Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)

1929-06-23 / 140. szám

14 FIAT 521 és 525 a luxusautó Tegyen próbautat !— (Ipari mérgezések.) Irta Práger Már­ton dr. A fejlődő magyar iparegészségügy díjával volt eddig összefoglaló forrásmunká­nak. Hézagpótló ezért Práger Márton dr. fenti című szakmunkája. A szerző szinte han­gyaszorgalommal éveken keresztül hozta össze az adatokat és végezte kutatásait. Tudomá­nyos megállapítások, kidolgozott tételek tesz­nek amellett tanúságot, hogy a munka átlépi az országhatárokat és elkerül legtöbb nagy­iparral rendelkező országba. Az ipari mérge­zéseket részletesen tárgyalja a szerző, min­denütt kiemelve a hazai viszonyokat. Aki a munkát gondosan elolvassa, megállapíthatja, hogy mily sok nálunk is a teendő. Láthatja, hogy a magyar szociálhigiéne erősítése nem egyesek érdeke, hanem az országé. Práger dr. mint a modern iparegészségügy propagálója, olyan javaslatokkal ismerteti meg az olvasót, amelyek alkalmasak a megvalósításra. A szo­ciológus magáévá teheti a szerző gondolatait és tovább terjesztheti. Aki a munkát végig­olvassa, azzal az érzéssel teszi le, hogy a szak­­tudomány a gyakorlattal együton halad. Megemlítendő, hogy a függelék külön táblák­ban tárgyalja a kátránytermékeket, amelyek ily formában a világirodalomban egyedül­állók. A kémiai anyagok százai vonulnak el előttünk, mintegy jelezvén a jövő iparegész­ségügyének irányát. S valóban: új utakon halad ma már az iparegészségügy, a tegnap eszméit, gondolatait elhomályosítja a jelen. A közel 500 oldalas, hatalmas , szépen kiállított munka ára 22 pengő. Egészséges, száraz lakások csak „Áramló levegő“ rendszerei érhetők el feltétlen biztonsággal Alkalmazható régi nedves falaknál, valamint új épületeknél. Prospektus, helyszíni szemle és ajánlat díjtalan* Paulus Pál Ede, Budapest, V., Nádor­ utca 19. szám. Telefon Aut. 120—07.­­— i. (Auguszta királyi hercegasszony a női­ ipariskola kiállításán.) Auguszta kirá­lyi hercegnő ma délután meglátogatta az állami női ipariskola kiállítását Sényi Lujza udvarhölgy kíséretében. Az intézet oszlop­csarnokában a tantestület élén Zulawsky Elemérné igazgatónő és a kereskedelmi mi­nisztérium iparoktatási osztálya részéről Novák Andor dr. miniszteri osztálytanácsos fogadták. Magyarruhás leánykák sorfala között haladt föl az emeletre, a kiállítás ter­meibe. A sok sikerült tervezet és díszítő rajz, a remek csipkék, hímzések, varrottasok és egyéb kézimunkák, a felső- és alsóruha­­szabás és­ varrás gazdag változatainak szem­lélésében csaknem két óra hosszáig gyönyör­ködött Auguszta királyi hercegnő s meleg hangon dicsérte a kiállítás minden osztályát.­­ (Bakács János nyugalmazott belvárosi apátplébános aranymiséje.) Bakács János bu­­dapest-belvá­rosi ny. apátplébános június 29-én, Péter és Pál ünnepén, első szentmisé­­j­ének 50. évfordulóján déli 12 órakor mu­tatja be a belvárosi főplébániatemplomban ünnepies hálaadó aranymiséjéit. (Rózsaünnepély a Margitszigeten.) A mai nap egyik érdekessége lesz a Margitszi­geten rendezendő nagyszabású Rózsaünnepély, amelynek kiemelkedő része­ a budapesti szőr­mések felvonulása. Ebben a felvonulásban kü­lönös feltűnést fog kelteni Zay Mihály (IV., Haris-bazár 4) szőrmedivatterme, amely a legdivatosabb modelleket fogja bemutatni. Nem kell eleve feldícsérnünk ennek a kiváló cégnek pompás ízlését, mert hiszen Budapest előkelő hölgyközönsége bizonyára szemtanúja lesz azoknak a szenzációs modelleknek, ame­lyek minden eddigit felül fognak múlni. ■— (Orvosi hír.) Schmidt Lajos dr. ideg­gyógyász-főorvos, eddig VIII., Rökk Szi­lárd­ utca 17. szám. alatti rendelőjét VIII., Vas-utca 15/b. szám alatti első emeleti la­kásába helyezte át. Telefon 396—58. — (A Magyar Külpolitika.) A revízió fel­vetésének új elméleti lehetőségét állapítja meg Pázmány Zoltán, a pécsi egyetem tanára a Magyar Külpolitika című képes hetilap leg­újabb számában. Techert Gyula Londonból küldött cikkébeen az angol munkáspárt kül­politikai programmját ismerteti, rámutatva arra, mennyire nincsen tudatában még az an­gol munkáspárt a magyar probléma fontossá­gának. * (Beiratások a Fodor-zeneiskolába) jú­nius 24—28-ig eszközölhetők naponkint 11— 12-ig és 4—5-ig az iskola igazgatósági irodá­jában VI., Jókai-tér 4. sz. alatt. Az intézet felső osztályú növendékei a Zeneművészeti Főiskolán vizsgáznak és államérvényes bizo­nyítványt kapnak. A IV.-ik akadémiai osz­tályban kettes osztályzatot nyert növendékek a főiskolai zenetanárképző tanfolyamának fel­vételi vizsgájára jelentkezhetnek. A beíratási díj júniusban 15 pengő, szeptemberben 25 pengő. Évi tandíj: 180—240—360 pengő. BDSxnsnHmuv Vasárnap, 1929 június 23. (140. sz.) A középosztály által kedvelt és minden igényt kielégítő SZEKERES MARGIT leánylíceumba és a vele kapcsolatos EGYÉVES női kereske­delmi SZAKTANFOLYAMRA a beiratások meg­kezdődtek. Gyermekei érdeke, ha felvilágosításért már most fordul az igazgatósághoz. V., Kálmán­­utca 22. Telefon: 990—49. •— (Magyar királyi Államvasutak. Pogg­­gyászbiztosítás.) A magyar királyi Állam­vasutak, Duna—Száva—Adria Vasutak, Győr —Sopron—Ebenfurti Vasút, Szeged—Csanádi Vasutak stb. meghonosították azt a rendszert, hogy a poggyász az összes állomásokon a poggyászfeladás alkalmával az Európai Áru- és Poggyászbiztosító Részvénytársaságnál biz­tosítható. A biztosítással a poggyászok össze­­sége a feladott és kézipoggyász, szóval mindaz, amit az utas a kocsiba bevisz, úgy utazásokra, mint tartózkodásokra biztosítható. Tekintettel arra, hogy a vasutak a szállításra feladott útipoggyászért csak korlátozott felelőséggel tartoznak, ezen biztosításra nyomatékosan felhívjuk az utazóközönség figyelmét. Mint­hogy a biztosítást az útipoggyász feladása alkalmával kötik meg, semmiféle előkészü­letre nincs szükség és időveszteséggel nem jár.­­ (Fogorvosok gyűlései és előadásai.) A Magyar Fogorvosok Egyesülete június 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja évi közgyűlé­sét az Országos Orvosszövetség Semmelweiss­­termében (VIII., Szentkirályi­ utca 21.) A Or­szágos Társadalombiztosító Intézet fogorvosai­nak tudományos előadása június 28-án, pénte­ken délelőtt 10 órakor a budapesti Pázmány Péter­ Tudományegyetem sztomatológiai kliniká­jának előadótermében lesz. Később meghatáro­zandó helyen tartják Budapesten az osztrák fog­orvosok egyesülete reprezentánsainak előadás­­sorozatát, június 29-én, szombaton délelőtt 10 órakor. A Magyar Fogorvosok Egyesülete tudo­mányos nagygyűlésének előadásait a szegedi egyetem sebészeti klinikájának előadótermében tartják július 6-án és 7-én, mindenkor délelőtt 9—1 óráig.­­ (Az eredeti rozsnói vadászbunda) készítője, Aczél Andor utóda, Fehér Bol­dizsár és Társa cég üzemét Rozsnyóról Múzeu­m­ körút 10. szám alá helyezte át. Cégtulajdonos Fehér Boldizsár. Bőrkabá­tok felújítását, úti bundákból eredeti rozs­­nyói bundát, valamint szövet- és dán bőr­­sportöltönykülönlegességek készítését vál­lalja.­­ (Molnár Gyula női divatáruháza) (VII., Rákóczi­ út 22. sz.) az előrehaladott idény miatt felhalmozott raktárában lévő, mintegy 1000 darab női köpenyt, eddig nem létezett olcsó áron bocsátja a hölgy­közönség rendelkezésére Ajánlatos a cég pompás kirakatait megtekinteni, hogy meggyőződhessen arról, miképp nemcsak ízléses női köpenyeket vásárolhat már 22 pengőért, hanem pompás szabású, divatos ruhákat, kompjakat, blúzokat, pongyolá­kat és aljakat is eddig nem létezett olcsó áron kaphat ­MN­Cni.TanzáC (Kun­ststopfer). Szikmolt, mely­il IUrUUrUAfle­rágta, kiégett ruhák művészies javítása. Harisnyaszemfelszedés. Szabó uraknak, intéze­teknek 6b vidékre kedvezmény. Olcsó, gyors és művészies munka. Fehér Margit, IV., Petőfi-tér 2. , emelet 6. — (Gyászroval.) Etsedi Ecsedy Gyula győr­zsámolyi esperesplébános 68 éves korában meg­halt. Halálának híre mély benyomást tett egész Dunántúl, ahol nagy híre volt műveltségének, tudásának, anekdotázó kedvének és ritka ven­dégszeretetének. Szombaton délelőtt 10 órakor mutatták be lelki üdvéért az engesztelő szentmise­­áldozatot, azután pedig a győrzsámolyi temető­ben helyezték végső nyugalomra. A temetési szertartást Túri Béla esztergomi prelátus-kano­­nok, országgyűlési képviselő végezte. A gyász­misét Kelemen Krizosztom győri bencés gimná­ziumi igazgató mondotta az elhunyt lelki­­üdvéért. — Sírkövek Gerenday A. és Fia, Fiu­mei-út 7. — (Volt Iskolatársak találkozója.) A siklósi polgári fiúiskola 1919-ben vizsgázott növendékei­nek 10 éves találkozóját július 7-én tartják meg. Szabados István őrmester, Somogyszentmiklós. A Selmeci öregdiákok június 29-én jönnek össze Budapesten. Ennek az összejövetelnek a keretében tartjuk meg mi is ez évi találkozónkat és kérjük volt osztálytársainkat, hogy június 29-én délelőtt fél 12 órakor a X., Simor-utca 35. számú evangélikus imateremben jelenjenek meg. Az istentisztelet után ebédre gyűlünk össze. Aczél János dr., Betegh-Huszágh Miklós dr., Érti Já­nos dr. és Zólyomi Dezső. — Ringer Jenő dr. elme- és kedélybetegek gyógyintézete I., Lenke-u. Telefon: 368—21. Levélpapírok, töltőtollak irodaszerek KÖRÖS papírkereskedésben VII., Erzsébet-körút 9—11. szám. New-York-palota Tel.: J. 804—55. Génleirások és sokszorosítások (Volt Vost.) Vasárnap a rádióban Székely Arnold, Dióssy Edith, dr. Herz Ottó és Venczell Béla hangversenye Tcrivc14XX9* Hajókirándulás és tánc a Dunán A szép békeéveket juttatta eszünkbe az 1927- ben végzett Budai Ciszterci Diákok Társaságá­nak szombaton megtartott hajókirándulása. Fel­lobogózott, virágos hajó, jókedvű társaság, vi­dám cigányzene, mind egy-egy darab a régi diák­életből. A visegrádi várhegy alatt a Duna köze­pén horgonyzott a hajó, és a jóízű vacsora után táncra perdült a fiatalság. A kora reggeli órákig tartó mulatságon megjelentek a következő höl­gyek: Háziasszonyok: Angyalossy Béláné, Mihályi Zoltánná, Lexa Ferencné, Wildner Ödönné, Sá­­tory Lászlóné, Fuchs Emilné, Warga Lászlóné, Kertész Ferencné, K. Császár Ferencné, Borven­dég Ferencné, Kurz Béláné, Szentgyörgyi Ele­­mérné, Schmidt Józsefné, Haits Károlyné, Petz Antalné, Buday Kálmánné dr.-né­, Falvay Kál­mánná,, Zaymus Vincéné, Deschán Achillné dr.-né, Jenes Árpádné, Bodócsy Antalné, Ve­­zsenyi Jenőné dr.-né, Ledvinka Ferencné, Székely Menyhértné dr.-né, Lenez Lajosné dr.-né, Lipkay Gyuláné, Kaveczky Béláné dr.-né, Staub Ele­mérné dr.-né, Porteller Tódorné, Szabó Béláné, Böhm Károlyné, Lechner Jenőné dr.-né, Farkas Oszkárné dr.-né, Pauks Albertné, Vikár Gézáné, Kovách Lajosné, Heinz Pálné, Tantó Pálné, Ber­ A Hungária nyolcasát legyőzte a Ber­­liner Buder Club A beszivárgó víz csaknem ellepte a Hungária hajóját Vasárnap kölcsönhajóban evez a Hungária nyolcasa A berlini nagy regatta mai első napján evezték le a Budapest—Bécs—Berlin nyolc­evezős versenyt. Szomorú, esős idő borult a grünaui tó hullámzó vize fölé s a nehéz víz­ben álltak starthoz a három város legjobb nyolcasai. A favorit a vizet is jól ismerő Berliner Buder Club csapata volt, a Hun­ga­rda nyolcasának legutóbbi pompás teljesít­ményei után azonban nem keltett volna meg­lepetést a magyar győzelem sem. A bécsi Normannen a formák alapján nem szólha­tott bele a küzdelembe. A Hungária, a várakozásnak megfelelően, pompásan küzdött, a berlini csapat győzel­mét azonban mégsem tudta megakadályozni. Már a start után észrevették a versenyzők, hogy a hajóba szivárog a víz, mert a „tömí­tések — valószínűen a szállítás alatt — meg­lazultak s amikorra a célba értek, a hajó félig megtelt vízzel. Ilyen hendikepet pedig nem adhatott a magyar csapat a berlini nyolcasnak, amely 300 méter után már egy hosszal vezetett. Hétszáz méternél már két és fél hajóhossz volt a berlini nyolcas elő­nye, harmadik helyen pedig további másfél hosszal a bécsi csapat következett. A célig három hosszra növekedett Berlin előnye, Bu­dapest csapata pedig egy és egynegyed hosz­­szal Bécs nyolcasa előtt ért a célba. Az idő­eredmény a következő: 1. Berliner Ruder Club 7 p. 13.8 mp. 2. Hungária 7 p. 36.4 mp. 3. Normannen 7 p. 45.2 mp. A berliniek azonnal felajánlották a Hungá­riának a revánsot, amelyet vasárnap a szövet­ségi nyolcasversenyben tartanak. Az előzékeny berliniek egy kifogástalan állapotban levő ha­jót bocsátanak a Hungária rendelkezésére, ne­hogy megismétlődjék a mai eset, amely nagy­mértékben akadályozta a versenyzőket képes­ségeik kifejtésében. A vasárnapi nyolcas­ ver­senyben indul a Normannen és több német hajó is- Német és lengyel ellenfelekkel mérkőznek va­sárnap a magyar atléták Az MTK nemzetközi viadala Az eddigi silány atlétikai programm után végre komoly versenyt ígér az MTK vasár­napi nemzetközi viadala. Az előre jelzett né­met és lengyel atléták már megérkeztek , te­kintettel a közelgő angol bajnokságokra, a­melyre több magyar atléta remél kiküldetést, s az ugyancsak erősen közelgő Budapest baj­nokságokra, a rendező egyesület bízik benne, hogy a magyar atléták is starthoz állanak. Ebben az esetben valótln nagyszabású küzde­lem lesz a versenyen, amely szokatlanul nagy­számú közönség előtt fog lefolyni. Az MTK ugyanis a Hungária-Vienna labdarúgó mér­kőzés előtt rendezi a viadalt s a futballmeccs közönsége végignézi az atléták versenyét is. Nagy mezőnyök, szép küzdelmek és jó ered­mények a legjobb szolgálatot tehetik az atléti­kának, sok hívet szerezhetnek a labdarúgás közönségéből. A tizenkét számból álló versenyben 100 m.-en a német Meier, Fluck, Nagy, Hajdú, Moharos és Odri indul, 200 m.-en Hajdú, Gerő II. és Odri áll starthoz,­­400 m.-en Barsi­­nak a lengyel Kostrewsky és Weisz, valamint Gerő II, Kurunczy, Szalay és Farkas ellené­ben kell a győzelmet megszerezni. Az 1000 m.-es versenyben a német Böcher és Schön­­mann és a lengyel Kostrewsky lesz az élen Rózsa, Remecz és Schussler előtt. A 3000 m.-es síkfutásban a német Kohnnal és Kassaival szemben Szerb aligha fog győzni. A 110 m.-es gátfutásban a két lengyel, Kostrewsky és Tro­­janowski W. várható elől. A távolgrásban Meier és Farkas ugorhat hét méteren felül, a magasugrásban Késmárki fog győzni. A súly­dobásban Darányi, Mihályi és Hunyadi talál­kozik, a diszkoszdobásban Marvalits, Egri, Darányi, Mihályi és Balassa jelezte indulását. A gerelydobásban Szepes Béla is starthoz áll A 4X800 m­-es stafétafutásban a német re­korder charlottenburgi staféta ellen az MTK, a MAC és a lengyelek csapatta áll ki. A verseny délután fél 3 órakor kezdődik a hungária úti sporttelepen. Reiche kalap Friczil vására kalapgyár , 4'-” Vámház- I H Reklámkalapok­­.70­0*70­0*70 körút IUIi ta“íg...a.ré.BZ.“p I L­­­b­ no­ák Nándorné, Kováts Józsefné, Weisinger Györgyné, Bangha Imréné, Kozma Istvánná, Penninger Gyuláné, Wanke Gusztávné, Vuk Gyu­láné, Hallóssy Tiborné, Párvy Endréné, Beichart Gézáné, Szombathy Lászlóné, Vastagh Gézáné, Vaskó Endréné, Hábory Györgyné, Balogh Je­nőné, Entz Ferencné, Thoroczkay Laj­osné, Wald­­hauser Gézáné, Mihók Ottóné, Szily Kálmánné dr.-né. Leányok: Angyalossy Mária, Mihályi Vera, Lexa Erzsébet, Borvendég Piroska, Wildner Isiva, Sártory Magda, Merva Annus, Titsch Márti, Fuchs Sárika Kertész Sári, K. Császár Margit, Kurz Irén, Schmidt Zsuzsi, Deschán Kató, Tantó Zsuzsi, Jenes Baba, Bodócsy Margit, Vezsenyi Mária, Marvássy Ágnes, Lenz Magda, Sipka Irén, Szász Lenke, Kaveczky Alexandra, Böhm Erika, Szabó Manci, Titsch Juliette, Lechner Marianne, Farkas Margit, Staub Médi, Vikár Flóra, Led­vinka Ilona, Kovács Bocka, Penninger Mimi, Kovách Irma, Misángyi Irén, Kováts Piroska, Werner Margit, Bangha Margit, Horváth Éva, Wanke Klári, Jellacsics Magda, Hach Hilde, Vuk Lili, Angerholczer Graefe, Heinz Kató, Hal­lóssy Klári, Párvy Mária, Pauks Márta, Pauks Margit, Tergovich Edit, Reichart Irén, Szom­bathy Éva, Gulács Ivette, Hábory Manci, Entz Juci, Balogh Rózsi, Waldhauser Sylvia, Mihók Irén, Mihók Babi, Bernolák Bözse. * A Magyar Vívómesterek Országos Egye­sületének közgyűlése. A Magyar Vívómesterek Országos Egyesülete június 16-án tartotta évi rendes közgyűlését, amelyen nagy szótöbb­séggel az egyesület régi vezetősége által jelölt tisztikart választották meg. Szakorvosi K­­t* namfbstefftt ru­ifel Ezüst S­ALVARI AN- oltás Rendőrég­e­g ó­r­a nap RÁKÓCZI-ITT 33. L KM. 1. (Békásul nemben Di­tri­chstein J. 416—54 és 55. — VII. Kertész-u. Sz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék