Budapesti Hírlap, 1929. október(49. évfolyam, 222–248. szám)

1929-10-23 / 241. szám

MaGuap Kurnißa Művészeink barcelonai diadala A barcelonai távíró napok óta magyar sike­rekről ad hírt. A művészeti olimpiásznak ne­vezhető nemzetközi tornáin magyar festőknek és szobrászoknak egész sora aratott babért. Eddig csak a négy legnagyobb díjjal kitün­tetett mester neve volt ismeretes, most hiva­talos értesítés közli a többi tíz magyar mű­vész nevét, akik szintén díjakat kaptak. A végleges jelentés szerint a kiállítás Arte moderna osztályának aranyérmét Iványi- Grünwald Béla („Cigányok“) és Kizfaltidy- Stróbl Zsigmond („Vénusz“) nyerték. Első­osztályú Mentiou Honorableval tüntette ki a zsűri Csók István („Honny sóit qui mai y ■pense“) és Karlovszky Bertalant („Horthy Miklós kormányzó arcképe“). A továbbiakban a zsűri még tíz magyar mű­vészit tüntetett ki. Másodosztályú érmet nyer­tek: Rudnay Gyula („Pihenő lovak“), Fényes Adolf („Bomlás“) és Szentgyörgyi István („Bigéző“). Harmadosztályú érmet kaptak: Glatz Oszkár („Kukoricásban“) és Koszta József („Fiatal leány“). Öt művészt másodosztályú mention hono­­rab'leval tüntetett ki a zsűri. A díjnyrr es ma­gyar művészeik a következők: Csánky Dénes („Sáros út“), Hermann Lipót („Szerelmes pár“), Nádler Róbert („Tölgyek árnyéká­ban“). Horvay János („Beethoven“), Pásztor János („Zsuzsanna“). De még ezzel sincs vége a sikernek! A mos­tani díjkiosztás csak az Arte moderna osztá­lyában szereplő alkotásokra vonatkozott. Hátra van a különböző nemzetek pavilonjá­ban elhelyezett művek jutalmazása. Megbíz­ható értesülések szerint itt is számos kitünte­tésben lesz részük mestereinknek. Több arany­érmet és gTande diplome-ot ítéltek oda művé­szeinknek. Az erről szóló hivatalos hírt csak akkor teszik majd közzé, ha a spanyol kor­mány megerősíti a zsűri döntését. Az Arte moderna osztályán a második helyre került Magyarország. Csak Olaszország előzött meg bennünket, míg utánunk sorrendben a belgák, a norvégek, a jugoszlávok (főképpen (Mes­­trovic miatt), a hollandok, a franciák, az osztrákok és a portugálok következtek. A 23 tagból álló zsűri elnöke Condo Las Infantas, a világkiállítás művészeti részének elnöke, ügyvivője az ősz Don Jósé Moréna Carbonaro festőművész volt, aki annak idején nálunk is nyert aranyérmet, előadója pedig Jósé Frances dr„ a madridi Képzőművészeti Főiskol'a igazgatója, egyetemi tanár és művé­szettörténetíró volt. A szavazás titkosan és írásban történt. Rendkívül támogattak ben­nünket az olaszok, élükön Oppo Efisio festő­művésszel, a fasiszta művészek egyesületének titkárával, sőt a jugoszlávok és a románok is mellettünk voltak. A 30.000 pezetás díjat, melyre a bizottság összeá litása szerint csak spanyol művészek széámíthattak, Emerico Clara szobrászuk nyerte meg Reposo című női márványaktjával. A zsűrizés munkája természetesen nem ment simán. Egyszer annyira összevesztek, hogy két napig szünetelt a munka és csak egy nagy Vacsorán csillapultak le a fölizgatott kedélyek. Jegyzőkönyvben alapították meg, hogy a ma­gyar anyag azért is figyelmeit érdemel, mert művészeink nem készültek tudatosan a ki­­kiállításra, így a küldött képek és szobrok hűen reprezentálják a magyar művészetet. Az olaszok k-záróan csak modern irányú al­kotásokkal szerepeltek, élükön az úgynevezett novecentistákkal, akik között Casomti és Bazzi is ott vannak. A magyar siker kivívásában művészeink munkáján kívül jelentékeny része volt Déry Béla kormánybiztosnak, aki hat hétig szívósan dolgozott, ügyeskedett Barcelonában az ered­mény érdekében. Munkásságát azzal is hono­rálták, hogy őt választották meg az egyes pa­vilonok anyaga fölött ítélkező képzőművészeti zsűri elnökének és az építészeti zsűri alelnöké­­nefc. A franciák rokonszenvét is meghódította, midőn az ő javaslatára koszorúzták • meg a grande diplome szalagjával a nemrégen el­­elhunyt, nagy szobrászuknak, Bourdelle-nak Ijjazó Herkules című remekét. A magyar művészet hatalmas sikerének bi­zonyára azok is örülni fognak, akik rövidlá­­tóan elsősorban a kultúra rovására akarják sokszor nem egészen őszinte takarékossági programmjukat megvalósítani. * (József királyi herceg az őszi tárla­ton.) József királyi herceg hétfőn délelőtt megtekintette a Műcsarnok őszi tárlatát. Lukács György, a Képzőművészeti Társu­lat elnöke és Paur Géza főtitkár kalau­zolták. * (Hegedűs Gyula és Sugár Károly Beth­­ä a Margit grófnő fii;:) lében.) Bethlen Mar­it grófnő pantomimjeinek megfilmesíté­sét most fejezték be. A film két férfifősze­repének alakítására Hegedűs Gyulát és Su­gár Károlyt szerződtették. * (Operaház.) Sok sürgős tennivalója van az Operaháznak műsora újjáalkotásában, de a feladatok közé igazán nem tartóz k Mas­senet sekélyes dalművének, Thaisnak felújí­tása. Néhány francia színpad kivételével se­hol sínesen műsoron ez a darab, mely teljesen hijjával van minden belső értéknek. Masse­net, aki beleszeretett a megtért kurtizán típu­sába, egész életén keresztül nem tudott sza­badulni kísértésétől. De csak egyetlen egyszer tudta ezt az alakot örök vonásokkal megmin­tázni, a Mmonban, mely valóban megér­demelné nálunk a színpadi és zenei felújítást. De a Thaisra igazán semmi szükség, a kezdő művészek nem tanulnak belőle, a közönség ízlése pedig csak romlik. Néhány év előtt, mikor bemutatták, azzal a célzattal tették, hogy Jeritza Mária hatásos szerephez jusson. Már akkor megmondottuk, hogy ilyen szem­pontok irányíthatnak magánvállalkozásban lévő színházat, de nem állami operaházat. Mindezen felül a darab stílusát, a könnyed párizsi hellenizmust nálunk nem tudják meg­érezni és eltalálni és így a darab egyetlen ér­tékét, a könnyed charme-t is elveszti. A mai előadáson új volt Nikias személyes!tője. Boss­ier Endre, aki zeneileg igen korrektül állta meg helyét és a két rabnő, Medák Sári és Zsögön Lenke. A régi együttesből Walter Rózsi a címszerepben és Szende Ferenc (Athanael) maradtak meg. A karmesteri székben Bcrq Ottó ült. Újjászervezik a Magyar Színházat Színházi körökben feszült érdeklődéssel kí­sérik a Magyar Színházban beállott változást, amelynek első, külső jele Blumenthál Oszkár igazgatónak kiválása volt a színház köteléké­ből. Blumenthál Oszkár kiválása után Rácz György, a színház gazdasági finanszírozója elhatározta, hogy teljesen új alapokra fek­teti a színház vezetését. Az újjászervezéssel kapcsolatosan felmerül­tek hírek, hogy a színház új igazgatót is kap. Ezek a hírek azonban legalább is még korai­nak bizonyultak. A korai híreknek alapjául a színház égjük igazgatójának elkedvetlene­­dése szolgálhatott. Értesülésünk szerint a színháznál számolnak a kedvét vesztett igaz­gatónak távozásával, ámbár nem lehetetlen, hogy az újjászervez-ést előkészítő tárgyalások befejezése után mégis megmarad állásában. Az újjászervezést előkészítő tárgyalások még napokig tartanak és ezen a héten aligha feje­ződnek be. A színház legközelebbi újdonságául ven­dégművészek szerepeltetésével magyar ivónak. Faragó Sándornak, a Bérkaszániya szerzőjé­nek, Piroska és a háború című háromfelvo­­násos vígjátékát adja elő. A darab rendezé­sére Bérczy Ernőt a kitűnő rendezőt kérik fel, akinek Földes Imre két darabjának ren­dezésével volt legutóbb igen nagy sikere. Az előjelek után ítélve, a színház eltér ed­digi gazdaságpolitikájától, amelyet a túlzott­nak talált takarékosság jellemzett és nagy anyagi áldozattal igyekszik célját, — jó dara­bok jó előadását, — elérni. * (A soproni zeneünnep befejezése.) A soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület három­napos centennáris ünnepsége kedden Liszt— Petőfi-ünnepéliyel fejeződött be. A délelőtti doborjáni ünnepély után a Petőfi-téren álló Liszt-szobor elé felvonultak az összes soproni dalárdáik és elénekelték jeligéjüket. Ezután vitéz Simon Elemér főispán ünnepi beszéd keretében megkoszorúzta a szobrot. Innen a közönség átvonult a tér másik oldalán lévő Petőfi-emlékmű elé, ahol ugyancsak vitéz Si­mon Elemér főispán tartott beszédet és tett koszorút a szoborra. Este a kaszinóban Doh­­nányi Ernő, Bartók Béta és Stefániái Imre közreműködésével nagysikerű hangverseny volt. A város intelligenciája zsúfolásig meg­töltötte a termet. Az énekszámokat Herz Ottó kísérte zongorán. A közönség a vendégművé­szeket meleg ünneplésben részesítette és lel­kesen megtapsolt minden egyes számot. A hangverseny után a főispán 50 terítékes va­csorán látta vendégül a művészeket. Ezzel vé­get ért az ünnep, mely néhány napra magyar Salzburggá varázsolta Sopront. A rendezés nehéz munkáját vitéz Simon Elemér főispán, elnök, Blaschek Vilmos alelnök és Zvoinz Ká­roly karnagy vezették. A Bartha Miklós Társaság szerdán este fél 8 órai kezdettel előadóülést rendez. Szász Béla dr. „Középosztályunk szociális helyzete“ címmel a Hársfa-utca 59. számú ház föld­szinti előadótermében előadást tart. Óriási sikere volt a „Nagy bőn ön* * házi tópróbájának a Fővárosi Operettszínbázban Teljesen előadásszerfien, díszletekkel, masz­kokkal tartották meg kedden délelőtt a Fővárosi Operettszínházban A nagy börtön házi főpróbáját. Lengyel József színműve, amely tudvalevőleg a szibériai magyar hadi­foglyok életéből vetít elénk tíz szímdús, iz­galmas képet, a házi főpróba nézőközönsége előtt sikert aratott. A zökkenő nélküli elő­adásban, amelyet Bársony István rendezett, egymásután bontakoztak ki a megragadó tör­ténet megkapó és vidám, megkönnyeztető és megkacagtató, de mindig érdekes és mindig szíve;, mindig mozgalmas és mindig feszült képei. Mindenki teljes odaadással figyelt és élvezte ezt a remek irodalmi és színpadi produkcióit, amely különösségével és bátor­ságával szenzációsan újszerűén hat. A nagy börtön, ami darabot, előadást, diszletet, já­tékstílust »Bet: esemény. A negyvenhárom férfiből álló együttes élén Kabos, Delly, Já­vor, Radó, Toronyi, Ihász, Rubinyi, Déry, Fodor, Heltai, Fenyő haladnak, java művé­szettel. A házi főpróbáról ítélve, A nagy börtön hosszú előadás-sorozatot nyit meg a Fővárost Operettszínház színpadán. Legnagyobb színházi szenzáció az Andrássy­­úti Színház műsora Eddig 15 előadás, 15 táblás ház! BAJOR GIZI Néger revü jön Budapestre Louis Douglas-nak, a legkiválóbb néger szi- I nesznek vezetésével, ötvenkét személyből álló operett-társulat érkezik a szezon első felében Budapestre. A társulat a Luiscma eímű tíz képből álló néger operettet fogja előadni. Természetesen az operett összes szereplői négerek. A társulat tagjai közt tizenkét gyermekiáneos is van. A zenekíséretet saját jazz-zenekaruk szolgáltatja. Az előadás során vokál-kórusuk is szerepel. Á néger operett-társulatnak saját díszletei van­nak, sőt technikai személyzete is van. A néger operett-társulat jelenleg a ham­burgi Operetíhaus-ban szerepel igen nagy si­kerrel. Sikerükre jellemző, hogy a közönség előadás után negyedóráig is a nézőtéren mariad és úgy ünnepli a társulatot. * (Az Olhelló a Nemzeti Színházban-) A ftemzeti Színház Shakespeare-reperloárjának gazdagodásál jelenti az Othelló új előadása. Harsányt Kálmán utolsó munkája a shakes* pearei tragédia fordítása. Az Othelló teljesen új rendezésben és új szereposztással kerül színre. A címszerepet Odry Árpád alakítja, a többi főszerepet pedig N. Tasnády Ilona, Gömöry Vilma, Palággi Lajos, Lehotay fa* pád, Kürti József, Bodnár Jenő, Forgács An* tál, Fehér Gyula, Cserépé és Barst játssza. * (Molnár-darab az Andrássy-úti Szín* házban.) Az Andrássyúti Színház igazgató­sága elhatározta, hogy ezentúl minded műsorán bemutat egy-egy hosszabb iro­­dalmi értékű darabot. A napokban felkér­ték Molnár Ferencet, hogy az Egy, kettő, három-mai a bécsi előadáson színre kerül® Souper című egyfelvonásosát engedje át ü színháznak. A Soupert, mely eredetileg már színre került Budapesten egy vígszín­házi kabaréestén, Bécsben átdolgozott for­mában játszották; Molnár Ferenc ugyani* teljesen átírta a darabot. Ez az átdolgozott darab kerül majd bemutatásra az Andrássy­úti Színház egyik legközelebbi műsorán. * (Paulay Erzsi Berlinbe költözik.) Paulay Erzsi, Cerutti, moszkvai olasz! nagykövet felesége, aki már hosszú ideje tartózkodik Moszkvában, férjével együtt elhagyja Oroszországot és véglegesen Ber­linbe költözik. Az átköltözés oka az, hogy a római kormány a berlinj olasz követség egész személyzetét visszahívta és a berlini nagykövet helyébe Ceruttit nevezte ki. * (Növendékhangverseny.) A Zenemű­vészeti Főiskola mai — ezidén első —­­intézeti hangversenyét Liszt Ferenc emlé­kének szentelte. A h-moll balladát Faragó György, a h-moll szonátát Weingarten Jó­zsef, a Desz-dur etűdöt és a Rákóczi in­dulót Biró Sári zongorázta el megérde­melt sikerrel. Kiss Erzsébet és Márer Mar­git értékes hanganyaga jól érvényesült az előadott Liszl-dalokban. * (A Magyar Rovartani Társaság) október 25-cn, pénteken este fél 7 órakor a Magj-ar Nemzeti Múzeum Állattárában (Vili . Baross­­utca 13.) ülést tart. melyen Csíki Ernő Egy kipusztult lepkénk története címmel ad elő. A rendes ülést megelőzőleg R órakor választ­mányi ülés lesz. Méiíősá^os rímmel járó ősnemes; év fennmaradása miatt adoptálnám va­gyonos család fiát vagy leányát. C"M a k a lól' v tálban A színhazak heti műsora M. kír. Opera 1 Nemzeti » aci.n Váaosi 1 Víg Belváros Magyar Kir iy f*őv. Operett Uj Színház Andrássy-út Royal Orfeum Szerda-A makran. hőlay D 6.Hajnalban, délb. -Szökik az asszony Marsall; 1, s, 3Tizennyolcé vesek Dikt. kisaaszony Tommy és társa Égő város A házasságszéd .Admirale C ütortök . Bánk bán A6 .A név. ezredes - 1A fogadósné -Szökik az asszony -1 Különös közjáték Földnélküly J.Dikt. kisasszony Tommv és társa Nyilvános főpróba Égő város A házasságszéd Admirale Péntek Orpheus B 6 Othello A 7.Hajnalban, délb Az álai cos bálC,D Marsall; i, 2, 3Tizennyolcévesek Dikt. kbasszony Tommy és társa A nagy börtön Égő város-A házasságszéd Admirale Szombat Turandot G 2.A név. ezredes ­A fogadcsné SzökiK az asszony-Két lány az utcán Ti zen nyo leé v esek Párisi szerelem Tommy és táisa A nagy börtön Égő vá^os A házasságszéd.Admirale Vasárnap _A szökött katona -Nem clh. m nélk — [.Szökik az as zony Két lány az utcánFöldnélküly | Dikt kisasszony Diákszerelem Ez hát a szerelem Vak ablak A házasságszéd Admi' ale Az álarcos b.;lE 6.Othello .Hajnalban, délb - jSzökik az asszony Marsall; r, 2, 3Tizennyolcévesek Párisi szer elemTommy és társa A nagy börtön Étrő város A házasságszéd Admirale fov. Opeiettsziuház vasárnap d. e. xx órakor: Gyermekelőadás. Uj Szint Az vasárnap d. e. fél xi-kor: Cyermekclöadás — Városi Színház: Okt. 26, szombat délután: Denevér. (Itj. előadás). - Nemzeti Színház november 19-én: Tiszti Kaszinó. á I I t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék