Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)

1929-06-23 / 140. szám

Vasárnap, 1929 június 23. (140. aj Budapesti Airup •— Erí*, vérbe, kövér emberek számára * ter­mészetes „Ferenc József“ keserűvíz napon­kint való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélműködést biztosít. Szá­mos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc József víz szív- és ideghajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint kösz­­vényben és csúzban szenvedőknek is nagyon jót tesz, s ezért méltán megérdemli a leg­melegebb ajánlást. Kapható gyógyszertárak­ban, drogériákban és fűszerüzletekben. — (Uj egyetemi magántanárok.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kapocsy János dr. országos allevéltárnoknak a „magyarországi ba­­rokművészet történetei és forrásai“ című tárgy­körből, továbbá Pigler Andor dr. szépművészeti múzeumi őrnek a „XVII. és XVIII. századi fes­tészet és szobrászat története“ című tárgykör­ből a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészeti karán egyetemi ma­gántanárrá történt képesítését jóvhagyólag tudo­másul vette és e minőségükben megerősítette.­­ (Házasság­) Június 27-én, délben 12 óra­kor vezeti oltárhoz Heinrich József, néhai ómoravicai Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter és neje, Hangi Kornélia fia, Van Cutsem Albert és neje, Reimann Dóra leányát, Van Cutsem Irmát. Az esküvő Aaachenben lesz a Mária-templomban. Ifjabb Szinyei-Merse József, a Magyar Álta­lános Hitelbank titkára Szinyei-Merse József közigazgatási bírósági tanácselnök és szmrecsáni Szmrecsányi Terézia fia szombaton délután ve­zette oltárhoz az egyetemi templomban Gorove Erzsébetet, gáttájai Gorove László nagybirtokos és fáji Fáy Adrienne leányát. A fiatal párt a vőlegény nagybátyja, Szmrecsámyi Lajos egri érsek eskette nagy dísszel. Tanuk voltak a vő­legény részéről Szmrecsámyi Miklós ny. minisz­teri tanácsos, a menyasszony részéről­ Fáy Gyula, a Társadalombiztosító Intézet alelnöke, volt országgyűlési képviselő. Násznagy volt Fáy István főispán. Szalay József dr. és neje, Fekete Berta leá­nyával, Margittal június 29-én déli fél 1 órakor köt házasságot a szegedi fogadalmi templomban Móczár Ferenc dr., Móczár Antal és néhai neje, bocsi Melegh Erzsébet fia. Zilahi Éltető Magda és sárosberkeszi és ka­­zolyai Mása Péter árvaszéki ülnök június 22-én tartották esküvőjüket a Kálvin-téri református templomban. Tanuk voltak: telegdi vitéz Csa­ Lajos ny. ezredes és sárosberkeszi és ka­­zolyai Mása József. Jablonkay Géza dr. ügyvéd június 27-én dél­után 6 órakor tartja esküvőjét Budapesten a belvárosi plébániatemplomban Marikovszky Ka­tóval, Marikovszky György dr. és neje, Sebes­tyén Hona leányával. Alföldy Dezső dr. kúriai bíró és neje, Föld­­váry Gizella leánya, Alföldy Klára és Szilágyi József dr. orvos altábornagy fia, Szilágyi Ernő dr. pénzügyminiszteri osztálytanácsos június 27-én délután 7 órakor tartják esküvőjüket a belvárosi plébániatemplomban.­­ (Nagysikerű találmány a kozmetikai szőrtelenítés terén.) Miután a mindezideig forgalomban lévő szőrtelenítők teljesen hatás­talanoknak bizonyultak és hosszú kezelés mellett áthatóan visszataszító szagúak voltak, két kiváló magyar bőrgyógyász hosszú ideig tudományos kísérleteket folytatott, hogy eze­ket a kellemetlen tényeket kiküszöböljék. Kísérletezésük végre teljes eredménnyel járt és kiváló szőrtelenítő találmányukat „Tiva“ néven hozzák forgalomba. Az új készítmény teljesen ártalmatlan, kellemes illatú és ami a legfontosabb, egy és fél percen belül teljes eredménnyel szőrtelenít. Kezelése a lehető legegyszerűbb, ma már mindenütt beszerez­hető. — (Patkányok, egerek, mezei egerek) tökéletes kiirtására legjobban ajánlható a Ratinol irtószer, mely fertőző betegséget plán­tál az illető állatfaj közé és nemcsak azon ál­latot pusztítja el, mely közvetlen evett belőle, de a vele érintkezőket is gyökeresen kiirtja, anélkül, hogy más hasznos háziállatra, avagy az emberre veszedelmes volna, így bármely élelmiszer mellett szabadon alkalmazható. Ugyanezen cég előállít sváb, ruszin, csótány, hangya stb. rovarirtószereket is, mely irtószer csak egyszeri kirakással néhány nap alatt tö­kéletesen kiirtja eme kellemetlen férgeket. Naptárban utánvéttel szállítja: Ratinol Labo­ratórium, Budapest, Murányi­ utca 36. — (Petri Pál államtitkár ebédje Rómá­ban.) Rómából jelentik: Petri Pál állam­titkár Leicht olasz közoktatásügyi államtitkár, a könyvtári világkongresszus elnöke tisztele­tére a Magyar Akadémián ebédet adott, ame­lyen Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter nevében megköszönte a meleg fogadtatását, amelyben a magyar delegációnak része volt. Leicht államtitkár meleg beszédben válaszolt.­­ (Wekerletelep ünnepe.) Szép ünnep­ség színhelye lesz június 23-án, vasárnap, Wekerletelep. Mint már jeleztük, a Kispest- Wekerle Állami Telep Társasköre leplezi le nagynevű alapítójának, néhai Wekerle Sán­dor dr.-nak arcképét díszközgyűlés keretében. Az ünnepségre, amely bizonysága a telep virágzó társadalmi életének, meghívták a nagy alapító fiát, Wekerle Sándor dr. pénz­ügyminisztert is. A délelőtt 11 órakor a filmszínházban tartandó díszközgyűlés sor­rendje a következő: 1. Nemzeti Ima, énekli a Társaskör dalárdája. 2. Megnyitó beszéd, mondja Zrínyi Károly elnök. 3. Ünnepi be­széd, mondja Győri Ottmár min. tanácsos. 1. Zrínyi Károly elnök záróbeszéde. 5. Him­nusz, énekli a Társaskör dalárdája. A dísz­­közgyűlés után következik a sakk-alosztály „Wekerle-emlékverseny“ díjainak ü­nnepies kiosztása a Széphelyi-féle vendéglő nagyter­mében. S­zőrme-, szőnyeg­megövis pénz,kölcsönnel npriTCCI fi **50cs, VAoI-utca 21. — Automata 887—27. On­lI I­­LLU Kamat összköltséggel 100 P után havi P 1.20 — (Akit mindenki elfelejtett...) A tü­dővészes mázolósegéd számára, aki segít­ség és támasz nélkül fekszik másfél év óta betegágyán, újabban Hérics Ferenc Beled­ről 10 pengőt, egy kaposvári olvasó pedig 5 pengőt küldött. Az összegeket rendelke­zési helyére juttattuk.­­ (Francia újságírók látogatása Buda­pesté­n.) Az Országos Magyar Idegenfor­galmi Tanács ügyvezető főtitkára, Miklós Elemér személyes meghívására Budapestre érkezett három francia újságíró, Georges Jubin, a Petit Journal szerkesztője; Gallo, a Comedie és Jean Papier, a Journée In­dustrielle című napilapok szerkesztői. A francia újságírókat meglepte mindaz, amit Budapesten láttak.­­ (Elnökválasztás a Tisztviselőtelepi Társaskörben.) A Tisztviselőtelepi Polgári Egység Társasköre szombaton fété Orbán Zoltán Géza ügyvezető­ elnök elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen egy­hangúlag Payr Hugót a társaskör elnökévé, Bem Józsefet, Fehér Bélát, Lux Kálmán úrt és Surjánszky Vilmost társelnökké, Mol­nár Jánost, Gellért Jenőt, Rausz Ágostont, vitéz Papp Gyulát és Surjánszky Ferenc drt társelnökké választotta. Orbán Zoltán Géza üdvözlő szavaira Payr Hugó hosszabb be­szédben a köz feladatait fejtegette. Usetty Béla mint a kerület képviselője köszöntötte Payr Hugót. Szőcs János a kőbányai egy­séges párt üdvözletét tolmácsolta a társaskör új vezetőségének.­­ (A Prohászka Ottokár-emléktemplom tervpályá­zat eredménye.) Most hirdették ki a székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplomra kiírt pályázat eredmé­nyét. A tervpályázat díjnyertesei a követ­kező építészek: I. díj: Fábián Gáspár dr., Budapest, II. díj Tóth Imre, Budapest, III. díj Szabó Lóránt, Budapest és Mantuano Jenő, Pécs. Ezenkívül a bírálóbizottság megvételre ajánlotta Irsik László, Buda­pest és Migray László, Budapest tervét. — (A spanyol király Londonba utazott.) Madridból jelentik: A spanyol király Mi­­randa herceg kíséretében tegnap este Pá­rizsba utazott, ahonnan Londonba folytatja útját. — (A KANSz vezértitkárának ünnep­lése.) A vasúti segédtisztek a tisztviselői vizsga rendszeresítése alkalmából szerzett érdemei elismeréséül meleg ünneplésben részesítették szombaton délután tartott or­szágos választmányi gyűlésükön Jávor­­nitzky Jenő dr. igazságügyminiszteri szám­vevőségi főtanácsost, a KANSz vezértitká­rát. Békési Relzső elnök méltatta a vezér­­titkár érdemeit és egy ezüst babérkoszorút nyújtott át az ünnepeltnek, majd Hlavathy Imre tanár, a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségének főtitkára tartott üdvözlő beszédet. Este 100 terítékes közös vacsora volt az ünnepelt tiszteletére.­­ (A száj és garatik­ fertőtlenítését végzi) és fertőző betegségektől óvja meg magát, ha rendszeresen szopogat Anacot­­pasztillát. — (A Pátria Klub Igazgatóságának vi­tézzé avatott tagjait ünnepelte.) A Pátria Klub szombaton este meleg ünneplésben ré­szesítette igazgatóságának három tagját, Domsa Sándor dr.-t, Farkas Jenő dr.-t és Somogyvári Gyulát, a népszerű Gyula diá­kot abból az alkalomból, hogy a kormányzó vitézzé avatta őket. Negyediknek vitéz Sá­­rossy Szojka Gyulát, a pestvidéki rendőrke­rület főparancsnokát, a Pátria Klub tagját ünnepelte ugyanebből az alkalomból. A tiszteletükre rendezett vacsorán a többi kö­zött megjelent leveldi vitéz Kozma Miklós, Papp Viktor miniszteri tanácsos, Szőts Ernő, Zimmer Ferenc, Gagyi Jenő osztályta­nácsos és még számosan mások. Az ünnepelte­ket Kozma Miklós köszöntötte lendületes be­széddel, amelyért az ünnepeltek külön-külön mondtak köszönetet. — (Ha hashajtóra van szüksége.) vegyen be este 2 szieim Artin­dragéet és reggelre normális, könnyű ü­rülése lesz. — (A Münchengraetzi Cipőgyár R.-T.) (IV., Kossuth Lajos­ utca 15) lapunk más ré­szén megjelent hirdetésére külön hívjuk fel a közönség figyelmét. A cég kiváló minőségű és már közismert „Münchengraetzi Szondaté­­t­­jeit“ piros, kék, drapp stb. színekben, ala­csony, vagy magas sarokkal, valamint eredeti japán különböző színű fonatokból készült nyári cipőit 19.50 pengős egységárban ajánlja. A vásárló közönség ezenkívül óriási válasz­tékban talál Geiserer Hafert és egyéb­ sport­cipőket. Ajánlatos, hogy üdülésre való utazása előtt a céget vásárlás céljából meglátogassa. "-VAL ÁPOLT DIVAT CIPÓ. NEM LESZ FOLTOS! FENYE TUNDOKIÓ Úrlenikcdhiba és drogér­iákban KOIM10L Komol párizsi haj­festő­­szet mindenkinek lehe­tővé teszi a­­hajfestést. iu­ni ' i *«*'s»s*zsv**flp*Kérjen prospektust a Somol vezérképviseletétől: VII. Rákóczi­ út 14. szám. FÜRDŐRUHÁK haoy Slikelylm ! — (Háziasszonyok öröme a falra szerel­hető jégszekrény) (Piccolo hűtődoboz), mely valósággal áldás a háztartásokra, mert teljesem pótolja a drága kivitelű jég­szekrényeket. Falra szerelve, bárhol elhe­lyezhető a konyha, előszoba vagy élés­kamra falán. Mivel nem áll a földön, nem terjeszt nedves, penészes szagot, könnyen tisztítható. A mellett, hogy ennyire prak­tikus ez a kis házi jégszekrény, rendkívül olcsó áron beszerezhető kedvező fizetési feltételek mellett a készítőnél, illetve a fel­találónál. Kiss Ernő, Budapest VII, Cserhát­­utca 25. Keresek Budán Gellérthegy vagy Retek­utca környékén 3 szobis éves villalakást kerttel Ajánlatokat „Dolpho“ jeligére KLEIN SIMON hirdetőírodába Vill., Rökk S Milárd­ u. 8. kere* Csillaghegyi ásványvíz a legjobb — (Tabán, Washington.) A Hadnagy­utcánál kezdődik a Tabán kertvárosa, mely a budai hegyvidék leggyönyörűbb pontja. A Sashegy, Naphegy és Gellérthegy között fekvő téri élet gyönyörű kilátást nyújt a Dunára,­ a királyi várpalotára. Itt épült fel a Hegyalja­i út 5. számú társasház, békebeli nagy és kom­fortos szép szobákkal, olcsó árakkal. Most már megtekinthetők. Vásárolni kívánók felvi­lágosítást kaphatnak I., Zsolt­ utca 11., dél­után 3—6 óráig. (4 autóbusz.) HA AUTO---------­“"“MERCEDES-BENT1 — (Kajdacsy dr.) szakorvos, VIII. József­­körú 2., rendel férfi- és női betegeknek dél­előtt 8-tól délután 4-ig és este 7—8-ig. — (Az egyetemek és főiskolák tanárai­nak összejövetele.) Pécsről jelentik: A ma­gyar egyetemek és főiskolák tanárainak pécsi baráti összejövetele alkalmából a város lobo­gódíszt öltött. Délelőtt 11 órakor volt az ün­nepélyes megnyitóülés az egyetem aulájában a magyar kultúra számos kiválóságának, Ba­­ranya vármegye és Pécs vezető egyéniségei­nek és nagyszámú előkelő közönségnek jelen­létében. Az elnöki emelvényen Imre József rektor magnifikusz és az Erzsébet tudo­mányegyetem dékánjai foglaltak helyet. Imre rektor megnyitóbeszédében üdvözölte a kul­tuszminisztérium, a felsőoktatási egyesület képviselőit, majd a budapesti Pázmány Pé­ter tudományegyetemet,­­ az évszázados töl­gyet, — mondotta — amely csaknem vala­­menyiünk Alma Matere volt. Köszöntötte ez­után a szegedi és debreceni egyetemet, a sop­roni bánya- és erdőmérnöki főiskolát, a mű­egyetemet és a közgazdaságtudományi kart. Megemlékezett ezután a baráti összejövetelek történetéről. Az összejövetelek célja fesztelen megbeszélések keretében megtárgyalni az egyetemeket érintő nagy kérdéseket, meg­könnyíteni a felső­oktatási tanács feladatait, megismerni az egyes egyetemek működését. Ezután megkezdték a szak­tanácskozá­­sokat, amelyek során a jogi karok tanárai előtt Krisztics Sándor dr. egyetemi tanár, a bölcsészeti és természettudományi karon Gélei József dr. és az orvoskaron Entz Béla dr. és Pekár Mihály dr. tartottak előadáso­kat. Délután 5 óraikor a felsőoktatási egye­sület tartotta meg közgyűlését. A vendégek autóbuszokon Harkány-fürdőbe rándultak ki, ahol Baranya vármegye látta őket vendégül. OR AS HŐSÖK EMLÉKVERSENYÉN az oldalkocsi kategória GYŐZTESE Urbach László A .J. motorkerékpáron. Az összes motorkerékpárok abszolút leg­jobb átlagsebességét futja, melyet csak a helyeze­t autók tudtak elérni. Solo kategór­ia GYŐZTESE Kassa Károly 350 KCM. HARLEY DAVIDSON Oldalkocsi kategória MÁSODIK HARLEY DAVIDSON HARMADIK HARLEY DAVIDSON A solo kategóriában egy 2 évi mindennapi haszná­­latban levő, cca 20 001l kilométert már megtett, teljesen széria 350 kém alulvezérelt Harley-Davidson győzött s lényegesen nagyobb henger­űrtartalmú gépekkel szemben Az oldalkocai kategória második helyezettje 2 év óta állandó használatban levő Harley-Davidson, a harmadik helyezett pedig egy közel négyéves, 100000 kilométeren felül futott, 12­0 kcm. erősségű modell, tehát az összes győz­es Ha­rley-Davidson motorkerékpár­ok mind használt teljesen széria-modelle.­ és ennek dacát­a ezen 100%-ig megerőltető versenyt fő­­nyesen nyerték a szintén részt­­vett szám alá a gyári új speciál gépekkel is mben. Minden hozzáértő tudja, mit jelent 24 órán k­­résztől éjjel-sáppal egyfolytában magas fordulatszámmal járatni amp­ort te­jes sebességgel menni rossz u­akon, helyen­­ként szakadó esőben megtenni ezer kilométeren felöli távolságot. Ez az eredmény fényesen­­ szólja a 100"/c-os megbízhatóságot tökéletességet Mindkét gyártmányt képvi­eli MAJLÁTH VI.» Gróf Zichy Jenő­ utca 17. VI., Hunyadi-tér II, TELEFON.­ ­ (Vakmerő betörők gyilkos támadása.) Szombaton a késő éjszakai órákban jelentet­ték a rendőrségnek, hogy a Solymári­ út II. számú házban lakásában összekötözve és ösz­­szeszurkálva találták a tulajdonost. A men­tők haldokolva vitték a szerencsétlent a Mar­­git-kórházba. A lakásban mindent felfor­gatva találtak, valószínűleg betörők jártak ott és a tulajdonossal dulakodva követték el a vérengzést. Éjfél tájban rendőri bizottság szállt ki, hogy megindítsa a nyomozást. A rendőrség megállapította, hogy Gaczek Mihály 19 éves műszerész este, mikor hazaérkezett, gyanús zajt hallott az udvaron levő félszer­ből. Arra gondolt, hogy betörők járnak ott, odament, ekkor a két betörő előugrott, hurkot vetettek a nyakába, összeszurkálták, kifosztot­­átk a lakást és elmenekültek.­­ (Bem József hamvainak hazaszállí­tása.) A Bem-ünnepségekre hétfőn este a varsói vonattal hivatalos küldöttség érke­zik Budapestre, amelynek tagjai: Dunina Wolski ezredes, Trzaska-Durski ezredes, Junge, Dabrowski és Lipcsey-Steiner kapi­tányok, azonkívül Orzechowski miniszteri tanácsos és végül Bem Vladiszláv földbir­tokos a Bem-család képviseletében. A Bem József honvéd-altábornagy hamvait és a lengyel küldöttséget hozó vonat fogadására Kleébiába utazó magyar küldöttségek jú­nius 26-án 9 óra 32 perckor indulnak a­­menetrendszerinti vonttal a Keleti pálya­udvarról. Menetjegyek az odautazásra meg­­váltandók. A visszautazás Budapestre a kü­lönvonaton díjmentes. nttGOL 0­­\£/ PfiRfUMOK 18

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék