Budapesti Hírlap, 1928. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-13 / 60. szám

i Egyesületi élet. Az ipari záloglevél és a kisipari hitel ügyét tárgyalja 13-án, este fél hét órai kezdettel a Baross Szövetség. Lányi Rezső ismerteti a javaslatot, melyhez Frühwirth Mátyás és Krossalka János képviselők is hozzászólnak. Az értekezlet után társasvacsorát rendeznek. A Magyar Pincérek Országos Szövetsége 14-én, szerdán délután avatja fel klubját (VIII., Népszínház­ utca 33.), melyre ezúton, is meghívják az érdeklődőket. A Terézvárosi Társaskör 13-án, este nyolc órakor klubhelyiségében előadóestet rendez. (Teréz­ körú­l 40—12.) Scheuer Róbert törvény­hatósági bizottsági tag a fővárosi közlekedési problémáiról tart előadást. A Társaskörben minden kedden este közérdekű előadásokat tartanak a jövőben. Az előadás után társasva­csora lesz, amelyen vendégeket szívesen lát­nak. A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület 17-én, délután fél hat órakor a Lónyai­ utcai refor­mátus gimnázium dísztermében művészi mű­­sorral egybekötött tea­délutánt rendez. Francia irodalmi est. A Cercle des Annales március 16-án a Magyar Tisztviselő Klub nagytermében (Vill., Eszterházy­ utca 4) iro­dalmi estét ad. Havas József tanár Moliére­­ről tart előadást, utána két zeneszám között a Femmes Savantes egyik jelenetét adják elő. Vendégeket szívesen látnak. Az Országos Katolikus Népszövetség buda­vári szervezete k­­ én sikerült kulturestét ren­dezett, amelyen Hadványi Imre dr. tisztiorvos érdekes előadást tartott az orvostudomány és a vallás kapcsolatáról. Az előadást hang­verseny követte. A budapesti református gimnázium ifjúsági segélyegylete 11-én sikerült háziestét rende­zett a Vasúti és Hajózási Klubban. A Felvidéki Egyesületek Szövetségében (Géza­ utca 4.) 14-én délután 6 órakor Bogya János dr. orsz. képviselő előadást tart, Bezegh-Huszár­h Éva verseket ad elő, Arady Zsolt Mécs László költészetét méltatja és a Krnfalvy-internátus tagjai zenedarabokat ad­nak elő. A Polgári Egység Klubjában (Akadémia­utca 3.) 16-án este fél hét órakor a Gázművek szakelőadója a gáz takarékos háztartási hasz­nálatáról bemutató előadást tart. A The Mary Society of Budapest 14-én este fél 8 órakor a Bristol-szállóban műsoros hangversenyt rendez, amelyen tiszteletbeli elnökké avatják Pedrow kapitányt. A hang­versenyen közreműködnek: Closs Mary, Pápay Ignác dr., Pál Ilonka, Molnár Jenő dr. és Herz Lili. A debreceni Tisza István Tudományos Tár­saság első osztálya 13-án délután 5 órakor a debreceni református kollégiumban felolvasó­­ülést tart, amelyen közreműködnek: Srácz Lajos, Sz. Kun Béla és Mitrovics Gyula. A Szent Imre Kör irodalmi szakosztálya a napokban tartotta első ülését, amelyen Rot­­tenbiller Alajos orvostanhallgató Lagerlöf Zolma írói munkásságát, Hazay Lajos orvos­tanhallgató pedig az insulin jelentőségét is­mertette. Ezután megválasztották a szakosz­tály elnökségét. Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület és a vezetése alatt álló diákotthon április hónap­ban tartja 30 éves fennállásának jubileumát. Az egyesület méltó formában akarja megün­nepelni ezt a jubileumot és e célból a diák­­otthonistákat találkozóra hívja össze és fel­kéri őket, hogy jelenlegi lakcímüket mihama­rabb közöljék a vezetőséggel (Vill., Üllői­ út 22. sz.) A Gyermekszeretet Egyesület a gondozásába vett szegény gyermekek javára március 20-án, délután 5 órakor műsoros teadélutánt rendez. A műsor keretében Purébi Győző tanácsos fog előadást tartani a gyermekszeretet-munka jelentőség­éről. Szerepelnek még Szabó Margit szavalóművésznő és egy orosz vonós-quintett, amelynek tagjai Peregi István dr., Schaffer László dr., Dirner Gusztáv dr., Pados Ottó dr. és Adler-Rácz Antal dr. A háziasszonyokat Rádgp Gedeonné grófné, Sebestyénné Stetina Ilona és Petri Pálné kérték fel az előkelő tár­sadalom nem­essz­ívű asszonyai sorából. Ven­dégeket, akik a■■ gyermekszeretet-munka iránt érdeklődnek, ez úton hív meg és szívesen lát­ott­ egyesület (Rózsa­ utca 23. sz.) 1928 március 13. (60. sz.) Budapesti Hírlap PM«IIII»III''II'I——■ — (Csomiktaxik a Dunán.) Valamikor min­­idennel fontosabb volt a csónak az öreg Duna ■vizén, apró ladikok helyettesí­tették a karcsú hidakat, ezek voltak az egyetlen közlekedési eszközök Buda és Pest között. A csónak las­sanként sporteszközzé fejlődött, közlekedési jelentősége egyre csökkent, a hidak és a pro­pellerek háttérbe szorították és csak a nyári hónapok indiánjai szelték vele a vázét a Szú­nyog-sziget környékén. A modern idő most előléptette a csónakost, amely új érvényesülési területhez jutott. A kereskedelemügyi minisz­ter ugyanis engedelmet adot­t egy vállalatnak, hogy taxirendszerű motorcsónakokat hozhat forgalomba a Dunán. Negyven motorcsónakot fognak beállítani a dunai forgalomba és a taxicsónakok a főváros és a szomszédos köz­ségek között közlekednek majd. A főváros közlekedésügyi osztálya még e héten kijelöli a taxicsónakok állomáshelyét. Az eddigi terv szerint csónakállomások lesznek minden híd­főnél, továbbá az Országház előtt és a Margit­sziget több pontján. A csónakokon a viteldijat a taxamérő óra jelzi s e szerint fizet az utas. A csónakok viteldijának megállapításával fog­lalkozik rövidesen a főváros közlekedésügyi bizottsága. Két munkabizottságot alakított a kultuszminiszter a vidéki színé­szet és a színészképzés reformja ügyében. Január 6-án Klebelsberg Kunó gróf kul­tuszminiszter színész-ankétot tartott, amely a vidéki színészet kérdésével és a Színészképzés reformjával foglalkozott. A szaktanácskozá­­son értékes gondolatok és tervek merültek föl a válsággal küzdő vidéki színészet nemzeti fontosságú ügyének és a modern színészképzés­­nek rendezése, illetve megoldása dolgában. A miniszter ma erőteljes lépéssel vitte előre a két problémát, amennyiben két munkabizott­ságot alakított: az egyiket a vidéki színészet, a másikat­ a színésziskolák kérdésének szak­szerű megbeszélése végett, azzal a kéréssel, hogy mind a két bizottság dolgozza fel az ide­vágó anyagot és terjessze fel azt javaslataival együtt a miniszternek. A vidéki színészet ügyében alakított munka­­bizottság tagjaiul a miniszter a következőket kérte fel: Alapi Nándor, a vidéki (Országos) kamaraszínház igazgatója, Beöthy László, He­gedüs Gyula, Kardos Géza, Molnár Dezső dr., Stella Gy­ula. A bizottság előadója Sallay Géza dr. országos színészeti felügyelő. A színészképzés reformja dolgában Beöthy László, Harsányi Zsolt, Hevesi Sándor dr., Hegedűs Gyula, Molnár Dezső dr., Sebestyén Károly dr. Ennek a bizottságnak is Sallay Géza dr. az előadója. Mind a két, bizottság tagjai ma vették kéz­hez a miniszter levelét. Sallay dr. az első bi­zottságot március 17. délután 4 órára hívta össze alakuló ülésre az Országos Színészegye­­sület helyiségébe, a másik bizottságot március 19. délután 5 órára a Színművészeti Akadé­mia tanácstermébe. A bizottságok saját kebe­lükből választanak elnököt és nyomban mun­kához látnak, hogy a legrövidebb idő alatt föl­terjeszthessék konkrét javaslataikat a köz­oktatásügyi kormányhoz. ­1 — (Adakozás.) A március 7-iki lapban az apróhirdetésben közölt „Köpesd te“ jeligére küldött összeg (4.— P) N. N. (Abony) ado­mánya. — (Megtiltották a steglitzi diáktragé­diáról írt dráma előadását.) Hamburgból jelentik: A hamburgi rendőrség meg­tiltotta a steglitzi diáktragédiáról írt szín­darab előadását. A darabot a Karl Schulz Színház akarta bemutatni. — (Megérkeztek a szalonkák.) Pécsről jelentik, hogy a szalonkák, a tavasz első hírnökei, megérkeztek. — (Sok a hal a Balatonban.) Kapos­várról jelentik: Két halászgőzös az első tavaszi halászaton egy nap alatt három vágón halat fogott a Balatonban. A Ba­latonban az idén annyi a Ital, hogy ilyen bőségre már régen nem volt példa.­­ (Angolellenes zavargás Indiában.) Lahoreból jelentik, hogy a Simon-féle vizsgálóbizottság odaérkezése alkalmával angolellenes zavargás tört ki. A rendőr­ségnek közbe kellett lépnie és az össze­ütközés folyamán négy ember megse­besült. A Könyvügynökök visszaélnek a Színész­­egyesület nevével.) Az Országos Színészegye­­sület és Nyugdíjintézet tudomására jutott, hogy egyes könyvterjesztő vállalatok megbí­zottai azzal vezetik félre a közönséget, hogy könyvsorozatok jövedelmét az Országos Szí­­nészegyesület, illetve a nyugdíjas színészek támogatására fordítják. A Színészegyesü­let egy kiadóvállalattal sem kötött megállapo­dást, tehát az ügynökök illetéktelenül hivat­koznak a Színészegyesületre. A közeljövőben A magyar színészet története címen a magyar színészet 150 éves fennállásának emlékére nagyobb művet szándékozik kiadni az egye­sület, de ezeket a könyv­eket arcképes igazol­vánnyal ellátott terjesztők fogják árusítani.­­ (Nagy földrengés pusztított Perzsiá­ban.) Londonból jelenti tudósítónk. Az európai obszervatóriumok álta­l jelzett pén­tek esti földrengés, a Chicago Tribune jelentése szerint, Perzsia és Afganisztán határán, Listan perzsa tartományban pusztított. A lap teherá­ni jelentése sze­rint a földrengés fészke Nabanden perzsa határszéli városka volt, amely teljesen el­tűnt a föld színéről. A földrengés teljes három óra hosszat tartott. Közelebbi rész­letek még nincsenek.­­ (Lopják az ékszert Nizzában.) Niz­zai jelentés szerint, több szállóban nagy ékszerlopások történtek, melyek során több mint 600.000 frank értékű ékszer tűnt el, a többi között Grawmore lord fe­leségének valamennyi ékszere is.­­ (Kambodzsa halott királyát arany­koporsóban égették el.) Parisból jelentik: Kambodzsa indokínai francia tartomány fővárosában, Pnom-Pé-ben tegnap égették el ünnepélyes gyászszertartás mellett Kam­bodzsa néhány nappal ezelőtt elhunyt uralkodójának, Sziszovat királynak holt­testét. A gyászszertartáson a francia ható­ságok képviselői és az európai lakosság is részt vett. A négyemelet magasságú mág­lyát, amelynek tetejében aranykoporsóban feküdt Sziszovat király holtteste, Kam­bodzsa új királya, Monm­ong sajátkezűleg gyújtotta meg. A hatalmas lángokkal lo­bogó máglyát katonai csapatok vették kö­rül, amelyek a szertartás tartama alatt feszes tisztelgő állásban álltak helyükön. A várost átszelő folyamon állomásozó négy francia ágyúnaszád sortűzzel hódolt az elhunyt uralkodó emlékének.­­ (Gleitze kisasszony újabb meghiúsult úszó­kísérlete.) Londonból jelentik: Gleitze kisasszony, aki tegnap este a spanyol partvidéken lévő Tarifa városából star­tolva, negyedszer is megkísérelte a Gibral­tári tengerszoros átúszását,­­ és egynegyed mértföldnyire az afrikai tengerparttól feladta a versenyt, mert nem tudott meg­küzdeni ez afrikai partról jövő heves el­­lenáramlattal.­­ (Megindul a munka a Siemens­­üzemben.) Berlinből jelentik. A Siemens­­művek közlése szerint a Siemens-telepek minden üzeme újból megindul szerdán délelőtt, tekintettel arra, hogy az egyez­tető bíróságnak a szerszámkészítők üzem­­strájkjában hétfőn délután kimondott dön­tését kötelezőnek nyilvánították.­­ (Leégett egy brüsszeli mulatóhely.) Brüsszelből jelentik: A párisi Moulin Rouge mintájára épült brüsszeli Moulin Rouge varieté-színházban szombat este, rövidzárlat következtében, tűz ütött ki, amelynek az egész színház martalékául esett. Emberéletben nem esett kár, mint­hogy a tűz még jóval az előadás megkez­dése előtt tört ki. Az anyagi kár félmillió frank.­­ (Amikor a cigányok a kiütéses tífusszal zsarolnak.) Miskolcról jelentik: Borsodvirág községben kiütéses tífusz lépett fel. Eddig há­rom megbetegedés történt. Megállapították, hogy csehszlovákiai lókupecek hozták be a jár­ványt. A hatóságok megtették a szükséges in­tézkedéseket, elrendelték, hogy Borsodvirág községben vesztegzár alá helyessel­ a falu végén tanyázó cigányokat. A nagyobb biztonság okáért drótsövénnyel vették lakóhelyüket körül s a falu népe felváltva őrzi, nehogy tovább menjenek. A cigányok erre ultimátumot küldtek a falu népének, amelyben azt követelik, hogy részükre levest, húst és tésztát adjanak ebédre, vacsorára pedig szintén sültet. Kijelentették, hogy ameny­­nyiben kívánságukat nem teljesítik, megszök­nek. Erre a falubeliek megszigorították a cigá­nyok őrzését, miután nincs módjukban pecse­nyével traktálni őket.­­ (A macska halálra mart egy csecse­mőt.) Pécsről jelentik: A tolna megyei Du­­naszentgyörgy községben vasárnap nem mindennapi borzalmas eset történt: egy macska halálra mart egy csecsemőt. Ka­nász Istvánné néhány napos csecsemőjé­vel szobájában aludt, amikor a macska felugrott az ágyra, leharapta a kisgyermek orrát és arcát teljesen szétmarcangolta. A kisgyermek sikítására az anya felébredt, kiabálni kezdett, a szomszéd szobából be­jöttek a házbeliek, a macskát elűzték, or­vost hívtak, aki azonban már nem tudta megmenteni az életnek a szerencsétlenül járt csecsemőt.­­ (Véget ért a berlini fémmunkások sztrájkja.) " Berlinből jelentik: A berlini fémipari konfliktusban ma délután meg­történt a végső döntés. Miután a munka­ügyi minisztériumban folytatott többórás tanácskozások, amelyeknek során a mun­kaügyi miniszter ismételten megkísérelte, hogy megegyezésre bírja a szembenálló feleket, eredménytelenül végződtek, a mi­niszter az egyeztető kamara döntését, a közérdekre való hivatkozással, hivatalból kötelező erejűnek nyilvánította. A konflik­tus ezzel­­véget ért s a szerszámmunkások sztrájkja még ma megszűnik. Azok az üzemek, amelyek a szerszámmunkások sztrájkja folytán teljesen beszüntették a munkát, holnap reggel ismét megindul­nak, ami által kereken 100.000 fémmun­kás jut ismét kéréseihez. \ i­ — (Capo d’Istria törvényszéki palotája leégett.) Milanóbal jelentik: Capo d’Istria több évszázados történelmi nevezetességű törvényszéki palotájában vasárnap este tűz ütött ki,,amely teljesen elhamvasztotta az épület jobbszárnyát. A Triesztből segít­ségül hívott tűzoltók már nem tudták a tüzet lokalizálni, s minden fáradozásuk csupán arra irányult, hogy legalább a tör­­vényszék irattárát megmentsék. A tűzvész okát még nem lehetett megállapítani. Az anyagi kár felbecsülhetetlen.­­ (Belládban agyonlőtte magát egy szar­badkai bankár) Belgrádból jelentik. Az egyik szállóban vasárnap este agyonlőtte magát Spar­­taly Sándor szabadkai bankár. Spartalynak banküzlete volt Szabadkán, amely néhány nappal ezelőtt fizetésképtelenséget jelentett. A betevők ötmillió dinárt veszítettek s csalás és sikkasztás miatt feljelentették a bankárt. Spartaly Belo­grádba szökött, ahol álnéven bérelt szobát. A szabadkai rendőrség értesítésére a belgrádi rendőrség nyomozni kezdett és hamarosan meg­­állapította, hogy Spartaly melyik belgrádi szálló­­ban szállott meg. Tegnap este két detektív je­­lent meg Spartaly lakásán, akiknek láttára a bankár agyonlőtte magát. Holttestét a törvény,­széki bonetani intézetbe szállították.­­ (Kommunista összeesküvést lepleztek le Chilében.) Santiago de Chiléből érkező jelentések szerint a városban kormányellenes összeesküvést fedeztek föl, amelyben kommu­­nista elemek is nagy számmal vettek részt. Eddig 40 összeesküvőt tartóztattak le, közöt­­tük Alessandri volt köztársasági elnökének fiát is. Az összeesküvésbe bele van keverve több, jelenleg Európában tartózkodó chilei politikus is, akiknek az összeesküvőkkel foly­tatott levelezése a kormány kezére került. A vásárcsarnokok élelmiszerárai. Marhahús, rostélyos, felsál 200—300, leveshús 160—300, gulyáshús 100—220, borjúcomb 380—, 500, pörköltnekvaló 160—280, juh hátulja 160 —240, eleje 120—180, bárány hátulja 240—320, elej* 160—220, sertéskaraj 300—380, tarja, comb, lapocka 260—300, oldalas 220—260, sza. tonna 180—208, háj 210—228, zsír 204—224, élőcsirke 240—360, tyúk 360—500, tisztított csirke 240—400, lúd és ruca 300—340, teatojás 10—12, főző 09—10, élőponty 240—300, harcsa 500—700, jegelt ponty 160—240, harcsa 300—­ 480, tej 36—41, tejfel 160—­200, teavaj 540—, 600, főző 440—500, tehéntúró 90—130, fehér, kenyér 56—62, félbarna 48—50, barna 34—42, bab 40—80, borsó 72—160, lencse 80—160, ke­­vert zöldség 24—36, vöröshagyma 40—50, fejes, káposzta 24—40, kelkáposzta 30—48, rózsa* burgonya 24—32, közönséges burgonya 12—IS, paraj 80—100, narancs 70—140, alma 50—280, dióbél 380—560, mák 120—160, paprika nemes 240—560, hónapos retek csomója 40—60, feje® saláta 20—40, karfiol 180—200, savanyúka,­poszta 24—36. A forgalom a piacokon és vásár, csarnokokban lanyha, a vöröshagyma és kel, káposzta ára felszökött. . (Emberkereskedés.) Ausztráliába a színes emberek csak na­gyon megszorított számmal vándorolhatnak be, mivel a fehér munkások joggal attól félnek, hogy a nagyobb bevándorlása az olcsó munkaerőnek tönkre­­tenné a fehér munkások szociális vívmányait. Éppen ezért­­kínai emberek illegális úton ipar­­kodnak bejutni Ausztráliába és most már jól szervezett kínai csempészés folyik. Az auszt­­ráliai kikötőrendőrség nemrégen véletlenül bevilágíthatott ebbe a visszaélésbe. Az egyik gőzösről tizenkét kínait a rendőrség szeme, láttára partra tették és gépkocsin Sydney egyik külvárosába, Cremomeba szállították őket. A rendőrség letartóztatta a kínaiakat. Többen közülök olyan erőtlenek voltak, hogy alig tudtak a lábukon állni és orvosi ápolásba kellett őket adni. Egyikök meghalt, a többit mint törvénytelen bevándorlót eltoloncolták. A kínaiak elmondták, hogy amikor a gőzö® tizenkét órányira volt az ausztráliai kikötőtől, kis szűk helyiségbe gyömöszölték őket és a­z egész időt ott kellett eltölteniök. A kínaiak 9 vallomása következtében Sydneybe érkezése­­kor átkutatták az embercsempészéssel gyanú­­sított Alenkerk holland gőzöst is. Amikor a viztankot kinyitották, szivettépő jajgatás­sal* látszott. A hivatalnokok, akik be akartak menni, a bűztől visszatánkorodtak. Acetilén* lámpával akartak bevilágítani, de a lámpa elaludt, annyira romlott volt a levegő. Ami­­kor azután villamos­lámpával világítottak be,­­ötven kínai embert pillantottak meg össze­zsúfolva, néhányan­­tudatlanul feküdtek, egyikük pedig megfulladt. Állításuk szerint már huszonnégy óra óta voltak azon a szűk helyen. A gőzösre Rotterdamban jutottak föl, amelynek állítóan Szingaporeba kellett volna őket szállítania, a valóságban azonban Syd­neybe csempészte őket. Ez az emberkereske­­dés ugyanis kitűnő üzlet. Az ügynök a mun­kaadónak jó pénzért ennyi meg ennyi kínait szállít, aki vagy ki akar vándorolni hazájá­ból, ahol ma már nehéz a megélhetés vagy pedig hamis ígérgetésekkel kivándorlásra csá­bítják őket. Amikor Ausztráliába megérkez­nek, nagy számlát mutatnak be nekik a szál­lítás és az élelmezés költségéről és ezt az adós­ságot azután a kínai munkás a legcsekélyebb napszámért teljesített munkával dolgozza le. A hatóságtól nem mer segítséget kérni, hiszem titokban, törvénytelen módon jött be az or­­szágba.

Next