Budapesti Hírlap, 1929. augusztus (49. évfolyam, 172–196. szám)

1929-08-10 / 180. szám

8 Budapesti Hsaimi wm Szomjat, 1929 ing film IO- (ISD. &tf Éjfél után elérte az írországi partokat a GRAF ZEPPELIN - i i­­Reggel nyolc órakor Londont üdvözli a világjáró léghajó NEW YORK, aug. 9. A tengerészeti hivatal jelenti Washington­ból, hogy a Graf Zeppelinről érkezett szikra­távirat szerint a léghajó helyzete reggel 5 órakor középeurópai idő szerint az északi szélesség 41.20 fok és a nyugati hosszúság 45.05 fok, ami 1500 mérföld távolságot je­lent Newyorktól. A léghajó átlagos sebes­sége 125 kilométer óránként. A Hamburg—American—Line-hez érkezett távirat szerint a Graf Zeppelin helyzete 8 órakor (középeurópai idő) 42.20 fok északi szélesség és 40.40 nyugati hosszúság volt. A Graf Zeppelin utolsó szikratáviratát közép­európai idő szerint ma reggel 9 órakor ad­ták fel. A szi­kratávirat a léghajó pozícióját a következőképppen jelöli meg: 42 fok 20 perc északi szélesség és 40 fok 20 perc nyu­gati hosszúság. Ez a földrajzi pont már 3600 kilométerre van Newyorktól. FRIEDRICHSHAFEN, aug. 9. A Graf Zeppelin érkezését szombat estére, vagy legkésőbb vasárnap reggelre várják. A friedrichshafeni Zeppelin-művek rádióállo­másának tegnap este kilenc órakor sikerült közvetlen összeköttetésbe lépnie a léghajó rádióállomásával. Friedrichshafenbe ismét százával özönle­nek az idegenek, hogy megtekintsék a világ­körüli úton lévő hajóóriást. A Graf Zeppe­lin legfeljebb három-négy napig marad Friedrichshafenben, kiegészíti üzemgázkész­­letét, majd az általános motorvizsgálat után szerdán vagy csütörtökön tovább folytatja világkörüli útját. Az út legközelebbi sza­kasza a friedrichshafeni—tokiói út, ismeretes. Friedrichshafenből Tokióba való­színűleg húszan mennek a léghajón. 400 kilométerre az Ír partoktól FRIEDRICHSHAFEN, aug. 9. (A Budapesti Hirlap távirata.) A késő éjjeli órákban érkezett szikra­­távirat szerint a Graf Zeppelin éjjel tizenegy órakor 400 kilométer távol­ságban volt az Írországi Queentown várostól. Valószínű, hogy éjfél után két­­három óra között eléri a délnyugati ír partokat és egyenesen London felé tart, ahová a jelek szerint reggel 8 és 9 óra közt érkezik meg. A po­g­uí­si zári kabinban viszik Hamburgba NEW YORK, aug. 9. Boschke Albert 18 éves péksegéd, aki mint potyautas részt vett a Zeppelin amerikai re­pülésében, ma indul vissza Németországba a Thüringia nevű gőzössel. Boschket bezárták egy kabinba és Hamburgban átadják a ható­ságoknak. Riportereknek és fotográfusoknak nem engedik meg a kabinbalépést, így akar­ják kedvét szegni jövőben a hajók és repülő­gépek potyautasainak. Sűrű köd NEW YORK, aug. 9. A filadelfiai Reading Corporation rádióállo­mása középeurópai időszámítás szerint éjjel 11 óra 18 perckor a következő szikratáviratot fogta fel a Graf Zeppelin fedélzetéről: „Sűrű ködbe kerültünk. Pozíció: 54 fok 10 perc nyugati hosszúság, 39 fok 40 perc északi szélesség.“ A léghajó ebben az időpontban tehát mint­egy ezer mérföldnyire volt az amerikai par­toktól. Az „Express“ gőzös szikratávirati köz­lése szerint a hajó az éjszaka szintén találko­zott a Zeppelinnel. A találkozás az északi szé­lesség 40. és a nyugati hosszúság 57. foka által meghatározott ponton történt. A Graf Zeppe­lin igen alacsonyan repült s iránya pontosan kelet volt. LONDON, aug. 9. A Daily News newyorki jelentése szerint Eckener dr. kijelentette, hogy bízik abban, hogy negyvenöt-ötvenórás repülés után Dél- Anglia felett lehet. Azt mondotta, szeretne London felett elrepülni és barátságosan üdvö­zölni ezt a várost és alkalmat adni London lakosságának arra, hogy szemügyre vehesse a léghajót. NEW YORK, aug. 9. (A Budapesti Hírlap távirata.) A Graf Zeppelin fedélzetéről érkező utolsó szikratáv­irati jelentés szerint a léghajó középeurópai időszámítás szerint ma este 7 órakor az északi szélesség 49. és a nyugati hosszúság 26. foká­nál volt. A léghajó egyenesen Írország dél­nyugati csúcsa felé halad. FRIEDRICHSHAFEN, aug. 9. (A Budapesti Hírlap távirata.) Miután a Graf Zeppelin ma este 7 órakor már csak 800 kilométerre volt Írország délnyugati csúcsától, Friedrichshafenben most már bizonyosra ve­szik, hogy a léghajó legkésőbb holnap estére Friedrichshafenben lesz. Minden előkészület megtörtént, hogy a léghajó kikötése után azon­nal pótolják a gáztöltést és készenlétbe helyez­zék a világkörüli úthoz szükséges segédeszkö­zöket. A léghajó a friedrichshafen—tokiói útra nem visz áru- és postaszállítmányt s a fel­szabaduló helyét a benzin részére tartják fenn. A világkörüli út utasainak száma még nem NAPI HÍREK Olvasóinkh­oz! 1929. évi augusztus 15-én új előfizetést nyitunk a Budapest­ Hírlapra. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, kiknek előfizetése augusztus 15-én lejár, az előfizetést minél előbb megújítani szíveskedjenek, hogy a lapküldésben fennakadás ne legyen. Az újításhoz szükséges befizetési lapot mai számunkhoz mellékeltük. — (Napirend.) 1929. augusztus 10 Szom­bat: 955: augsburgi csata Bolond, Bulcsu, Lél és Sár vezetése alatt 100.000 magyar betört Bajorországba. 1272: az országgyűlés a hunok ügyeit szabályozta. 1432: Zsigmond király a védkötelezettséget szabályozta. 1462: Mátyás király Kassára 5000, Bártfára 2000 aranyforintot rótt a korona kiváltására. 1502: II. Ulászló hitvesét Candalei Fleixi Annát XI. Lajos király nővérének és János narbon­­nei grófnak leányát Fejérvárott Bakacs ér­sek megkoronázta. 1527: A tatai őrség két tisztjét megölte, hogy Ferdinándna­k hódol­hasson. 1543: A spanyolok elárulják Eszter­gomot. 1600: A pápa francia őrsége lakot az árulásért. 1664: A vasvári béke. 1848: Görgey az aradi minisztertanácsban németül őszinte vallomást tett. 1820-ban meghalt Izsébfailmvi Lavotta János zeneszerző és hegedűművész. 1902-ben meghalt Inczédy László költő és hírlapíró. — Róm. kat.: Lőrinc út. Ger.: Lőrinc. Prot.: Lőrinc. Izr. Ab­ros­z S. De­­barin. — A Nap kél 4 óra 48 perckor, nyug­szik 7 óra 21 perckor. A. Hold kél 11 óra 02 perckor, nyugszik 9 óra 56 perckor. Nyitvalévő múzeumok: Nemzeti Múzeum (Régiségtár) 9—2. Mezőgazdasági Múzeum (Széchenyi-sziget) 10—1. Szépművészeti Mú­zeum (Aréna-út 41.) minden kor szobrászata, gipszgyűjtemény 10—fél 2. Iparművészeti Múzeum (Ülői-út 33.) textil, kerámia 9— fél 2-ig. Erzsébet királyné emlékmúzeum (Királyi-palota) 9—1 és 3—5. Akadémia Szé­­chényi-szoba 10—12. Akadémia Vörösmarty­­szoba 10—12. Földtani Múzeum (Stefánia­­út 14.) 10—1. Aquincuimi Múzeum (Szent­endrei­ út 7.) 9—12 és 3—6. Ráth György (Vilma királynő­ út 12.) 9—fél 2 Hopp Fe­renc Keletázsiai Múzeum 10—1. Népegész­ségügyi Múzeum (Eötvös­ utca 3.) 11—1. Ki­rályi várpalota termei megtekinthetők fél 10 —3-ig. Országháza megtekinthető 9—4-ig. Nyitvalévő könyvtárak: Fővárosi Nyilvános Könyvtár (Gróf Károlyi­ utca 8.) 9—7. Az Egyetemi Könyvtár kölcsönzési osztálya (Ferenciek­ tere 5.) 9—2. Az Országos biblio­gráfiai és könyvforgalmi központ (Ferenciek­­tere 5.) 9—2. Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára (Szemere­ utca 6.) 9—2. Magyar Föld­rajzi Társaság Könyvtára (Főherceg Sán­­dor­ utca 8.) 5—11. Széchényi Könyvtár (Mú­­zeum-körút 14.) 9—2-ig. Vakok Könyvtára (Ida-utca 5.) 8—12. Erzsébet Népakadémia Könyvtár (Szentkirályi-utca 7.) 5—8. Állat­kerti Könyvtár 2—5. Természettudományi Társulat Könyvtára és Olvasóterme (Eszter­­házy-utca 14/16.) 9—12 és 3—8. Mezőgazda­­sági Könyvtár (Széchényi-sziget) 10—1. Miniszterek fogadnak: Miniszterelnökhelyet­tes, külügyminiszter, pénzügyminiszter, gaz­dasági miniszter és a népjóléti miniszter elő­zetes bejelentés alapján.­­Nyitvalévő kiállítás: Országos Iparművé­szeti kiállítás (Üllői­ út 33.) az Iparművészeti Múzeumban nyitva 9—fél 2-ig. — (Vízállás.) A földmívelésügyi miniszté­rium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Oroszvárig és Budapest—Paks között apad, máshol árad. Alacsony vízállású. Mai dunai vízállások: Passau 256, Stein 23, Bécs 24, Pozsony 205, Komárom 313, Budapest 236, Paks 152, Baja 235, Mohács 256, Barcs mí­nusz 16. — A Tisza Vásárosnamény—Cson­­grád között árad, máshol apad. Alacsony vízállású. Mai tiszai vízállások: Tiszabecs 72, Vásárosnamény 174, Tokaj 91, Tiszafüred 30, Szolnok minusz 26, Csongrád mínusz 121, Szeged minusz 51, Csenger 78, Gyágna mí­nusz 53. — (A kormányzó a csepeli hősi emlék leleplezésén.) A világháborúban hősi ha­lált halt csepeli hősök emlékére a község szobrot emelt. Az emlékművet ünnepies keretek között a kormányzó jelenlétében augusztus 15-én délelőtt 9 órakor leple­zik le. — (Temesváry képviselő beszámolója.) Temesváry Imre országgyűlési képviselő Berthóly Károly képviselő társaságában szombaton Szeghalomra érkezik és vasárnap délelőtt Bucsatelepen beszámolót tart. Előfizetési árak: Egy hónapra ... 4P — 1 Ket hónapra ... 7 P 50 f Negyedévre . . . . 10 P 80 f félévre.....................20 P 80 f Egész évre . . . . 41 P 60 f Budapesti Hírlap kiadóhivatala. Az új amerikai egydollárosokat rendőri fedezettel szállítják a nyomdából a nemzeti bankba Zivatarra hajlik az idő A Meteoroló­giai Intézet jelenti augusztus 9-én este 10 órakor. A nagy légnyomás Spanyolország felől terjeszkedik a kontinensre. Hatáskörében Nyugat- és Közép-Európában az idő arány­lag hűvös és sokhelyütt esős. Dél- és Dél­­kelet-Európa igen meleg. Oroszország fe­­lett is nagy a légnyomás. A kis légnyomás több középponttal Észak-Európát borítja. Az Adria felett is van kisebb depresszió. Hazánkban az idő túlnyomóan derült és meleg. Eső a nap folyamán nem volt. Időjelzés: Meleg, zivatarra hajló idő vár­ható, majd hősüllyedés valószínű. ­ (Vasárnap nyitják meg a nemzetközi diákkongresszust.) Vasárnap kezdik meg Budapesten a nemzetközi diákkongresszus ülé­seit, amelyre a világ összes kulturnemzeteinek diákjai elküldik képviselőiket. A külföldi diá­kok nagy része már megérkezett Budapestre. A végrehajtó bizottság tagjai közül csupán a délafrikai delegáltak érkezését várják. A kon­gresszust előkészítő Comité Executif tagjai már két nap óta tanácskoznak, hogy a kon­gresszus ülésprogrammját megállapítsák. A Comité Executif tagjait Yolland Artur dr. egyetemi tanár, a szervezőbizottság elnöke, csütörtökön este vendégül látta a Margitszi­geten. A társaság a legjobb hangulatban ma­radt együtt a reggeli órákig. A bizottság meg­állapította az ünnepies megnyitóülés pro­­grammját. A megnyitóülést vasárnap délelőtt 11 órakor a Műegyetem feldíszített aulájában tartják. Yolland Artur dr. tiszteletbeli elnök angol nyelven üdvözli a kongresszust, majd Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter francia nyelven mond üdvözlő beszédet. A székesfőváros nevében Berczeg Jenő tanácsnok szól az összegyűlt diákság­hoz. Zsilinszky Antal dr. a Magyar Diák­külügyi Bizottság igazgatója magyar és fran­cia nyelven üdvözli az egybegyűlteket a ren­dezőbizottság nevében. A. Gordon Bagnall , C. I. E. elnöke angol nyelven köszöni meg set üdvözlést. A mai napon angol, hollandi és svájci diákok érkeztek és holnap estére vár­ják a bécsi hajóval mintegy négyszázfőnyi diák érkezését, akiket ünnepélyesen fogad­nak a hajóállomáson. A konferenciával kap­csolatosan Keszthelyen nemzetközi diák­tábo­rozás kezdődött meg augusztus 8-án. A tá­borozáson a külföldi diákok közül 120-ast vesznek részt, akik között exotikus vendégek, egyiptomiak és hinduk is vannak. A táboro­zásnak kettős célja van. Egyrészt sport­lehe­tőségeket nyújt a diákoknak, akiket a keszt­helyi Tanító Üdülő Otthonban helyeztek el, másrészt délutánonként úgynevezett discue­­sion-tea keretében nemzetközi vonatkozású tudományos és politikai problémákat, mint amilyen a lefegyverzés kérdése vagy a parla­­mentarizmus hanyatlásának problémája, tár­gyalnak meg. A magyar diákság részéről ti­zenkét kiküldött vesz részt a balatoni és keszt­helyi táborozáson, amelynek nevezetes ven­dége van. Megérkezett ugyanis Keszthelyre MacDonald, a skót diákok vezére, akit a leg­utóbbi angliai választásokon aktív képviselőül választottak, miután előzőleg egy évig elnöke volt az angliai diák­parlamentnek. A nemzetközi diákkongresszus alkalmával a Városligetben Vajdahunyad várában, va­lamint annak egész környékén Diákvilág né­ven nagy bevezető ünnepség lesz, amelyen a régi sárospataki, pápai és debreceni diák­élet derűs epizódjai kelnek életre. Sik Re­zső, a Városi Színház főrendezője rendezé­sében előadja szabadszínpadon Farkas Imre darabját, Az iglói diákok­at és a Heidel­­bergi diákélet mozzanatait. Az egész éjsza­kát víg mulatozások teszik színessé és negy­ven nemzet kiküldött diákjai eredeti szoká­saik szerint töltik el az ünnepségen az éj­szakát. Diákkorcsmák, virágcsata, zenekari hangverseny, toronyzene. Paulini Béla ren­dezésében Mesevilág tarkítják a műsort. Az ünnepség augusztus 17 reggel kezdődik és másnap reggel végződik, amikor a résztve­vők a Ballag már a vén diák . . . hangjai mellett vonulnak el. Felvilágosításokat ad a Diákvilág rendezősége (Üllői­ út 14. II. emelet 45., telefon: 1. 331—18.) — (Kultúrest Pápán.) A Turul Szövetség Enyingi Török Bálint bajtársi törzse Pápán, a jókai-színházban augusztus 19-én este 8 órai kezdettel, a törzs segélyalapja javára Szent István-kultúrestét rendez, amelynek ér­dekes és változatos műsora van A kul­úrest után táncmulatság lesz az Úri Kaszinó kert­­helyiségében.

Next