Budapesti Hírlap, 1928. október(48. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-27 / 245. szám

1928 október 27.­­(245. sz.)Budapesti Hirlapó Fiatal magyar vegyésznő amerikai karrierje Három évvel ezelőtt vágott neki Ameriká­­n­ak egy fiatal magyar leány, a budapesti egyetemen Bückböck és Rybár professzorok kitűnő tanítványa, Telkes Mária dr., a fizikai tanszék egyik asszisztense. Hívta az Újvilág, a nagy lehetőségek országa, amelyben — úgy látszik — a bene bízók nem is csalatkoznak. Néhány napja a fiatal vegyészmérnöknő hazaérkezett a csikágói híres „klinika“ költ­ségén — európai tanulmányútra. Alig lépett ugyanis partra s kezdett tájékozódni elhelyez­kedési lehetőség után, meghívást kapott Crile dr. nagyhírű specialistától, aki Csikágóban a legnagyobb klinika vezetője, hogy lépjen be asszisztensnek tudományos kutató személyzete közé. Crile professzor különösen a golyvás és rákos megbetegedések leküzdését tanulmá­nyozta elektrobiológai vizsgálatokkal kapcso­latosan s itt volt szüksége az európai képzett­ségű munkatársra, aki másfél év alatt azután már az intézet biofizikai osztályának vezetője lett, havi ezer­ötszáz pengőnek megfelelő fize­téssel. Most egy új rák-diagnózissal folytat­nak kísérleteket s ennek kifejleszthetése érde­kében küldötték át az alig húszegynéhány éves magyar vegyészleányt a berlini Kaiser Wil­helm Institutba, ahol a szintén magyar szár­mazású Róna professzornál fog kísérleteket végezni. Telkes Mária dr. különben tulajdonosa az egyetlen amerikai érdemrendnek, az úgyneve­zett Carnegie-éremnek, melyet azért kapott­, mert a múlt évben egy égő faház első emele­tére, amire férfiak sem mertek vállalkozni, a saját élete kockáztatásával felrohant egy ott­maradt kislányért és a már lángban álló lép­csőn, a körü­lállók lelkes éljenzése között le­hozta, miközben azonban maga is súlyos égési sebeket szenvedett. . (Mellbelőtte, majd mellbeszúrta magát egy dúsgazdag magánzó.) Péntek este tra­gikus körülmények között kísérelt meg öngyilkosságot egy dúsgazdag magánzó. A Retek­ utca 3. számú ház első emeletén lévő lakásán ágyban fekve, hatalmas vér­tócsában akadtak ma este Okányi Imre hatv­anhárom éves magánzóra, a ház tulaj­donosára. Azonnal a mentőket hívták, akik megállapították, hogy a szerencsétlen ember először forgópisztollyal mellbelőtte magát. Az öreg úr a lövés után nem vesz­tette el eszméletét. Csodálatosképpen volt még annyi ereje, hogy papírvágókéssel mellbeszúrja magát. A mentők az Új Szent János-kórházba szállították. Levelet nem hagyott hátra, amelyből megállapíthatták volna, hogy miért követte el tettét.­­ (Olaf svéd királyi herceg kalandja.) Olaf svéd királyi herceg, aki földkörüli úton van, nemrégiben Newyorkba érkezett és hogy ezt a nagy világvárost alaposan kitapasztalja, el nem mulasztotta, hogy el ne menjen Brown híres vendéglőjébe, amely a legkülönb egész Amerikában. A vendéglő a hallatlan drága árak ellenére állandóan zsúfolva van, mivel kiszolgáló személyzetét illetően páratlan a maga nemében. A főpincér valóságos gróf, a többi pincér legalább is báró, a bárhölgyek pedig orosz mágnásnők. Amikor a svéd her­ceg kíséretével a vendéglőbe lépett, már min­den asztal el volt foglalva. Mivel pedig a her­ceg mindenáron ott akart maradni, kíséreté­nek egyik tagja felkereste az üzletvezetőt, be­mutatkozott neki és a hercegre mutatva, aki néhány lépésnyire állott tőle, ezt mondta: Az az úr ott Olaf svéd herceg, talán akad még hely a számára. Mire az üzletvezető ezt fe­lelte: „Nagyon sajnálom, de ebben a pilla­natban a személyzetem komplett.“ — (Tűz a Sorbonneon.) Párizsból jelen­tik: A lapok jelentik: Ma reggel 3 óra 15 perckor a Sorbonn­eon tűz ütött ki. A tűz­oltók, akik rögtön megérkeztek a hely­színre, csak egyórai erős munka után tud­ták megfékezni a tűz továbbterjedését. A tűz a Sorbonne Victor Cousin­ utcai labo­ratóriumában tört ki és a kárt elég jelen­tékenyre becsülik.­­ (Kétszáz esztendős tűzfecskendő.) Míg ma a gépek életkora rendszerint igen rövid, és ritkán haladja meg a két évtizedet, addig a légi időből való gépek rendkívüli magas életkort é­rtek el. Gottesbergben, amely Po­roszországnak legmagasabban fekvő városa, mint onnét írják, a minap egy tűzfecsken­­dőt helyeztek nyugalomba, amely kétszáz és egy esztendeig teljesített szolgálatot. A fecs­kendőt 1727-ben egy borosz­lói mester gyár­totta, s a kezeléséhez tíz ember kellett. Ez a fecskendő a legutóbbi napig minden tűzeset­nél, mely Gottesbergben előfordult, pontosan teljesítette kötelességét. Még később is, ami­kor a város új fecskendőket szerzett, néha napján használatba vették és csak most, hogy a város gépfecskendőt vásárolt, vonu­lt a jól megérdemelt nyugalomba. . (A ravasz szerző ötlete.) Egy ameri­kai szerzőnek zseniális, bár nem kifogásta­lan ötlete támadt, hogy egy megjelent köny­vének mennél nagyobb kelendőséget bizto­sítson. Mivel, nem kis bánatára, látta, hogy a kutyának sem kell a könyve, néhány ezer levelet nyomatott magának a következő tar­talommal: ,­Kedves barátom. Indíttatva ér­zem magamat, hogy közöljem önnel, hogy mostanában egy könyv jelent meg, amelyben önt szörnyű rágalmakkal illetik. Tévedés ki van zárva, mivel neve és címe teljesen hibát­lanul van kiírva.“ Majd a könyv címe és a szerző neve következett, a levél alatt pedig olvashatatlan aláírás. A címzettnek, amikor a levelet megkapta, természetesen első dolga volt, hogy megvegye az inkriminált könyvet. Nagy meglepetésére állapította meg aztán, hogy a könyvben sem róla­, sem hozzátarto­zóiról egy árva szó sincsen. Noha rögtön észrevették, hogy egy tolvaj fogásnak ültek föl, tekintettel a kár csekélységére, nem tet­tek a szerző ellen büntető följelentést.. Erre számított a szerző is, aki könyvének roha­mos kelendőségével jelentékeny hasznot vá­gott zsebre. Egy moziszínésznő szob­rát áldetektívek elvitték a Corvin-mozi előcsarnokából Pénteken este megjelent a főkapitánysá­gon a Corvin mozgó főtitkára és egy vak­merő csalás ügyében tett feljelentést. A Corvin mozgó előcsarnokában néhány nap óta el volt helyezve Pongrácz szobrászmű­vész egyik munkája, Grete Garbo filmszí­­nésznő szobra. Csütörtökön ugyanis premier van a Corvin mozgóban, a film főszerepét Grete Garbo játssza és a premier napján akarták a szobrot felállítani, amely napok óta lepellel letakarva állt az előcsarnokban. Ma este, mikor csak egy jegyszedő tartóz­kodott az előcsarnokban, megjelent négy férfi, akik közül az egyik államrendőrségi detektívnek mondta magát és közölte, hogy a szobrot hivatalos ügyben el kell vinnie. Felmutatott egy írást is, amelyről azt mon­dotta, hogy hatósági végzés. A jegyszedőnek nem is volt ideje megnézni az iratot, a négy ember fölpakkolta a szobrot és eltávozott. A jegyszedő fölment az irodába, ahol éppen ott tartózkodott Pongrácz szobrászművész és ekkor derü­lt ki, hogy csalókkal volt dolga. A mozi főtitkára azután a főkapitányságra sietett és följelentést tett a csaló áldetektív és társai ellen. I — (Kínában új katolikus lap indul.) Hongkongban új kínai havi képes folyó­irat indult meg King Kao Po címmel. Szer­kesztője Lu Fülöp kínai pap. A katoliku­soknak ezen a vidéken eddig csak egy an­gol nyelvű lapjuk volt, amely The Rock címmel jelent meg, ezt azonban a kínai katolikusok legtöbbje nem értette meg. Madrasban, Indiáiban is új havi folyóiratot indítottak India címmel.­­ (Megszüntették a Löwenstein bankár halála ügyében megindult vizsgálatot.) Boulogne sur Merből jelentik: A Löwen­stein bankár halála ügyében megindult vizsgálatot beszüntették. A belső részek vizsgálata, mint ismeretes, azt eredmé­nyezte, hogy Löwenstein halálát baleset okozta.­­ (ötezer főre csökkentik az ír szabad­­állam hadseregét.) Dublinből jelentik, hogy Fitzgerald ír honvédelmi miniszter beje­lentette, hogy az ír szabadállam reguláris hadseregének létszámát ötezer főre csök­kenti. Öt évvel ezelőtt a reguláris hadsereg létszáma ötvenezer ember volt, míg most a létszám 9.300. A tartalék létszáma ezzel szemben változatlan maradt.­­ (A kölni banditaüldözés negyedik ha­lottja.) Kölnből jelentik: Tegnap este bele­halt sérüléseibe Maibohn rendőrtörzsőr­­mester, aki a rablógyilkos Heidger János­sal folytatott tűzharcban súlyosan meges­­besült. Ezzel négy halottra emelkedik a gyilkos Heidger-testvérpár áldozatainak száma.­­ (Egy aranypénz minden esztendő, amit az élet ad.) Madridból jelentik, hogy Viktória királynő 41. születésnapja alkal­mából tegnap ünnepi misét tartottak a ki­rályi palota kápolnájában, a királyi csa­lád valamennyi tagjának jelenlétében. A szokáshoz híven 42 aranyat nyújtottak át a királynénak, tehát eggyel többet, mint éveinek száma. Gonzalo infánsnak, a ki­rály ifjabbik fiának, aki a 14. születésnap­ját ünnepelte, 15 aranypénzt nyújtottak át. 4Hr­e szavatoltan tiszta egészséges és f­­s könnyen emészthető , ételzsin Hutter gyártmány tOO°/0 tiszta kókuszzsír. Olcsóbb a disznózsírnál — (Gyilkosság a nevelőintézetben.) Köln­ből jelentik: A münchen-gladbachi nevelő­intézetben tegnap borzalmas gyilkosság történt. A pincében holtan találták Hol­­laender gyári üzemvezető tizenötéves fiát, akinek testén több baltacsapás nyoma lát­szott. A gyilkosságot egy tizenhétéves nö­vendék követte el, aki egyúttal ötszáz már­kát lopott az üzemvezető lakásából. A gyilkosság háttere és körülményei még nincsenek tisztázva. A gyilkos megszökött.­­ (A jövő héttől kezdve már nem járnak a bécsi hajók.) A Magyar Királyi Folyam és Tengerhajózási Rt. igazgatósága közhírré teszi, hogy a budapesti bécsi szem­élyhajójá­­ratokat az alacsony vízállásra és az előreha­ladott évadra való tekintettel ez évben akként szünteti meg, hogy az utolsó menet Buda­pestiről Bécsbe október 29-én Bécsből Buda­pestre pedig november 1-én lesz. A Gönyű— Győr közötti csatlakozó hajój­áratok novem­ber 1-én szintén megszűnnek. A gyorsárú felvétel a budapest—bécsi irányban október 29-én, a Bécsből lefelé irányuló forgalomban október 31-én megszűnik.­­ (A világ legnagyobb orgonája.) A vi­lág legnagyobb orgonáját nemrégiben áldotta meg ünnepélyesen a passaui püspök. Az or­gona az egyik passaui templomban van el­helyezve, öt játékasztallal. A leghosszabb érc­síp hossza 11 méter, átmérője pedig fél méter. A vásárcsarnokok élelmiszerárai A mai napra kellemes meglepetés érte a nagyközönséget, mert megolcsóbbodott a zsír­­féle, az élő baromfi, a vaj, a zöldség, a csipkeiz. A sertészsír kilónként 6t—10 fillér­rel, az élő c­sirke darabonként 20 fillérrel, a tyiuk darabonként 30 fillérrel, a teavaj 60 fillérrel, a főzővaj 20 fillérrel, a zöldség 04 fillérrel, a csipkeiz pedig 30 fillérrel olcsób­bodott. Csak a tojás drágult ezzel szemben 10 fillérre darabonként. Az apró és főző­tojásért is 14—16 fillért kértek darabonként. Megjelent a kókuszdió a piacokon 100—120 filléres árban. A forgalom a piacokon és a vásárcsarnokokban élénk volt. A fogyasztói árak a következők: Marhahús rostélyos és felsál 220—320, leveshús 160—300, gulyáshús 80—200, borjúcomb 380—460, pörköltnek való 160—240, juh hátulja 180—260, eleje 120— 200, sertéskaraj 260—340, tarja, comb, la­pocka 200—260, oldalas 200—250, szalonna 250—264, háj 280—290, zsír 274—280, élő csirke 240—300, tyúk 300—400, tisztított csirke 200—240, lúd és ruca 200—260, tea­tojás 18—19, főző és apró 14—16, élőponty 200—330, jegelt 120—220, tej 40—44, tejfel 200—240, teavaj 480—560, főző 440—480, tehéntúró 100—120, fehérkenyér 54—56, fél­barna 46—48, barna 34 —40, bab 70—120, borsó 80—160, lencse 80—180, kevert zöldség 24—32, vöröshagyma 24—28, fejeskáposzta 16—24, kel 40—60, rózsaburgonya 22—28, Ella 16—20, közönséges 13—15, paraj 60— 90, körte 50—160, alma 45—150, szilva 40— 80, mák 130—160, paprika 200—720, geszte­nye 36—loo, szülő 40—130, savanyú káposztas 40—56, csipkeiz 70—100. — (Kalapjukat a levegőbe hajigálva üd­vözölték a pápát az ír zarándokok.) fllu­­mából jelentik. A pápa a konzisztórium ter­mében külön kihallgatáson fogadta az íror­szági Dublin városnak 250 polgárőrét, akik kezükben az ír zászlóval a teremben négyszö­get formálva várták a Szentatyát. Amikor a pápa a terembe lépett, az ír zarándokok há­­romszor hangosan üdvözölték, majd sapkáikat a levegőbe dobálták és utána térdre hullottak a pápa előtt. A Szentatya átvette ezután a küldöttség ajándékát, majd hosszabb beszéd­ben méltatta Írország jelentős szerepét a ka­tolicizmus terjesztése körül. Másnap a kül­döttség részt vett azon a misén, amelyet a pápa maga pontifikált. December 21-ikén kü­lönben megkezdődnek a pápa jubilális ünnep­ségei és az Istit­uto Cattolico már egy külön bizottságot is küldött ki az ünnepi programm kidolgozására. December 20-ikán fogják föl­avatni a Santa Maria Maggiore terén a Semi­­nario Lombardot, amely a pápa alkotása , hivatva van új erőteljes papi nemzedéket ne­velni. A jubiláns év 1929. december 21-ikén zárul és ezalatt az idő alatt a fényes egyházi ünnepségek egész sora zajlik le Rómában, amelyeken a külföld országai előreláthatólag tekintélyes zarándokcsapatokkal fognak részt­­venni. Az okos, bölcs és józan ember így beszél: Takarékos ember ,nemcsak a mának él. ­ IRODALOM, MŰVÉSZET * (Együttes ülés a Szent István Akadé­miában.) A Szent István Akadémia vala­mennyi osztálya pénteken délután együttes ülést tartott Mihályfi Ákos dr. alelnök, villersi apát elnöklésével, aki részvéttel emlékezett meg Boromisza Tibor szatmári püspök igazgatósági tag, továbbá Breznay Béla, Lőrincz Gyula és Magyary Géza ren­des tagok haláláról. Ezután folyóügyeket tárgyaltak és ezek során Reiner János fő­titkár bejelentette, hogy a kultuszminisz­ter a vallásalapból 10.000 pengős segélyt utalványozott, a BSzKRT 2000 pengőt ado­mányozott a Szent István Akadémiának. Az együttes ülést követően a Szent István Akadémia III. osztálya tartott zárt ülést és az 1928—29. évben előadott színmű­vekre vonatkozó jutalomdíj odaítélése dol­gában bírálókul kiküldte Pintér Jenő, Radványi Kálmán és Perényi József ren­des tagokat. * (Előadás a szerzői és kiadói jogról.) A Magyar Írónők Körének hétfői, október 29-i összejövetelén Pal­ágyi Róbert dr. a Szerzők Egyesületének ügyésze a szerzői és kiadói jogról tart előadást. Az előadás pontosan háromnegyed 7 órakor kezdődik. * (Frigyes királyi herceg ajándéka a Nemzeti Múzeumban.) Frigyes királyi her­ceg és Izabella királyi hercegasszonyt aranylakodalmuk alkalmából, mint jelen­tettük, a Nemzeti Múzeumnak értékes régi könyveket, érmeket, rajzot s nagyértékű bronzcsillárokat ajándékoztak. Az ajándé­kok túlnyomó része megtekinthető a Nem­zeti Múzeum újszerzeményi kiállításán. Az újszerzeményi kiállítás újabb gyarapo­dásából ki kell emelni Linek Lajos egy rajzát, amely Farkasházy Zsigmond ha­gyatékából származik s Kossuth Lajost áb­rázolja halotti ágyán. * (A csók eredete­), Az Ethnographia (Nép­­élet) legújabb számában Czakó Elemér a ma­gyar népművészet válságára hívja föl a figyel­met, Solymossy Sándor a csók eredetéről ér­tekezik, Madarassy László a magyar arató­szokásokat tárgyalja, Belkovics Davorka a Somló-vidék folklóréját mutatja be, vitéz Málnási Ödön a szoboszlói juhászairól, Ecsedi István pedig a bolgárok ősi földmíveléséről cikkezik. A folyóiratot Solymossy Sándor és Bátky Zsigmond szerkesztik és a Magyar Néprajzi Társaság adja ki. * (Vallásos est.) A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet nagytermében (VIII., Al­földi­ u. 13.). 1928. évi október 30-án, kedden délután háromnegyed 5 órakor Szuchovszky Gyula titkár, ev. vallástanár és a vezetése alatt álló ifjúság vallásos estét rendez. Meg­nyitóbeszédet mond Szuchovszky Gyula. He­­gedűn játszik Schwébler Ferenc karmester, zongorán özv. Grahoffer Endréné kiséri. Éne­kel Tachtler Hermát, kiséri Novomeszky Gusz­táv tanító. Szalay Mihály „A reformátor“ című művét, előadja Schadt Antal tanuló. Luther életéről és művéről előad Martony Elek, ev. lelkész, vallástanár. Pálmai Lajos: „A wartburgi tintafolt“-ját szavalja Hegyi Erzsébet tanítónő. „A reformáció földjén“ címmel vetítettképes előadást tart Dendely Károly ev. lelkész, vallástanár. * (A fertőző betegségek elleni védekezés és a fertőtelenítés) címmel Székelyhídi Hammer Dezső dr. könyvet írt. A mű a fertőző beteg­ségek elleni védekezés terén a fővárosban szokásos módokat ismerteti, és az itt elért eredményekből vonja le következtetéseit. Az egyes fertőző betegségek felsorolásával vázolja azok epidemiológiáját, illetőleg erre nézve a budapesti viszonyokat. A könyv adott esetek­ben segítségül szolgál a törvényhatóságok, községek orvosainak, mert felsorolásában a fertőző betegségek elleni védekezés egyik el­engedhetetlen tényezőjének, a fertőtlenítésnek kiterjedésére nézve részletes adatokat sorol fel, ami az orvosi gyakorlatban a munka ki­vitelét megkönnyíti. A könyvet, amelyhez a magyar orvosi irodalomban hasonló ezideig nem jelent meg, Pfeifer Ferdinánd adta ki. * (A Szabad Lyceum előadását) A Szabad Lyceum népszerű tudományos előadásainak XXXI. évfolyamát a MÁV. Északi Főműhely telepén (X., Hungária­ körút és Kőbányai­ út sarkán) a Törekvés Dal- és Önképző Egylet kultúrpalotájában, a főműhely alkalmazottai és családtagjai számára a Törekvés dal- és önképzőegylet közreműködésével október 27-én, szombaton este fél 7 órakor tudomá­nyos esttel nyitja meg. Pályi Sándor tanár, képző főgimna­tanár A Balaton és környéke címen filmes előadást tart. November és den­cember hónapban minden hétfőn és csütörtök­­ön este fél 7 órai kezdettel előadásokat tart a Szabad Lyceum. Az első előadás november 5-én lesz. Minden vasárnap kirándulást ren­deznek Garzó Dénes igazgató-tanító vezetés­­ével.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék