Budapesti Hírlap, 1929. augusztus (49. évfolyam, 172–196. szám)

1929-08-10 / 180. szám

_ | | szereti otthonát | e és Jő háziasszony, a | ^BUDAPESTI HÍRLAP? s képes vasárnapi mellék-1 § létében megtalálja azt, | amire szüksége | van $ *PDT augusztus 10. (180. o.) Emwresn Himn Szombat délelőtt tíz órakor érnek Budapestre az európai kör­repülés résztvevői VELENCE, alig. 9. (Stefen I.) Az európai körrepülés harmadik napján délután fél 3 óráig Velencébe szám­szerűen a következő államok repülői érkeztek meg: Olaszország 12 résztvevőből 9, Franciaor­szág 11 résztvevőből 2, 33 német résztvevőből 13 (egy német gép kénytelen volt Fusinánál leszállni és súlyosan megrongálódva, ottma­radt), a két belga résztvevő közül egyik sem érkezett meg, a három angol közül Velencéig jutott 2, az egyetlen jugoszláv résztvevő nem érkezett meg, hasonlóképpen a két svájci sem, míg a három cseh-szlovák versenyző közül egy ért Velencéig. Összesen tehát 27 versenyző jutott el ma délután fél 3 óráig Velencébe. MILANO, a c­g. 9. (A Budapesti Hírlap távirata.) Az euró­pai túrarepülő-versenyen résztvevő svájci pi­lóták még mindig nem érkeztek Milanóba, sőt Tankolt sem érték el. A svájciak St.­Ra­­phaelben ülnek s nem tudnak tovább jutni, minthogy viharos eső hátráltatja útjukat. A Riviéráról heves zivatarokat jelentenek. A felhőszakadás sokhelyütt kisebb-nagyobb árvizet okozott. Gémiában egész üzletsorok kerültek víz alá. BELGRÁD, aug. 9. (A Budapesti Hírlap távirata.) Az euró­pai túrarepü­lő-verseny résztvevői közül a délelőtt folyamán heten érkeztek Belgrádba. Elsőnek Mehring német aviatikus jött meg, aki pontban reggel 7 órakor startolt Zág­rábból és 9 óra 5 perckor érkezett Belgrádba. Másodiknak Magenmayer német, harmadik­nak Fritsch cseh pilóta jött meg. Ezután két olasz, majd két német gép érkezett. Azok a pilóták, akik déli 12 óráig Belgrádba ér­keztek, délben tovább startoltak Bukarestbe. A délután folyamán az európai túrarepülő­­verseny további 6 résztvevője startolt Turnu- Beverin felé. Déli 12 órától kezdve szabályos időközökben indították a gépeket, hát az első gépek étkezése szombaton dél­előtt 10 órára várható. ★ Párizsból tudvalevőleg 7-én indultak el Európa legtöbb államainak neves repülői egy európai körrepülésre, melynek folyamán Bu­dapest­t is útba ejtik.­­ Mint annak idején Amundsen északsarki útjára, Eckener kapi­tány a Zeppelin első épeni útjára Shell­­üzemanyagot és olajat vitt magával, De Pi­­nedo márok­ pedig világkörüli útján Shell­­benzint használt, úgy a mostani európai kör­­rerpülés résztvevői is legnagyobbrészt Shell­­üzemanyagot és olajat a Shell-konce­rnek az egész világot behálózó depot-iból vételeznek föl.­­ A Shell-koncern­ az összes állomáso­kon megfelelő fogadtatásban részesíti az európai repülőket, így Mátyásföldön is im­pozáns telepet létesített, hogy a repülőket megfelelően elláthassa a szükséges üzem­anyaggal és olajjal. A legnagyobb áldozatot is szívesen hozza meg ezen vállalat, így há­lálván meg a repülők ragaszkodását, akik a Shell-anyagokat előnyben részesítik, ami újabb és újabb bizonyítéka azok kiváló minőségé­nek és abszolút megbízhatóságának. " ODERN CA­R­METR­A­GEDIA EGY SPANYOL VÁROSBAN melyben Don José futballista, Carmen kolostorba vonul MADRID, aug. 9. Regénybe illő dráma fejeződött be a minap a spanyolországi Manrevo városka bírái előtt. Izig-vérig spanyol ez a dráma, amely néhány napra Manrevot tette Spanyolország közép­pontjává. Egy torero állt a bíróság előtt, aho­gyan a spanyolok a bikaviadorokat nevezik és ezt a torerot megbüntették. A kis drámá­nak azonban nemcsak torreadorja van, hanem Carmenje, sőt Don Joséja is. Név szerint pedig a torreádor Zaba-Palla az arénák hőse, riválisa Morillo, Spanyolország egyik hírne­ves futballjátékosa és a hölgy, aki körül a rivalizálás folyt, Acuzena Dazibella, Manuello de Zaba-Palla Spanyolország legnevesebb bikaviadorai közé tartozott. Egyike volt a legünnepeltebb espadáknak, aki ha megjelent az arénában, tízezrek figyelték izgalommal minden mozdulatát. Munkáját körülbelül úgy fizették, mint valamely világ­hírű operaénekes vendégjátékát. Ennek kö­vetkeztében meglehetősen nagy vagyonra tett szert. Nagy kiterjedésű birtokot vásárolt, szép villát építtetett, díszhintóban kocsikázott és csakhamar a női szivek bálványává vált. Egyik vendégjátéka alkalmával Manrero városkában az arénának ez a hőse megismer­kedett egy milliomos földbirtokos leányával, Acuzéna Dazibellával. A csodaszép Acuzéna 21 esztendős volt és bizony kissé erősebben megdobbantotta szívét az új ismeretség. Szü­lei és nevelőnője szigorúságának ellenére sike­rült módot találnia arra, hogy az espadával találkozzék és csakhamar túlságosan szoros barátság fejlődött ki közöttük. Az espadák azonban, úgy látszik, csapodárok és Zaba- Palla sem vette komolyan a hűséget, új város­ban új ismeretségeket kötött és Acuzénát csak­hamar elfelejtette. Persze ez nem maradhatott sokáig titok­ban a szerelmes leány előtt, aki rettenetesen elkeseredett. Ebben az időben megismerkedett José Morinóval, a híres futball-játékossal, aki csinosságba® egyáltalán nem maradt el az espada mögött. Morillo csakhamar bele­szeretett a leányba és megkérte a kezét. Megbocsátotta neki az espadával való bizal­mas barátságot is és a fiatal pár boldogsá­gának az útjában most már semmi sem állott Ekkor egy szép napon, röviddel az eljegy­zés után ismét feltűnt Manrovóban Zara-Para és a leánytól magától tudta meg, hogy köz­ben menyasszony lett. Ez azonban őt nem riasztotta vissza attól, hogy újra ne árassza el ostromával a leányt Acuzéna azonban ridegen visszautasította most már a közele­dést Az espada dühbe gurult, sértette hiúsá­gát a visszautasítás és elhatározta, hogy riválisát elteszi az útból. Este Morillo la­kása elé lopozott megleste, mikor kilép az utcára, rárontott és egyetlen tőrdöféssel ki­oltotta életét. Megtörten állott bírái előtt Zaba-Palla. — Nem volt szándékomban megölni Mo­­rillot, — mondta — csupán párbajra akar­tam felszólítani. Attól féltem azonban, hogy ártani fog hírnevemnek, ha én, a híres es­pada egy közönséges futballistával kiállok párbajozni. Manrevoba való megérkezésem után véletlenül találkoztam az utcán Morillo­­val és ekkor, anélkül, hogy tudnám mit te­szek, megragadtam tőrömet és megtörtént a szerencsétlenség. Ez az előadás teljesen ellentmondott azok­nak az adatoknak, amelyeket a rendőri nyo­mozás derített ki. Ezek szerint az espada igenis Morillot a gyilkosságot megelőző nap megfenyegette, hogy meg fogja ölni. Nyolc­van tanút hallgattak ki a tárgyaláson, köz­tük a tragédia hősnőjét, az áldozat menyasz­­szonyát. Acuzena a borzalmas gyilkosság után kolostorba vonult. Egy apáca kíséreté­ben jelent meg a tárgyalási teremben és zo­kogva jelentette ki, hogy mind a két férfit nagyon szerette. Természetesen a Morilo fe­lesége akart len­ni, most azonban, hogy vő­legénye gyilkosság áldozata lett, nincs más kívánsága többé az életben, csupán az az egy, hogy hátralevő életét kolostorban él­hesse le. Majd minden tanú terhelően vallott az espádára és Zaba-Pallot tizenöt évi fegy­­házra­ ítélték. Az ítélet kihirdetése után mély meghajlással köszönte meg a szigorú, de igazságos ítéletet. Az angolok és az olaszok vezetnek BELGRÁD, aug. 9. A repülők Jugoszláviába való érkezésének második napján kiválóak voltak a légköri viszonyok. Somdermayer, a jugoszláv Aero- Klub elnöke kijelentette, hogy valamennyi pilóta a legtökéletesebben végezte leszállás­­ait. Az eddigi jelek szerint az angolok ma­radnak az érem, utánuk az olaszok következ­nek, akik szabályos csoportban repülnek, a francia Delonotte helyezése rendkívül jó. A német gépeiknek is sikerük van és a szabály­szerű hendikep ellenére kitűnő helyet kapnak az osztályozásban. BUKAREST, aug. 9. (A Budapesti Hírlap távirata.) Az európai túrarepülőverseny első résztvevői ma délelőtt érkeztek Belgrádból jövet Turnu-Severinbe. Az első pilótának, aki román területre érkezett, a román aviatikai szövetség ezüstserleget nyúj­tott át. Délután a pilóták egy része már Buka­restbe ért, ahonnan rövid tartózkodás után délután 4 órától kezdve megkezdődött a start vissza a Tumu-Severinbe. A részvevők első csoportja holnap reggel indul tovább Tumu- Severinből Budapestre. Szombaton reggel érkeznek Budapestre az első gépek Tum-Szeverinből érkezett magántávirat je­lenti, hogy az Európa-rapülők csak szomba­ton reggel startolnak Budapest felé, így te­ ­­i­­ SHELL repülőtér világhálózatának Budapest-Mátyásföldi telepe, mely a jelenlegi európai körrepülés résztvevőinek üzem- és kenőanyag ellátását végzi Ford és a szovjet MOSZKVA, aug. 9. (Reuters) A Ford-társaság küldöttsége Moszkvába érkezett, hogy a szovjet hatósá­gokkal Nizsnij-Novgorodban építendő nagy autógyárról tárgyaljon. Óriási vezércsataha­jót rendelt Jugoszlávia Angliában LONDON, aug. 9. (A Budapesti Hírlap távirata.) A jugoszláv kormány óriási vezércsatahajót rendelt meg a Yarrow angol hajógyárban. Ugyanez a hajó­gyár a kolumbiai kormánytól is megrendelést kapott három ágyúnaszád építésére. A jugo­szláv és a kolumbiai megrendelések az üzem­korlátozástól mentették meg a gyárat, amely az angol flottaépítési programm erős korláto­zása folytán kénytelen volt tervbe venni az üzemredukciót. Görög ajánlat Törökországnak ATHÉN, aug. 9. (Görög Távirati Iroda.) A török követ át­adta a külügyminiszternek a török kormány válaszát Görögországnak arra a javaslatára, hogy a függőben levő valamennyi kérdés el­intézését bízzák a svájci köztársaság elnöké­nek, vagy a hágai nemzetközi bíróság elnöké­nek elnöklésével kiküldendő döntőbíróságra. A görög kormány nézete szerint ugyanis ez az egyetlen mód a függőben levő kérdések végleges rendezésére, a két állam közti szoro­sabb együttműködés előkészítésére és a keres­kedelmi kötelékek szorosabbra fűzésére. A török kormány válaszában elutasítja ezt a görög javaslatot, azt vitatva, hogy ehhez hasonló javaslatot már 1928 tavaszán is tett Genfben Michalakopulosz Tevfik Ruzsdi pa­sának, ami azonban nem vezetett eredményre és a kormányok közt közvetlen tárgyalásokat vont maga után. Valószínű, hogy a parlament külügyi bi­zottságát összehívják és eléje terjesztik a kor­mány döntését. A török követ bejelentette, hogy szombaton szabadságba utazik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék