Budapesti Hírlap, 1928. november (48. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-11 / 256. szám

* ins noremScr 11. (25«. n.y Budapesti Ribiäf EGY NEWYORKI TŐZSDEVEZÉR WILLIAM C. DURANT Amerika népét hihetetlen arányú tőzsde­játék láza fogta el. Hónapok óta szakadatla­nul tart a hausse a newyorki tőzsdén. Min­denki odahordja a pénzét. Naponta négy-öt­millió részvény cserél gazdát; a bankok taka­rékbetéte csaknem felére olvadtak, az embe­rek az utolsó centig igénybe veszik hitelüket. A mértéktelen tőzsdejáték aggodalomba ejtette a vezető pénzügyi köröket, egyelőre azonban semmiféle korlátozó eszközhöz nem akar nyúlni még maga a Federal Reserve Board sem. A tőzsdei iramot köztudomás szerint 10—12 vakmerő nagyjátékos diktálja, akiknek mind­egyike máris százmilliókra menő nyereséget zsebelt be. Ennek a társaságnak legérdekesebb és leg­vakmerőbb tagja William C. Dunant, akinek, mint spekulátornak, máris mozgalmas múlt áll a háta mögött. Mint szegény ember kezdte pályafutását, vagyont szerzett, tönkrement, százmilliók ura lett ismét s ez idő szerint Ame­rika leggazdagabb embereinek egyike megint. Még mint fiatalember alapította és fejlesz­tette virágzóvá a Durant-Dort kocsigyárat. 1905-ben ő szervezte a Buick automobil rész­vénytársaságot s pár évre rá a híres, világ­szerte ismert General Motors társaságot, a­mely manapság méltó versenytársa Fordnak az automobilpiacon. Durant az irányító befo­lyást hamarosan elvesztette a General Motors­nál, de idővel sikerült a részvénytöbbséget visszaszereznie. Újból kicsikarták a kezéből , azóta nem sikerült még pozícióját visszasze­reznie, mert a Du Pont érdekeltség megszám­lálhatatlan millióit találja szemben magával. Mondják, hogy a tőzsdén ez lenne a tulajdon­képpeni célja; az bizonyos, hogy eddigi nye­reségeit jóval felül­becsülik 100 milliónál. Durant, annak ellenére, hogy a newyorki tőzsde hausse mozgalmának egyik irányítója­­ napról-napra óriási kockázatokkal van ott érdekelve, a múlt hónap folyamán Európába jött, ahol angol és francia automobilgyárak­kal létesített megállapodásokat, de hosszabb időt töltött Berlinben is. Európai tartózkodása idején egy napra sem szakította meg kapcsolatait a newyorki tőzs­dével, állandó érintkezésben volt társaival, ügynökeivel, tudomást vett a fejleményekről , adta utasításait, megbízásait, mintha csak newyorki irodájában ülne. Mindet a telefon tette lehetővé számára. És ezek a beszélgetések nem annyiból áll­tak, hogy néhány perc alatt törölte rendeletét Valamelyik ügynökének. Hanem mindjárt meg is várta a jelentést, hogy a rendelet végrehaj­tása milyen eredménnyel járt, milyen az álta­lános hangulat, vannak-e egyéb nevezetes ese­mények, stb.. Az egyik leghosszabb beszélgetést Berlinből folytatta egyik newyorki ügynökével. Egy óra tizenöt percig tartott s 2000 dollárba került. Általában úgy Berlinből, mint Párizsból és Londonból naponta 10—12 ügynökét hívta fel telefonon a newyorki tőzsde legizgalma­sabb óráiban s amár egy óceán választotta el őket egymástól, tíz- meg tízezer részvény vé­tele vagy eladása felől intézkedett. Newyorki megbízottai a rendeleteiből meggyőződtek, hogy pontosan van tájékozva minden esemény felől. Megközelítő számítások szerint telefon­­számlája hetenként meghaladta a 25.000 dol­lárt, vagyis a 115.000 pengőt. Hisz Berlinből 52 dollár, Párizsból és Londonból 45 dollárba kerül egy háromperces beszélgetés Newyork­­kal. S ha a vonalra másnak is szüksége van, a beszélgetést 12 percre korlátozhatják. Heteken át folytatta így Durant, a legna­gyobb hid­egvérrel. S ez alatt az idő alatt az amerikai publikum is fokozottabb erővel adta magát a játéknak. Alig van helység az Egye- TUNGSRAM sült­ Államokban, amelynek több-kevesebb la­kója érdekelve ne lenne. A hausse még rendü­letlenül tart. Az értékek egyre emelkednek. De még csak megjósolni sem meri senki, hogy mi lesz, ha valami váratlan fordulat ta­lál elkövetkezni. Bizonyára nem Duranték lesznek az igazi vesztesek. — (Rádió a magyar vasutakon.) Az első magyar rádió-vevőkészülékkel fölszerelt személyvonat reggel 9 óra 15 perckor in­dult a Keleti pályaudvarról Győr felé. Az indulásnál megjelentek: Csáky Imre gróf, Láng Mihály báró, Krause György főmér­nök, Löw Zoltán vezérigazgató, Radvánszky Béla báró, Wilter Ferenc, Szőts Ernő, a Telefon Hírmondó és Rádió R.-T. igazga­tója, és a Magyar Államvasutak részéről Prihradny Kálmán igazgató. A rádió­anten­nával fölszerelt Pullmann-kocsit a nagyszámú közönség érdeklődéssel nézte. Rögtön a vo­nat elindulása után bekapcsolták a készülé­ket és már az első kísérletnél is világosan lehetett hallani a Stúdió leadását. Az első magyar rádiós­ vonat, Bécs felé menet, szom­baton délelőtt 11 óra 52 perckor futott be Győrbe. A perronon többen voltak, akik eb­ből az alkalomból pusztán érdeklődésből vá­rakoztak a vonatra. A leszálló utasok elra­gadtatással nyilatkoztak a vasúti rádióról. Úgyszólván valamennyi utas hallgatta a rá­diót, amelyről megállapították egyöntetűen, hogy kiváló volt és a vétel is teljesen zavar­talan volt. Az utasok véleménye szerint ez a rádió nagyon alkalmas az utasok szóra­koztatására. Többen kijelentették, hogy a vasúti rádió hamarosan annyira közkedveltté válik, hogy az utazóközönség nélkülözhetet­lennek fogja találni. Amíg a vonat Győr állomásán tartózkodott, az utasok a bécsi rádió leadását hallgatták.­­ (Ha lakását, kávéházát, szalonját stb.) rendezi be, vagy átalakítja, csillár­szükségletét az előnyösen ismert Kissling csillárgyárban (VI., Podimaniczky­ utca 31.) szerezze be. A gyár csillárjai kiváló minő­ségűek. — (Házasság.) Nagy Emil országgyűlési képviselő, volt m. kir. igazságügyminiszter és néhai Kenessey Adél fia. Nagy Ádám a Szent István Bazilikában oltárhoz vezette Henry Edward Pritchardnek, az angol biro­dalmi hadsereg ny. ezredesének és Annie Scottnak leányát, Clover­t. Raskó István dr., a kir. kúria bírája és fele­sége Vályi Irén fia, Raskó István dr. kir. tör­vényszéki jegyző, honvédhuszák­hadnagy elje­gyezte Dobay Ibyt, Dobay Gyula dr. ügyvéd, íny. kormánybiztos főispán és neje Speletz Ibolyka leányát. Lefkovits Józsa és T. Tibor Géza jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Éder Margit bányatársulati tanítónő és Bélas Nándor bányatársulati tanító Tata­bányán jegyesek. KARACSONYRA 6 zsebkendők, fehérneműek,­­ asztalnemisek, törölközők [ kézi himz. ágykészletek I­ccAsios Arakon VII IC IZV VILMOS cégnél,­­ V IV., Kecskeméti u. 9 I ■— (Herrmann kereskedelemügyi minisz­ter látogatása a Corvin Áruházban.) Szom­bat délben 12 óra után Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter, Ugron Gábor országgyűlési képviselő társaságában meg­látogat a Corvin Áruházát, hogy az áru­háznak a Magyar Héttel kapcsolatos elis­merten kiváló teljesítményeit megtekintse. Az áruházban Lewin Miksa alelnök fo­gadta a minisztert és Ugron Gábort és vé­gigkalauzolta a vendégeket az egész áru­házban, melynek 21 kirakatát a miniszter külön-külön nagy érdeklődéssel szemlélte. A látogatás több mint egy órát vett igénybe.­­ (A XXI. m. kir. osztálysorsjáték) II. osztályának húzása már jövő héten 21-én és 22-én lesz. A főárusítók kérik t. üzletfeleiket, hogy sorsjegyeiket sürgősen újítsák meg, illetve az esedékes betéteket egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P és az előírt 30 fillér költsé­get legkésőbb egy nappal a húzás előtt fizes­sék meg, különben a nyereményigény és min­den más, a sorsjeggyel kapcsolatos jog el­vesz. Ha azonban valaki — bármely oknál fogva — a sorsjegyeket nem akarja megtar­tani, azok az illetékes helyre visszakülden­dők, mert a ki nem fizetett sorsjegyek semmi jogot nem biztosítanak, a főárusítóknak azon­ban kárt okoznak, ha azokat nem kapják vissza. Uj árai 1 -1 tdgy jó minőségek C­aluin-téri Ss Calviv la spárga futószőnyeg mtrj.—.... 2.20 Boukleszőnyeg 90 cm..... 6.60 Tevetakaró...............................18.— Cloth vattapaplan......... ....—18.80 Függönyök, valódi filébetéttel........22.— Ágyferítők, futószőnyegek, kókus boukleszőnyegek, gyapjú- és teveszőrt cretonok. Állandó főnyegárúttárban »•tér 6 Moket sezlonátvető......................52.— Német perzsa összekötő ss!a£ 42.— Velourszőnyeg 2Xs —................. 80.— Német perzsa rojttal 2Xs----------145.— Angol gyapjú veloárszőnyeg 2x3....165.—­zfutók, figyelők, paplanok, függönyök, akarók, matracgrádlik, bútorszövetek és­­ nagy választék . (Csalás gázmegtakarító készülékkel.) Szombaton este megjelent a főkapitányság ügyeletén Madarász Elemér országgyűlési képviselő és csalás miatt feljelentést tett isme­retlen tettes ellen. A feljelentésben elmon­dotta, hogy tegnap délelőtt, mikor csak fele­sége tartózkodott a Bajza­ utca 34/c. számú házban levő lakásán, beállított egy fiatalem­ber, aki a székesfővárosi gázművek alkalma­zottjának mondatta magát. Kijelentette, hogy a gázresóra gázmegtakarító készüléket kell felszerelni, és a költségek fejében előre fel­vett 15 pengőt. Később azután kiderült, hogy a fiatalember jogosulatlanul mondotta magát a gázművek alkalmazottjának. Mivel az utóbbi időben már többször fordult elő ha­sonló eset, a rendőrség megindította a vizs­gálatot, hogy megállapítsák, ki követte el a visszaéléseket. . . (Figyelmeztetés.) Zakar János nevű egyén meghatalmazás nélkül a Budapesti Hír­lap részére előfizetőket gyűjt. Nevezett ellen, mi­után kárunkra számos visszaélést követett el, a bűnvádi feljelentést megtettük. Ezúton is figyel­meztetünk mindenkit, hogy Zakar Jánosnak sem előfizetőket gyűjteni, még kevésbbé előfizetési díjakat felvenni joga nincs és tőle egyáltalán semmiféle megbízatást el nem fogadunk és nem teljesítünk. Végre egy román világrekord 24 millió liter pálinkát ittak meg egy év alatt BUKAREST, nov. 9. A román statisztikai hivatal kimutatást ké­szített a romániai szeszfogyasztásról. Ezekből az adatokból, amelyeket a kimutatás más álla­mok szeszfogyasztásával is összehasonlít, ki­derül, hogy a pálinkafogyasztás ter­én Romá­nia tartja a világrekordot, mert 1927-ben több mint 24 millió liter pálinkát ittak meg Romá­niában. Ez annyit jelent, hogy a lakosság pálinkafogyasztása fejenként másfél liter volt. A cujkának nevezett nemzeti italból, amely egyszer égetett szilvapálinka, 2,5 litert tett ki a fejenkénti fogyasztás. Ezenkívül sörből 5 liter, borból 12 liter volt fejenként a szesz­fogyasztás az 1927. évben. . (Három havi bürtön egy csókért.) Van­­nak csókok, amelyek, ha még oly ártatlanok is, gyakran igen sokba kerülnek. Ezt szomo­rúan tapasztalta Manillának egy jámbor pol­gára, Alfrado Covas, akinek a minap a bíró előtt kellett egy csókért helyt állania. A do­log a következőképpen történt: Covas úrnak nagyon megtetszett egy fiatal leány, akit az első kedvező alkalommal megcsókolt. A kö­zelebbi körülményekről eltérők a vélemények. A leány ugyanis azt mondja, hogy Covas úr rabolta a csókot, míg a bűnös azt állítja, hogy éppen ellenkezően történt a dolog, amennyiben a leány úgyszólván felkín­álko­zott neki. A bíró a leány vallomásának adott hitelt és Covas urat 200 pereta pénzbüntetésre ítélte. Covas felebbezett, de vesztére. A bíró­ság úgy találta, hogy nem közönséges csók­­rablásról van itt szó, hanem hogy Covas úr erőszakosságot követett el és ezért három hónapi börtönre ítélte. Covas felebbezett a legfelsőbb bírósághoz, amely úgy oldotta meg a kérdést, hogy a szegény bűnöst háromhavi börtönre és 200 pereta pénzbüntetésre ítélte.­­ (Részletfizetésre — készpénzárakon!) Sokan gondolkodóba estek már azon, vájjon lehetséges-e az ilyesmi s elmentek a Rákóczi­­út 60. szám alat levő hangszerpalotába s ott zongora-, hegedű- vagy egyéb hangszervevő vált belőlük, mikor meggyőződtek arról, hogy részletfizetésre egy fillérrel sem kell többet fizetniök, mint ha készpénzzel vásárolnának. Steinberg királyi hangszergyárának ezt a nagy kedvezményét mindenkinek igénybe kell vennie. 16 Szerencsétlenség a kispesti szobor­­leleplezés főpróbáján Súlyos, kettős szerencsétlenség történt ma délután Kispesten. Vasárnap leplezik le Kis­pesten a világháborúban elesett hősök em­lékszobrát, amelyet a Templom­ téren állí­tottak föl és amely Ybl József szobrászmű­vész alkotása. A rendezőbizottság szomba­ton délután főpróbát tartott a szoborlelep­lezési ünnepségről, hogy a leleplezést már teljesen rendben lehessen lebonyolítani. A főpróbáról film­felvételt akart készíteni Zsabka Gyula filmoperatőr és segédje, Vary Sándor laboráns. Zsabka és Varga a főté­ren helyezték , el a fel­vevő­ készüléket. Ami­kor a főpróba közönsége elindult a főtéren keresztül a Templom­ tér felé, Zsabka és se­gédje megindították a film-felvevő gépet, a felvétel azonban szerencsétlenül sikerül A magnézium idő előtt felrobbant és a fel­csapó lángok a két fiatalembert összeéget­ték. Nyomban a kispesti mentőket hívták, akik a könnyebben sérült Varga Sándort a helyszínen részesítették első segítségben. Zsabka Gyulát pedig, aki arcán és fején súlyos égési sebeket szenvedett, a Szent Ist­­ván-kórh­ázba vitték. n (A Technológián) rendezett Háztar­tási kiállításnak legnagyobb szenzációja a Hidy és Társa cég által kiállított Evsy mosó­gép. Állandóan óriási csoportok veszik kö­rül a kis csodamasinát, mely rövid negyed óra alatt mossa és szárítja a legpiszkosabb fehérneműt is. A kis csodamosógép már csak november 15-éig látható e kiállításon, azonta a cég V., Csáky­ utca 8. szám alatti telepén tekinthető és rendelhető meg.­­ (Vöröskeresztes teadélután.) A Ma­gyar Vöröskereszt VIII. ker.­városi választ­mánya november 8-án tartotta harmadik tea délutánját a Márkus-féle étteremben. A házi­asszonyi tisztet Nemes Jenőné dr.-né, Zim­mermann Józsefné, Preisich Károlyné, Román Ernőné, Putnoky Istvánná, Süss Ödönné, Winter Ferencné és Konrád Gézáné látták el. A művészi hangversenyen Zimmermann Maris énekével nagy sikert ért el. Surányi Máris, Thury Mária szavaltak, Kubányi György pe­dig gitárkíséret mellett dalokat adott elő. A jelenvoltak között ott láttuk a központ képvi­seletében Glacz Béla dr. igazgatót, és a Jó­zsefváros számos előkelő családját. Úgy a Szeretetotthonra, mint jótékony célra szép összeg gyűlt össze.­­ (Az evangélikus egyház országos gyű­lése.) A magyar evangélikusok legfelső kormányzati intézménye, az egyetemes egyház november 16-án, pénteken reggel kezdi meg ezévi gyűlését. Megelőzően tanácskoznak az egyetemes egyház különböző bizottságai, to­vábbá az Országos Luther­ Szövetség, az Evan­gélikus Tanáregyesület, a Lelkészegyesület, a Misszió Egyesület; november 14-én, szerdán, este 6 órakor, a Deák­ téri templomban lesz az Evangélikus Papnők Országos Szövetsége ál­tal rendezett vallásos estély, másnap a papnők gyűlése. Csütörtökön este tartják az egyetemes közgyűlést megnyitó istentiszteletet, ezen Kapi Béla dunántúli püspök prédikál. A („Svenska“) svéd fogyasztó habfürdő kövér nőket és férfiakat karcsúvá fogyasztja. Egy fürdő használata után fél kg fogyás ész­lelhető és a­ test habfehér és rugalmas lesz. Egy kúrához 6—S fürdő veendő. Minden szaküzletben beszerezhető. Ára 3.80 P. Ma­gyarországi központ: Mihály Ottó, gyógy­áru-nagykereskedés, Budapest, VI., Podma­­niczky­ utca 43. Gazdag az ország csak úgy lesz, ha a magyar magyar árut vesz.

Next