Budapesti Hírlap, 1929. október(49. évfolyam, 222–248. szám)

1929-10-05 / 226. szám

MdGUaB KN­ ITU Cd Jeritza Mária hangos­filmhez szerződik Jeritza Mária, akit legutóbb London­ban lelkes ünneplés­ben részesítettek, a Daily Mail mun­katársának elmondotta, hogy amerikai tartózkodása alatt két hangos­filmen fog sze­repelni. Az első, amelyet külön Jeritza számára írnak, dráma lesz, amelyben a világhírű mű­vésznő nemcsak énekművészetét, hanem szí­nészi kvalitásait is érvényesítheti. A felvételek csak akkor kezdődnek, amikor Jeritza a newyorki Metropolitan Operától szabadságot kap, hogy a felvételeket Holly­woodban befejezhessék. * (Árva László király a pécsi Nemzeti Színházban.) A pécsi Nemzeti Színház évadnyitó ünnepi előadásául Herczeg Fe­renc történelmi színjátékát, az Árva László királyt tűzte műsorára. A színház új drámai személyzete ez alkalommal mu­tatkozik be a pécsi közönségnek. * (Előadás a külföldi magyar kollégiu­mokról Bécsben.) A bécsi egyetem szep­temberben rendezte nyári főiskolai előadásait, amelyeken bécsi professzorokon kívül neves németországi és egyéb külföldi tanárok tar­tottak előadást. A rendezőség felkérésére Lá­bán Antal dr., a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója, aki a bécsi egyetemnek magyar irodalomtörténetből habilitált magántanára, előadást tartott „A külföldi magyar intéze­tek és azok jelentősége a szellemi együttmű­ködés szempontjából“ címmel. Ismertette a magyar kultúrpolitika irányelveit és alkotá­sait, melyek közül mint egyedül álló intézmé­nyekre a külföldi magyar kollégiumokra mu­tatott rá. Feltárta az azokban folyó munkál­kodást, mely szem előtt tartja az egyénnek szakszerű kiképzésén kívül az egész ember művelődési látókörének tágítását is és rámu­tatott arra a missziót teljesítő tevékenységre, melyet a külföldi magyar intézetek végeznek. A nagy számban megjelent közönség a legna­gyobb érdeklődéssel hallgatta a tudomány- és kultúrpolitikai szempontból rendkívül jelen­tős fejtegetéseket, melyekből kitűnt, hogy a magyarság a szellemi együttműködés terén immár fontos tényezőként szerepel. * (Japán tudós látogatása a Nemzeti Múzeumban.) Rövid ideig Budapesten idő­zött Todiru Uhida, a jeles japán zoológus, a­ tokiói egyetem tanára, aki a Nemzeti Múzeum állattárának gyűjteményeit tanul­mányozta. A japán tudós főleg a Szalay László dr. kezelésében álló viziatkák gyűj­teményével foglalkozott. A gyűjtemény gaz­dagsága és kitűnő preparációi megleptek és nagymértékben felkeltették érdeklődését. Közölte, hogy a jövő év őszén, amikor a nemzetközi hydrológiai kongresszusra visz­­szatér, már jóval előbb eljön Budapestre és hosszabb időt szentel a Nemzeti Mú­zeum gyűjteményeinek tanulmányozására. * (A Balló Ede-alapítvány pályadíjai.) A Balló Ede képzőművészeti alapítvány a jövő év elején­­ válik akcióképessé és megkezdi működé­sét. Az első esztendőben az alapítvány a kö­vetkező három pályázatot hirdeti: 1. A Balló Ede képzőművészeti , alapítvány ösztöndíjosztá­lya pályázatot hirdet az 1930-ik év szeptembe­rében első ízben kiadandó 5000 pengős ösztön­díjra. Pályázhat , minden magyar honosságú fiatal festő egy bevégzett alkotásával és három tanulmánnyal. Melléklendők a legszükségesebb életrajzi adatok és igazolandó, hogy­­ az illető valamely képzőművészeti iskola évfolyamait már elvégezte, esetleg kiállításokon is részt­­vett. A díj , a nyertesnek egyévi megélhetést kíván biztosítani, hogy azalatt gondmentesen művészi törekvéseinek élhessen. A pályamunkák fölött szakemberekből álló zsűri fog dönteni. 2. A Balló Ede-alapítvány 1000 pengős díjat tűz ki olyan olajfestékkel festett fej- vagy akttanulmányra, amely az utolsó három éven belül készült és a természet őszinte átérzéséről tesz tanúságot. A díjra pályázhat — korra való tekintet nélkül — , minden magyar festő­művész vagy művésznövendék. A pályamunkák 1930. május 1. és 5-ike között szálítandók be a­­ Nemzeti Szalonba (Erzsébet-tér). Melléklen­dők az életrajzi adatok. 3. Hogy Középeurópa művészeti intézményeit megtekinthesse, 1000 pengős utazási segélyt kap az a­ folyó tanév végén oklevelet nyert rajztanár jelölt, akit erre a Képzőművészeti Főiskola tanári karának mű­vésztanárai legérdemesebbnek találnak. * (A Műcsarnok őszi kiállítását szomba­ton délelőtt nyitják meg.­ A Műcsarnok őszi kiállítása nem szombaton délután 6 órakor nyílik meg, mint eredetileg tervez­ték, hanem szombaton délelőtt fél 12 óra­kor, amikor a kiállítást Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitja meg ünnepi beszéddel. A délutánra szóló jegyek tehát délelőtt 11 órától dél­után 5 óráig érvényesek. A nagyközönség számára a tárlat vasárnap 10 órakor nyí­lik meg és naponta 10-től 2-ig tekinthető meg.­­ (A Király Színház új karmestere fel­bontotta szerződését.) A Király Színház új karmestere, Békefi Mihály, a Békefi vokál­­kvartett vezetője a Király Színházzal kötött szerződését felbontotta.­ Az új karmester kilépésének az az oka, hogy nézeteltérése támadt Gaál Franciskával. Az új operett­ben a Tommy és társát Nagypál Béla fogja vezényelni. * (A Sirály főszereplője Kovács Károly.) Megírtuk, hogy a Vígszínház vasárnap délelőtti előadásul színrehozza Csehov, Si­rály című kisvárosi történetét. A darab főszerepét Kovács Károly, a színház új tagja, Dayka Margit férje játssza. * (A spanyol királyi család a barcelonai magyar kiállításon.) Barcelonából jelentik: XIII. Alfonz spanyol király, Ena királyné, Beatrix és Krisztina infánsnő­k, teljes udvari kísérettel Ferenda márki és a kiállítási igaz­gatóság kalauzolása mellett megtekintették a barcelonai kiállítás magyar főpavillonját. A vendégeket a magyar kormány képviseletében Déry Béla miniszteri biztos és a távollevő fő­konzul helyett Egán Alfréd alkonzul fogadták. A királyi vendégek kíséretükkel legelőbb a nagy fogadóterembe mentek, ahol a reprezen­tatív műkiállítást tekintették meg. Majd a fő­város propaganda term­­e után, a másik két nagy teremben, Izabella főhercegnő gyűjtemé­nyét, az Iparművészeti Társulat, az Állami Iparművészeti Iskola, az Izabella Háziipari Egylet kiállítását és­­a könyvművészeti csopor­tot szemlélték meg. A fővárosi Iparművészeti Iskola kiállítása és kereskedelmi csoport után a földmívelésügyi minisztérium termében he­lyet foglaltak a vendégek, majd Déry Béla mi­niszteri biztos tokaji bort ajánlott fel, amit a spanyol király a vendégekkel együtt, a ma­gyar nemzet és a kiállítás sikerére köszöntve poharát, fogyasztott el. A király részletesen érdeklődött a magyar kiállítás látogatottsága és sikere felől. Kijelentette, hogy a kiállítás és a kiállítási palota szépsége minden várako­zást felülmúl és ehhez melegen gratulál a ma­gyar kormánynak, kérve ennek a kijelentésé­nek tudomásul adását. A látogatás 52 percig tartott, utána a királyi vendégek az olasz és a jugoszláv pavillonokat tekintették meg. * (A Csárdáskirálynő ezredszer.) Her­mann Haller átalakított új színházában, a berlini Admiralpalast Theaterben a tél fo­lyamán éri el ezredik előadását Kálmán Imre világhírű operettje, a Csárdáski­­rályné. * (Gerhart Hauptmann-bemutatóra ké­szül a Burgtheater.) A Burgszínház igazga­tósága megszerezte előadásra Gerhart Hauptmann: Kísértet című színművét, amely a Boszorkány­lovaglás és a Fekete álarc című darabokat foglalja magában. A darabot november végén adják elő a költő jelenlétében, akinek ez alkalommal adják át a Concordia Burg Színház gyűrűjét. A Burgszínház ebből az alkalomból Gerhart Hauptmann tiszteletére Hau­ptmann-hetet rendez. * (Pirandelló bemutató Nyíregyházán.) Az Alapi Nándor vezetése alatt működő Országos Kamara Színház száznyolcvannegyedik állomás­helyén Nyíregyházán 2184-ik előadásául október 5-én bemutatja Parambelló, Minden jóra fordul című háromfelvonásos tragikomédiáját. Szerep­lők: Alapi Nándor, Jákó Pál, Gyarmathy Anikó, Pethő Zoltán, Mihályi Mária és Bánhidy László. * (Az Aquinoi Szent Tamás Társaság) ok­tóber 9-én, szerdán este fél 6 órakor, a Központi Papnevelőintézet dísztermében (IV. Prohászka­ Ottokár­ utca 7.) felolvasóülést tart a következő tárgysorozattal: Lányi Ede S. J. főiskolai igaz­gató, rendes tag székfoglalója: Az erkölcsi rend sarkpontja; Nánássy László dr. orvos rendes tag előadása: Az életuntság lélektana. Végül eszme­csere lesz az emberi akarat szabadságáról. * (Lekvár Peti és Misi) kalandjai és Margit néni 3 felvonásos gyermekoperettje vasárnap délelőtt fél 11 órakor huszon­­ötödször és utoljára kerül színre Lakner bácsi gyermekszínházában. Uj Színház, VI., Révay­ utca. Rendkívül mérsékelt hely* árak. Aki szereti a gyermekkacagást, ati okvetlen jöjjön el. * (Új kiállítás a Tamás-galériában.) A Tamás-galériában (Akadémia­ utca 8.) Ber­­kovits Gyula festőművész és Mészáros László szobrászművész kiállítása október 5-én, szombaton délután 5 órakor nyílik meg. A kiállítás naponta megtekinthető 10 —7-ig és vasárnap 10—2-ig. A kiállítás október 15-ig lesz nyitva. *­­Elkészült Az ember tragédiájának román nyelvű fordítása. Erdélyi lapok ér­tesülése szerint Goga Oktávián a napok­ban készült el Az ember tragédiája ro­­mánnyelvű fordításával. Goga elmondta, hogy harminc évvel ezelőtt, diákkorában kezdett még a darab fordításá­hoz. A bu­karesti Nemzeti Színházban Janovics­­Jenő rendezőpéldánya alapján készítik majd elő a rom­án nyelvű Az ember tragédiáját, amely nemsokára könyvalakban is megje­lenik. * (A Bánk bán reprize az Operaházban.) Az Operaházban vasárnap, október 6-án teljesen új kiállításban, új rendezésben és új betanítással kerül színre Erkel Ferenc klasszikus dalműve, a Bánk bán. Az elő­adást vezényli Rékay Nándor, Szemere Ár­pád­ rendezi és az új díszleteket Oláh Gusztáv tervezte. Először énekli ezúttal a címszerepet Székelyhidy Ferenc dr., Tibor­­cot Palló Imre és Ottót Rössler Endre. * (Zártkörű főpróba a Vígszínházban.) A Vígszínház pénteken délelőtt tartotta Mol­nár Ferenc Egy, kettő, három című vígjáté­kénak és Marsall című színművének zártkörű főpróbáját. Eredeti terv szerint a színház, a szerző­­kívánságára, csupán a kritikusokat akarta beengedni a próbára, de végül a nagy szigorúságból engedett és a zártkörű főpró­bán zsúfolt földszint nézte végig Molnár két egyfelvonásosát. A hangulat olyan forró volt, mint premiereken szokott lenni. A főpróbán részt vett a bécsiek híres komikusa, Max Pal­­lenberg is, aki repülőgépen érkezett Buda­pestre és a főpróba után ugyancsak repülő­gépen utazott vissza Bécsbe, mert ma este játszania kellett.­­ (Nincsen igazgatóválság a Magyar Színházban.) Az egyik reggeli lap azt a hírt közölte, hogy Bródi István, a Magyar Színház egyik igazgatója nemsokára meg­válik a színháztól és helyébe Bárdos Ar­túr jönne, aki Torday Ottó dr.-ral, a szín­ház eddigi adminisztratív igazgatójával vezetné tovább a színházat. Bródi István annak a közlésére kért fel bennünket, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak. Bródi nem vállalt más érdekeltségnél sze­repet s egyelőre nem is szándékozik más­hol szerepet vállalni. Nagyítanak... A Vígszínház társalgójában ma egyik drámai színházunkról beszélgettek. — Képzeljétek, — mondta az egyik újságíró — ebben a színházban vasárnap a közönség huszonhét főből állott. Megszólalt a csípős pesti nyelv: — Hallatlan, hogy Budapesten mindent na­gyítanak! Nekem azt mondták, hogy­­ harmon­­ian voltak... * (Svájci lapok Magyarország trianoni műemlék-veszteségeiről.) Genfből jelentik: A genfi lapok továbbra is foglalkoznak Gere­­vich Tibornak Genfben tartott művészettörté­neti előadásával. A La Tribune de Geneve sze­rint valahányszor magyar ember Magyaror­szágról beszél, mindig a történeti Magyaror­szág, Szent István birodalma lebeg szeme előtt s Gerevich Tibor is azt bizonyította előadásá­ban, hogy Nagy-Magyarország műemlékei stíl­­beli egységet alkotnak, ami a legteljesebb mértékben meg is felel a tényeknek. A ma­gyar művészet, híven a magyarság kultúr­­missziójához, értékes szerepet tölt be az euró­pai művészet történetében. A cikk megértéssel emeli ki Gerevich előadásának azt a részét is, amelyben bemutatta, mennyi sajátos nemzeti jellegű műemléket vesztett el a magyarság a trianoni béke által. A Courrier de Génévé pedig így fejezi be méltató cikkét: Gerevich Tibor felemelte szavát a trianoni szerződés el­len, mely Magyarországot megfosztotta leg­szebb és legreprezentatívebb műemlékeinek *g&amgpt részétől. Vendégszereplés Van most Pesten egynéhány színház, amely rosszul megy. Üzleti világban azt mondják: úszik. Az egyik ilyen színházról állítják, hogy át­ment vendégszerepelni a Royal Apollóba. —Miért ? — Mert ez a színház, az — Úszó színház... ­ Csillárok s­ selyemernyok Telefoni GAl­äffer Béláné i£úz ■lAu-67 Timitt—ii­níh­tm n A Király Színház operett-újdonságának, Tommy és Társa-naik, melynek szerdán, október 9-én, este fél nyolc órakor lesz a bemutató előadása, külön szenzációja Jeffrey Piddock táncai.. A kiváló angol táncos és táncmester ebben a darabban mutatkozik be mint táncán­ester. Teljesen új táncokat fog a közönség látni, ame­lyek még a londoni operettszínházakban is csak az őszi szezonban fognak a közönség elé kerülni. A magánszereplők számai egyé­niek, művésziek és rendkívül érdekesek, kü­lönösen Gaál Franciskáé, aki három humo­ros táncot ad elő. Vaály Ilona—Kertész Dezső szeriőz-számai és Dénes Oszkár—Bár­sony Rózsi bravúros, attrakciós­ táncai.. A 36 tagú görlcsoport külön szenzáció, valóságos látványosság azok a táncok, melyeket Pid­dock mester betanított nekik. Klebelsberg Kunó gróf az állami tanítók országos gyűlésén. Az Állami Tanítók Or­szágos Egyesülete október 23-án délelőtt 10 órakor Budapesten a régi képviselőház gyűléstermében rendes évi közgyűlést tart. Ez az országos tanítói szemle igen értékes lesz, mert a közgyűlésen megjelenik Kle­belsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter, aki szózatot intéz a magyar néptanítókhoz. Az egyesület belső ügyein kívül napirendre kerül a 8 osztályú nép­iskola és a tanyai kérdés ügye. Tisztújítás is lesz. Az egyesület a közgyűlés előtt, dél­előtt 9 órakor koszorút helyez a hősök emlékművére. Uj címzetes műegyetemi tanár. A kor­­mányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter elő­terjesztésére, Liska József dr. műegyetemi ma­gántanárnak a műszaki szakirodalom művelése és a műegyetemi oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül a műegyetemi rendkívüli tanári cí­met adomány­ozta. Tanügyi kinevezések. A kormányzó a val­lás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Kolumbán Sándor, borsod-gömör vármegyei ki­rályi tanfelügyelőt és Sárossy Károly szekszárdi államilag segélyezett községi polgári fiúiskolai igazgatót a VT. fizetési osztályba, Schidella Ist­ván budapesti m. kir. állami középiskolai tanár­­képzőintézeti gyakorló középiskolai rendes ta­nárt pedig az állami középiskolai és a velük egy­ tekintet alá eső többi tanár részére megállapí­tott és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba 1929. augusztus 1-i hatállyal kinevezte. A Budapesti Katolikus Tanári Kör október 7-én, hétfőn délután hat órakor a kegyesrendi gimnázium­­ emeleti tanácstermében felolvasó­ülést rendez. Kisparti János dr. elnöki megnyi­tója után Leczka Alajos dr. „A legújabb peda­gógiai törekvések a genfi pedagógiai kongresz­­szus tükrében" ‘ címmel tart előadást. — Mesterképző tanfolyamok. A m. kir. állami Felsőépítőipariskola (VII., Thököly­ út 74.) szobafestő- és mázolóipari mesterképző tanfolyamot rendez, ha arra október 30-ig hallgatók jelentkeznek. A tanfolyam díja 60 pengő és a tanfolyamok két részből állanak. Jelentkezhetnek, akik egy éve a szakmában gyakorlatot folytatnak, legalább 18 évesek és sikeres felvételi vizsgát tesznek. A tanfolyam második részén a hallgatók szóbeli és írásbeli vizsgát tesznek, melynek sikeres letétele ese­tén a mestervizsgával egyenlő értékű végbizo­nyítványt kapnak, iparigazolványt válthatnak és a „mester“ megjelölést használhatják. — A m. kir. állami Nőipariskola (VIII., Rákóczi­­tér 4.) női szabó mesterképző tanfolyamot ren­dez. Résztvehetnek olyanok, akik valamelyik hazai nőipariskola szabósági szakosztályát el­végezték és női szabósegédek (nők), akik leg­alább egy évi műhelygyakorlatot tudnak ki­mutatni. A beiratások folyamatban vannak. A tanítás október 7-én kezdődik. Részletes fel­világosítást készséggel ad az igazgatóság. A Kissvábhegyi Iskola Egyesület közgyű­lése. A Kissvábhegyi Iskola Egyesület október 13-án délben 12 órakor Budapesten a Kissváb­hegyi Iskola helyiségében (I., Kissvábhegyi­ út 21.) tartja évi rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Az elnökség jelentése a múlt évi működésről. 2. Pénztári jelentés a múlt évi zárszámadásról. 3. Határozathozatal a felment­vény megadása tárgyában. 4. Az 1929/30. évi költségvetés előterjesztése. 5. Esetleges indítvá­nyok, melyek három nappal a közgyűlés előtt je­len­tendők be. Adag Hívó a Magyar Iskola-Szanatórium Egyesület 1929. évi október hó 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor Budapesten, a ..Tisza István Társaskör­ üléster­mében. VII., Károly-körút 3. szám alatt tartandó közgyűlésére. — Tárgysorozat: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Alelnök-főtitkár évi beszámolója. 3. Zár­számadás és költségvetési előirányzat bemutatása. A számvizsgálóbizottság jelentése. 4. Új iskola-* szanatórium létesítésének ügye. Ezzel kapcsolatos ingatlanvásárlás és kölcsönfelvétel ügye. 5. Azon­ esetleges indítványok tárgyalása, amelyek leg­alább 8 nappal a közgyűlést megelőzőleg beadatoz­tak az egyesület elnökségéhez, Budapest, Vili.* Fhg Sándor­ utca 26. szám alá. — Budapest, 1923 október hó­napján. Az elnökszo^ _u

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék