Budapesti Hírlap, 1928. november (48. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-16 / 260. szám

noremSer 18. (280. «*.J — Emésztési gyengeség, vérszegénység. le­soványodás, sápadtság mirigvbettgségek bőr­kiütések. kelések, furunkulusos eseteinél a természetes „Ferenc József keserűviz szabá lyozza a belek annyira fontos működését Az orvosi tudomány számos vezérférfin meggyő­ződött arról, hogy a valódi Ferenc József Viz hatása mindig kitünően hevünk Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer­üzletekben. CDDitnsn Himií 0 7S meggyilkolt egyiptomi hercegnő temetése Becsben BÉGS, nov. 15. (A Budapest Hírlap távirata.) A bécsi közkórház halottaskamarájában ma délután gyászünnepély volt, amelyet a bécsi Konzert­­hausban elkövetett gyilkos merénylet áldoza­tának, Waga Muheb egyiptomi hercegnőnek emlékezetére rendeztek. A halottaskamara előtt többszáz főnyi embertömeg gyűlt össze. Megjelent az egész egyiptomi kolónia, a Becs­ben tanuló egyiptomi diákok, küldöttsége, a meggyilkolt hercegnő szülei és a bécsi egyip­tomi konzul, Ozmán pasa is. Az arannyal díszített fehér koporsót a koszorúk és virá­gok tömege borította. Minthogy Bécsben nin­csen mohamedán pap, a gyászszertartást Kairóban fogják megtartani. A koporsót a közkórház halottaskamarájából a központi te­mető halottaskamarájába vitték. Midőn a gyászmenet elindult a kórházból, a bécsi Opera énekkara gyászdalokba kezdett. A gyászmenet élén a hercegnő megtört szülei haladtak, mellettük pedig az egyiptomi kon­zul. A koporsót a V otivkirchémél automobilra tettek s a központi temetőbe vitték, ahol o halottaskamara egyik különtermében ravata­lozták fel. A szükséges formalitások elinté­zése után a holttestet Kairóba viszik, s ott helyezik azután örök nyugalomra. — (Férjének,) ha ideges, vásároljon a patikában P Havin fenyőfürdőUü>láUát, mert az idegeket azonnal lehűli. — (Kozma Jenő ünneplése.) A Budai Társaskör csütörtökön este a budai Vigadó nagytermében ünnepi vacsorát rendezett el­nöke, Kozma Jenő kormányfőtanácsos, or­szággyűlési képviselő tiszteletére névünnepe alkalmából. A vacsorán jelenvoltítk többek között: Jtipka Ferenc főpolgármester, Sipöcz Jenő polgármester, Benedek Sándor v. b. t. t., a Közigazgatási Bíróság másodelnöke, Da­rányi Kálmán államtitkár, Temesváry Imre, Dési Géza, Usetty Béla, Görgey István, Fejér Ottó, Erődy fTarraih Béla, Mózer Ernő, Barthos Andor országgyűlési képviselők és a tanács tagjai csaknem teljes számban, vala­mint a törvényhatósági bizottság számos tagja. Ripka Ferenc főpolgármester mondta az első felköszöntőt. Elsősorban Bethlen Ist­ván gróf jókívánságait tolmácsolta az ünne­pelt Kozma Jenőnek. — Hogy Budapest jól megművelt földje — mondotta többek között, — ahol ma már minden pártnak jelszava a gyomirtás, ahol a polgárok már nem meddő vitatkozással töltik az időt és nem azon civódnak, hogy melyik boltban vásárolnak, hanem dolgoznak, abban nagy érdeme van Kozma Jenőnek. Darányi Kálmán miniszterelnökségi állam­titkár mondta a következő felköszöntőt és Kozma Jenőben a jóbarátot ünnepelte. Kozma Jenő tevékenysége — mondotta — a Duna mindkét partjára kiterjed és bőven termi gyümölcseit, de mégis elsősorban Buda te­kinti őt fiának. Azt kívánta, hogy sokáig ve­zesse azt a pártot és sok sikert érjen ^1 annak a pártnak az élén, amely miniszterelnök poli­tikáját minden fenntartás nélkül,' de annál mélyebb meggyőződéssel követ. (Nagy taps és éljenzés.) Éljen Bethlen! Éljen Kozma! Sipöcz Jenő polgármester emelkedett ez­­. után szólásra és a magyar összetartás fontos­ságát hangoztatta. Nekünk öntudatra, hitre, reménységre, a magyar erőben, tehetségben való bizakodásra kell nevelnünk az ifjúságot. Kozma Jenő mrghatottan mondott köszö­netét az összes jelenlévőknek. — Nem hiába tűztük ki a zászlót — mon­dotta — a polgári egyetértés zászlaja alatt egyre nő a tábor. Ez a tábor a valódi szeretet tábora. Polgári öntudattal egymás mellett küzdünk valamennyien azokért az eredmé­nyekért, amelyeket valamennyien akarunk. Legyen meggyőződve a polgárság, hogy a mi­niszterelnöknek és a kormány minden tagjá­nak minden gondja, hogy a megélhetést, a mindennapi életet biztosítsa, azok között a szűk határok között, ahová a rettenetes tria­noni béke szorított. Azzal fejezte be, hogyha nem tudunk belső dolgokban összefogni, fog­jon össze az egész magyarság felhördülő aka­rattal, fogcsikorg^fó tiltakozással Trianon ellen. — (Már szerdán,) november 21-én foly­tatják a 21. osztálysorsjáték húzását. A megújítási összeg: Egész = 20 pengő Fél = 10 pengő. Negyed = 5 pengő és az elő­írt 30 fillér költség legkésőbb egy nappal a húzás előtt megfizetendő, különben a nyereményigény és minden jog elvész. Üj résztvevőknek a már lejátszott osztályok Sorsjegyeinek betétjeit is meg kell fizetni. vsarm A Magyar Kereskedelmi Csarnok szerdal vacsorája, amelyen Búd miniszter nagy beszédjét elmondotta. Balról jobbra: Schreyer Jakab dr. udv. tanácsos, Búd7 miniszter, Madarassy Beck Gyula báró, Herrmann miniszier, Korányi Frigyes báró, Kaszab Aladár, Szubóky Alajos államtitkár, Halasi Fischer Ödön, Végh Károly, Samarjay Lajos MÁV elnöklgazgató* A vörös hadsereg tőparancsnokát fölfüggesztették LONDON, nov. 15. (A Budapesti Hírlap távirata.) Rigán ke­resztül érkező moszkvai jelentések szerint a népbiztosok tanácsának elnöke, Stalin fel­függesztette állásától Vorosilovot, a vörös hadsereg főparancsnokát. Vorosilov utódja Unschlicht lesz. — (Az evangélikus napok.) A ‘Magyar­honi Evangélikus Lelkészegyesület csütörtö­kön délelőtt tartotta meg ezévi országos köz­gyűlését, a tagok rendkívüli érdeklődése mel­lett. Schöll Lajos főésperes imája és biblia­­magyarázata után, Pomlik János, a „MELE“ elnöke tartotta meg igen érdekes beszédét. — Egyházunk benső, szellemi integritását — mondta beszéde során — nekünk magunk­nak kell megvédeni, folytonos munka és a lel­kek gondos pasztorálása által. A református testvérekkel alkossuk meg minél előbb a szi­lárd protestáns frontot, olyan országosan megszervezett párt .alakjában, amely kivédje az ellenünk irányuló támadásokat és jogos igényeinknek érvényt szerezzen. A közgyűlés, amelyen a többi között Ge­­duly Henrik, Kapi Béla, Raffay Sándor dr. és Kiss István püspökök is megjelentek, tisz­telete jeléül az utóbbi bejelentéseket állva hallgatta végig. Kruttschnitt Antal főesperes az elnököt ünnepelte, aki a jövő év tavaszán tölti be papi működésének negyvenedik évét. Paulák János 'nagyarányú munkásságának megbecsülésére a MELE jövő tavaszi kon­ferenciáját az elnök lelkész! székhelyére, Nyíregyházára hívják össze. Nagy Lajos, Németh Károly főesperesek és Vietorisz László lelkészek szólaltak fel még az elnöki megnyitóval kapcsolatban és az ő javasla­tukra köszönetét szavaztak Kapi Béla püs­pöknek „Békesség“ című imakönyve és Sze­­berényi L. Zsigmond dr. főesperesnek „Luther vagy Loyola?“ című művének megjelenése alkalmából. Bartos Pál szarvasi lelkész az evangélikus papi otthonok létesítése érdeké­ben emelt szót. ’_ A közgyűlésnek ennél a pontjánál érke­zett a terembe Radvánszky Albert báró egyetemes felügyelő, akit Paulik János el­nök meleg szavakakl üdvözölt. A közgyűlés azután egyhangúan elfogadta Duszik Lajos miskolci lelkész, egyházkerületi főjegyzőnek az indítványát, hogy a Magyarhoni Evan­gélikus Lelkészegyesület Baltazár Dezső dr. református püspököt szeretetéről ás ragasz­kodásáról biztosítsa. Kovács Andor főespe­res előterjesztésére legközelebb küldöttség megy a kultuszminiszterhez és a pénzügy­­miniszterhez, hogy az 1913-iki törvény alapján, minden lelkész, tekintet nélkül esetleges kongniajára, megkapja az őt illető korpótlékot. Csütörtökön egész nap gyűlése­­zett az Evangélikus Papnék Országos Szö­vetsége is. Az Evangélikus Missziói Egyesü­let szintén ma gyűlésezett Molnár Gyula dr. táblabíró elnöklésével. A leköszönt el­nök, Scholtz Ödön v. nemzetgyűlési képvi­selő helyébe Hanzmann Károly soproni lel­készt választották meg. Broschko G. Adolf esperes tett jelentést a folyóügyekről, majd kimondották, hogy a magyarral rokon népek közül még a pogányok körében teljes erővel megindítják a missziói munkásságot. Petri Pál dr. kultuszállamtitkár délben a Nemzeti Kaszinóban ebédet, Radvánszky Albert báró egyetemes felügyelő üllői-úti palotájá­ban pedig teát adott az egyetemes közgyű­lés alkalmából. — (Gyenge csontű, fejlődésben elmaradti gyermekeknek, gyenge felnőtteknek csuka­májolaj helyett élvezetes csemege a por­alakú jemalt. — (A Magyar-olasz vegyes döntőbíróság) mellett működő magyar kormánymegbízott tudomására hozza mindazoknak a magyar hitelezőknek, akiknek különösen új olasz ál­lampolgárokkal szemben régi — 1926. július 26-ika elölt lejárt — koronakövetelésük van és követelésüknek átérlékelten liraösszegben való megfizetésére olasz adósukat a magyar­olasz pénzügyi egyezmény értelmében annak idején ajánlott levélben sikertelenül felhív­ták, hogy követelésük érvényesítése céljából a magyar-olasz vegyes dönöbítróságnál legkésőbb ez év december 31-éig beadandó keresettel felléphetnek. — (A szép és kellemes otthon) a nyugal­mas élet egyik előfeltétele. A napi munka fáradalmai után vágyva-vágyik az ember az otthon kényelmes pihenőjére, hogy az otthon melegéiből újabb erőt merítsen to­vábbi munkájának elvégzésére. A szép ott­hon dísze és elengedheteteln kelléike a szép szőnyeg. Aki csak teheti, az szőnyeget vá­sárol, mert a szőnyeg nemcsak dísz és külsőség, hanem maradandó érték és va­gyon is. Jól meg kell tehát választani, hogy hol vegyünk szőnyeget, mert egy-egy sző­nyegvásárlás egész életre szól. Bizalom dolga az egész, tehát ptt vásároljunk, ahol nem vásári portékát, nem silány árut, ha­nem igazi, jóminőségű árut kaphatunk. Ihen bevásárlási hely a Cálvin-téri Sző­nyegáruház (Cá.lvin-tér 6.) ahol a legjobb minőségű szőnyegek a legolcsóbb árakon szerezhetők be. Leégett német olajgyár MANNHEIM, nov. 15. (A Budapesti Hírlap távirata.) Az Egye­sült Olajművek mannheimi raktáraiban kitört tüzet a kókusz- és lenmagkészlet begyulladása idézte elő. A hatalmas raktárépület porrá­­égett. Az anyagi kárt 2—3 millió márkára becsülik. A raktárépület be volt biztosítva. Az égő olaj oly erős füstöt fejlesztett, hogy az oltási munkálatokban résztvevő tűzoltókat ál­landóan váltani kellett. Igen nagy volt a hő­fejlődés is, amely még a raktárépülettől távol­álló házakon is megrepesztette az ablaküvege­ket. Az oltási munkálatoknak egyébként egy halottjuk is van, egy tűzoltó, aki bennégett a raktárépületben. a Városi Színház $$ Pénteken a Rádióban ERNÁNI" előad sa. — (A csehek gyarmatot kérnek a Népszö­vetségtől.) Prágából jelentik: A Szlovenszki Dennik vezércikkben felveti azt az eszmét, hogy Cseh-Szlovákia igyekezzék tengerentúli gyarmatot szerezni kivándorlói számára. Cseh- Szlovákia a lap szerint néhány évtized múlva túlnépesedik s legalább 50.000 ember kiván­­doroltatására lesz szükség. Ez a jelenség min­dig ismétlődni fog. Hogy ezek a kivándorlók ne asszimilálódjanak az idegen országokban és el ne vesszenek Cseh-Szlovákia számára, kell. hogy az állam sürgősen tengerentúli gyarmatot szerezzen. Németország és Olasz­ország rövidesen gyarmatokat fog kérni a Népszövetségtől s ezt az alkalmat meg kell ragadnia Cseh-Szlovákiának is. — (Életbelépett a nettnnól-egvezség. I Rómából jelentik: Mussolini és Rakics ró­mai jugoszláv követ tegnap a Palazzo Chig’ dísztermében kicserélték az Olaszország és Jugoszlávia közötl kötőt* szerződések ra tifikációs okmányait Ezzel az aktussal a többi között életbelépett az 1925 július 20-án megkötött nettunói szerződés is, a szerződés valamennyi később aláírt pótzá radékáyal együtt, VASBUTOR HAIDEKKER ÜUSi-út 48/L Fiók Vin., Fiumel-út 8 Egv mentő ha jó 17 matróza a vízbe ju ladt LONDON, nov. 15. (A Budapesti Hírlap távirata.) A Rigá* ból jövő Alice gőzös ma délben a La Mancha csatorna vidékén, Dungeness angol kikötő­től 8 mérföldnyire hajótörést szenvedett. A hajó S. O. S. jeleket adott le. A Smyrna német gőzös irányt változtatva, azonnal se­gítségére sietett a rigai gőzösnek. A német hajó még idejekorán érkezett és megmen­tette a rigai gőzös valamennyi emberét. Ray kikötőjéből szintén elindult egymo­toros hajó a veszedelemben forgó rigai gő­zös legénységének megmentésére. A moto­ros, amelyen 17-en tartózkodtak, az erős hullámverésben. felborult s valamennyi mat­róza a tengerbe fulladt. A tíz holttestet es­tére partra vetette a víz. Véres összeütközés csendőrök és poiaszlok közi Erdélyben KOLOZSVÁR, nov. 15. 1 A Segesvár közelében levő Albesti köz* jégben összeütközés történt a falu lakos­sága és a csendőrök között. A csendőrség fegyverét használta, aminek következtében a parasztok közül többen súlyosan megse­besültek1 a csendőrörs parancsnokát viszont a falusiak sebesítették meg oly súlyosan, hogy a helyszínen meghalt. Hivatalos jelen­tések szerint az összetűzésre az adott okot, hogy a falu lakossága megrohanta a csend­­őrörsöt és eil akarta kergetni a csendőröket azzal a megokol ássál, hogy nincs szükség reájuk A falu lakossága ezzel szemben azt állítja, hogy az összeütközést a csendőrök provokálták azzal, hogy erőszakosan fel akarták oszlatni az új kormány ünnepié* sére összegyűlt tömeget. ' _ 71 CSEHEK magint inuíasttoilaft egy magyar lelt-észt PRÄGA, nov. 15. A Prágai Magyar Hírlap hírt ad arról, hogy Szlovenszkóból ismét kiutasítottak egy ma­gyar református lelkészt. Kajdy Menyhértet, Alsómihály község református lelkészét a ha­tóságok kiutasították a köztársaság területé­ről. Kajdy magyar tanítót kért a község re­formátus lakossága által felállított új isko­lába, de mivel a hatóságok nem teljesítették a község kérését, az egyházközség nevében szerződtetett magyar tanítót. Nyilvánvalóan ez az oka annak, hogy most kiutasították. Ujahh letartóztatás a prágai lengyel konzulátus ettem merénylet ügyében PRÄGA, nov. 15. A lapok jelentése szerint a prágai len­gyel konzulátus ellen elkövetett merény­lettel kapcsolatban Welchowban a napok­ban letartóztattak egy Bilokur nevű ukránt, még pedig egy levél alapján, amelyet a merénylő Paziuk levelei között találtak. A levélben közölte, hogy a címzettel ta­nácskozni akar az ukrán politikai helyzet­ről, amelyet november 1-én az ukrán nép javára meg akar változtatni. Paziuk be­ismerte, hogy Bilokurral meg akarta bo* szólni a merényletet. A letartóztatott Öi7<v kur tagadja hog< az említeti levelei meg­­kapta vagy hogv tartalmáról tudomása volna. — (Tisztiorvosi tanfolyam.) Január S-ikl. kezdetlel Budapesten, kilenc hónapi időtar­tamú tisztiorvosi tanfolyamot és ezt kova. lően tisztiorvosi vizsgákat fognak tartani. A jelentkezni kívánó orvosdoktorok kellően fel. bélyegzett kérvényüket ez év november 2U_áig Scholtz Kornél dr államtitkárhoz, a tisztior­vosi vizsgálóbizottság elnökéhez címezve az Országos Közegé-zségügvi Int-zel gnzgatójá. nak iBudapest IX Gváli-utca 4) küldjék b* A közszolgálatban állók kérvényeiket felettes hatóságukkal láttamoztatni tartoznak \ rész. letes adatokat tartalmazó hirdetmény a Buda­pesti Közlöny, a Népegészségügy és az Orvosi Hetilap legközelebbi számaiban fog megje­lenni. A t á ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék