Budapesti Hírlap, 1928. december (48. évfolyam, 273-295. szám)

1928-12-25 / 292. szám

1928 december 25. (292. s®.) Budapesti Hirin­s Budapesti rádióműsor Kedd, december 25­­.90: Református istentisztelet a Kálvin-téri templomból. Prédikál: Ravasz László dr. dunamelléki püspök. 10.00: Egyházi zene és szentbeszéd a Belvárosi plébániatemplomból. Szentbeszédet mond Marczell Mihály dr. pápai kamarás, egy. m. tanár, a pesti Szent Imre Kollégium igazgatója. K­.OO: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időj­árás-jelentés. 1SJ.O: A magyar kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Vezényel Berg Ottó karnagy. 1. Nicolai: Windsori víg nők, megnyitó. 2. Buchner Antal: Karácsonyi pastorale, suite G-dúr, 4 tételben: I. An­gyali ének (téma: Mennyből az angyal); II. Kis Jézus altatódala, Berceuse (téma: Csendes éjjel ...) ; III. Jézus a jászolban, nocturno (téma: a) Krisztus Jézus szüle­tett... b) Szép violácska ... c) Köszön­tünk imádással . ..) ; IV. Glória (téma: Dicsőség mennyben__). 3. Mozart: Tö­rök induló. 4. Haydn: Szimfónia esz­­mollban. PALACE-RÁDIÓ AJÁNDÉKA Mert ajándéknak ehet nevezni, ha ad ,míg a k­ixlef fari­­ di’b rádió-vevőkészüléket 400 km hatótávolsá­gra forfiókondenizátorosl hangol­ isssal, tégányalakú szige­telőii ágból készült dobozban, kettős fejhallgatóval ki­tű­nő detektorral, magasa Menna csa/es anyagával ! 13.­­ Ugyana­' fadobozban dugaszos hangolássá. .. P 12­5 PALACE,CSILLÁR-RÁDIÓ Budapest Vili , RákóCzi-ut 47 15.30: A „Tündérvásár“ meseórája. 1. Händel: Des Herrn Einzug (háromszólamú ének). Előadja Nemesné Oppler Elza és művész­­növendékei: Rácz Tilda és Újvárossy Mar­git. Zongorán kísér Zádor Béla dr. zon­goraművész. 2. Karácsonyi mese. Irta és előadja Altay Margit. 3. Karácsonyi vers. Szavalja Szombathelyi Sajó Blanka. 4. a) Mennyből az angyal, b) Stille Nacht, c) Oh Tannenbaum, karácsonyi énekek. Elő­adja Nemesné Oppler Elza és művésznö­vendékei: Rácz Tilda és Korda Ágnes, d) A­ve Maria (Bach-Gounod). Énekli Schnitz­ler Klári, hegedűn kíséri Berendné Kosé­nak Margit, zongorán kíséri Nemesné Oppler Elza. 5. Karácsonyi színdarabok, írta Altay Margit, rendezi Gyarmathy­­ Sándor, a Studio rendezője. 6. Maria (Wiegenlied), énekli Schnitzler Klári, zongorán kísér Nemesné Oppler Elza. Geistliches Wiegenlied (Brahms), énekli Nemesné Oppler Elza, cselló László Tibor, zongora Zádor Béla dr. Das ist der Tag des Herrn (Mendelssohn) ; énekli Nemesné Oppler Elza és művésznő vendéke: Ujvá­­rossy Margit; zongorán kísér Zádor Béla dr. 7. Karácsonyi vers, szavalja Szombat­­helyi Sajó Blanka. 8. Mese a fenyőfákról, írta és előadja S. Bokor Malvin. 10.40: Balázs Árpád magyar nótadélutánja, Ma­­gyari Imre és cigányzenekarának kísére­tével. 18.00 Pontos időjelzés, időjárás-jelentés. 18.15: Hangjáték-előadás a Stúdióból. „Melyi­ket a kilenc közül?“ Jókai Mór karácso­nyi novellájából írta Bosin Endre. Ren­dezi Hegedűs Tibor, a Vígszínház rende­zője. Személyek: Dávidka János, suszter: Rózsahegyi Kálmán; Fuszulkáné, vice­­házmesterné: Vágóné Margit; Fekete úr, gazdag magánzó: Sugár Károly; Ferenc, Viola, Fruzsinka, Sándor, Péter, Pál, Jó­zsef, János, Déneske, Dávidka gyermekei. 19.00: Operett-előadás a Stúdióból. „Paganini“, operett három felvonásban, írták Knepler Pál és Jenbach Béla, fordította Kulinyi Ernő; zenéjét szerzette Lehár Ferenc. Az előadást rendezik: Lóránt Vilmos, a Vá­rosi Színház, és Gyarmathy Sándor, a Stúdió rendezője. A magyar kir. I. hon­véd-gyalogezred zenekarát Kerner Jenő karnagy vezényli. Személyek: Mária Anna Eliza; Lőrinczy Vilma; Felice herceg, a .férje: Hajagos Károly; Paganini: Szedő Miklós; Bartucci, impreszárió: Sík Rezső; Hedouville gróf, tábornok: Kertész Kál­mán; Pimpinelli márki: Pallós János; De Laplace grófnő, udvarhölgy: Fekete Marcsa; Bella Ghretti, operaénekesnő: Lakatos Ilonka; Szárnysegéd: Abay Gyu­la; Coralina: Vándoryné Margit; Anita, a leánya: Páris Ha; Marco, paraszt: Pus­kás Dániel; Filippo, paraszt: Bodor Im­re; Antonio, paraszt: Krasznay Elek; korcsmáros: Márkus János; Foletto, csempész: Kertész Illés; Tafolo, csem­pész: Pécsi Lajos; Beppo, csempész: Krasznay Elek; öreg csempész: Kalocsay Ferenc. Történik a XIX. század elején, Lucca hercegségben. — Előadás után kb. 81.00: Pontos időjelzés, időjárás-jelentés, sport­eredmények. Utána: A Dunapalota-nagyszállóból Ma­­gyari Imre és cigányzenekarának hang­versenye. TELEFON HÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a rádióval. Azonkívül 11.00 és 14.00 órakor hírek. Szerda, december 26­­.00: Hírek. 10.00: Egyházi zene a budavári Koronázó fő­templomból. Vavrinecz M.: Karácsonyi mise. A magánszólamokat Pálffy Mária, Lózsy Hugó és Göllner János éneklik. Orgopán Sárkány Sándor játszik. Vezé­nyel Sugár Viktor karnagy. 11.30: Evangélikus istentisztelet a bécsi kaputéri templomból. Prédikál Varsányi Mátyás dr. lelkész. 18.35: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 18.40: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Vezényel Berg Ottó karnagy. 1. Weber: Bűvös vadász, ■ megnyitó. 2. Saint-Saens: Phaton. Szim­fonikus költemény. 3. a) Bocherini: Me­nüett; b) Pierne: Kis ólomkatonák. 4. Mozart: Jupiter-szim­fónia. 15.30: A m. kir. földmívelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. Schmidthoffer Gyula dr., az Állami Oltóanyagtermelő Intézet igazgatójának felolvasása: „A lépfene elleni védekezésről 11. 16.15: Tarnay Alajos gyermekdélutánja. Közre­működnek Báthy Anna, a Városi Színház, operaénekesnője és a szerző. Zongorán kísér a szerző. Reggeltől estig. Gyermek­­darabok, zongorára (Tarnay Alajos). 2. Mesék. Énekli Báthy Anna.. 3. Virágos réten, ifjúsági zongoradarabok (Tarnay Alajos). 4. a) Palika (Balla M.); b) Megvalósult álom (Draskóczy J.). Énekli Báthy Anna. — E műsor szünetjében, kb. Csütörtök, december 27 9.15. A Temesváry — Kerpely — Polgár-trió hangversenye. 1. Rubinstein: Balettzene a „Démon“ -ból. 2. Lindsay-Thaimer: Walzer-Rapsodia. 3. Clemus: Falusi kép. 4. Rimsky-Korsakow: Suite. 5. Moréna: Quintessence. 5.­­ Johnson-Bibó: Am I wating my time on you. 6. Gilbert Johan­nisnacht: Foxtrott. 7. Translateur: Bécsi vándormadarak, keringő. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 18.00: Déli harangszó az egyetemi templomból, időjárásjelentés és hírek. 18.80: Bodrics Béla és cigányzenekarának hang­versenye. 13.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. . 14.30: Hírek, élelmiszerárak. 15.30: A Magyar Rádió Újság „Morse" tanfo­lyama. 16.00: Siklós Ferenc előadása: Hogyan készül­nek a filmtrü­kkök. 16.45: Pontos időjelzés, időjárás­, vízállásjelen­tés és hírek. 17.10: Karácsony egyházi zenéje. Előadják a Központi Papnevelő Intézet növendékei. Magyarázó előadást tart Kondela Géza dr. egyházzenei igazgató. 18.15: Gyorsírási tanfolyam. (Szlabey Géza). 18­ 50: Angol nyelvoktatás. (J. W. Thompson.) 19­85: Az Országos Postás Zene- és kultúregye­­sület hangversenye. Közreműködnek D. Szerémy Magda h­egedűművésznő, M. Ulbrich Szőszi gordonkaművésznő és Koltay Gyula zongoraművész. 1. Beetho­ven: Zongora­trió, G-dúr. I. Adagio-Al­­legro vivace. II. Largo. III. Scherzo. 2. Schumann: Zongora-trió D-moll. I. Al­legro. II. Scherzo. III. Adagio-Allegro vivace. 80.45: Pontos időjelzés, hírek. 81.00: A m. kir. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Vezényel Fricsay Richárd zeneügyi igazgató. 1. Fricsay: „Volt 69. ezred Hindenburg-induló*1. 2. Strauss: Ahol a citromfa virágzik. 3. Glück: „Iphigénia Taurisban“ megnyitó. 4. Verdi Trubadúr, nagy ábránd. 81X 10: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Utána: A Dunapalota nagyszállóból Bachmann jazz-band. TELEFON HÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a rádióval. Azonkívül 11.00 és 14.00 órakor hírek. Nincs biztos rádótfék A SZERESSY-féle Rádió hibakereső kulcs nélkül, melly 1­0­ perc alatt a gyermek is megjavíthatja k­észülékét, ak­i detektoros, akár 8 lám­ás készüléke van. Ne felejtse el, hogy ha f­tyül, recseó, kihagy stb a rádióra 2366 hibajelenséget kell megvizsgálnia, ha nincs hibakulcsa. Rádió-időátszámitó táblázattal és Európa 929. évi hullámhossz­­kn és Magyarország térim­enzitís térképével ; n a . kartonon . . P 3.— krétapapíron . P 1.60 Postafordultával megkapja, ha az árát SZEPESSY ÁRPÁD IV.I. Dembins­ky-u- 4 11766 -os postacsekkszám árára biankó­csekken előre befizeti. Új kiadás! 16.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 17.15: Rádió Szabad Egyetem. 1. „A mi min­dennapi kenyerünk11. Soós Aladár dr. egy. tan. előadása. 2. A református egy­házi kar karácsonyi énekeket ad elő. Vezényel Lajtha László dr. 3. „A széru­mokról“ (Müller Vilmos dr. főorvos). ■? : Zenés vígjátékelőadás a Stúdióból. 1. „Falu végén kurta korcsma11. Zenés jelenet. Petőfi verséből jelenetté alakí­totta Hevesi Sándor. Zenéjét szerzette Nádor Mihály. Személyek: Panni —­­Berky Lili. I. legény — Gőzön Gyula. II. legény — Berki József. III. legény­­-­ Teleky Sándor. Cimbalmos, egy erős hang, egy gyenge hang. 2. „Palóc a kávé­házban11. Vidám jelenet. Irta Somlay Károly. Személyek: Pityera Bela — Gő­zön Gyula, Borosa, a felesége — Berky Lili. A pincér — Berki József. A kaszin­­nó — Horváth Éva. Laji prímás — Somló István. Az előadást rendezik Gyarmathy Sándor, a­­Stúdió és Hegedűs Tibor, a Vígszínház rendezője. Az előforduló dalo­kat Karina Sírai és cigányzenekara kíséri. 19­ 80: A m. kir. Operaház előadása szereplői­nek közlése és tarzalmának ismertetése. 19.30: A m. kir. Operaház „Turandot“-előadása. Dalmű három felvonásban és 5 képben. Szövegét írták G. Adami és R. Simoni. Fordította Lányi Viktor. Zenéjét szer­zette Giacomo Puccini. (Az utolsó duettet és a finálét F. Alfono fejezte be.) Ve­zényli Rékai­t. Rendezi Márkus László. A második felvonás után, körülbelül 81.80.­zigetőverseny- és sporteredmények. Az elő­adás után, körülbelül 81.30: Pontos időjelzés. Utána: A Britannia­­nagyszálló étterméből Pertis Jenő és cigányzenekarának hangversenye. TELEFON HÍRMONDÓ: A műsor egész nap azonos a rádióval. Azonkívül 11.00 és 14.00 órakor hírek. ISzüstb­egra a tökéletes, modern kenuszhangszóró M nderütt kapható. Ahol nem kapható, oda procára p A*\ _ küldi a vezérképviselet.............. ■ “fc* Fischer Hugó Péntek, december . 8 9.15: Karina Simi és cigányzenekarénak hang­versenye. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 18.00: Déli harangszó az Egyetemi-templomból időjárás-jelentés és hírek. 18.80: Gramofon-hangverseny: 1. Ford­ Hän­schen: A víg karnevál (The Merrymakers Orchestra). 2. Turina: Fandanguillo, gitá­ron játssza Andres Segovia. 3. Tosti: Az utolsó dal (Ezio Pinza). 4. Urbach: Per aspera ad astra (Peuppus Oberländer ze­nekara) . 5. Holdfénynél (orosz balalajka­­zenekar). f1. Middleton: A néger álma (Szalon zenekar). 7. Air: A fecske (Paul Whitemann és zenekara). 13.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás jelentés. 14.30: Hírek, élelmiszer-árak. 16.00: „Asszonyok tanácsadója“ (Arányi Mária előadása). 16.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás jelentés, híreik. 17.10: Séták a Nemzeti Múzeumban. Zsinka Fe­renc dr. magyar nemzeti múzeumi könyv­­tárnok: „A Magyar Nem­zeti Múzeum le­véltári osztályai­. 1­7.45: Szimfonikus zenekari hangverseny az Ost­­ende-kávéházból. Vezényel Ábrányi Emil karnagy. 1. Rossini: Szevillai borbély, megnyitó. 2. Goldmark: Sába királynője, bevonulási induló. 3. Verdi: Aida, ábránd 4. Kálmán: Marica grófnő, egyveleg. 18.45: Német nyelvoktatás (Szentgyörgyi Ede dr.). 19­85: Egressy, Gábor emlékirataiból felolvas Matány Antal. 80.00: Bartók Béla hangversenye. XVII-ik és XVIII. századbeli cembalo-zene, zongo­rára átírva, illetve zongorán előadva. 1. Giles Farnaby­ (1560—1592) Quodling's Delight. 2. Francois Couperin (1068— 1733): Les Lysnaissants, Les cherubins on l' airaable Lazure, Les Tricotenses, Le Trophée, Le Charillon de Cythére, Le Mou­­cheron, Les Bariseades my­sterieuses, Les petits Mantin a vent, Les Fastes de la grande et ancienne Menostrandise. 3. Jean Fogalom ma már Lohász Antal mérnök neve a magyarországi rádiósok körében. Az ő nevéhez sok rádiótechnikai kérdés megoldása fűződik és most is hű maradt kiváló tehetségéhez, amikor is karácsonyra olyan szenzációs készülékkel lepte meg a rádiókedvelőket, mellyel valóságos forra­dalmat idéz elő. Készülékének az a fő tu­lajdonsága, hogy egy nagyon szép kis méretű, bútordarabnak is beillő szekrény­kébe beé­pítette a szűk­éves telepeket, va­lamint a hangszórót és így külsőleg lát­hatatlanná tette az eddig mindig kelle­metlen benoyomást keltő és szerte heverő telepeket, drótokat és hangszórót. Kelle­mes­­meglepetést rejteget még a készülék azzal, h­ogy egy gombnyomásra a hango­sam beszélő szólal meg, míg egy másik gombnyomásra a fejhallgatón élvezhetjük a különböző állomások adásait. Mindezen kiváló tulajdonságok mellett a készülék­nek még az az előnye is megvan, hogy olyan olcsó, hogy bárki könnyen megvá­sárolhatja a Lohász Revízió Rádió Ám­­házban (VI., Andrássy­ út 62]. Rádiós I Az egész vitát, heti netted ? Vagy TUNGSRAM bániumc Sveti Igazi a nép gatni, amelyben Tungsram báriumcsökésztet ««» M­agy vátelHonzet, er*ös, H­u­n s t d­­ y 11 s x t a Hang, ismertetB nyomtatvány abbal szívesen szolgál bár* mely rádióftcwussterlB vagy am Egye Hit Izzóid Átpa és Villamossági v.-t. Ujpest *, HOPPECKEes UNION accum­u­latorok megérkeztek­. Mielőtt ao­mnalatort vesz, tekintse meg Radien Accumulator fftk­tt. késsztd­ét javító Tál a a n i, VI.. Hajós a 84 Telefon L 960—39 53 RADio KÉSZÜLÉKEK ALKATRÉSZEK Óriási választék az összes jobb hazai és külföldi gyártmányokban Karácsonyra lényegesen leszállított árak! BARTA és TÁRSA TI­UaVai­iflléni Aa rAdiocikkak vagy karaakedAaa BUDAPEST. FBOzlot. Flfiköal Bt: Podraaniczky-u 39 VII., Rákóczi-út 30. Csengery-u sarok­ (Nagydiófa-u sarok). Kép«v­árjegyzéket kapcsolási vázlatokkal díjtalan«. küldünk! Philippe Rameau (1683—1764) : Le rap­pel des oiseaux, Tambourin, Les m­ais de Sologne, La ponte, La triompante, La Jou­yeuse, Les Cyclopes. 4. Claude Douin (1694—1772): Rondeau „Le Coucou“. 5. Michelangelo Rossi: Toccata (c-dur). 6. Francesco Durante (1684—1755) : Három toccata. 7. Padre Martini (1700—1784) : Preludium és fuga (d-dur). 8. Jean Bap­tiste Loeillet (1653—1728): Allemande. 9. Jean Jacques Robson: La galeuse. 10. Padre Antonio Soler (1729—1783) : Egy­tételes szonáta. 81.8 Pontos időjelzés és hírek. ?­ Mozart-hangverseny. Közreműködnek: Ha­lász Gitta és Maleczky Oszkár, a magyar kir. Operaház művészei, és Koller Alfréd hegedűművész. Zongorán kísér: Polgár Tibor.­­ Duett a „Don Juan“ c. operá­ból (Halász—Maleczky). 2. Mozart: He­gedű-zongora szonáta (Koller—Polgár). '?3. Suzanne és a gróf duettje a „Figaro házassága“ c. operából (Halász—Maleez­ky). 4. Mozart: a) Adagio, b) Német tánc, c) Menuette (Koller). 5. Pamina és Papageno duettje a „Varázsfuvola“ c. operából (Halász—Maleczky). E hangverseny szünetjében kb.­­■2.80: Időjárás-jelentés. 83.00: Az Emke-kávéházból Rigó Jancsi és ci­­gányzenekarának hangversenye. Rádió készüléket és alkatré­seket ne vásároljon addig, amíg olcsóságáról meg nem győződik Karácsony hetében leszállított árak! Irányárak Erősítő készülék, 1 lámpás „ . . . „ Erősítő készülék, 1 lámpás, teljesen komplett, lámpával, akkumulátorral és anódteleppel 0 . . . „ . . . Lámpási készülékek..........................., Teodyne-készü­lékek. 3­-8 lámpásig, nagy hangerő és sz­elektivitás garan­tálva a legolcsóbban­ . . . . . la 4000 Ohm, bőrkengyelen hallgató Frekvenc Cuningham kondenzátor, 500 cm , . .......................................... 10 Voltos anódakkumulátor (Iris) ! ! PH L.PS kiOVE A 410 A 409 A 441 D 406 B 409 P P P P P 6. 6.80 7.00 9.10 11.30 3 . U 406 . . H 406 L 312 . . U X 406 p 6.---fetr 6*20 p 3.90p 4.— csőEK ,P 4.10 •P 5.10 •P 5.10 Pr 7.50 7.60 stb. Készülékeink jóságáról meggyőződhetik, ha azokat működésben laboratóriumunkban meghall­­­­­gatja. fürchteott Gyula rádió- és valamostság! nagy­­* UltlUgtm­UyiUd kor*s!cc.­rte rádiólaboratórium, Budapest, VII., Dohány­ utca 63/a. ez. Ugyanaz dupla fej hallgatóval, detek­torral, kristállyal, an­tennával. hu-Detektoros készülék, hangerőé, nagy, masszív kivitelbe©, kondenzátorral r 1.50 r 0.60 p 8.—p­­.46 P 7.— p27.— p20.—től

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék