegyvere vi­gyázatlanságból elsült és Mártonffy Lajos árvaszéki elnök holtan esett össze. Az első pillanatban nem tudták megállapítani, kinek a fegyvere okozta a szerencsétlen­séget. Az esetet jelentették az egri királyi telit. A jelentés 3000 font sterling sikkasz­­:ásiol számol be, egy esetben pedig egy szuk.szer vezeti pénztáros huszonegy évi hi­­vataios/kodása alatt összesen 2300 font sterlinget sikkasztott. A károk a legtöbb esetben nem térültek meg. — (Minőség, hatás és íz) tekintetében kiváló a vitaftnindus Zoltán-féle csukamáj­olaj. Kapható Zoltán Béla gyógyszertárá­ban, V., Szabadság-tér. — (A Kálmán-ügy.) Mint jelentettük, csatás és okiirathamlsilás gyanúja miatt letartózta Hók Kálmán Lászlót, akit azzal vádolnak, hogy Blau Gyula szállítási vál­lalkozói ól 189 millió korona névértékű szívességi váltót kapott, lejáratkor azon­ban, mikor fizetnie kellett volna, azzal állt elő, hogy a pénzt már Blaunak átadta és erről nyugtát mulatóit föl. Tanukat is megnevezett, akik igazolták. hogy Blaunak kifizette a 189 milliót. Később azonban a tanuk visszavonták vallomásukat, a rend­őrség Írásszakértője pedig megállapította, hogy a Blau-féle nyugtán hamis az alá­írás. Kálmán Lászlónak az utóbbi eszten­dőkben egész sereg különféle bűnügye és polgári pere foglalkoztatta a bíróságokat. Ezeket a pereket rendszerint megnyerte, mert mindig jelentős mentő tanúvallomá­sok hangzottak mellette. Most az a gyanú, hogy Kálmán éppen úgy, mint a Blau­­üigyben régebben is megtette art, hogy bi­zalmába férkőzött néhány embernek, akik föllépésétől megtévesztve és lovagiasságá­ban bizva, vallomást tetteik olyan tények­ről, amelyekről közvetetlenül nem, csak Kálmán László előadásából volt tudomá­suk. Ezért most előszedik régi ügyeinek iratait, hogy megtudják, kik szerepeltek állandóan tanúként. Az időközben elhalt Blau Gyula örököseinek ügyvédje bűnügyi zárlait elrendelését kérte Kálmán vagyo­nára- A vizsgálóbíró utasítására a rendőr­ség ma bűnügyi zárlat alá vette Károlyi­­utcai négyszobás, fényűzően berendezel! lakását. — (Gyászrovat.) Bér kés rí és zádorfalvai Katona Fercncné szül. Karácsonyi Anna e hó­nap 12-én rövid szenvedés után elhunyt Bol­­dogkátán. Szombatom temetik a tajnáskáta­­pusztai családi sírboltba. Halálát kiterjedt rokonság gyászolja. Szabó János ny. postafőfelügyelő e hónap 11-én Budapesten elhunyt, temetése e hónap 15- én délután 3 órakor lesz a kőbányai uj köztemető halottasházából a rém. katolikus egyház szertartása szerint. Londonból jelentik, hogy Thomas Hardyt, a tegnap elhunyt regényírót, a westminsteri apátság templomában fogják eltemetni. éééOuüödz x. b:!áaááonbl2.00. etaoih etaoih — (Vizsgálat a londoni árvíz dolgában.) Londonból táviratozzak: Baldwin minisz terelnek egybehivására hétfőn, január 16- án, Londonban értekezlet ül egybe az árvízkatasztrófa ügyében. Az értekezleten a szakminisztériumok képviselőin kivül valamennyi érdekelt hatóság megbízottja is résztvesz. Feladata az lesz, hogy kide­rítse a felelősséget az árvízkatasztrófa ügyében és megállapítsa, hogy a jövőben milyen rendszabályokkal lehetne véde­kezni az ilyen veszedelem megismétlődése ell^n. — (Francin lró a magyar újságíróknak.) Jacques Dévai, a népszerű francia dráma­iró, ötezer frankot adományozott az Újság­írók Kórház- és Szanatórium Egyesületé­nek. Ezt az adományt meleghangú levél­lel küldte meg. amelyben a többi között megemlíti, hogy legutóbbi budapesti tar­tózkodása alatt az általa nagyrabecsült magyar újságírói gárda olyan kitüntető szeretettel fogadta, hogy ezzel a szerény összeggel hálájának csekélyke részét kí­vánja leróni. Arra kéri levelében Salusin­­szky Imre elnököt, hogy ezt az összeget nevének említése nélkül juttassa rendelte­tése helyére. Az Újságírók Szanatórium Egyesülete mégis teljes nevével könyvelte el ezt az adományt, mint a kiváló francia iró kollegiális szereidének figyelemreméltó megnyilvánulását. A háború óta ez az első eset, hogy francia állampolgár ilyen tekin­télyes összeget ajándékozzon magyar jó­tékonycélra. Dévai maga is tollal keresi kenyerét és megható figyelem, hogy ma­* ügyészségnek, ahonnan vizsgáló bizottság szállt ki a helyszínére. A boncolás alkal­mával megtalálták a szerencsétlenül járt árvaszáku elnök tüdejében és ütőerében a haláltokozó sőréteket. Megállapították, hogy a vadásztársaság egyik tagjának fegyvere rosszul zárt és amikor a töltést ki akarta belőle szedni, annyira megrántotta, hogy a fegyver elsült. Mártonffy Lajos 37 éve áll a közigazga­tás szolgálatában és halála általános meg­döbbenést keltett. Temetéséről a vármegye gondoskodik. gyár kollégáira gondol. Jacques Dévai le­velében azt is közli, hogy ezt az összeget vigsz'nházi darabjának tantiémjejből küldi, de szeretne a közel jövőben komolyabb alapítványt is tenni a magyar újságírók javára. „Agyalapitványt akarok tenni a beteg magyar újságíróknak. — irja töb­bek között — kérem elnök urat. szíves­kedjék ennek feltételeit velem közölni.“ A magyar hírlapírók nagy köszönettel fo­gadták a francia iró áldozatkészségét. — (Tanítóképzői ntézetl tanárok kíván­sága.) A tanilóképzőintézeti tanárok or­szágos egyesületének választmánya e hó­nap 11-én gyűlést tartott a II. kér. tanitónö­­képzőintézetben, Párvy Endre igazgató, egyesületi elnök elnökségével. Napirenden volt Novy Ferenc dr. előadásában a szé­­niumos rendszer megvitatása is a gya­korlóképzők ügye. A választmány öröm­mel állapította meg, hogy az uj fizetési rendszer sok viszásságot szüntetett meg s újabb fejlődési lehetőségeket nyújt a ta­nárságnak, de egyben rámutatott azokra a sérelmekre is, melyek még mindig fenn­állnak. A napirend második pontját ille­tően a választmány elhatározta, hogy me­morandumban fogja kérni a gyakorló­képzők ügyének a gyakorló-középiskolák mintájára való rendezését. — (Hiba van a kréta körül.) Már tudni­illik a körül a kréta körül, amely a tiszti főorvosi hivatal rendes heti kimutatása számára a főváros egészségére vonatkozó, helyesebben a ragadós betegségek terjedé­sét vagy csökkenését föltüntető számokat írja össze. A legutóbbi kimutatás például a szamárköhögésről és a fültőmirigylobról (mumsz) — mindkettő gyermekbetegség — olyan kis számot jegyez fői, amelyet a valóságban sokszorosan fölülmúl a megbe­tegedések száma. A tiszti főorvosi hivatal erről nem tehet, de tehetnek róla szülők és orvosok. Úgy tudjuk, hogy ezeket a betegségeket be kell jelenteni, csaikugy, mint a tífuszt vagy a skarlátot. A bejelen­tést azonban mellőzik, mert akkor piros cédulát kellene az ajtóra ragasztani és ez némiképpen kellemetlen. Akinek nem inge, ne vegye magára, de mi személyes tapasz­talatunk alapján kénytelenek vagyunk kije­lenteni, hogy vannak orvosak, akik nem jelentik be a szám árköhögést, sem a műm­­szót, a kerületi tiszti orvos tehát nem ér­tesülvén róla, nem is intézkedhetik. így szépen terjedhet az egyébként nem éppen veszedelmes, de annál kellemetlenebb baj, amiben részük van a szülőknek is. Ezek tudniillik csak a maguk gyermekét féltik, a máséval nem sokat tőrödnek. Akárhányan minden figyelmeztetés ellenére köhögéssel is, amelyről az effajta dologban nagyon járatos pedagógusok kijelentették, hogy szamárköhögés, hazaküldték a gyereket és kérték a szülőket, tartsák otthon, nehogy az egészségeseket is megfertőzzék, mint mondjuk, köhögéssel is újra iskolába kül dik a gyereket. — A kicsi köhögött ugyan, — mondják — de meghőtnéröztük és mert nem volt láza, hát elküldtük. Nem tudjuk eiég nyomatékosan figyel­meztetni a szülőket, hogy minden gyanús jelre tartsák otthon gyermekeiket a mások gyermeke érdekében is. A kerületi tisztior­vosokat és a tiszti főorvosi hivatalt pedig kérjük, hogy ha eltitkolásnak jönnek a nyomára, pedig van eltitkolás, kíméletle­nül járjanak el a mulasztókkal szemben. — (Árvíz elpusztított egy várost.) Rio de Janelroból táviratozzak, hogy odaérke­zett hir szerint, Minas Geraes államban Diamantina várost árviz pusztította el A kiárndt Belmonte folyó több mint ezer há­zat döntött össze. Körülbelül ölezer ember vált hajléktalanná I — A serdülő Ifjúságnak reggel felkelés- I kor egy egy kis pohárnyi természetes í „Ferenc József“ keserüvizet kell adni mert gyomor-, bél és vértisztitó hatásának fiuk­nál és leányoknál igen fontos eredménye­ket köszönhetünk A gyermekklinikákon a Ferene József vizet már a kicsinyek makacs szorulásakor kitűnő sikerrel alkalmazzák Kap­ható gyógyszertárakban, drogériákban és fü­­szerüzletekben. — (Egyházi zene.) A budavári Mátyás­templom ének- és zenekara vasárnap dél­előtt tízkor Beethoven C-dur miséjét adja elő, amelynek magánszólamait Kostyál Sarolta, Unghváry Eszter, Lozsy Hugó és Göllner János énekli, mig az orgonán Sár­kány Sándor játszik. — A lipótvárosi Szent István bazilika ének- és zenekara ugyanakkor Haydn B-durban irt Missa Heilig-jét adja elő Griesbacher változó ré­szeivel. A déli kismisén a bazilikái ének­karból alakított együttes működik közre. Mindkét misén Rieglet Ernő orgonamüvész játszik az orgonán. — (A rarancei csata emléke.) Az egy­kori szabadkai 6. honvéd gyalogezred ja­nuár 19-én a rarancei csata évfordulójá­nak emlékére ünnepet rendez. Januar 18-án este fé! nyolc órakor az ezred tiszt­jei és legénysége közös bajtársi vacsorára a Metropol-dlterem külön termében gyűlnek össze. A január 19-iki gyászün­nephez gyülekezés a Ludovilka Akadémián reggel 9 óra 45 perckor. A bajtársi va­csorán való részvételt január 17-ig Kiss Ernő ny. állományú őrnagy Budapest Vá­rosparancsnokság. (Telefon: Vegyesdandár 121. mellékállomás) címre kell bejelenteni. A gyászünnepen hozzátairtozókait és vendé­geket szívesen látnak. — (Trockij sorsa.) Berlinből jelenti tu­dósítónk telefonon: Mint a Vorivaerts ér­tesül, a volt bolysevisla vezérek egy része elhagyta Moszkvát, még pedig rendkívül érdekes tüntetések közepette. Az ifjúság százai kisérték a számüzötteket a vasútál­lomáshoz, nem törődve a rendőrséggel és minden módon kifejezésre juttatva Trockij iránt rokonérzésüket. Szinovjevet és Ka­­menevet egy kis kaukázusi faluba, Su­­hunba száműzték, ahol rendőri felügyelet aiatt állanaík- Trockij még Moszkvában van. Azok a hírek, mintha nyomorban élne, nem felelnek meg a valóságnak, mert könyvei kiadása fejében havi kétszáz ru­bel fizetés.! kap. Radek szintén Moszkvá­ban van. — (Kivégzett gyiiko ok.) Berlinből je­lentik: Böttchert, akit Lambsdorff grófnő és a kilenc éves Eckert Senta meggyilko­lása miatt haiálra Ítéltek, ma reggel 7 óra 40 perckor a pötzenseei fogház udvarán kivégezték, miután a porosz kormány úgy döntött, hogy nem él kegyelmezési jogával. Newyorkból táviratozzék: Tegnap éjjel 11 órakor a Sing-Sing fogházban kn éget­ték a férjgyilkossággal vádolf Ruth Snyder asszonyt. Utána bűntársát, Grayt végezték ki. A kivégzés mély benyomást tett, mert amióla Newyork államban viliámosszékkel végzik ki a halálraítélteket. 272 eset közül csak 2 esetben végeztek ki nőt. Negyedszá­zad óta a nőknek rendszeresen megkegyel­meztek. A mostani esetben semmi rokon­érzés sem kisérte a gyilkosokat, akik tet­tüket namj embertelenséggel követték el, sőt a férj meggyilkolásából hasznot is akartak huzni, mert az áldozat élete száz­ezer dollárra volt bebiztosítva. Egyes la­pok szenzációhajhászásukban nagy részle­tességgel tárgyalták az esetet és hasábosán közölték Snyderné feljegyzéseit, amit áliii­­tóan csempész utón juttattak ki a Sing Sing fegyházból. A komoly lapok tiltakoztak ez eljárás ellen. MEINL UJTERMÉ SŰ TEA THfcEE STARS Rendkívül finom, illatos Darieeling lellegü. intenzív aromáju indiai keverék. Csomag­ban. körülbelül angol font P 7 80 II i I ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék